Zmena právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným
Keďže pri zmene právnej formy jedného typu kapitálovej spoločnosti na inú kapitálovú spoločnosť nedochádza k zániku spoločnosti, pri tejto zmene nie je potrebné robiť mimoriadnu účtovnú závierku. Podľa zákona o účtovníctve pri zmene právnej formy obchodnej spoločnosti sa neuzavrú účtovné knihy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Najčastejšie chyby pri určovaní podmienok pracovnej cesty
Prax ukazuje, že určenie základných podmienok pracovnej cesty by žiadny zamestnávateľ nemal podceňovať, pretože z podmienok pracovnej cesty sa v prípade potreby zdôvodňujú rôzne zodpovednostné vzťahy (pracovnoprávne vzťahy, náhrada škody, pracovný úraz a pod.)
Školenia organizované vzdelávacím domom Poradca podnikateľa
Potreba odborne sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti vo svojej profesii je v súčasnosti povinnosťou každého odborníka. Pre tých z nás, ktorí pracujú v oblasti daní, účtovníctva či práva, to platí dvojnásobne, pretože...
Koľko % zamestnancov chce pre vás naozaj pracovať?
Ak sa pýtate, čo je to za podivnú otázku, že však hádam všetci, keďže u vás zotrvávajú a dokonca aj výplata im chodí relatívne načas, možno vás práve tento článok vyvedie z omylu... Dozviete sa, že zamestnancov možno rozdeliť do troch skupín.
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013
Daňové priznanie za rok 2013 je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. sumu 1 867,97 € a ten, kto vykázal daňovú stratu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov.