e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Cestovné náhrady a stravovanie fyzických osôb – „dohodárov“
Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov.
Vysporiadanie preplatku z ročného zúčtovania poistného
Zdravotná poisťovňa je povinná, po zaúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov, preplatok vrátiť platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi, a to v lehote najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného.
Školenia organizované vzdelávacím domom Poradca podnikateľa
Potreba odborne sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti vo svojej profesii je v súčasnosti povinnosťou každého odborníka. Pre tých z nás, ktorí pracujú v oblasti daní, účtovníctva či práva, to platí dvojnásobne, pretože...
Nechávate peniaze ležať na stole?
Keď pripravíte dobrú obchodnú príležitosť a necháte si trebárs aj profesionálne spracovať ponukový list, neznamená to, že potenciálni klienti sú ihneď pripravení nakupovať u vás. Prečo marketingoví manažéri občas nezískajú odozvu, akú si predstavovali? Dôvody môžu byť rôzne.
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013
Daňové priznanie za rok 2013 je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. sumu 1 867,97 € a ten, kto vykázal daňovú stratu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov.
Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk