facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Povinnosti osôb registrovaných podľa § 7a zákona o DPH

Smernicou 2008/08/ES bol novelizovaný článok 214 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktorý ukladá členským štátom povinnosť prijať opatrenia na identifikovanie osôb.

Novelizáciou bol okruh osôb rozšírený na:

a) každú osobu, ktorá je v tuzemsku príjemcom služby a je povinná odviesť daň (§ 69 ods. 3 zákona o DPH – účinný od 1. 1. 2010),

b) každú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania a bydlisko v tuzemsku a poskytuje služby na území iného členského štátu, kde je osobou povinnou platiť daň práve príjemca tejto služby.

Predmetná novela európskej smernice bola u nás prijatá do § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“).

Citácia:

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z.

(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

(2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

(3) Daňový úrad je povinný osobu podľa odseku 1 alebo 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Kto je osobou povinnou registrovať sa podľa § 7a

Príjemca služby

Ustanovenie § 7a zákona o DPH jasne definuje, že zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby. Ustanovenie tohto paragrafu sa teda netýka platiteľov, pretože tieto osoby sú už u správcu dane identifikované. Žiadosť o registráciu pre daň nepodá ani tá zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7, pretože je splnená podmienka smernice a aj zákona o DPH, že zdaniteľná osoba je už identifikovaná.

Ustanovenie § 69 ods. 3 zákona o DPH ukladá zdaniteľnej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň podľa § 7 (ďalej len „zdaniteľné osoby“), platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.

To znamená, že registračná povinnosť sa bude týkať iba tých zdaniteľných osôb, ktoré prijímajú služby, pri ktorých sa miesto dodania určí všeobecným pravidlom podľa § 15 ods. 1. Ak by zdaniteľná osoba prijala službu, pri ktorej by sa miesto dodania riadilo špecifickým pravidlom, nevznikne jej registračná povinnosť, napr. pri stavebných prácach, pri krátkodobom prenájme motorového vozidla.

Príjemca služby musí vždy v prvom kroku vyhodnotiť, akým pravidlom sa určuje miesto dodania služby.

V druhom kroku musí vyhodnotiť, od koho predmetnú službu prijal. Ak je dodávateľom služby zahraničná osoba z tretieho štátu, nevznikne zdaniteľnej osobe registračná povinnosť. Tá vznikne len v prípade, ak je dodávateľom služby zahraničná osoba z iného členského štátu a miesto dodania je podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku.

Registračnú povinnosť si musí zdaniteľná osoba splniť predo dňom prijatia takejto služby.

Dodávateľ služby

Rovnako zákon ukladá registračnú povinnosť aj v prípade, že zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodá službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby z iného členského štátu. Žiadosť o registráciu pre daň je povinná zdaniteľná osoba podať pred dodaním služby. To znamená, že pri dodaní služby platí rovnaký postup ako v prípade prijatia služby. Zdaniteľná osoba musí skúmať, podľa akého pravidla sa určuje miesto dodania služby a kto je príjemcom predmetnej služby. Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu zaregistrovať najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.

Sankcie

V prípade, že zdaniteľná osoba si nesplní registračnú povinnosť podľa § 7a v lehote podľa zákona, správca dane jej uloží pokutu.

Od 1. 1. 2012 vstúpil do platnosti nový zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Na základe tohto zákona správca dane uloží pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. c) vo výške 60 € najviac do výšky 20 000 € daňovému subjektu, ktorý si nesplní svoju registračnú povinnosť v ustanovenej lehote. Pričom § 155 ods. 3 definuje, že pri uložení pokuty správca dane prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania.

Zhrnutie

Aby zdaniteľná osoba predišla sankciám, mala by vyriešiť nasledovné otázky:

1. Pri poskytnutí služby:

a) podľa akého paragrafu sa určuje miesto dodania služby,

b) či je príjemcom služby osoba z iného členského štátu a je osobou povinnou platiť daň.

2. Pri prijatí služby:

a) či je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 3 (miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1),

b) či je dodávateľom služby osoba z iného členského štátu.

V prípade, že si zdaniteľná osoba odpovie na horeuvedené otázky kladne, musí si splniť svoju registračnú povinnosť pred prijatím alebo poskytnutím predmetnej služby.

Príklad č. 1:

Zdaniteľná slovenská osoba, ktorá nie je platiteľom, uzatvorila kontrakt s poradenskou spoločnosťou z Českej republiky. Má povinnosť sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH?

Áno, slovenská zdaniteľná osoba má povinnosť sa registrovať podľa § 7a, a to predo dňom prijatia tejto služby. Poradenské služby poskytované slovenskej zdaniteľnej osobe majú miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku. Slovenská zdaniteľná osoba je v tomto prípade podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň.

Príklad č. 2:

Slovenská fyzická osoba, zdaniteľná osoba, robí stavebné práce v tuzemsku. Na pomoc si zavolala živnostníka z ČR, ktorý bude vykonávať stavebné práce na nehnuteľnostiach v SR. Má slovenská fyzická osoba povinnosť registrovať sa podľa § 7a zákona o DPH?

Nie. V tomto prípade nevzniká slovenskej fyzickej osobe registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH. Prijíma službu s miestom dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH a je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2 a nie podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH. Na základe tejto skutočnosti nevzniká fyzickej osobe povinnosť registrovať sa podľa § 7a zákona o DPH.

Príklad č. 3:

Spoločnosť, platiteľ dane v tuzemsku, uzavrela zmluvu na sprostredkovanie tovaru s rakúskou fyzickou osobou. Je spoločnosť povinná registrovať sa podľa § 7a zákona o DPH?

Nie. Keďže spoločnosť je platiteľom dane, ktorý je registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, nevzťahuje sa na ňu registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH.

Povinnosť podať súhrnný výkaz pre osobu registrovanú podľa § 7a

Na osobu registrovanú podľa § 7a zákona o DPH sa vzťahuje aj povinnosť podávať súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz sa podáva v súlade s § 80 zákona o DPH. V prípade, že zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a dodá službu do iného členského štátu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a príjemcom služby je zdaniteľná osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň, potom je zdaniteľná osoba povinná podať súhrnný výkaz, kde uvedie predmetné služby. Do súhrnného výkazu sa prideľuje k službám kód 2. Od 1. 1. 2010 sa súhrnný výkaz podáva len elektronicky, a to do 20. dňa po skončení obdobia, za ktoré vzniká povinnosť podať súhrnný výkaz.

Osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH je povinná podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu. Ak nedošlo k dodaniu služby za kalendárny štvrťrok, súhrnný výkaz sa nepodáva.

Rovnako si treba uvedomiť, že súhrnný výkaz sa týka len služieb s miestom dodania v inom členskom štáte, pričom sa miesto dodania určí všeobecným pravidlom podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Ak by došlo k dodaniu služby, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa špecifického pravidla v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je zdaniteľná osoba, ktorá službu prijala, takáto služba sa do súhrnného výkazu neuvádza, napr. stavebné práce.

Rovnako sa do súhrnného výkazu neuvádzajú služby, ktorých miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona je v tretích štátoch (mimo Európskeho spoločenstva).

Sankcie

V prípade, že zdaniteľná osoba registrovaná pre daň nepodá súhrnný výkaz v lehote určenej správcom dane, správca dane jej uloží pokutu. Od 1. 1. 2012 nie je súhrnný výkaz samostatne vymedzený v správnych deliktoch. Preto správca dane bude postupovať pri uložení pokuty podľa § 155 ods. 1 písm. e) daňového poriadku a uloží daňovému subjektu sankciu od 60 € najviac do 3 000 €.

Upozornenie!

Súhrnný výkaz sa nikdy nepodáva v prípade, ak je zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH len ako príjemca služby z iného členského štátu.

Príklad č. 4:

Fyzická osoba vykonala stavebné práce pre českého platiteľa, a to na stavbe v ČR. Fyzická osoba je registrovaná podľa § 7a zákona o DPH, pretože poskytuje aj poradenské služby. V predmetnom kalendárnom štvrťroku však dodala len stavebné práce. Je povinná podať súhrnný výkaz?

Nie. Fyzická osoba nie je povinná podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok. V tomto prípade ide o dodanie služby podľa § 16 ods. 1, t. j. podľa špecifického pravidla a nie podľa všeobecného pravidla § 15 ods. 1 zákona o DPH. Služba sa do súhrnného výkazu neuvádza a keďže zdaniteľná osoba nedodala iné služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, nie je povinná podať súhrnný výkaz.

Príklad č. 5:

Fyzická osoba, neplatiteľ DPH, poskytla poradenské služby pre rakúsku spoločnosť. Má povinnosť podať súhrnný výkaz?

Áno. Slovenská fyzická osoba má povinnosť podať súhrnný výkaz, pretože osobou povinnou platiť daň je príjemca služby a miesto dodania je podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte. V prvom rade si však musí fyzická osoba splniť registračnú povinnosť podľa § 7a, ak tak ešte nespravila.

Povinnosť podať daňové priznanie osobou registrovanou podľa § 7a

Ako bolo v úvode témy spomenuté, osoba registrovaná podľa § 7a sa nepovažuje za platiteľa. Preto sa pri podávaní daňového priznania na ňu nebude vzťahovať § 78 ods. 1 zákona o DPH, ale § 78 ods. 3 zákona o DPH. Ustanovenie tohto paragrafu definuje, že ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň podľa § 69, je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v tejto lehote zaplatiť daň s výnimkou, ak ide o nadobudnutie nového dopravného prostriedku, kedy je povinná podať daňové priznanie v súlade s ods. 4, a to do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH).

Najskôr si treba uvedomiť, že povinnosť podať daňové priznanie sa bude vzťahovať len na príjemcu služby, nie na dodávateľa služby. Ďalej si treba uvedomiť, že pre zdaniteľnú osobu, ktorá podáva daňové priznanie v súlade s § 78 ods. 3, neplatí zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Zdaniteľná osoba musí vždy podať daňové priznanie za kalendárny mesiac, ak v predmetnom mesiaci prijala službu, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 zákona o DPH.

V prípade osôb, ktoré nie sú platiteľmi dane, nevzniká povinnosť podávať tzv. „negatívne“ daňové priznanie, t. j. nulové. Ak v kalendárnom mesiaci nevznikne zdaniteľnej osobe povinnosť platiť daň podľa § 69, potom nie je povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH.

Upozornenie!

Od 1. 4. 2012 ukladá zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) pre určitý okruh daňových subjektov uskutočňovať podania voči daňovému úradu elektronicky. Táto povinnosť je zadefinovaná v § 14 daňového poriadku a týka sa:

a) platiteľov dane z pridanej hodnoty,

b) daňových poradcov, ktorí zastupujú daňový subjekt pri správe daní,

c) advokátov, ktorí zastupujú daňový subjekt pri správe daní,

d) zástupcov neuvedených v písmenách b) a c), ktorí zastupujú platiteľov dane pri správe daní.

Povinnosť sa nevzťahuje na prílohy, ktoré je možné aj naďalej podávať cez poštu alebo priamo v podateľni u správcu dane. Osoba registrovaná podľa § 7a nie je platiteľom podľa zákona o DPH. Ak nie je zastupovaná advokátom alebo daňovým poradcom pri správe daní, môže aj po 1. 4. 2012 robiť všetky podania v listinnej forme prostredníctvom pošty alebo podaním u správcu dane (podateľňa), t. j. aj daňové priznanie nemusí podať prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Súhrnný výkaz musí osoba registrovaná podľa § 7a zasielať naďalej elektronicky, lebo to vyplýva z požiadaviek smernice 2006/112/ES a táto povinnosť je zakomponovaná v § 80 zákona o DPH.

Odporúčanie:

Keďže zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a musí mať na účely podávania súhrnného výkazu dohodu so správcom dane alebo zaručený elektronický podpis, odporúčame zasielať aj ostatné podania elektronicky. Vzhľadom na skutočnosť, že od 1. 4. 2012 sa menia podmienky podania, budú sa so správcom dane uzatvárať nové dohody podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Podľa názoru MF SR by mali „staré“ dohody platiť určité prechodné obdobie. Ak posiela zdaniteľná osoba podania prostredníctvom ZEP (zaručený elektronický podpis), postupuje na základe tohto ZEP aj naďalej po 1. 4. 2012.

Príklad č. 6:

Fyzická osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH poskytla právnu službu pre českú spoločnosť. Má povinnosť podať za predmetný kalendárny mesiac daňové priznanie?

Nie. Fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, pretože jej nevznikla povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona o DPH. Predmetnú službu uvedie fyzická osoba do súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok.

Príklad č. 7:

Fyzická osoba registrovaná podľa § 7a mala poruchu auta v Poľsku. Poľská spoločnosť vykonala opravu motorového vozidla a následne fakturovala službu bez dane. Má povinnosť podať fyzická osoba daňové priznanie?

Áno. Fyzická osoba má povinnosť podať daňové priznanie, a to do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, kedy službu prijala. Je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona. Predmetnú službu musí uviesť do riadka 11 a 12 daňového priznania na DPH, pričom vyčísli svoju celkovú daňovú povinnosť. Keďže nie je platiteľom dane, nemá fyzická osoba nárok na odpočítanie dane.

Nadobudnutie tovaru a osoba registrovaná podľa § 7a

Podľa § 11 zákona o DPH osoba, ktorá je registrovaná v súlade s § 7a, bude používať identifikačné číslo pre daň aj pri všetkých intrakomunitárnych transakciách nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. To znamená, že v takomto prípade sa obrat 13 941,45 € na ňu nevzťahuje (ten je zadefinovaný na účely registrácie podľa § 7). Novelizáciou zákona to je upresnené v § 11 ods. 5 zákona o DPH.

Nariadenie RADY (EÚ) č. 282/2011

Od 1. 7. 2011 vstúpilo do platnosti vykonávacie nariadenie RADY (EÚ) č. 282/2011 (informácia v Daňovom špeciáli č. 4/2011). V článku 4 je zadefinované, že zdaniteľná osoba, ktorá má nárok na nezdanenie nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva v súlade s článkom 3 smernice 2006/112/ES, má tento nárok naďalej, ak bolo danej zdaniteľnej osobe podľa článku 214 ods. 1 písm. d) alebo e) uvedenej smernice pridelené identifikačné číslo pre DPH v súvislosti s prijatými službami, za ktoré je povinná zaplatiť DPH, alebo v súvislosti so službami, ktoré uvedená zdaniteľná osoba poskytla na území iného členského štátu a za ktoré je DPH splatná len príjemcom. Ak však táto zdaniteľná osoba oznámi toto identifikačné číslo pre DPH dodávateľovi v súvislosti s nadobudnutím tovaru v rámci Spoločenstva, považuje sa za osobu, ktorá využila možnosť ustanovenú v článku 3 ods. 3 uvedenej smernice.

Z ustanovenia tohto článku nariadenia vyplýva, že osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH sa môže rozhodnúť, či uplatní právo na nezdanenie nadobudnutia tovaru alebo bude postupovať v súlade s § 11 zákona o DPH a uplatní nadobudnutie tovaru, pri ktorom bude osobou povinnou platiť daň. Zákon o DPH toto rozhodnutie neumožňoval a ukladal povinnosť vždy postupovať pri kúpe tovaru v EÚ ako pri nadobudnutí tovaru podľa § 11 osobe, ktorá je registrovaná podľa § 7a. Avšak toto nariadenie má prednosť pred zákonom o DPH, a preto je možné od 1. 7. 2011 aplikovať článok 4 a zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a sa môže rozhodnúť:

a) že sa pri kúpe tovaru nepreukáže ako osoba registrovaná pre daň, čo znamená, že predmetná dodávka sa zaťaží daňou platnou v mieste dodania tovaru (v krajine dodávateľa) a zdaniteľnej osobe nevzniká povinnosť odviesť daň podľa § 69 ods. 6;

b) že sa pri kúpe identifikuje prideleným IČ DPH. V takom prípade pôjde o nadobudnutie tovaru podľa § 11 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň bude príjemca tovaru, t. j. zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH. Ak nadobudne takýto tovar, musí podať daňové priznanie v súlade s § 78 ods. 3, kde uvedie zdanenie predmetnej dodávky podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH. Treba si uvedomiť, že osoba registrovaná podľa § 7a nie je platiteľom, t. j. nemá nárok na odpočítanie dane v súlade s § 49 až § 51 zákona o DPH. Preto osobe registrovanej pre daň podľa § 7a zákona o DPH vzniká len povinnosť odviesť daň bez nároku na odpočítanie (rovnaký postup sa uplatní aj pri službách, t. j. nevznikne nárok na odpočítanie dane).

Povinnosť vystaviť faktúru

Zákon o DPH ukladá osobe registrovanej podľa § 7a vystaviť faktúru len v prípade, že dodá službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte. Vyplýva to z § 73 zákona o DPH.

Náležitosti faktúry sú definované v § 73 ods. 2, pričom faktúra musí obsahovať:

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva službu a jej identifikačné číslo pre daň,

b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým službu objednal,

c) poradové číslo faktúry,

d) dátum, keď bola služba dodaná alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

e) dátum vyhotovenia faktúry,

f) rozsah a druh dodanej služby,

g) cenu služby,

h) odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.

V prípade tuzemských dodávok (§ 71) a dodaní tovarov do iného členského štátu (§ 72) ukladá povinnosť vystaviť faktúru len platiteľovi.

Na čo netreba zabudnúť

  1. Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH musí aj naďalej sledovať obrat na účely povinnej registrácie za platiteľa podľa § 4 zákona o DPH. Obrat je definovaný v § 4 ods. 9 zákona o DPH.
  2. Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH nie je platiteľom, to znamená, že pri dodávkach tovarov a služieb nemôže na faktúru uvádzať daň z pridanej hodnoty. Častokrát v praxi k tomu zvádza práve skutočnosť, že má pridelené IČ DPH.

Ing. Vladimír Ozimý
daňový poradca

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk