Kariéra

Tvoríme najlepšie riešenia a preto hľadáme tých najlepších!

 

Ponúkame

 

Toto sú naše hodnoty, ktoré spoločne zdieľame

 1. Nadchneme, okúzlime a udržíme si zákazníka kvalitou produktov, služieb a komunikácie – JEDINEČNOSŤOU.
 2. Máme radosť z nových nápadov a riešení a nešetríme pochvalou.
 3. ŽDávame príležitosť talentom – zapájame ich do projektov.
 4. Sme tímoví, súťaživí a zároveň prajní navzájom.
 5. Vzdelávame zážitkom – zákazník si viac pamätá a je okúzlený.
 6. Nepreberáme otrocky zvyky, ale neustále vylepšujeme a zjednodušujeme.
 7. Máme čísla v hlave, vtedy môžeme ovplyvniť výsledok.
 8. Rastieme ako snehová guľa, odvážne – cez osobnosti, produkty, služby a partnerstvá.
 9. Sme učiaca sa firma, len tak môžeme byť najlepší.
 10. Sme značka a sme na to patrične hrdí, zároveň zostávame pokorní.
 11. Neúspech nás posilní k najlepšiemu riešeniu – načo zúfať.
 12. Obohacujeme svoj život o hru, túžime a vieme víťaziť a oslavovať.

 

Rastieme a toto sú naše aktuálne voľné pracovné miesta

Obchodný manažér

 

Informácie o výberových konaniach:

Mgr. Miroslava Hubocká, personálny manažér

Tel.: 041/70 53 506

Mail: personalne@pp.sk

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503  (ďalej len „prevádzkovateľ“), nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť vám nasledujúce informácie:
 
a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, tel.: 041/70 53 222, email: sluzby@pp.sk,
 
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté partnerským spoločnostiam  (VVD PP) S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991 a EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384,
 
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
 
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť vo výberovom konaní,
 
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 
 
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@pp.sk.

O firme

Fotogaléria
Na stiahnutie
Obchodné podmienky
Podmienky spracúvania osobných údajov

Produkty

Daňové centrum
Mzdové centrum
Právne centrum
Verejná správa
Profivzdelávanie
Zisk manažment

Kontakt

Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23/A
01001 Žilina, SLOVAKIA

Tel.: +421 41 70 53 222

Napíšte nám


PP Klub

Súťaže

Služby

Kariéra

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. © 1991-2017, Všetky práva vyhradené