facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni, je zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o zdravotnom poistení). 

I.    Základné pojmy 

Na úvod krátka definícia základných pojmov, okrem iného aj ako definuje zákon o zdravotnom poistení zamestnanca, zamestnávateľa, poistné a preddavky na poistné.  

Poistné 

Pod pojmom poistné sa rozumie finančná čiastka poistného, ktorú je povinný platiteľ poistného uhradiť za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok. Výška poistného závisí predovšetkým od výšky skutočného príjmu (vymeriavacieho základu) dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, teda za príslušný kalendárny rok. Jeho suma sa zistí formou ročného zúčtovania poistného. Podmienky ročného zúčtovania poistného určuje zákon o zdravotnom poistení, ako aj vyhlášky, ktoré vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

Preddavky na poistné 

V priebehu rozhodujúceho obdobia sa poistné platí vo forme preddavkov na poistné. Preddavky na poistné sú iba zálohovo odvádzané finančné čiastky poistného za príslušný kalendárny mesiac. Tieto preddavky sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného.  

Preddavky na poistné sú povinní platiť: 

a)    zamestnanec, 

b)    samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), 

c)    zamestnávateľ, 

d)    štát a 

e)    osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná, ktorá je verejne zdravotne poistená a nie je zamestnancom, SZČO alebo osobou, za ktorú platí poistné štát. 

Za zamestnanca (ako aj zamestnávateľa) vypočítava a odvádza preddavky zamestnávateľ. 

Zamestnávateľ  

Zamestnávateľom na účely zákona o zdravotnom poistení je pre: 

a)    fyzickú osobu v pracovnom pomere právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej je fyzická osoba v pracovnom pomere,  

Neprehliadnite 

Právnická osoba je zamestnávateľ, ak jej sídlo, stála prevádzkareň alebo jej organizačná zložka je na území Slovenskej republiky. 

Fyzická osoba je zamestnávateľ, ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo povolenie na prechodný pobyt. 

b)    fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere služobný úrad,  

c)    fyzickú osobou v služobnom pomere služobný úrad alebo služobný orgán, v ktorom fyzická osoba vykonáva štátnu službu,  

d)    ústavného činiteľa orgán, ktorý obstaráva veci ústavného činiteľa súvisiace s výkonom jeho mandátu alebo funkcie, pre verejného ochrancu práv Kancelária verejného ochrancu práv, 

e)    predsedu vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre starostu obce obec, pre starostu mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave, pre starostu v mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach a pre primátora mesta mesto,  

f)    poslanca vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre poslanca obecného zastupiteľstva obec, pre poslanca mestského zastupiteľstva mesto, pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave a pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach,  

g)    konateľa spoločnosť s ručením obmedzeným, 

h)    pre člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej činnosti a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby právnická osoba, v ktorej samosprávnych orgánoch je členom, 

i)    spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditistu komanditnej spoločnosti spoločnosť a pre člena družstva družstvo, 

j)    fyzickú osobu, ktorá je pestúnom v zariadení pestúnskej starostlivosti, vyšší územný celok alebo obec, ktorá zriadila zariadenie pestúnskej starostlivosti,  

k)    fyzickú osobu vo výkone väzby a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce, okrem fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon prospešných prác mimo ústavu, ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody. 

Zamestnanec  

Zamestnancom na účely zákona o zdravotnom poistení je: 

a)    fyzická osoba v pracovnom pomere,  

b)    fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,  

c)    fyzická osoba v služobnom pomere,  

d)    ústavný činiteľ, verejný ochranca práv, 

e)    predseda vyššieho územného celku, starosta obce, starosta mestskej časti v Bratislave, starosta mestskej časti v Košiciach a primátor mesta,  

f)    poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,  

g)    konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za túto prácu dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

h)    člen štatutárneho orgánu, člen správnej rady, člen dozornej rady, člen kontrolnej činnosti a člen iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za túto prácu dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

i)    spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditista komanditnej spoločnosti a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa zákona o dani z príjmov považuje za príjem zo závislej činnosti, 

j)    pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti,  

k)    fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce, s výnimkou fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon prospešných prác mimo ústavu. 

Upozornenie 

Od 1. septembra 2005 sa považujú za zamestnancov aj konatelia s. r. o. a členovia správnych rád, dozorných rád a iných samosprávnych orgánov právnických osôb, ak za výkon funkcie poberajú odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti a sú občanmi s trvalým pobytom na Slovensku. V prípade konateľa alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý za výkon funkcie poberá odmenu a nemá trvalý pobyt na Slovensku, toho prihlási zamestnávateľ ako zamestnanca len vtedy, ak nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ. 

Neprehliadite 

Študenti, dôchodcovia, ako aj ďalšie skupiny osôb uvedené v § 11 ods. 8 zákona o zdravotnom poistení, ktorí nie sú zamestnancami ani SZČO a majú príjem z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sú aj naďalej poistencami štátu, za ktorých platí poistné štát. Dôvodom je to, že tieto príjmy sa od 1. januára 2008 považujú za vyňaté príjmy. Tieto osoby sa nemusia prihlasovať do zdravotnej poisťovne, nemusia odvádzať mesačné preddavky a nerobia z týchto príjmov ani ročné zúčtovanie poistného, a to bez ohľadu na výšku takých príjmov. 

II.    Povinnosti zamestnávateľov – platiteľov poistného 

Platitelia poistného, ktorí sú zamestnávateľmi, sú povinní: 

 • vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni (§ 15 až § 17 a § 20 zákona o zdravotnom poistení), 
 • plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania poistného
 • písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného, okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 8 (poistenca štátu), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného, a okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 9 (súbeh poistenca štátu a zamestnanca, SZČO), ktorú treba oznámiť najneskôr v termíne pre podanie ročného zúčtovania za rozhodujúce obdobie, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného, 
 • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia, 
 • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov evidenciu o zamestnancoch, ktorá musí obsahovať: 

1.    meno a priezvisko, a to aj predchádzajúce, rodné číslo, u cudzinca sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nemá, adresa trvalého pobytu, 

2.    údaje o vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, 

3.    počet dní, za ktoré sa platí poistné, v členení na jednotlivé kalendárne mesiace, 

4.    príjem podľa § 13 ods. 1 až 4 zákona v členení na jednotlivé kalendárne mesiace, 

5.    údaj o výške minimálneho základu tohto zamestnanca stanoveného podľa § 13 ods. 15 a 16 zákona za jednotlivé kalendárne mesiace, 

6.    úhrn zaplatených preddavkov zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. a) v členení na jednotlivé kalendárne mesiace, 

7.    úhrn zaplatených preddavkov zamestnávateľa za tohto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c) v členení na jednotlivé kalendárne mesiace, 

 • preukazovať príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti potrebné na zistenie dodržania lehoty splatnosti preddavkov na poistné (§ 17), 
 • predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni na požiadanie doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného, 
 • poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania poistného a umožniť výkon kontroly zamestnancom zdravotnej poisťovne povereným vykonaním kontroly, 
 • predkladať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri výkone dohľadu účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania poistného alebo ich na požiadanie zasielať a umožniť úradu výkon dohľadu podľa osobitného predpisu, 
 • plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 8 zákona o zdravotnom poistení, t. j. oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmeny svojho: 
  • názvu, 
  • sídla, 
  • bydliska, 
  • identifikačného čísla, 
  • čísla bankového účtu 
  • a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, 

do ôsmich dní odo dňa zmeny. 

Pokuty za nesplnenie povinností 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť pokutu do výšky 331 € tomu zamestnávateľovi, ktorý nesplnil oznamovacie povinnosti ustanovené v § 23 – povinnosti uvedené pod písmenom j), prípadne až do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností ustanovených pod písmenami a) až i). 

Úrad môže uložiť pokutu za každé nesplnenie povinnosti alebo porušenie ustanovenia podľa odseku 1; pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti. 

Upozornenie 

Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti úrad uloží pokutu vo výške dvojnásobku pokuty uloženej podľa predchádzajúceho odseku, ak k porušeniu povinnosti došlo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. 

Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty. 

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti úradom, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. 

Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov 

Registrácia zamestnávateľa 

Platiteľ poistného – zamestnávateľ, je povinný prihlásiť sa do registra platiteľov poistného tej zdravotnej poisťovne, v ktorej sú poistení jeho zamestnanci. K tomu je povinný priniesť: 

 • fotokópiu dokladu, na základe ktorého vykonáva platiteľ podnikateľskú činnosť (výpis z obchodného registra, živnostenský list, koncesnú listinu, príp. iné povolenie na vykonávanie činnosti – zakladacia listina, zriaďovacia listina a pod.), 
 • vyplnené tlačivo prihlášky/oznámenia zamestnávateľa (registračný list) platiteľa poistného na zdravotné poistenie (je k dispozícii priamo v príslušnej zdravotnej poisťovni, prípadne na internetových stránkach príslušných zdravotných poisťovní), 
 • kópia dokladu o pridelení IČO, 
 • vyplnené tlačivo oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie, osobitne pre každú zdravotnú poisťovňu, v ktorej sú poistení zamestnanci.  

UŽITOČNÁ RADA 

Zdravotná poisťovňa po prihlásení platiteľovi poistného oznámi číslo účtu poisťovne pre platbu poistného, ako aj variabilný a konštantný symbol jednotlivých platieb poistného a poskytne zamestnávateľovi (platiteľovi poistného) tlačivá na vykazovanie preddavkov na poistné za príslušný kalendárny mesiac. 

Oznámenie pri zmene platiteľa poistného  

Zamestnávateľ je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni, v ktorej má zamestnanec podanú prihlášku na verejné zdravotné poistenie, zmenu platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie najneskôr do ôsmich pracovných dní od vzniku a zániku pracovného pomeru spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (uvedené znova platí od 1. septembra 2005). Ak je zamestnanec v pracovnom pomere k viacerým zamestnávateľom, majú povinnosť oznámiť zmenu platiteľa poistného všetci zamestnávatelia, pričom platí, že zamestnanec si môže vybrať iba jednu poisťovňu.  

Oznámenie má listinnú alebo elektronickú formu.  

Dňom 1. 10. 2009 nastala zmena v predkladaní výkazu Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie. Na základe metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/1/2009 je zamestnávateľ, ktorý má 5 a viac zamestnancov poistených v jednej zdravotnej poisťovni, povinný predkladať oznámenie tejto zdravotnej poisťovni v elektronickej forme, ak sa so zdravotnou poisťovňou nedohodne inak.  

Neprehliadnite 

Zmenu platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 8 zákona o zdravotnom poistení, t. j. skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát (začiatok, resp. ukončenie poberania náhrady príjmu, nemocenského, ošetrovného, materského alebo rodičovského príspevku), oznámi platiteľ poistného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.  

V prípade zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 9 zákona o zdravotnom poistení [kedy štát je platiteľom za osoby uvedené v § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) po splnení podmienok uvedených v § 11 ods. 9] si splní platiteľ poistného oznamovaciu povinnosť najneskôr v termíne pre podanie ročného zúčtovania za rozhodujúce obdobie, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. 

Vykazovanie poistného 

V zmysle § 20 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení je zamestnávateľ povinný vykazovať každej zdravotnej poisťovni, v ktorej je poistený aspoň jeden jeho zamestnanec, preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac v členení podľa jednotlivých zamestnancov, za ktorých odvádza poistné. Spôsob a formu vykazovania preddavkov na poistné určuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

UŽITOČNÁ RADA 

Zamestnávatelia používajú na vykazovanie preddavkov na poistné tlačivo „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie“ a prílohu k výkazu. Údaje, ktoré má obsahovať Výkaz preddavkov zamestnávateľa, sú definované v § 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 239/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Termín predkladania výkazu: 

Zamestnávateľ je povinný doručiť výkaz zdravotnej poisťovni do 3 dní po splatnosti príslušných preddavkov.  

Spôsob vykazovania: 

Výkaz má dve formy – listinnú a elektronickú.  

Povinnosť zamestnávateľov vykazovať preddavky na verejné zdravotné poistenie elektronicky je stanovená nasledovne: 

 • s počtom 20 vrátane a viac zamestnancov poistených v príslušnej zdravotnej poisťovni – do 31. 12. 2008,  
 • s počtom 9 vrátane a viac zamestnancov poistených v príslušnej zdravotnej poisťovni – od 1. 1. 2009 do septembra 2009 na základe metodického usmernenia č. 3/1/2008, 
 • s počtom 5 vrátane a viac zamestnancov poistených v príslušnej zdravotnej poisťovni – od 1. 10. 2009 na základe metodického usmernenia č. 3/1/2008. 

Z uvedeného vyplýva, že platitelia s počtom zamestnancov 5 vrátane a viac prvýkrát podajú elektronický výkaz preddavkov za mesiac 9/2009 splatný v 10/2009

Výpočet poistného a odvádzanie preddavkov na poistné 

Sadzba poistného 

Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie vzniká zamestnávateľovi aj zamestnancovi dňom nástupu do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. 

Sadzba poistného je pre zamestnanca: 

 • 4 % z vymeriavacieho základu, 
 • 2 % z vymeriavacieho základu, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím. 

Sadzba poistného je pre zamestnávateľa: 

 • 10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, 
 • 5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím. 

Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň. 

Vymeriavací základ 

Vymeriavací základ zamestnanca je jeho príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorým je: 

a)    príjem zamestnanca, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa § 5 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

b)    príjem, ktorý nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb preto, že tak ustanovujú osobitné predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia – § 45 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

c)    podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva, ktorý nie je štatutárnym orgánom a nie je členom štatutárneho orgánu a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva. 

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v zahraničí, zamestnanca, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia SR, zamestnanca, ktorý vykonáva verejnú prácu v zahraničí a zahraničného spravodajcu Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie je funkčný plat alebo služobný plat pred jeho vynásobením platovým koeficientom alebo objektivizovaným platovým koeficientom; vrátane príjmu nepodliehajúceho dani z príjmov preto, lebo tak ustanovujú osobitné predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia. 

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa započítava (od 1. septembra 2005) akýkoľvek príjem podliehajúci dani z príjmov, dosiahnutý v súvislosti s činnosťou zamestnanca (s výnimkami vyňatých príjmov vymenovaných v § 13 ods. 4 zákona).  

Neprehliadnite 

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa preto započítava napríklad aj:  

 • príspevok zamestnávateľa zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a pod., 
 • cestovné náhrady vyplácané vo väčšom rozsahu, ako je zákonný nárok uvedený v zákone o cestovných náhradách, ktoré podliehajú aj zdaneniu,  
 • rôzne nepeňažné príjmy a zvýhodnenia zvyšujúce aj základ dane z príjmov zamestnanca, 
 • preplatok na sociálnom poistení (napr. preplatok na poistnom po priznaní predčasného starobného dôchodku), 
 • minimálny vymeriavací základ sa nekráti o časť zodpovedajúcu neplatenému voľnu, príp. neospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci.  


Vyňaté príjmy 

Do vymeriavacieho základu na výpočet poistného sa nezapočítava 

a)    odstupné a odchodné, 

b)    náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť, 

c)    príspevok zo sociálneho fondu, 

d)    príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, 

e)    odmena podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv, 

f)    odmena vyplácaná pri pracovnom výročí a životnom výročí, 

g)    odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, 

h)    plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, 

i)    odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, 

j)    preplatok z ročného zúčtovania poistného. 

Preddavok na poistné 

Preddavok na poistné sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať zamestnanec aj zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného z príjmu každého zamestnanca dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

Podľa § 16 ods. 8 písm. a) a d) zákona o zdravotnom poistení výška preddavku zamestnanca a zamestnávateľa musí byť najmenej vo výške sadzby poistného z minimálneho základu zamestnanca stanoveného podľa § 13 ods. 15 a 16 zákona a najviac môže byť vo výške sadzby poistného z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy. 

Preddavok na poistné z príjmu zamestnanca vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ

UŽITOČNÁ RADA 

Zamestnávateľ počíta preddavok zamestnávateľa z vymeriavacieho základu každého zamestnanca osobitne a každý takto vypočítaný preddavok zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 

Zaokrúhľovanie 

Na účely zdravotného poistenia sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol: 

 • vymeriavací základ podľa § 13 ods. 13 zákona, 
 • preddavok na poistné podľa § 16 ods. 1 zákona, 
 • jednotlivé sumy poistného vypočítané v ročnom zúčtovaní podľa § 19 ods. 9 zákona. 

Vymeriavacie základy a preddavky na zdravotné poistenie v eurách 

Zamestnanec – § 16 ods. 8 písm. a) zákona č. 580/20004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

Sadzba poistného 

Vymeriavací základ v € 

Preddavok v € 

Bez zdravotného postihnutia 

najmenej 4 %
z minimálnej mzdy 

295,5 

11,82 

Bez zdravotného postihnutia 

najviac 4 % z 3-násobku priemernej mesačnej mzdy 

2 006,17 

80,24 

So zdravotným postihnutím 

najmenej 2 %
z minimálnej mzdy 

295,5 

5,91 

So zdravotným postihnutím 

najviac 2 % z 3-násobku
priemernej mesačnej mzdy 

2 006,17 

40,12 

 

Zamestnávateľ – § 16 ods. 8 písm. d) zákona č. 580/20004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Za zamestnanca 

Sadzba poistného 

Vymeriavací základ v € 

Preddavok v € 

Bez zdravotného postihnutia 

najmenej 10 %
z minimálnej mzdy 

295,5 

29,55 

Bez zdravotného postihnutia 

najviac 10 % z 3-násobku priemernej mesačnej mzdy 

2 006,17 

200,61 

So zdravotným postihnutím 

najmenej 5 %
z minimálnej mzdy 

295,5 

14,77 

So zdravotným postihnutím 

najviac 5 % z 3-násobku priemernej mesačnej mzdy 

2 006,17 

100,3 

Poberateľa invalid. dôchodku 

najmenej 5 %
z minimálnej mzdy 

295,5 

14,77 

Poberateľa invalid. dôchodku 

najviac 5 % z 3-násobku priemernej mesačnej mzdy 

2 006,17 

100,3 

Upozornenie 

Platenie preddavku na poistné 

Preddavok na poistné zamestnancov a zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. 

Ak je výplata príjmov zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. 

Ak nie je takýto deň určený, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné. 

Preddavok na poistné sa platí v eurách. 

Identifikácia platieb 

Pre správnu a rýchlu identifikáciu platby preddavku na poistné je dôležité, aby zamestnávateľ, ktorý odvádza preddavok na poistné aj za zamestnanca, použil správne identifikačné údaje. 

Variabilný symbol: 

 • zamestnávatelia uvádzajú IČO zamestnávateľa doplnené (na konci) dvomi nulami, prípadne pridelené číslo platiteľa príslušnou pobočkou zdravotnej poisťovne. 

V prípade, že platiteľ uhrádza nedoplatok na poistnom alebo sankciu predpísanú platobným výmerom, je potrebné ako variabilný symbol uvádzať číslo uvedené na príslušnom platobnom výmere. 

Konštantný symbol: 

 • 3558 pri úhradách poistného a preddavkov na poistné, 
 • 0058 pri úhradách sankcií.  

Špecifický symbol: 

RRRRMM (R-rok, M-mesiac) – špecifickým symbolom platiteľ označuje to obdobie, za ktoré chce preddavok odviesť. 

Platba označená správnym špecifickým symbolom bude pripárovaná k predpisu podľa zadaného obdobia.  

Neprehliadnite 

Za deň platby preddavku na zdravotné poistenie sa pritom považuje: 

a)    pri bezhotovostnom prevode deň, kedy bola platba odpísaná z účtu platiteľa poistného, 

b)    pri platbe v hotovosti v pobočke zdravotnej poisťovne deň, v ktorý sa platba uskutočnila, 

c)    pri platbe poštovou poukážkou deň, v ktorý sa uskutočnila platba poštovou poukážkou. 

Ak sa neuskutočnilo pripísanie platby preddavku na poistné na účet zdravotnej poisťovne v deň jeho splatnosti, preddavok na poistné sa považuje za zaplatený včas, ak pri platbe 

a)    bezhotovostným prevodom platiteľ poistného v prevodnom príkaze, ktorý dal pred dňom splatnosti preddavku na poistné, ako deň prevodu predpísaným spôsobom určil najneskôr posledný deň splatnosti preddavku na poistné; to neplatí, ak sa platba preddavku na poistné uskutočnila oneskorene pre nedostatok finančných prostriedkov na účte platiteľa poistného, 

b)    poštovou poukážkou platiteľ poistného poukázal preddavok na poistné najneskôr v posledný deň jeho splatnosti. 

Úroky z omeškania 

Ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné alebo nedoplatok riadne a včas, môže príslušná zdravotná poisťovňa uplatniť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou voči platiteľovi poistného okrem nároku na poistné (§ 17 ods. 7) aj nárok na úrok z omeškania. Úrok z omeškania sa vypočíta z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania; na výpočet úroku z omeškania sa použije 2,5-násobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň splatnosti preddavku na poistné (§ 17 ods. 1 až 5) alebo nedoplatku [§ 19 ods. 10 písm. a)]. 

Ročné zúčtovanie poistného 

V priebehu rozhodujúceho obdobia počas jednotlivých kalendárnych mesiacov sa poistné platí vo forme preddavkov na poistné. Preddavky na poistné sú iba zálohovo odvádzané finančné čiastky poistného za príslušný kalendárny mesiac. Úlohou ročného zúčtovania je vypočítať poistné za celý kalendárny rok. V ročnom zúčtovaní sa vypočítané (celoročné) poistné porovná so zaplatenými preddavkami počas roka. Ak je poistné vyššie ako úhrn preddavkov, platiteľ poistného má nedoplatok, ktorý musí uhradiť zdravotnej poisťovni. Naopak, ak poistné vypočítané v ročnom zúčtovaní je nižšie ako úhrn preddavkov, platiteľ poistného má preplatok, ktorý mu zdravotná poisťovňa musí vrátiť. 

Zamestnanci a zamestnávatelia platia v priebehu rozhodujúceho obdobia – počas kalendárneho roka, preddavky na poistné vypočítané zo skutočných príjmov zamestnanca. Ak sa za jednotlivé mesiace platili preddavky z vymeriavacieho základu, ktorým je celý započítateľný príjem zamestnanca, výška poistného vypočítaného v ročnom zúčtovaní z úhrnu celoročného započítateľného príjmu zamestnanca bude rovnaká ako úhrn preddavkov, ktoré zamestnanec a jeho zamestnávateľ zaplatili v priebehu celého rozhodujúceho obdobia. 

UŽITOČNÁ RADA 

Výsledkom ročného zúčtovania bude nedoplatok zamestnanca a zamestnávateľa iba v tom prípade, ak mal zamestnanec počas kalendárneho roka tzv. kolísavé príjmy. To znamená, že v niektorom mesiaci mal započítateľné príjmy vyššie, ako je stanovený maximálny vymeriavací základ na výpočet poistného (3-násobok priemernej mesačnej mzdy). V ročnom zúčtovaní sa potom poistné vypočíta aj z príjmu, z ktorého sa preddavky neodvádzali a výsledkom bude nedoplatok zamestnanca a zamestnávateľa. 

V zákone o zdravotnom poistení je stanovená výnimka z povinnosti vykonať ročné zúčtovanie pre zamestnanca, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky podľa § 19 ods. 1 zákona:  

 • ak bol v predchádzajúcom kalendárnom roku poistencom štátu (nezaopatrené dieťa, dôchodca, poberateľ rodičovského príspevku atď.) a v čase, kedy bol poistencom štátu a nebol zamestnancom, úhrn jeho vymeriavacích základov (príjmy podľa § 5 a § 6 zákona o dani z príjmov s výnimkou vyňatých príjmov) nepresiahol úhrn minimálnych základov samoplatiteľa podľa § 13 ods. 9 písm. b),  
 • ak bol v predchádzajúcom kalendárnom roku samoplatiteľom a v tomto čase jeho príjem podľa § 5 a § 6 zákona o dani z príjmov, s výnimkou vyňatých príjmov, nepresiahol úhrn minimálnych základov samoplatiteľa podľa § 13 ods. 9 písm. b),  
 • ak bol v predchádzajúcom kalendárnom roku zamestnancom a jeho započítateľný príjem podľa § 13 ods. 1 až 4 zákona (jeho vymeriavací základ z činnosti zamestnanca) vo všetkých mesiacoch u jednotlivých zamestnávateľov nepresiahol sumu 3-násobku priemernej mesačnej mzdy,  
 • ak v čase, kedy bol zamestnancom, nemal príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov s výnimkou vyňatých príjmov a 
 • nebol v predchádzajúcom kalendárnom roku ani jediný deň SZČO  

a zároveň nemal žiadne príjmy zdanené podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov okrem príjmov z prenájmu, príjmov z činnosti osobného asistenta a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou (okrem príjmu zo závislej činnosti zdaneného zrážkou). 

Neprehliadnite 

Zamestnanec, ktorý nemusí vykonať ročné zúčtovanie, ročné zúčtovanie môže vykonať „dobrovoľne“. Ročné zúčtovanie sa oplatí vykonať napríklad zamestnancovi, ktorý mal počas roka viacerých zamestnávateľov súbežne a u všetkých zamestnávateľov vo všetkých mesiacoch jeho započítateľný príjem neprekročil 3-násobok priemernej mesačnej mzdy. Ak súčet všetkých príjmov od všetkých zamestnávateľov je vyšší ako maximálny ročný vymeriavací základ a takýto zamestnanec podá ročné zúčtovanie, výsledkom bude jeho preplatok a tiež preplatok jeho zamestnávateľov. 

Zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa len vtedy, ak spĺňa všetky ďalej uvedené podmienky:  

 • nebol v predchádzajúcom kalendárnom roku ani jediný deň SZČO,  
 • nebol v predchádzajúcom kalendárnom roku ani jediný deň samoplatiteľom (dobrovoľne nezamestnaný) a  
 • mal v predchádzajúcom kalendárnom roku iba príjmy podľa § 13 ods. 1 až 4 zákona o zdravotnom poistení.  

Ak uvedené podmienky spĺňa, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania toho zamestnávateľa, ktorý ho v predchádzajúcom kalendárnom roku zamestnával ako posledný. Podmienkou však je, aby bol v čase podania žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania stále jeho zamestnancom

Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania  

Ak je preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania nižší ako 3 €, takýto preplatok alebo nedoplatok sa neuhrádza, nemusí sa oznamovať ostatným platiteľom ani sa nemusí oznamovať zdravotnej poisťovni. 

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom poistného a nevykonáva ročné zúčtovanie poistného, je povinný po uplynutí rozhodujúceho obdobia vystaviť a doručiť zamestnancovi, ktorý ho o to požiada, doklad, v ktorom uvedie 

a)    úhrn príjmov podľa § 13 ods. 1 až 4 za rozhodujúce obdobie, 

b)    údaj o výške minimálneho základu tohto zamestnanca stanoveného podľa § 13 ods. 15 a 16 za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, 

c)    úhrn zaplatených preddavkov zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. a) a upravených podľa § 16 ods. 8 písm. a) za rozhodujúce obdobie a 

d)    úhrn zaplatených preddavkov zamestnávateľa za tohto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c) a upravených podľa § 16 ods. 8 písm. d) za rozhodujúce obdobie. 

Ročné zúčtovanie poistného možno podať na tlačive, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Podrobnosti o platení preddavkov na poistné, ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. 

Premlčanie 

Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 7, § 18 a § 19 ods. 11) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť (§ 9 ods. 7) sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť. 

Právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné, úrok z omeškania alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak nie je ustanovené inak. 

Právo na vrátenie preplatku (§ 19 ods. 12) sa premlčí uplynutím piatich rokov od kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie poistného.  

Príklad: 

Zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru na dobu určitú od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 zamestnankyňu, ktorá bola poistená vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Zamestnávateľ sa prihlásil dňa 8. 1. 2009 do registra poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyplnením tlačiva Prihláška/oznámenie zamestnávateľa. Zároveň bol povinný oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 pracovných dní zmenu platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie podaním výkazu Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.  

Zamestnankyňa sa dňa 10. 1. 2009 vydala a zmenila priezvisko. Túto zmenu bola povinná sama nahlásiť zdravotnej poisťovni do ôsmich dní podľa § 23 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení.  

Dňa 1. 3. 2009 nastúpila zamestnankyňa na materskú dovolenku a zamestnávateľ oznámil zmenu platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie – začiatok materskej dovolenky, na tlačive Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie – kde dátum, kedy platiteľom poistného začína byť štát, musí byť rovnaký ako dátum začiatku materskej dovolenky.  

Aj keď pracovníčka odišla na materskú dovolenku, stále zostáva zamestnankyňou, takže zamestnávateľ je povinný podávať za ňu nulové mesačné výkazy do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. 

Zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru na dobu neurčitú od 1. 4. 2009 zamestnanca, ktorý je poistený v zdravotnej poisťovni Union. Zamestnávateľ sa prihlásil dňa 8. 4. 2009 do registra poistencov zdravotnej poisťovne Union vyplnením tlačiva Prihláška platiteľa poistného. Zároveň bol povinný oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 pracovných dní zmenu platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie podaním výkazu Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.  

Materskú dovolenku zamestnankyňa ukončí dňa 12. 9. 2009 (po 28 týždňoch). Dňa 13. 9. 2009 nastúpi zamestnankyňa na rodičovskú dovolenku. Obidve tieto zmeny zamestnávateľ nahlási na jednom tlačive Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie. Prvou zmenou je ukončenie materskej dovolenky, kde dátum koniec zmeny musí byť rovnaký ako dátum skončenia materskej dovolenky. Druhou zmenou je začiatok poberania rodičovského príspevku, kde dátum začiatok zmeny musí byť rovnaký ako dátum začiatku poberania rodičovského príspevku

Pracovný pomer zamestnankyne skončí dňa 31. 12. 2009 ešte počas trvania rodičovskej dovolenky. Zamestnávateľ musí nahlásiť do 8 pracovných dní zmenu platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie podaním výkazu Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie, ale nie ukončenie rodičovskej dovolenky, lebo poberanie rodičovského príspevku trvá aj naďalej. Pokiaľ poistenec ukončí poberanie rodičovského príspevku a už nebude zamestnancom, túto skutočnosť si nahlasuje sám na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného a predloží aj doklad o ukončení poberania rodičovského príspevku. Zamestnávateľ sa odhlási dňa 8. 10. 2010 z registra poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyplnením tlačiva Prihláška/oznámenie zamestnávateľa, lebo už nezamestnáva žiadneho zamestnanca poisteného vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. 

Ak by s ukončením rodičovskej dovolenky súčasne nekončil aj pracovný pomer, oznámil by zamestnávateľ zmenu platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie – ukončenie poberania rodičovského príspevku, na tlačive Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie – kde dátum, kedy platiteľom poistného prestáva byť štát, musí byť rovnaký ako dátum ukončenia poberania rodičovského príspevku.  

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Prihláška zamestnávateľa  

Príloha č. 2 – Zmena platiteľa poistného na ZP 01_01_2009 

Príloha č. 3 – Zmena platiteľa poistného na ZP 01_03_2009 

Príloha č. 4 a 4a – Výkaz VšZP a Výkaz VšZP – príloha 

Príloha č. 5 – Union prihláška zamestnávateľa 

Príloha č. 6 – Zmena platiteľa poistného na ZP 01_04_2009 

Príloha č. 7 – Zmena platiteľa poistného na ZP 09_2009 

Príloha č. 8 – Zmena platiteľa poistného na ZP 31_12_2009 

Príloha č. 9 – Odhláška zamestnávateľa