Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

produktov a služieb

Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa

(platné od 1. novembra 2012)

1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa, ktorý tvoria nasledovné spoločnosti:
  1. Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503
  2. S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991
  3. EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384
  Na účely týchto VOP tvoria spoločnosti podľa tohto odseku súčasť Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (ďalej len „poskytovateľ“).
1.2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov podľa bodu 2.4 týchto VOP a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje tlačené, elektronické a internetové produkty a služby vrátane platných bonusov. Bonusom sa na účely týchto VOP rozumejú produkty a/alebo služby, ktoré sú užívateľovi  poskytnuté na základe jeho žiadosti v zmysle VOP.
     

2.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

     
2.1. Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa:
  a) služby (školenia, on-line školenia, videoškolenia),
  b) tlačené produkty (preddavkové produkty a produkty za konečnú cenu),
  c) elektronické produkty [produkty uvedené v tomto bode pod písmenami a) a b) vo formátoch CD, DVD, PDF a pod.],
  d) internetové produkty  a služby, ktorých je prevádzkovateľom, vo forme internetových portálov www.epi.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.pp.sk, www.ezisk.sk, www.zakon.sk, www.zakonypreludi.sk,  www.manazerskecentrum.sk
  (spolu ďalej len „produkty a služby“), ktorých obsah tvorí obsah poskytovateľa a tretích osôb (ďalej len „obsah“).
2.2. Poskytovateľ je prevádzkovateľom a poskytovateľom produktov a služieb vrátane publikovania a sprístupňovania obsahu.
2.3. Poskytovateľ je nositeľom majetkových práv k obsahu produktov a služieb uvedených v bode 2.1., najmä práv k predmetom ochrany práv duševného vlastníctva, ako sú najmä autorské diela, ochranné známky, v rozsahu potrebnom na poskytovanie týchto produktov a služieb.
2.4. Užívateľom produktov a služieb poskytovateľa sú fyzické alebo právnické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktoré užívajú alebo nakupujú produkty a služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.
2.5. Užívateľom sa rozumie neregistrovaný užívateľ, registrovaný užívateľ alebo registrovaný užívateľ s plateným prístupom.
2.6. Produkty a služby poskytované poskytovateľom užívateľovi sú buď bezodplatné (bezplatné produkty a služby), alebo za odplatu (platené produkty a služby). U produktov podľa bodu 2.1. písmeno c) aj v závislosti od typu registrovaných a/alebo neregistrovaných produktov a služieb.
2.7. Poskytovateľ umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z internetových portálov uvedených v bode 2.1. písmeno d) iba na osobné nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa zachovajú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak používať materiály z týchto internetových portálov na verejné alebo komerčné účely. Používanie materiálov na ďalších internetových portáloch bez predchádzajúcej dohody na akýkoľvek účel je zakázané. Materiály na týchto internetových portáloch sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov z týchto internetových portálov sa považuje za porušenie právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov. V prípade porušenia podmienok je poskytovateľ oprávnený užívateľovi okamžite zrušiť prístupové práva k príslušnému internetovému portálu a vyžadovať okamžitú nápravu. Nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
2.8. Registrácia užívateľa nie je povinná pre používanie bezplatných produktov a služieb. Registrácia užívateľa je nevyhnutná pre použitie platených produktov a služieb podľa bodu 2.1. písmeno d), s výnimkou služieb, ktorých technická podstata si takúto registráciu vyžaduje.
2.9. Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká (i) zaplatením kúpnej ceny produktov a služieb užívateľom uvedených na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom, (ii) vyplnením a potvrdením  objednávky užívateľom priamo na internetových portáloch poskytovateľa uvedených v bode 2.1. alebo (iii) uzatvorením zmluvy o poskytnutí užívacích práv.
2.10. Uzatvorením ktorejkoľvek z foriem zmluvného vzťahu medzi  poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 2.9. sa stávajú VOP jeho neoddeliteľnou súčasťou.
2.11. V zmysle ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej z foriem zmluvného vzťahu uvedenej v bode 2.9.
2.12. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Poskytovateľ archivuje dokumenty o uzatvorení zmluvných vzťahov a VOP minimálne po dobu trvania záväzkového vzťahu a v zmysle platných právnych predpisov.
2.13. Užívateľ je povinný pred začatím používania produktov a/alebo služieb oboznámiť sa s VOP poskytovateľa a vyjadriť súhlas s VOP, a to buď implicitne začatím užívania produktov a/alebo služieb aj v prípade neregistrovaného užívateľa (aj voľne verejne prístupného obsahu), alebo výslovne v rámci registrácie v prípade registrovaného užívateľa internetových produktov a služieb. Osoba, ktorá nesúhlasí s VOP, je povinná zdržať sa používania produktov a/alebo služieb, a to aj užívania voľne verejne prístupného obsahu.
2.14. VOP platia pre všetkých užívateľov všetkých produktov a služieb poskytovaných poskytovateľom, uvedených v bode 2.1. týchto VOP.
     

3.

CENA PLATENÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB

     
3.1. Cena za dodanie, zriadenie alebo poskytovanie platených produktov a služieb poskytovaných užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na internetových portáloch poskytovateľa uvedených v bode 2.1. písmeno d) VOP.
3.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované produkty a služby za podmienok uvedených v týchto VOP.
     

4.

PLATOBNÉ PODMIENKY

     
4.1. Školenia a on-line školenia
  4.1.1. Uzatvorenie zmluvného vzťahu o zabezpečení školenia nadobúda platnosť a účinnosť momentom úhrady ceny za školenie užívateľom. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený na zálohovej faktúre alebo úhrada ceny v hotovosti. Poskytovateľ vyhotoví užívateľovi faktúru spôsobom a v lehote podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení.
4.2. Produkty a služby za konečnú cenu
  4.2.1. Po uzatvorení zmluvného vzťahu pri nákupe tlačených produktov (produkty za konečnú cenu), elektronických produktov a internetových produktov  spôsobom podľa bodu 2.9. vystaví poskytovateľ užívateľovi zálohovú faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za dodanie, zriadenie alebo poskytnutie produktu a/alebo služby podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 14 dní a zašle ju na adresu uvedenú užívateľom. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle poskytovateľ užívateľovi na adresu uvedenú užívateľom daňový doklad.
4.3. Preddavkové produkty
  4.3.1. Cena produktu sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka a je vyberaná od kupujúceho formou preddavkov. Kupujúci obdrží za zaplatený preddavok faktúru vo výške zaplateného preddavku. Táto faktúra nie je konečná a neukončuje odber  ročníka. 
  Záverečné vyúčtovanie sa vykonáva po dodaní posledného čísla produktu konkrétneho ročníka na základe skutočného rozsahu vydaných strán. Z konečnej ceny produktu budú odpočítané prijaté preddavky, súčasťou ktorých je vyúčtovaná DPH. Náklady spojené s dodaním všetkých produktov znáša v plnom rozsahu kupujúci.
4.4.  Elektronická platba
  4.4.1. Objednávateľ má možnosť zrealizovať platbu za produkty a/alebo služby aj prostredníctvom platobných systémov dodávateľa umiestnených na internetových portáloch uvedených v bode 2.1. V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie objednávateľom objednaného produkty/služby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet dodávateľa. Dodávateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet vyhotoví Objednávateľovi konečnú faktúru spôsobom a v lehote podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí dodanie zaplateného produktu/služby.
4.5. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytovaný produkt a/alebo službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry.
4.6. Dňom zaplatenia platby ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu poskytovateľa.
4.7. V prípade omeškania užívateľa so zaplatením ceny produktu alebo služby v lehote splatnosti uvedenej v konečnej faktúre má poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny produktu alebo služby za každý deň omeškania.
4.8. Pokiaľ nebude vyfakturovaná čiastka ceny pripísaná v prospech bankového účtu poskytovateľa 60 dní od dátumu vystavenia zálohovej faktúry, zmluvný vzťah stráca bez ďalšieho platnosť a účinnosť.
4.9. Ak dôjde k zmene plateného produktu alebo služby, bude cena za zmenený platený produkt alebo službu účtovaná odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa. Užívateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi všetky náklady spojené so zriadením, zmenou, prerušením alebo zrušením plateného produktu a/alebo služby, ktoré musel poskytovateľ vynaložiť v prípade zmeny dohodnutého rozsahu poskytovaného plateného produktu a/alebo služby vykonanej na žiadosť alebo z dôvodov na strane užívateľa.
4.10. Ak nie je uvedené v zálohovej faktúre, objednávke, resp. zmluve inak, je účtovaným (zúčtovacím) obdobím za poskytovanie produktov a/alebo služieb podľa bodu 2.1. písm. a) jeden (1) deň, písm. b) jeden (1) vydavateľský rok a písm. c) jeden (1) rok.
4.11. Pri platbe zo zahraničia je užívateľ povinný uhradiť všetky bankové poplatky tak, aby bola v prospech bankového účtu poskytovateľa pripísaná úhrada za poskytnutý produkt a/alebo službu v plnej výške.
     

5.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

     
5.1. Produkty a služby poskytované poskytovateľom sú určené užívateľom, ktorí majú rovnaké, resp. podobné informačné a/alebo profesijné záujmy. Produkty a služby podľa bodu 2.1. písmeno c) týchto VOP sú priestorom, kde sa stretávajú užívatelia platených, ako aj neplatených produktov a služieb poskytovaných poskytovateľom.
5.2. Pre každú takúto skupinu užívateľov platia v rámci používania produktov a služieb poskytovateľa aj všeobecné pravidlá správania sa pri ich používaní.
5.3. Pred začatím používania platených, ako aj bezplatných produktov a služieb poskytovateľa je každý užívateľ povinný sa oboznámiť s VOP a zároveň s právnymi predpismi.
5.4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
  a) pre používanie produktov a služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
  b) obsah produktov a služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu, či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať; užívateľ tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup k obsahu poskytovateľa a tretích osôb;
  c) porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu užívateľa k produktu a/alebo službe. Nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý;
  d) ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom, v prípade registrovaného užívateľa aj jeho registrácie.
5.5. Poskytovateľ a ním poverené tretie osoby môžu kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inými spôsobmi používať príspevky a všetky údaje, obrázky, zvuky, text a ďalšie obsiahnuté položky v produktoch a službách na akékoľvek komerčné i nekomerčné účely. Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na alebo z produktov a služieb poskytovateľa akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné materiály, ktoré porušujú platné zákony.
5.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstraňovať správy obsahujúce materiál, ktorý má urážajúci, hanlivý, obscénny alebo inak neprijateľný obsah, sú v rozpore s dobrými mravmi alebo VOP.
5.7. Prepojenia na internetové stránky tretích osôb, ktoré sa nachádzajú na internetových portáloch poskytovateľa, sú poskytované za účelom zvýšenia pohodlia užívateľov. Prechodom na tieto prepojenia užívateľ opúšťa internetové prostredie poskytovateľa. Poskytovateľ  nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje. Poskytovateľ neschvaľuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa takýchto webových stránok vrátane akýchkoľvek informácií, softvéru alebo iných produktov, materiálov či výsledkov ich používania.
5.8. Poskytovateľ umožňuje registrovanému, ako aj neregistrovanému užívateľovi na stránkach v jeho vlastníctve vytvárať prepojenia na internetové portály uvedené v bode 2.1. VOP v súlade s platnými právnymi predpismi.
5.9. Užívateľ nemá právo poskytnúť, postúpiť, prenajímať, požičiavať ani inak poskytovať tretím osobám povolenie na prístup k produktu a/alebo službe úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Užívateľ je povinný zabezpečiť ochranu svojich identifikačných a/alebo registračných údajov (vrátane prístupových mien a hesiel) pre prístup k produktu a/alebo službe pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej osobe.
5.10. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania produktu a/alebo služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa.
5.11. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať práva a chrániť oprávnené záujmy poskytovateľa a tretích osôb. Užívateľ je povinný nezneužiť produkt a/alebo službu k akýmkoľvek nezákonným činnostiam alebo k činnostiam, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a právnymi predpismi.
5.12. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude platené a/alebo bezplatné produkty a služby poskytovateľa meniť, blokovať alebo inak narúšať, či poškodzovať dobré meno poskytovateľa. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia internetových portálov a na nich poskytovaných produktov a služieb a poskytovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných užívateľoch (napr. ich prihlasovacie mená alebo heslá).
5.13. Užívateľ je povinný pri používaní produktov a služieb poskytovateľa chrániť práva k predmetom ochrany práv duševného vlastníctva poskytovateľa a tretích osôb umiestnených na internetových portáloch, ktorých používanie mu poskytovateľ umožnil v rámci poskytovania jeho platených, ako aj bezplatných produktov a služieb.
5.14. Užívateľ sa zaväzuje, že neupraví ani inak nezasiahne do predmetov ochrany práv duševného vlastníctva poskytovateľa či tretích osôb umiestnených na internetových portáloch poskytovateľa, najmä nebude nad rámec vlastnej potreby rozmnožovať, rozširovať, šíriť verejnosti ani inak používať akýkoľvek obsah poskytovateľa či tretích osôb.
5.15. V prípade, že užívateľ zistí neoprávnené použitie práv k predmetom ochrany  duševného vlastníctva tretími osobami, zaväzuje sa bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa.
5.16. Užívateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa produkt a/alebo službu v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.
5.17. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania platených, ako aj bezplatných produktov a služieb zmeniť podmienky ich poskytovania, a teda aj VOP.
5.18. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii do produktov a služieb uvedených v bode 2.1. VOP pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
   

6.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

     
6.1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť bezplatne alebo za odplatu používať produkty a služby uvedené v bode 2.1. VOP v súlade s týmito VOP.
6.2. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu.
6.3. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetových portáloch uvedených v bode 2.1 písm. d) VOP.
6.4. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní produktov a služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
6.5. Užívateľ má právo zmluvný vzťah s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP.
6.6. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie produktov a služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.
6.7. Poskytovateľ tak má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby, zastaviť alebo zablokovať prístup užívateľa k produktu a/alebo službe, a to najmä pri ich zneužití alebo podozrení z ich zneužitia užívateľom či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností užívateľa daných VOP alebo právnymi predpismi.
6.8. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať v produktoch a službách uvedených v bode 2.1. VOP reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v periodikách a elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.
6.9. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Poskytovateľovi podľa VOP 2.1.a zabezpečiť školenie alebo program školenia podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
6.10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov uvádzaný pri konkrétnom druu školenia.
6.11. Pri zrušení školenia zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu školenia (pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia a zmena programu školenia v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta a programu školenia) Poskytovateľ navrhne Objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného školenia.
   

7.

Ochrana osobných údajov

     
7.1. Osobné údaje Objednávateľa sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").
Objednávateľ poskytuje osobné údaje predávajúcemu na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.
7.2. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.
7.3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len Dodávateľom alebo ním určeným sprostredkovateľom (ESO9 Slovakia, s. r. o., AION CS, s.r.o.). Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, doručovanie Slovenskou poštou).
7.4. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
7.5. Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
7.6. V prípade, ak sa Objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Dodávateľa o vysvetlenie, príp. odstránenie závadného stavu.
  Na základe zákona o ochrane osobných údajov má Objednávateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom predávajúci spracúva, a ďalšie práa uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.
   

8.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZA ŠKODY

     
8.1. Poskytovateľ prehlasuje, že ním poskytované produkty a služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva.
8.2. Poskytovateľ zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným produktom a/alebo službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.
8.3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
  a) informácie poskytnuté a sprístupnené v produktoch a službách uvedených v bode 2.1. nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva z VOP;
  b) ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejňované v Zbierke zákonov, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov vydaná v tlačenej podobe Ministerstvom spravodlivosti SR a táto je rozhodujúca pre aktuálne znenie právneho predpisu;
  c) poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia.
8.4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že užíva produkty a/alebo služby na vlastnú zodpovednosť a riziko a že nesie a znáša všetky náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku potrebných na použitie produktov a/alebo služieb.
8.5. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za vady a vzniknuté škody priamo či nepriamo spôsobené najmä nesprávnym výberom alebo využitím produktu a/alebo služby užívateľom.
8.6. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v prípade zásahu tretích osôb či okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť poskytovateľa vrátane vyššej moci, v prípade nemožnosti užívateľa pripojiť sa k užívanému produktu a/alebo službe, v prípade poruchy na zariadení tretích osôb alebo ktoré boli spôsobené inou neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v poskytovaní produktov a služieb, či inými príčinami, ktoré nevyplývajú z poskytovania produktov a služieb a nie sú poskytovateľom zavinené.
8.7. V prípade, že užívateľ platených produktov a/alebo služieb zistí vadu na ním užívaných produktoch a/alebo službách, je povinný túto vadu bezodkladne reklamovať poskytovateľovi v písomnej podobe.
8.8. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania produktov a služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie.
8.9. Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby. Užívateľovi nepatrí právo uplatňovať si iné nároky z práva zo zodpovednosti za vady ani za škodu (vrátane ušlého zisku).
8.10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záväzky poskytovateľa v súvislosti s jeho zodpovednosťou za vady a škody na ním poskytovaných produktoch a službách sú uvedené vo VOP, najmä v ustanoveniach tohto článku.
8.11. Ak v prípade porušenia povinností poskytovateľom, na ktoré sa nevzťahujú vylúčenia zodpovednosti za škodu a limitácie náhrady škody podľa týchto VOP či zákona, vznikne užívateľovi preukázateľne škoda, má užívateľ právo požadovať od poskytovateľa iba zaplatenie skutočne preukázaných priamych škôd (nie ušlého zisku) s výnimkou škody vzniknutej okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a prípadov podľa § 374, § 376, § 384 a § 385 Obchodného zákonníka vzniknutých preukázateľne zavinením poskytovateľa.
     

9.

DOBA TRVANIA ZMLUVNÉHO VZŤAHU

     
9.1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorený na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve, odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.
9.3. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä písomnou dohodou, písomnou výpoveďou poskytovateľa alebo užívateľa s okamžitou účinnosťou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
9.4. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, má právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení tohto právneho predpisu.
9.5. Užívateľ, ktorý nie je takým spotrebiteľom, môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.
9.6. Porušenie ustanovení týchto VOP užívateľom je porušením povinností vyplývajúcich mu zo zmluvného vzťahu s poskytovateľom a môže byť dôvodom okamžitého prerušenia a/alebo zastavenia poskytovania produktu a/alebo služby.
9.7. Pokiaľ VOP neustanovujú inak, je poskytovateľ oprávnený zmluvný vzťah vypovedať s okamžitou účinnosťou a užívateľ stráca nárok na vrátenie už zaplatenej ceny, resp. poskytovateľ nestráca nárok na zaplatenie ceny za produkt a/alebo službu za celé fakturačné obdobie.
9.8. Zo strany užívateľa je výpoveď zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy v prípade užívateľa – spotrebiteľa zo zákonných dôvodov uskutočnená doručením príslušného prejavu vôle s uvedením čísla faktúry poskytovateľovi na adresu poskytovateľa.
9.9. V prípade odstúpenia užívateľa od zmluvného vzťahu zmluvný vzťah zaniká okamihom, kedy užívateľ prejaví vôľu k jeho ukončeniu a jeho prejav vôle je doručený poskytovateľovi.
9.10. Poskytovateľ nie je po ukončení zmluvného vzťahu povinný vrátiť akúkoľvek čiastku ceny prijatej od užívateľa, iba ak zmluvný vzťah výslovne ustanovuje inak.
9.11. Do doby ukončenia zmluvného vzťahu budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvného vzťahu.
9.12. Pri odstúpení od zmluvy užívateľom v prípade služieb uvedených v bode 2.1. písm. a) VOP pred dátumom dodania je užívateľ povinný uhradiť poskytovateľovi storno poplatky vo výške 50 % zmluvnej ceny v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 6 a viac dní pred dátumom dodania a vo výške 100 % zmluvnej ceny v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote do 5 pracovných dní pred dátumom dodania.
9.13. V prípade, že Objednávateľ alebo osoby, v prospech ktorých bolo školenie objednané, sa nezúčastnia školenia z akéhokoľvek dôvodu alebo sa ho nezúčastnia sčasti, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie ceny za školenie.
     

10.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     
10.1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
10.2. Vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom – fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatne vykonávaného povolania a je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, sa riadia týmito VOP so subsidiárnou aplikáciou § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.
10.3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu prechádzajú na právnych nástupcov poskytovateľa. Prevod práv a povinností užívateľov zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.
10.4. Neplatnosť niektorého ustanovenia VOP nemá za následok neplatnosť celých VOP, pokiaľ nejde o skutočnosť, s ktorou spája zákon takéto účinky. Zmluvné strany pre taký prípad dojednali, že neplatné ustanovenie bude nahradené iným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá najlepšie obsahu a zmyslu ustanovenia pôvodného, neplatného.
10.5. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
10.6. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetových portáloch poskytovateľa uvedených v bode 2.1. písm. d) a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
10.7. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
10.8. Akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

 

 

 

 

O firme

Fotogaléria
Na stiahnutie
Obchodné podmienky

Produkty

Daňové centrum
Mzdové centrum
Právne centrum
Verejná správa
Profivzdelávanie
Zisk manažment

Kontakt

Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23/A
01001 Žilina, SLOVAKIA

Tel.: +421 41 70 53 222

Napíšte nám


PP Klub

Súťaže

Služby

Kariéra

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. © 1991-2017, Všetky práva vyhradené