facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Interné účtovné smernice

Účtovníctvo sa považuje za najucelenejšínajdôležitejší odbor ekonomických informácií. Má viacej znakov, ktoré mu dávajú špecifický charakter. Medzi najdôležitejšie patria: presne určený obsahjednotné, všeobecne uznávané zásady. Účtovníctvo už od svojho vzniku bolo zdrojom informácií pre potreby hospodárskej jednotky – podnikateľa,súčasne podkladom pre preukazovanie skutočností súvisiacichpodnikaním.

V súčasných podmienkach trhovej ekonomiky sú podnikatelia povinní pri vedení účtovníctva dodržiavať zásady stanovené platnými právnymi predpismi. Riešenie konkrétnych problémov, často veľmi špecifických, si však určujú podnikatelia sami.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctveznení neskorších predpisov stanovuje zásady pre správne vedenie účtovníctva, bližšie však nešpecifikuje spôsob vedenia účtovníctva, čím dáva možnosť podnikateľovi zvoliť individuálny spôsob pri vedení účtovníctva. Podnikateľ, ktorýsúladeustanoveniami Obchodného zákonníka je povinný viesť podvojné účtovníctvo, je zároveň povinnýsúlade so zákonomúčtovníctvev zmysle opatrení, ktorými sa stanovuje účtová osnovapostupy účtovania pre podnikateľov, mať vypracované vlastné interné smernice minimálnerozsahu,akom to určujú tieto, príp. inénimi súvisiace predpisy. Povinnosť vypracovať niektoré interné účtovné smernice ustanovuje priamo zákon alebo postupy účtovania (napríklad účtový rozvrh), ale niektoré interné účtovné smernice si účtovné jednotky vytvárajú dobrovoľne (napríklad smernica pre vedenie peňažných prostriedkovpokladnici) podľa svojich potrieb.

POZNÁMKA
V praxi sa často stretávametým, že podnikatelia – účtovné jednotky, na túto povinnosť často zabúdajú alebo ju spĺňajú len čiastočneneúplne. Pričom správneúplné interné účtovné predpisy, ktoré by mohli zamestnanci podnikateľa pri svojej práci využívať, im prácu len uľahčiazjednodušia.

Na nasledujúcich stranách sa pokúsime dať podnikateľom návod, ako zostaviť vlastnú internú smernicu alebo predpis. Či použije názov Interná smernica, alebo názov Interný predpis, to závisí len od jeho rozhodnutia. Náš návod sa zameria hlavne na to, čo by mala smernica obsahovať. Každá interná účtovná smernica musí vychádzaťkonkrétnych podmienok podnikateľa, tzn. že nemôžeme uviesťnašej vzorovej smernici všetky možnosti, ktoré sa môžupodnikateľskej praxi vyskytnúť. Môže nastať aj taká situácia, že vaša smernica budemenšom rozsahu ako vzor smernice. Ak bude vaša smernica zodpovedať podmienkam vo vašej firme, je všetkoporiadku. Nemusíte vždy využiť všetky body vzoru smernice, ak pre ne nemáte náplň.

Smernice, ktoré už majú podnikatelia vypracované, je potrebné aj aktualizovať. Dôvodom aktualizácie je nielen zväčšenie objemu činnosti firmy, ale aj zmenylegislatíve. Z tohto hľadiska je výhodnejšie, ak sa vypracuje pre každú oblasť účtovníctva samostatná smernica. Súčasťou každej smernice by mala byť aj príloha,ktorej budú pre konkrétne účtovné obdobie stanovené termíny na vykonanie jednotlivých činnostízodpovedné osoby. Konkrétne údaje, ako je napríklad časový harmonogram prác, menné zoznamy členov inventarizačných komisiípodobne, odporúčame uvádzaťprílohách smerníc preto, lebo ideúdaje, ktoré sa často meniaje ich potrebné aktualizovať. Ak by boli tieto údaje uvedenétexte smernice, pri každej zmene by sa musela prepisovať celá smernica, aj keďdnešnej „dobe počítačov“, to už nie je taký veľký problém.

POZNÁMKA
Vo vzorových materiáloch sa stretneteniektorými postupmi, ktoré sa opakujú vo viacerých smerniciach. Dôvodom takéhoto postupu je to, že snahou bolo, aby každá smernica pôsobila ucelenenemuselo sa odvolávaťtexte jednej smernice na inú smernicu. V podnikateľskej praxi využívajú interné účtovné predpisy zamestnanci podnikateľa – účtovnej jednotky, aj ako „návod“ pri spracovaní účtovníctva, preto by mala každá smernica pôsobiť ako jeden celok, kde nájdu všetko potrebné.

Úloha interných účtovných smerníc

Úlohou interných účtovných smerníc, ktoré je účtovná jednotka povinná vypracovať pre svoje potreby, je určiť:

1. účtovné pravidlá, ktoré budú slúžiť na reálne zobrazenie:

 • stavu majetkuzáväzkov,
 • vlastného imaniajeho časti: výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia, ktorý je predmetom jeho schválenianasledujúcom účtovnom období,

2. daňové hľadiská pre správne vyčíslenie:

 • základu dane so zohľadnením pripočítateľných položiekodpočítateľných položiek,
 • daňové povinnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (daňpríjmovbežnej činnosti, daňpríjmovmimoriadnej činnosti),
 • odloženej daňovej povinnosti alebo pohľadávky do budúcich zdaňovacích období (odložená daňpríjmovbežnej činnosti, odložená daňpríjmovmimoriadnej činnosti).

POZNÁMKA
Každá účtovná jednotka si stanoví vlastné pravidlá účtovaniaosobitných účtovných prípadoch, ale vždyrámci platnej legislatívy. Výbermožností postupov účtovania môže mať dosah na základ dane. Táto skutočnosť je pre podnikateľov dôležitáprednostne sa snažia posudzovať hľadisko vplyvu účtovných operácií na základ daneaž potom ich zaujíma účtovné zobrazenie skutočností.

V nadväznosti na jednotlivé ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctveznení neskorších predpisov (ďalej len ZÚ) odporúčame podnikateľom – účtovným jednotkám, ktorí účtujúsústave podvojného účtovníctva, vypracovať minimálne tieto interné účtovné smernice:

 • Smernicavedení účtovníctva,
 • Smernicaevidencii hmotnéhonehmotného majetku,
 • Smernicaevidencii zásob,
 • Smernicavnútropodnikovom účtovníctve,
 • Smernica, ktorá stanovuje zásady pre účtovanie nákladovvýnosov,
 • Smernicaoceňovaní majetkuzáväzkov,
 • Smernicatvorbeúčtovaní opravných položiek,
 • Smernicatvorbeúčtovaní rezerv,
 • Smernicaevidencii peňažných prostriedkovpokladnici,
 • Smernicainventarizácii majetkuzáväzkov,
 • Smernicainventarizácii pokladnice,
 • Smernicazostavení účtovnej závierkyrozdelení hospodárskeho výsledku.

Názvy smerníc nie súzákone stanovené, názov si stanoví každý podnikateľ sám,to tak, aby vystihol to, čo bude smernica obsahovaťna čo je určená.

POZNÁMKA
Podnikateľ – účtovná jednotka, vypracuje len tieuvedených smerníc, pre ktoré má náplň. Nebude napríklad vypracovávať smernicuhmotnom majetku, keď takýto majetok nevlastní. Podnikateľ sa môže rozhodnúť, že vypracuje aj ďalšie účtovné smernice, ktoré budú vo firme využívané. Napríklad Smernicuspracovaníochrane osobných údajov, Smernicuvyužívaní osobných automobilov, Smernicudopravnej prevádzke, Smernicuzískavanívýbere zamestnancov firmy, Smernicutvorbepoužití rezerv, Smernicuochranných pracovných prostriedkoch, Smernicuarchivovaní písomnostíúčtovných dokladovďalšie.

Niektoré smernice sú pomerne rozsiahle, lebo jenich zahrnutá celá problematika danej oblasti. Podnikateľ sa môže rozhodnúť aj tak, žejednej smernice, ktorá je uvedenánašom návrhu, vypracuje viac smerníc. Napríkladnašom návrhu je súčasťou smernice Vedenie účtovníctva aj bod Obeh účtovných dokladov. V podnikateľskej praxi sa môžete stretnúť ajtým, že podnikateľ si vypracuje samostatnú smernicunázvom Obeh účtovných dokladov. Všetko závisí len od samotného podnikateľa.

POZNÁMKA
Pri spracovaní smerníc sa nesmie zabudnúť, že interné účtovné smernice majú slúžiť pre pracovníkov účtovnej jednotky. Preto sú aj vzory smerníc, ktoré ďalej nájdete, spracované tak, aby slúžili bežnej podnikateľskej praxipracovníkom podnikateľov – právnických osôb, ktorí účtujúsústave podvojného účtovníctva. Interné účtovné smernice sa nezostavujú preto, „lebo to určuje zákon“, ale preto, aby sapraxi účtovnej jednotky skutočne využívaliaby boli nápomocné pracovníkom podnikateľských subjektov pri ich práci.

Obsah internej účtovnej smernice

Pri spracovaní internej účtovnej smernice odporúčame, aby bolismernici uvedené:

1. v záhlaví smernice minimálne tieto údaje:

 • názovsídlo ÚJ,
 • identifikačné číslo ÚJ (ďalej len IČO),
 • daňové identifikačné číslo ÚJ (ďalej len IČ DPH),
 • číslo smernicenázov smernice,
 • časová účinnosť smernice,

2. obsah smernice, t. j. členenie smerniceuvedením jednotlivých častí,
3. legislatíva použitá pri spracovaní smernice, ako napríklad zákony, opatrenia, vyhláškypodobne,
4. zoznam použitých symbolovzoznam použitých skratiek,
5. zoznam príloh,
6. dátum spracovania smernice,
7. meno, priezviskopodpis spracovateľa (spracovateľov) smernice,
8. meno, priezviskopodpis osoby, ktorá smernicu schválila.