e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2012

Ing. Iveta Petrovická

Pre výšku preddavkov a termíny ich platenia je rozhodujúca daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Definícia preddavku na daň z príjmov je od 1. 1. 2012 upravená v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Podľa tohto ustanovenia preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia, keď skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je komplexne upravené v ustanovení § 42 zákona o dani z príjmov. 

Výška preddavkov a lehoty splatnosti 

Pre výšku preddavkov a termíny ich platenia je rozhodujúca daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.  

Podľa § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu, uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň. 

V roku 2012 sa pri platení preddavkov vychádza zo základu dane z daňového priznania za rok 2011 uvedeného na riadku 500, prenásobeného sadzbou dane 19 %. Suma vypočítanej dane sa zníži o sumu uvedenú na riadku 610 (úľavu na dani podľa zákona o dani z príjmov), na riadku 710 (zápočet dane zaplatenej v zahraničí) a na riadku 830 (sumu dane vybranej zrážkou, považovanej za preddavok na daň). Výpočet dane na účely určenia výšky preddavkov na daň v zdaňovacom období roka 2012 sa uvedie na riadku 910 tlačiva daňového priznania za rok 2011 (č. MF/023043/2011-721). 

Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týka len časti zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný podľa § 42 ods. 5 zákona o dani z príjmov na účely platenia preddavkov vypočítať si daňovú povinnosť za celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Výpočet sa vykoná tak, že daň za časť predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia sa vydelí počtom mesiacov odo dňa vzniku daňovníka do konca tohto zdaňovacieho obdobia a vynásobí sa dvanástimi. Uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období existoval menej ako tri mesiace (pozri bod 5 príspevku). 

Mesačné preddavky

Ak daň za zdaňovacie obdobie roka 2011 vypočítaná podľa § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov presiahla 16 596,96 , daňovník platí počnúc prvým mesiacom roka 2012 mesačné preddavky vo výške 1/12 z tejto dane. Všetky preddavky sú splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sú platené. 

Štvrťročné preddavky

Ak daň za zdaňovacie obdobie roka 2011 vypočítaná podľa § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov presiahla 1 659,70 a nepresiahla 16 596,96 , daňovník platí štvrťročné preddavky na daň roka 2011 vo výške 1/4 z tejto dane. Preddavky sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. 

Poznámka: 

Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, dňom jeho splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Príklad: 

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2011 uviedla daň pre výpočet preddavkov vo výške 26 650,50 €. Pretože daň presiahla sumu 16 596,96 €, spoločnosť sa stáva mesačným platiteľom preddavkov. Preddavky v roku 2012 bude platiť vo výške 2 220,87 € (26 650,50 : 12 = 2 220,8750, po zaokrúhlení 2 220,87), a to vždy do konca príslušného mesiaca. 

Poznámka: 

Podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov preddavky sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol

Príklad: 

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2011 uviedla daň pre výpočet preddavkov vo výške 10 562,31 €. Daň nepresiahla sumu 16 596,96 € (presiahla 1 659,70 €), preto sa spoločnosť stáva štvrťročným platiteľom preddavkov. Preddavky za 1. až 4. štvrťrok 2012 bude platiť vo výške 2 640,57 € (10 562,31 : 4 = 2 640,5775, po zaokrúhlení 2 640,57), a to vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. 

Kedy daňovník neplatí preddavky na daň 

Preddavky na daň nie je povinný platiť daňovník, ktorého daň za zdaňovacie obdobie roka 2011 vypočítaná na účely určenia výšky preddavkov na daň (uvedená na riadku 910 daňového priznania) nepresiahla sumu 1 659,70 , s výnimkou prípadu, ak správca dane daňovníkovi určí platenie preddavkov rozhodnutím podľa § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov. 

Príklad: 

Daň pre účely stanovenia preddavkov na daň podľa daňového priznania za rok 2011 je vo výške 1 230,14 €. Pretože je daň nižšia ako 1 659,70 €, spoločnosť v roku 2012 nebude platiť preddavky a daň za toto zdaňovacie obdobie vyrovná do 31. 3. 2013, resp. v predĺženej lehote na podanie priznania. 

Do skupiny daňovníkov neplatiacich preddavky patria aj daňovníci v likvidácii a konkurze. Preddavky neplatia v zdaňovacích obdobiach podľa § 41 ods. 4 a 6 zákona o dani z príjmov, to znamená odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu až do dňa ukončenia týchto procesov. 

Príklad: 

Daňovník v roku 2012 platí mesačné preddavky. Dňa 16. mája 2012 vstúpi do likvidácie, preto preddavok splatný 31. mája 2012 už nebude platiť. Takisto nebude platiť preddavky počas celého obdobia likvidácie. 

Medzi daňovníkov, ktorí neplatia preddavky, patria aj daňovníci, ktorí podávajú daňové priznanie v roku 2012 prvýkrát. Títo daňovníci podľa § 42 ods. 8 zákona o dani z príjmov do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. od 1. januára 2012 do 31. marca 2012, resp. do predĺženej lehoty, preddavky neplatia, ale sumu preddavkov splatných za toto obdobie vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2011 vyrovnajú v lehote na podanie tohto daňového priznania. 

Ak správca dane neurčí preddavky rozhodnutím, potom povinnosť platiť preddavky nemá ani daňovník so sídlom v zahraničí, ktorý vykonáva na území Slovenskej republiky stavebnú alebo montážnu činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne.  

Platenie preddavkov do lehoty na podanie priznania 

Podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia s výnimkou prípadov, ak sa táto lehota predĺži v súlade s § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov

Poznámka: 

Podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov lehota na podanie daňového priznania sa predlžuje na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane, a to najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania. Takýmto oznámením si môže daňovník sám predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri celé kalendárne mesiace. Ak ide o daňovníka, ktorého súčasťou príjmov sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, táto lehota sa predĺži podaním oznámenia najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.  

Podľa § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti. Ide o daň uvedenú v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vrátane použitia sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky. 

Daňové priznanie za rok 2011 musí byť podané najneskôr do 2. apríla 2012 (koniec tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia pripadá na sobotu, posledným dňom podania daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň). Do tejto lehoty sa platia preddavky z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2010. Lehotu na podanie daňového priznania za rok 2011 si môže daňovník predĺžiť na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane najneskôr do 30. júna 2012, resp. daňovník, ktorý má príjmy zo zdrojov v zahraničí, najneskôr do 30. septembra 2012. V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa platia preddavky z daňovej povinnosti za rok 2010 až do uplynutia predĺženej lehoty

Ak sa daň za rok 2010 týkala len časti zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný na účely platenia preddavkov vypočítať si daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie. V tomto prípade pri prepočte poslednej známej daňovej povinnosti bude daňovník postupovať spôsobom určeným pre prepočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorý je uvedený v § 42 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Prepočet na účely platenia preddavkov (mesačné, štvrťročné) sa teda vykoná tým spôsobom, že daň za časť zdaňovacieho obdobia sa vydelí počtom mesiacov odo dňa vzniku daňovníka do konca zdaňovacieho obdobia a vynásobí sa dvanástimi. 

Do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2011 sa platia preddavky mesačne v prípade, ak posledná známa daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní za rok 2010 bola vyššia ako 16 596,96 €. Ak táto daň presiahla 1 659,70 € a nepresiahla 16 596,96 €, platí sa preddavok štvrťročne. Povinnosť platiť preddavky sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého daň za rok 2010 nepresiahla 1 659,70 €. Preddavky sú splatné do konca príslušného mesiaca alebo do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. 

 Príklad: 

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2010 vykázala na riadku 910 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň v sume 13 937,27 €. Z tejto dane vyplynulo platenie štvrťročných preddavkov na daň vo výške 3 484,31 € (13 937,27 : 4 = 3 484,3175, po zaokrúhlení 3 484,31). Preddavok je splatný do konca kalendárneho štvrťroka, t. j. do 31. 3. 2012, pričom posledným dňom na zaplatenie preddavku je podľa § 27 ods. 4 daňového poriadku 2. apríl 2012. 

Daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období, t. j. v roku 2011 vznikol splynutím alebo rozdelením, alebo sa zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2011 podľa § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov spôsobom a vo výške podľa § 42 ods. 4 písm. b) až d) zákona o dani z príjmov (pozri platenie preddavkov novými daňovníkmi). To znamená, že do lehoty na podanie daňového priznania pokračuje v platení preddavkov tak, ako ich platil v predchádzajúcom zdaňovacom období. 

 Príklad: 

Spoločnosť sa zlúčila s inou spoločnosťou dňa 1. augusta 2011. Od augusta 2011 platila mesačné preddavky vo výške 1 650 vypočítané zo súčtu dane zaniknutej spoločnosti a svojej daňovej povinnosti, ktorú uviedli v daňovom priznaní za rok 2010. Povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2011 (od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2011) má spoločnosť do 2. apríla 2012. Do lehoty na podanie daňového priznania platí spoločnosť podľa § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov mesačné preddavky vo výške 1 650 

Platenie preddavkov po lehote na podanie priznania 

Počnúc mesiacom (štvrťrokom) nasledujúcim po lehote na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. To znamená, že po lehote na podanie daňového priznania za rok 2011 (2. 4. 2012, resp. predĺžená lehota na základe oznámenia) platí daňovník preddavky z dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2011. Súčasne je povinný vysporiadať rozdiel medzi už zaplatenými preddavkami v roku 2012 do lehoty na podanie daňového priznania podľa poslednej známej povinnosti (rok 2010) a výškou preddavkov vypočítaných z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (rok 2011). 

Ak sú zaplatené preddavky do lehoty na podanie priznania nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2011, daňovník je povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, t. j. v roku 2012 zaplatí rozdiel do 30. apríla 2012, prípadne do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí predĺženej lehoty na podanie priznania (§ 42 ods. 9 zákona o dani z príjmov). S účinnosťou od 1. 1. 2012 rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania inak podľa § 42 ods. 11, ak správca dane v rozhodnutí vydanom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania neuvedie inak. 

Príklad:  

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2011, ktoré podala v marci 2012, uviedla na riadku 910 pre výpočet výšky preddavkov daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 42 130,76 €. Posledná známa daňová povinnosť spoločnosti podľa priznania za rok 2010 je vo výške 13 688,37 €. Spoločnosť bude v roku 2012 platiť preddavky nasledovne: 

do 2. 4. 2012  

3 422,09  

do 30. 4. 2012  

3 510,89  

do 30. 4. 2012  

7 110,58  

do 31. 5. 2012 

3 510,89  

do 2. 7. 2012  

3 510,89  

do 31. 7. 2012  

3 510,89  

do 31. 8. 2012  

3 510,89  

do 1. 10. 2012  

3 510,89  

do 31. 10. 2012  

3 510,89  

do 30. 11. 2012  

3 510,89  

do 31. 12. 2012 

 3 510,89  

Do lehoty na podanie daňového priznania platí spoločnosť štvrťročné preddavky vypočítané z dane za rok 2010 vo výške 3 422  (13 688,37  : 4 = 3 422,0925 , po zaokrúhlení 3 422,09 ). 

Po lehote na podanie daňového priznania platí mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2011 vo výške 3 510,89 (42 130,76  : 12 = 3 510,8966 , po zaokrúhlení 3 510,89 ). 

Spoločnosť na preddavkoch od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie priznania (do 31. 3. 2012) zaplatila menej o 7 110,58 (3 510,89 x 3 mesiace = 10 532,67 , 10 532,67  - 3 422,09  = 7 110,58 ). Rozdiel na preddavkoch vyrovná do 30. apríla 2012.  

Príklad: 

Spoločnosť vykázala v daňovom priznaní za rok 2010 stratu. Dňa 2. apríla 2012 podala daňové priznanie za rok 2011, v ktorom uviedla na riadku 910 daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 10 830 €. Spoločnosť v roku 2012 platí preddavky nasledovne:  

do 31. 4. 2012  

2 707,50  

do 2. 7. 2012  

2 707,50  

do 1. 10. 2012  

2 707,50  

do 31. 12. 2012  

2 707,50  

Do lehoty na podanie daňového priznania spoločnosť preddavky neplatí, pretože jej posledná známa daňová povinnosť uvedená v priznaní za rok 2010 je nulová (daňová strata). 

Po termíne na podanie daňového priznania platí štvrťročné preddavky vypočítané z dane za rok 2011 vo výške 2 707,50  (10 830  : 4 = 2 707,50 ). 

Preddavok na prvý štvrťrok doplatí spoločnosť do 30. apríla 2012. 

Príklad: 

Spoločnosť si na základe oznámenia, ktoré podala daňovému úradu dňa 30. marca 2012, predĺžila lehotu na podanie priznania za rok 2011 do 30. 6. 2012. V tomto daňovom priznaní spoločnosť vykázala na riadku 910 daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 45 230,50 . Posledná známa daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní za rok 2010 bola vo výške 25 223,29 . Platenie preddavkov v roku 2012 bude nasledovné: 

do 31. 1. 2012 

2 101,94  

do 29. 2. 2012 

2 101,94  

do 2. 4. 2012 

2 101,94  

do 30. 4. 2012 

2 101,94  

do 31. 5. 2012  

2 101,94  

do 2. 7. 2012  

2 101,94  

do 31. 7. 2012 

10 003,56  

do 31. 7. 2012 

3 769,20  

do 31. 8. 2012 

3 769,20  

do 1. 10. 2012 

3 769,20  

do 31. 10. 2012 

3 769,20  

do 30. 11. 2012 

3 769,20  

do 31. 12. 2012 

3 769,20  

Do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2011 platí spoločnosť mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2010 vo výške 2 101,94  (25 223,29  : 12 = 2 101,9408 , po zaokrúhlení 2 101,94 ). 

Po predĺženej lehote na podanie daňového priznania počnúc mesiacom júl platí mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2011 vo výške 3 769,20  (45 230,50  : 12 = 3 769,2083 , po zaokrúhlení 3 769,20 ). 

Spoločnosť na preddavkoch od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 2. 7. 2012 (posledný deň lehoty pripadá na sobotu, preto posledným dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň) zaplatila menej o 10 003,56  (2 101,94  x 6 mesiacov = 12 611,64 , 3 769,20  x 6 mesiacov = 22 615,20 , 22 615,20 - 12 611,64 = 10 003,56 ). Rozdiel na preddavkoch vyrovná do 31. júla 2012. 

Ak sú zaplatené preddavky do lehoty na podanie priznania vyššie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2011, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na žiadosť daňovníka vrátia. 

Podľa doplneného ustanovenia § 42 ods. 13 zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2012 správca dane na základe žiadosti daňovníka vráti do 30 dní od podania žiadosti daňovníka 

 • zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa tohto zákona, alebo 
 • rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa tohto zákona. 

Pri vrátení preddavkov alebo rozdielu preddavkov sa použije postup podľa § 79 daňového poriadku. 

Príklad: 

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2011 vykázala na riadku 910 daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 9 650,41 . Posledná známa daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní za rok 2010 bola vo výške 18 576,04 . Spoločnosť bude v roku 2012 platiť preddavky nasledovne: 

do 31. 1. 2012  

1 548,00  

do 29. 2. 2012  

1 548,00  

do 2. 4. 2012  

1 548,00  

do 2. 7. 2012  

2 412,60  

do 1. 10. 2012  

2 412,60  

do 31. 12. 2012  

2 412,60  

Do lehoty na podanie daňového priznania platí spoločnosť mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2010 vo výške 1 548 € (18 576,04 : 12 = 1 548,0033 €, po zaokrúhlení 1 548 €). 

Po lehote na podanie daňového priznania platí štvrťročné preddavky vypočítané z dane za rok 2011 vo výške 2 412,60 € (9 650,41 : 4 = 2 412,6025 €, po zaokrúhlení 2 412,60 €). 

Spoločnosť na preddavkoch od začiatku roka do lehoty na podanie priznania zaplatila viac o 2 231,40 € (1 548 x 3 mesiace = 4 644 €, 4 644 - 2 412,60 = 2 231,40 €). Rozdiel sa použije na preddavok 2. štvrťroka alebo sa na žiadosť daňovníka vráti. 

Platenie preddavkov daňovníkom, ktorý podáva priznanie prvýkrát 

Podľa § 42 ods. 8 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť daňové priznanie podané, do lehoty na podanie daňového priznania preddavky neplatí. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní vyrovná v lehote na podanie daňového priznania.  

Ide o daňovníka, ktorý vznikol v roku 2011 a z toho dôvodu nemá poslednú známu daňovú povinnosť (nepodával daňové priznanie za rok 2010). Sumu preddavkov splatných za obdobie do podania daňového priznania za rok 2011 (mesačné alebo štvrťročné) si tento daňovník vypočíta z dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2011 a vyrovná ich do 2. apríla 2012, resp. do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania. Pretože u tohto daňovníka sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týka len časti zdaňovacieho obdobia, je povinný pri platení preddavkov na daň dopočítať si daňovú povinnosť tak, akoby sa týkala celého zdaňovacieho obdobia a spôsobom, ktorý je ustanovený v § 42 ods. 5 zákona o dani z príjmov (daň za časť zdaňovacieho obdobia sa vydelí počtom mesiacov odo dňa vzniku daňovníka do konca zdaňovacieho obdobia a vynásobí sa dvanástimi).  

Príklad: 

Spoločnosť vznikla 1. mája 2011 a podáva prvýkrát daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2011 v lehote do 2. 4. 2012. Daň za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 1. 5. 2011 do 31. 12. 2011, zistená podľa § 42 ods. 6 je vo výške 15 140 . Daň na účely platenia preddavkov vypočítaná podľa § 42 ods. 5 na celé zdaňovacie obdobie je vo výške 22 710  (15 140 : 8 = 1 892,50 , 1 892,50 x 12 = 22 710 ). Spoločnosť bude v roku 2012 platiť mesačné preddavky vo výške 1 892,50  (22 710 : 12 = 1 892,50 ). Preddavky splatné do podania priznania vo výške 5 677,50  (1 892,50 x 3 mesiace) zaplatí do 2. 4. 2012. Spoločnosť platí preddavky nasledovne: 

do 2. 4. 2012  

5 677,50  

do 30. 4. 2012  

1 892,50  

do 31. 5. 2012  

1 892,50  

do 2. 7. 2012  

1 892,50  

do 31. 7. 2012  

1 892,50  

do 31. 8. 2012  

1 892,50  

do 1. 10. 2012  

1 892,50  

do 31. 10. 2012  

1 892,50  

do 30. 11. 2012  

1 892,50  

do 31. 12. 2012  

1 892,50  

V prípade, ak daňovník existoval vo svojom prvom zdaňovacom období menej ako tri mesiace, t. j. vznikol od októbra do decembra 2011, pre výpočet preddavkov neberie do úvahy daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ale v roku 2012 bude platiť preddavky na základe predpokladanej dane. Výšku predpokladanej dane uvedie v daňovom priznaní podanom za toto prvé zdaňovacie obdobie (rok 2011) na riadku 910. Daňovník platí preddavky z predpokladanej dane vo výške a v termínoch podľa § 42 ods. 1 až 3 zákona o dani z príjmov. 

Preddavky splatné do podania daňového priznania (mesačné alebo štvrťročné), ktoré vypočíta podľa predpokladanej dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2011, vyrovná v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 2. apríla 2012, resp. do predĺženého termínu na podanie daňového priznania. 

Platenie preddavkov novými daňovníkmi 

Nový daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka, preddavky neplatí. To znamená, že ak daňovník vznikne v roku 2012, preddavky v tomto roku nebude platiť a daňovú povinnosť vyrovná v lehote na podanie priznania za rok 2012, t. j. do 31. marca 2013. 

Uvedené sa nevzťahuje na daňovníkov, ktorí počas kalendárneho roka vznikli zlúčením, splynutím alebo rozdelením, u ktorých je platenie preddavkov upravené osobitným spôsobom v § 42 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Základom pre výpočet preddavkov u tejto skupiny daňovníkov je daň za obdobie, ktoré predchádzalo obdobiu, v ktorom došlo k zmene, t. j. zániku alebo vzniku právnickej osoby.  

 • Daňovník, ktorý v roku 2012 zmenil právnu formu, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy, t. j. z dane za zdaňovacie obdobie roka 2011. 
 • Daňovník, ktorý vznikol v roku 2012 splynutím, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane zaniknutých daňovníkov za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov, t. j. zo súčtu dane za zdaňovacie obdobie roka 2011. 

Príklad: 

Dňom 1. augusta 2012 vznikne spoločnosť C splynutím spoločností A a B, ktoré k tomuto dňu zaniknú. Spoločnosť A vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2011 daň uvedenú na riadku 910 daňového priznania vo výške 6 800 , spoločnosť B daň vo výške 19 450 

Spoločnosť C bude platiť v roku 2012 preddavky zo súčtu dane spoločnosti A a spoločnosti B za rok 2011. Táto daň je vo výške 26 250 (6 800 + 19 450), preto novovzniknutá spoločnosť C bude platiť počnúc augustom 2012 mesačné preddavky vo výške 2 187,50 (26 250 : 12 = 2 187,50 ). 

 • Daňovník, ktorý sa v roku 2012 zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane 

1.    daňovníka zaniknutého zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, 

2.    daňovníka, s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník, za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu,  

 t. j. zo súčtu dane týchto dvoch daňovníkov za zdaňovacie obdobie roka 2011. 

  

 • Daňovník, ktorý vznikol v roku 2012 rozdelením, platí preddavky na daň v pomernej výške vypočítanej z dane zaniknutého daňovníka za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutého daňovníka prevzatého daňovníkom vzniknutým rozdelením. 

 Platenie preddavkov daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou 

Zákon o dani z príjmov v § 42 ods. 10 osobitne rieši platenie preddavkov stálymi prevádzkarňami, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky daňovníkom so sídlom v zahraničí, z vykonávania stavebnej alebo montážnej činnosti podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Povinnosť platiť preddavky podľa platných pravidiel majú len v tom prípade, ak tak určí správca dane. Inak sa daň zo zdaniteľných príjmov týchto stálych prevádzkarní zabezpečuje zrážaním preddavku na daň podľa § 44 zákona o dani z príjmov. 

Platenie preddavkov pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok 

Pri zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok sa mení aj zdaňovacie obdobie daňovníka. Obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok sa považuje za samostatné zdaňovacie obdobie. Ďalším zdaňovacím obdobím je hospodársky rok. Ak daňovník v roku 2012 zmení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, je podľa § 41 ods. 11 zákona o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. 

V § 42 zákona o dani z príjmov nie je osobitne upravené platenie preddavkov pri zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak, preto sa postupuje podľa jednotlivých odsekov tohto ustanovenia. Do lehoty na podanie daňového priznania sa platia preddavky vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti (§ 42 ods. 7), po lehote na podanie daňovej povinnosti z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (§ 42 ods. 6 a 9). Daňová povinnosť vykázaná za obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok sa neprepočíta podľa § 42 ods. 5 zákona o dani z príjmov, pretože táto daň sa týka celého zdaňovacieho obdobia a nemožno ju považovať za daň za časť zdaňovacieho obdobia. 

 Príklad: 

Spoločnosť si stanovila hospodársky rok od 1. augusta 2012 do 31. júla 2013. Obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 7. 2012 predstavuje samostatné zdaňovacie obdobie, za ktoré daňovník podá daňové priznanie najneskôr v lehote do 31. 10. 2012. Daň pre určenie preddavkov uvedená na riadku 910 tohto daňového priznania je vo výške 18 000 . V daňovom priznaní za rok 2011 daň na účely platenia preddavkov bola vo výške 25 000 . Spoločnosť počas hospodárskeho roka platí preddavky nasledovným spôsobom: 

 • Do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. od 1. 8. 2012 do 31. 10. 2012 platí spoločnosť mesačné preddavky vypočítané z dane za rok 2011 vo výške 2 083,33 (25 000 : 12 = 2 083,3333 , po zaokrúhlení 2 083,33 ). 
 • Po lehote na podanie daňového priznania, t. j. od 1. 11. 2012 do 31. 7. 2013 platí mesačné preddavky vypočítané z dane za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 1. 1. 2012 do 31. 7. 2012, vo výške 1 500 (18 000 : 12 = 1 500 ).  
 • Na preddavkoch od 1. 8. 2012 do 31. 10. 2012 zaplatí spoločnosť viac o 1 749,99 (2 083,33 x 3 mesiace = 6 249,99 , 1 500 x 3 mesiace = 4 500 , 6 249,99 - 4 500 = 1 749,99 ). Rozdiel sa použije na budúce preddavky alebo sa na žiadosť daňovníka vráti. 

V prípade, že suma preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, nebude zodpovedať predpokladanej výške dane, na ktorú sú preddavky platené, môže správca dane na žiadosť daňovníka, ale aj z vlastného podnetu určiť platenie preddavkov inak. 

Ak daňovník počas hospodárskeho roka bude platiť štvrťročné preddavky, vzhľadom na zákonom stanovený termín splatnosti v posledný deň kalendárneho štvrťroka (31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.) môže nastať nerovnomerné rozloženie preddavkov na celé zdaňovacie obdobie.  

V prípade nerovnomerného rozloženia preddavkov počas zdaňovacieho obdobia môže daňovník požiadať správcu dane o stanovenie preddavkov inak, a tak výšku preddavkov prispôsobiť ich rozloženiu počas zdaňovacieho obdobia. 

Platenie preddavkov inak 

Zákon o dani z príjmov oprávňuje správcu dane meniť výšku preddavkov a spôsob ich platenia odchylne od pravidiel, ktoré vyplývajú z predchádzajúcich ustanovení § 42. Správca dane môže tak urobiť na základe žiadosti daňovníka alebo aj z vlastného podnetu v týchto prípadoch: 

 • ak sú preddavky platené podľa predpokladanej dane a z objektívnych dôvodov je nutné ich upraviť, 
 • ak sa preddavky stanovujú podľa § 42 ods. 3 a 4 – ide o prípady, kedy daňovník nemá povinnosť platiť preddavky na daň, resp. prípady, kedy ide o platenie preddavkov u novovzniknutých daňovníkov splynutím, zlúčením, rozdelením,  
 • ak je daňová povinnosť, na základe ktorej sú preddavky platené (daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, posledná známa daňová povinnosť), zmenená rozhodnutím správcu dane alebo dodatočným daňovým priznaním, 
 • ak suma preddavkov vypočítaná podľa ustanovení zákona o dani z príjmov, napr. na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, nebude zodpovedať ročnej očakávanej daňovej povinnosti, 
 • s účinnosťou od 1. 1. 2012 môže správca dane podľa doplneného ustanovenia § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov v odôvodnených prípadoch na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak nielen z dôvodov priamo uvedených v tomto ustanovení. 

Správca dane určí preddavky v uvedených prípadoch formou rozhodnutia. V ustanovení § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov je správcovi dane daná absolútna právomoc meniť preddavky na daň. V prípade, že o stanovenie preddavkov inak žiada daňovník, musí dôvody uvedené v žiadosti aj preukázať. Správca dane môže stanoviť inak len tie preddavky, u ktorých splatnosť ešte nenastala. Z toho dôvodu je potrebné žiadať správcu dane o určenie preddavkov inak zásadne pred termínom splatnosti a v dostatočnom časovom predstihu. 

Vysporiadanie preddavkov s daňovou povinnosťou  

Po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, na ktoré boli preddavky platené, sa zaplatené preddavky započítajú na úhradu dane. Ak suma preddavkov na daň (vrátane preddavkov na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov a sumy dane vybranej zrážkou, ktorá sa považuje za preddavok podľa § 43 zákona o dani z príjmov) je nižšia ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniká na dani nedoplatok. Lehota na zaplatenie nedoplatku je uvedená v § 42 ods. 12 zákona o dani z príjmov a je totožná s lehotou na podanie daňového priznania. Ak na preddavkoch v priebehu zdaňovacieho obdobia bolo zaplatené viac, ako je výsledná daňová povinnosť, pri vrátení preplatku sa postupuje podľa § 79 daňového poriadku, ktorý odkazuje na § 55 ods. 6 a 7. 

 Príklad: 

Spoločnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2012 vypočíta daňovú povinnosť vo výške 16 600 €. Počas zdaňovacieho obdobia 2012 zaplatí preddavky na daň podľa § 42 zákona o dani z príjmov vo výške 14 400 €. Pretože daň prevyšuje zaplatené preddavky, je spoločnosť povinná zaplatiť rozdiel (nedoplatok) vo výške 2 200 € (16 600 - 14 400 €) najneskôr 31. marca 2013; v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania najneskôr posledný deň predĺženej lehoty. 

Sankcie 

Ak preddavok na daň nebol zaplatený v lehote alebo vo výške podľa zákona o dani z príjmov alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane, vyrubí správca dane daňovému subjektu úrok z omeškania podľa § 156 daňového poriadku.  

Úrok z omeškania sa vyrubí z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť preddavok na daň zaplatený. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte úroku z omeškania sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 15 %. Úrok z omeškania sa vyrubí za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti preddavku až do dňa platby vrátane alebo do dňa použitia preplatku alebo vykonania kompenzácie podľa § 55 daňového poriadku. Úrok z omeškania sa počíta najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou. Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 .  

Celý príspevok bol uverejnený v časopise Daňový a účtovný poradca podnikateľa č. 6-7/2012.

PREČÍTAJTE SI aj príspevok Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

Stiahnite si VZOR ŽIADOSTI o vrátenie preplatku na dani z príjmov PO: Žiadosť o prevedenie a vrátenie preplatku na dani z príjmov PO 

späť na hlavnú stránku