e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Odklad podania daňového priznania

Daňovník môže oznámiť správcovi dane odklad podania daňového priznania o 3 alebo 6 mesiacov.

Termín na podanie daňového priznania si môže daňovník odložiť o 3 alebo 6 mesiacov. Ak sa tak rozhodne, musí to písomne oznámiť správcovi dane najneskôr do 2. 4. 2012. V uvedenom termíne má daňovník povinnosť daň aj zaplatiť.

 


Termín na podanie daňového priznania

Vo všeobecnosti je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, čo vyplýva z ustanovenia § 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len "ZDP"). V § 41 ZDP určuje zákon pre právnické osoby prípady, kedy je zdaňovacie obdobie iné ako jeden kalendárny rok (termínom na podanie daňového priznania v týchto špecifických prípadoch sa nebudeme zaoberať).

Daňové priznania podáva daňovník (PO alebo FO) podľa § 49 ods. 2 ZDP do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V roku 2012 koniec stanoveného termínu pripadne na sobotu, preto je posledným dňom termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2011 najbližší pracovný deň, t. j. pondelok 2. 4. 2012.

Do 2. 4. 2012 je potrebné aj daň uhradiť.

Odklad podania daňového priznania

Termín na podanie daňového priznania si môže daňovník odložiť. Ak sa tak rozhodne, musí to písomne oznámiť správcovi dane najneskôr do 2. 4. 2012. O odklad netreba žiadať a ani ho nijako zdôvodňovať. Daňovník môže oznámiť správcovi dane odklad podania daňového priznania o 3 alebo 6 mesiacov.

Odklad podania daňového priznania o 3 mesiace

Podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP sa daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie, predlžuje lehota najviac o tri mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie nový termín, ktorým je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie.

V uvedenom termíne má daňovník povinnosť daň aj zaplatiť. To znamená, že daňovník, ktorý má povinnosť podať daňové priznania za rok 2011, si môže predĺžiť termín podania do 30. 6. 2012.

Daňové priznanie má povinnosť odovzdaťdaň zaplatiť najneskôr 2. 7. 2012, lebo 30. 6. 2012 je sobota a termín sa presúva na najbližší pracovný deň.

Odklad podania daňového priznania o 6 mesiacov

Podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP si môže daňovník predĺžiť termín na podanie daňového priznania najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, s výnimkou daňovníkov v konkurze alebo likvidácii. Daňovník však musí túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane. V oznámení má povinnosť uviesť nový termín podania daňového priznania. V tejto novej lehote je daň aj splatná.

To znamená, že daňovník, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2011, si môže predĺžiť termín podania do 30. 9. 2012, ak súčasťou jeho príjmov sú aj príjmy zo zahraničia. Daňové priznanie má povinnosť odovzdaťdaň zaplatiť najneskôr 1. 10. 2012, lebo 30. 9. 2012 je nedeľa a termín sa presúva na najbližší pracovný deň.

Vzor tlačiva pre oznámenie o odklade podania daňového priznania nie je zákonom stanovený. Daňovník ho nájde napríklad aj na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR a uvádzame ho aj v závere príspevku. Potom stačí do uvedeného tlačiva už len doplniť osobné údaje, rok, za ktorý podáva daňové priznanie, a termín, do ktorého podá daňové priznanie (konkrétny mesiac a rok). Zároveň v tlačive vyznačí, či súčasťou jeho príjmov sú alebo nie sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Využiť odklad na podanie daňového priznania sa nemôže, ak daňovník zomrie. V takomto prípade daňové priznanie podáva dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka. Správca dane môže túto lehotu predĺžiť o tri mesiace, ale len na základe podanej žiadosti dediča. Dedič musí žiadosť podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Pozor na sankcie

Za nepodanie daňového priznania v lehote (riadnej alebo predĺženej) môže správca dane vyrubiť pokutu od 30 do 16 000 eur.

Za neuhradenie daňovej povinnosti v lehote (riadnej alebo predĺženej) vyrubí správca dane úrok z omeškania min. vo výške min. 15 % p.a, resp. vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby ECB.

STIAHNITE SI zadarmo editovateľné vzory oznámení a tlačivá. Môžete si ich otvoriť, uložiť, vyplniť a vytlačiť.
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania PO
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania FO

Daňové priznanie k dani príjmov PO
+ potvrdenie o podaní daňového priznania k DP PO
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A 
+ potvrdenie o podaní DP FO typ A
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B
+ potvrdenie o podaní DP FO typ B
Žiadosť o prevedenie a vrátenie preplatku na dani z príjmov FO, PO


Iné aktuálne najčastejšie používané tlačivá a formuláre určené pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, ročné zúčtovanie dane, potvrdenia pre účely 2 % dane,...)

K problematike daňových priznaní si môžete prečítať aj nasledujúce príspevky: 

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2012
Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
2. apríl 2012 - prehľad daňových a odvodových povinností
Daňových desatoro
Opakované účtovné chyby a zrady
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2011
Nezdaniteľné časti základu dane fyzickej osoby
Sedem najčastejších chýb v daňových priznaniach
Aktívne a pasívne príjmy fyzických osôb od roku 2012
Špecifiká zdaňovania príjmov dôchodcov
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2011
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 


späť na hlavnú stránku