e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Dohoda o pracovnej činnosti

Stiahnite si tlačivo v pdf formáte: Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti  Dohoda o pracovnej činnosti


Vzor dohody si môžete otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť. 


Dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou podľa § 228a Zákonníka práce. Obligatórnymi náležitosťami dohody sú: druh práce, odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba na ktorú sa dohoda uzatvára. Pracovný čas je obmedzený na 10 hodín týždenne. Dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná.


Dohoda o pracovnej činnosti je samostatným typom dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Uvedenú dohodu je možné použiť len na príležitostnú prácu. Zákon zakotvuje písomnú formu tejto dohody, čo podmieňuje sankciou neplatnosti. 


Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu alebo na neurčitý čas.

V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená:

 • dohodnutá práca,  
 • dohodnutá odmena za vykonávanú prácu,  
 • dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.  


Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu alebo na neurčitý čas.

V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila. 

Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi


Diferenciačným znakom medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o brigádnickej práci študentov je, že na rozdiel od dohody o brigádnickej práci študentov, dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu pracovného času sa v prípade dohody o pracovnej činnosti neposudzuje za celú dobu, na ktorú bola táto dohoda uzatvorená.


Dohoda o pracovnej činnostiPríklad:
Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s upratovačkou, ktorá bude 6 hodín každý týždeň upratovať kancelárske priestory firmy?
Dohodu o vykonaní práce nie je možné uzatvoriť na činnosti, ktoré sa pravidelne opakujú. V takomto prípade je potrebné v súlade so Zákonníkom práce uzatvoriť s upratovačkou dohodu o pracovnej činnosti.  


Základná charakteristika a porovnanie jednotlivých typov dohôd:

DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU

 

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

DOHODA O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Právna úprava

§ 226 ZP

§ 228a ZP

§ 227, § 228 ZP

Forma

písomná – pod sankciou neplatnosti právneho úkonu

písomná – pod sankciou neplatnosti právneho úkonu

písomná – pod sankciou neplatnosti právneho úkonu + potvrdenie štatút študenta

Subjekty

zamestnávateľ, zamestnanec – FO

zamestnávateľ, zamestnanec – FO

zamestnávateľ, zamestnanec – FO so štatútom študenta

Objekt

individuálne určený pracovný úkon alebo úloha resp. výsledok pracovnej činnosti

druhovo určený výkon pracovnej činnosti

druhovo určený výkon pracovnej činnosti

Obsah

 • vymedzená pracovná úloha
 • dohodnutá odmena za jej vykonanie
 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať
 • predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia
  pracovnej úlohy
 • dohodnutá práca
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu
 • dohodnutý rozsah pracovného času
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára
 • dohodnutá práca
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu
 • dohodnutý rozsah pracovného času
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára

Doba, na ktorú sa uzaviera

na dobu určitú

na dobu určitú (ex lege)

 • § 226a ZP stráca účinnosť 31. 3. 2007 v zmysle čl. III zákona č. 165/2002 Z. z.

na dobu určitú

Rozsah práce (pracovnej úlohy)

nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku

 • do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce

najviac 10 hodín týždenne

 • nemožno vykonávať prácu v rozsahu, ktorý prekračuje v priemere polovicu určeného týžden ného pracovného času (do tohto rozsahu sa nezapočítava časť pracovnej pohotovosti, za ktorú zamestnancovi nepatrí odmena, a pracovná pohotovosť doma)

 

 • nemožno vykonávať prácu v rozsahu, ktorý prekračuje v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času (do tohto rozsahu sa nezapočítava časť pracovnej pohotovosti, za ktorú zamestnancovi nepatrí odmena, a pracovná pohotovosť doma)

Vymedzenie pracovného záväzku

jednotlivá pracovná úloha vymedzená výsledkom práce

opakujúca sa pracovná činnosť

opakujúca sa pracovná činnosť

Riadenie vlastného priebehu pracovného procesu zamestnávateľom

nie

áno

áno

Povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi jedno vyhotovenie dohody

nie

áno

áno

Spôsob zániku pracovnoprávneho vzťahu

Základný

 • splnením pracovného záväzku,realizáciou pracovnej úlohy a vyplatením dohodnutej odmeny

 

 • zrušenie spôsobom ustanoveným v dohode
 • dohodou účastníkov k dojednanému dňu

 

 • zrušenie spôsobom ustanoveným v dohode
 • dohodou účastníkov k dojednanému dňu

Spôsob zániku pracovnoprávneho vzťahu

ostatné

 • dohodou
 • odstúpením
  1) ZĽ — ak sa pracovná úloha nevykonala v dojednanej dobe
  2) ZC — ak nemôže vykonať pracovnú úlohu preto, že mu ZĽ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky, resp. z dôvodov uvedených v dohode
 • smrťou zamestnanca

 

 • výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
 • okamžitým zrušením dohody len v prípadoch, v ktorých možno okamžite zrušiť pracovný pomer
 • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá
 • smrťou zamestnanca

 

 • výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
 • okamžitým zrušením dohody len v prípadoch, v ktorých možno okamžite zrušiť pracovný pomer
 • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá
 • smrťou zamestnanca


Viac príspevkov k téme dohôd po 1. januári 2013:

Dohody a dohodári od 1. januára 2013
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - komentár k § 223 Zákonníka práce po 1. 1. 2013
Zmeny pri zamestnávaní osôb na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 1. 2013
Zmeny pri zamestnávaní osôb na základe dohôd
Zmeny pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 1. 2013
Práca na dohodu od 1. 1. 2013, nepravidelný príjem
Odvody z dohôd a povinnosti zamestnávateľa
Povinnosť dohodárov platiť poistné
Zahraničné brigády študentov a vysporiadanie príjmov
Letné brigády študentov a zdanenie príjmov
Letné brigády študentov a platenie poistného
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – prihlasovanie do poisťovní, vykazovanie a platenie poistného 2
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – prihlasovanie do poisťovní, vykazovanie a platenie poistného 1


ODPORÚČAME:

Pozrite si ukážku videoškolenia:  Dohody v súlade s platnou legislatívou od 1. 1. 2013


Téma:
Dohody - v súlade s platnou legislatívou od 1. 1. 2013
Lektor: Júlia Pšenková  
Cena: 24 € s DPH
Minutáž videoškolenia: 71 min.
 
 
                              

     
viac informácií o uvedenom videoškolení


 • Dohoda o vykonaní práce
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov 
 • iné druhy editovateľných tlačív zdarma

  späť na hlavnú stránku