e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Reštrukturalizácia z pohľadu dlžníka
Reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo konkurzné konanie; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie konkurzu uznesením odmietne.
Vysporiadanie výsledku ročného zúčtovania poistného zamestnanca
Zamestnávateľ uhradí nedoplatok poistného najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Preplatok vráti príslušná zdravotná poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo doručenia nového oznámenia.
Školenia organizované vzdelávacím domom Poradca podnikateľa
Potreba odborne sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti vo svojej profesii je v súčasnosti povinnosťou každého odborníka. Pre tých z nás, ktorí pracujú v oblasti daní, účtovníctva či práva, to platí dvojnásobne, pretože...
Ako efektívne zvládnuť Home office
Ak ste jedným z tých, ktorým zamestnávateľ ponúkol možnosť pracovať z domu, v prvom rade by ste mali sebakriticky zhodnotiť, či ste na tento štýl práce vhodný typ a či na to doma máte dobré podmienky.
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013
Daňové priznanie za rok 2013 je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. sumu 1 867,97 € a ten, kto vykázal daňovú stratu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov.
Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk