e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2012 - úvodné poznámky, 1. časť

Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2012 - úvodné poznámky Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb do 3 kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia. Priznanie sa predkladá miestne príslušnému správcovi dane, pričom daň je splatná v lehote pre podanie priznania. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2012, je do 2. apríla 2013.

 


Daň z príjmov pre rok 2012 upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Na právny stav roku 2012 vplývajú – novela č. 331/2011 Z. z., novela č. 548/2011 Z. z., novela č. 69/2012 Z. z., novela č. 189/2012 Z. z. a novela č. 288/2012 Z. z.


Úvodné poznámky

Zdaňovacím obdobím je spravidla kalendárny rok. Podľa § 49 ods. 2 ZDP je daňovník povinný podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do troch mesiacov od skončenia kalendárneho roka, teda do 31. marca 2013 – pretože tento deň pripadá na nedeľu a v pondelok je sviatok, tak najbližší pracovný deň, teda do utorka 2. apríla 2013 a v tejto lehote je daň aj splatná; presun na najbližší pracovný deň vyplýva z ustanovenia § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Daň je splatná na individuálne číslo účtu pre každého daňovníka, ktoré mu správca dane oznámil. Vyplýva to z ustanovenia § 55 ods. 4 daňového poriadku a vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (podrobnejšie pozri na www.drsr.sk). Skutočnosť, že číslo účtu bolo daňovníkovi pridelené, sa vyznačí na prvej strane tlačiva daňového priznania (vpravo hore) k dani z príjmov právnických osôb. Číselné údaje vyjadrujúce peňažné sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na eurocenty (zaokrúhlenie podľa § 47 ZDP).

Zdaňovacím obdobím môže byť aj hospodársky rok, t. j. iných dvanásť mesiacov ako kalendárny rok, potom je termín podania daňového priznania do troch mesiacov po skončení takto individuálne vytýčeného hospodárskeho roka (§ 41 ods. 11 ZDP). Pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok plynie samostatné zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka do začiatku hospodárskeho roka (obdobie kratšie ako 12 mesiacov).

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2012 a ktorý skončí v roku 2013, vypočíta svoju daňovú povinnosť tak, že použije pomernou časťou 19 % sadzbu dane a pomernou časťou 23 % sadzbu dane – vyplýva to z prechodného ustanovenia § 52t ods. 10 novely zákona o dani z príjmov č. 395/2012 Z. z. Na tento účel je v tlačive daňového priznania samostatná pomocná tabuľka J.


Predĺženie lehoty na podanie priznania

Predĺženie lehoty podania daňového priznania oznámením [§ 49 ods. 3 písm. a) a písm. b) ZDP] sa nepoužije pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013.

Pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí ostáva možnosť oznámením predĺžiť lehotu o tri mesiace, resp. žiadosťou o ďalšie tri mesiace – vyplýva to z prechodného ustanovenia § 52t ods. 7, 8 a 9 novely zákona o dani z príjmov č. 395/2012 Z. z. Podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník v konkurze alebo likvidácii [§ 49 ods. 3 písm. c) ZDP].

Pre úplnosť poznamenávame, že povinnosť zostaviť účtovnú závierku je do 6 mesiacov od konca účtovného obdobia, tak ako to ustanovuje § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku je daňové priznanie povinný podať každý, komu vznikla povinnosť ho podať alebo koho na to daňový úrad vyzve. Ak právnická osoba podá daňové priznanie po zákonnej lehote, daňový úrad jej uloží pokutu v rozmedzí od 30 eur do 16 000 eur [§ 155 ods. 1 písm. a) daňového poriadku].

Zdaňovacím obdobím môže byť aj iné obdobie ako kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak vyplýva z ustanovení § 41 ZDP, napríklad zdaňovacie obdobie ukončené vstupom do likvidácie alebo konkurzu alebo zdaňovacie obdobie počas likvidácie alebo konkurzu.

Ak zahraničný daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a nemá iné zdaniteľné príjmy okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť, alebo nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na území SR, je povinný podať priznanie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň. Ak zahraničný daňovník má aj iné zdaniteľné príjmy okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť, alebo má aj iné stále prevádzkarne umiestnené na území SR, je povinný podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 ods. 7 ZDP).


Daňové priznanie u nepodnikateľských subjektov

Špecifické pravidlá platia pre nepodnikateľské subjekty (§ 41 ods. 1 ZDP).

Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie podľa § 12 ods. 3 ZDP (napr. občianske združenie), nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou pri zdroji podľa § 43 ZDP.

Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou pri zdroji podľa § 43 ZDP (napr. úroky zdanené bankou) a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) ZDP (členské príspevky).

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou pri zdroji podľa § 43 ZDP, len príjmy oslobodené od dane.

Rovnako nemusí podať daňové priznanie daňovník, ak má príjmy len podľa § 13 ods. 2 písm. a) ZDP (kostolné zbierky) a príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou pri zdroji podľa § 43 ZDP.


Tlačivo daňového priznania

Podľa § 15 ods. 5 daňového poriadku sa daňové priznanie musí podať na tlačive, ktorého vzor záväzne ustanoví Ministerstvo financií SR. Ide o opatrenie č. MF/22366/ 2012-721, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (Finančný spravodajca č. 10/2012); je tu uverejnené aj Poučenie na vyplnenie daňového priznania.

Nové tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby má vľavo dole index MF/22373/2012-721. Nové tlačivá sa použijú, ak deň lehoty na podanie daňového priznania je po 31. 12. 2012 – teda aj za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2012.


Opravné a dodatočné daňové priznanie

Podľa § 16 ods. 4 daňového poriadku je daňový subjekt oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že daň v podanom daňovom priznaní má byť nižšia – najneskôr však do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie.

Prípadné dodatočné daňové priznanie za rok 2008 a staršie roky sa podáva na vtedy platných tlačivách a vyplňuje sa v slovenských korunách. Vyplýva to z ustanovenia § 5 ods. 2 vyhlášky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely. V takomto prípade sa výsledný vzťah so štátnym rozpočtom (úhrada, preplatok na riadku 940) finančne vysporiada v eurách.

V daňovom priznaní sa prepočíta daň na eurá konverzným kurzom (1 euro = 30,1260 SKK) a zaokrúhli sa nematematicky na dve desatinné miesta v neprospech štátu. Prepočet sa vykoná v časti V – Miesto pre osobitné záznamy. Napríklad daňová povinnosť 250 000 Sk bude po prepočte konverzným kurzom 8 298,47 € alebo preplatok 100 000 Sk bude po prepočte konverzným kurzom 3 319,40 €. Dodatočné daňové priznanie je možné podať do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie [§ 16 ods. 4 písm. a) daňového poriadku].

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podľa § 16 ods. 1 daňového poriadku podať opravné daňové priznanie, pričom na predchádzajúce priznanie sa neprihliada. Ak daňovník podal riadne daňové priznanie chybne, potom po lehote na podanie daňového priznania podáva dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník pochybil v neprospech štátu, musí podať dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník pochybil v prospech štátu, môže podať dodatočné daňové priznanie alebo môže opravu chyby minulého účtovného obdobia nechať vplývať na základ dane bežného roku (§ 17 ods. 29 ZDP).


Prílohy daňového priznania

Podľa § 15 ods. 4 daňového poriadku je prílohou daňového priznania účtovná závierka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorá je zostavovaná podľa nadväzujúcich účtovných predpisov; v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov je to jedenkrát:

  • súvaha,
  • výkaz ziskov a strát a 
  • poznámky.

Schválená účtovná závierka na valnom zhromaždení sa predkladá daňovému úradu do 30 dní po jej schválení, ale len v prípade, ak účtovná jednotka znovu otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona o účtovníctve – vyplýva to z ustanovenia § 1 ods. 8 opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 k účtovnej závierke. Inak povedané, ak sa účtovné knihy znovu neotvárali (spravidla sa v praxi už neotvárajú), potom sa zostavená účtovná závierka (teda podpísaná štatutárnym orgánom) predkladá daňovému úradu len jedenkrát spolu s daňovým priznaním.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2012 - úvodné poznámky, 2. časť

 

Celý príspevok Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2012 (súvislý príklad s vyplnením tlačiva) bol uverejnený v publikácii Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2012 - možnosť objednania publikácie, aj v PDF formáte.

 

STIAHNITE SI editovateľné tlačivá daňových priznaní:


NEPREHLIADNITE:

Môžete si prečítať aj nasledujúce príspevky:

Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2012 v sústave podvojnom účtovníctva
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
Informácia k novele daňového poriadku účinnej k 1. 1. 2013
Zmeny v odvodoch SZČO
Inventúra, inventarizácia a inventarizačné rozdiely
Daň z motorových vozidiel - zmeny od 1. 12. 2012
Novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2013 

 

  Na pripravované školenia spoločnosti Poradca podnikateľa sa môžete prihlásiť tu.  

videoškolenia  Ukážky videoškolení si môžete prezrieť a objednať tu.

späť na hlavnú stránku