facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok

Zaokrúhľovanie peňažných súm v mzdovom účtovníctve

Ing. Eva Gášpárová

Jednotlivé zákony uplatňované v oblasti poskytovania miezd okrem výpočtu mzdy, náhrad mzdy, mzdových zvýhodnení, výpočtu povinných a iných zrážok zo mzdy a zdaňovania príjmu upravujú aj zaokrúhľovanie peňažných súm v oblasti mzdového účtovníctva, t. j. upravujú spôsob zaokrúhľovania a v niektorých prípadoch aj povinnosť vykonania výpočtu s presnosťou na určený počet desatinných miest. Zamestnávateľ je povinný určený spôsob zaokrúhľovania dodržiavať. V kolektívnej zmluve alebo inom vnútornom predpise môže určiť iný spôsob zaokrúhľovania len v súlade s § 130 ods. 1 Zákonníka práce pri zaokrúhľovaní konečnej vyplácanej mzdy, napr. nahor na celých 10 eurocentov, nahor na celé eurá.

Pri zaokrúhľovaní sa uplatňujú všeobecné postupy:

  • pri matematickom zaokrúhľovaní, ak za zaokrúhľovanou číslicou nasleduje
    • číslica menšia ako 5, zaokrúhľovaná číslica ostáva bez zmeny,
    • číslica 5 alebo číslica väčšia ako 5, zaokrúhľovaná číslica sa zväčší o jednotku,
  • pri zaokrúhľovaní nahor sa zaokrúhľovaná číslica zväčší o jednotku, bez ohľadu na to, aká číslica za ňou nasleduje,
  • pri zaokrúhľovaní nadol sa zaokrúhľovaná číslica nemení, bez ohľadu na to, aká číslica za ňou nasleduje.

Zaokrúhľovanie peňažných súm v oblasti minimálnej mzdy, minimálnych mzdových nárokov a v oblasti priemerného zárobku podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, nariadenia vlády SR č. 343/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je stanovené nasledovne:

Druh

Počet desatinných miest

Spôsob zaokrúhlenia

 Právny predpis

Mesačná minimálna mzda:

– stanovená nariadením vlády

2

na rok 2012 nariadenie vlády č. 343/2011 Z. z.

Mesačná minimálna mzda:

– dohodnutá alebo určená podľa zákona o minimálnej mzde

2

na 10 eurocentov nahor

§ 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z.

Mesačná minimálna mzda:

– za kratší pracovný čas

2

na 10 eurocentov matematicky

§ 2 ods. 3 zákona č. 663/2007 Z. z.

Hodinová minimálna mzda:

– stanovená nariadením vlády

3

na rok 2012 nariadenie vlády č. 343/2011 Z. z.

Hodinová minimálna mzda:

– ako 1/174 zo sumy mesačnej min. mzdy

 

3

matematicky

§ 2 ods. 5 zákona č. 663/2007 Z. z.

Hodinová minimálna mzda:

– za kratší pracovný čas

4

matematicky

§ 2 ods. 4 zákona č. 663/2007 Z. z.

Mesačný minimálny mzdový nárok

2

na 10 eurocentov matematicky

§ 120 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z.

Hodinový minimálny mzdový nárok

4

matematicky

§ 120 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z.

Vyplácaná mzda

2

nahor, ak kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis neustanoví inak

§ 130 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.

Priemerný hodinový zárobok

4

matematicky

§ 134 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z.

Priemerný mesačný zárobok

2

nahor

§ 134 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z.

Zaokrúhľovanie peňažných súm v oblasti poistného na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je stanovené nasledovne:

Druh

Počet desatinných miest

Spôsob zaokrúhlenia

Právny predpis

Vymeriavací základ

2

nadol

§ 138 ods. 18 zákona č. 461/2003 Z. z.

Sumy poistného

(jednotlivo)

2

nadol

§ 129 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.

 

Zaokrúhľovanie peňažných súm v oblasti preddavkov na poistné a poistného na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. je stanovené nasledovne:

Druh

Počet desatinných miest

Spôsob zaokrúhlenia

 Právny predpis

Vymeriavací základ

2

nadol

§ 13 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z.

Preddavky na poistné

2

nadol

§ 16 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z.

Ročné poistné

2

nadol

§ 19 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z.

Zaokrúhľovanie peňažných súm v oblasti výpočtu a poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca je stanovené nasledovne:

Druh

 

Počet desatinných miest

Spôsob zaokrúhlenia

Právny predpis

Denný vymeriavací základ

4

nadol

§ 8 ods. 5 zákona č. 462/2003 Z. z.

Suma náhrady príjmu

2

nahor

§ 10 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z.

Zaokrúhľovanie peňažných súm v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je stanovené nasledovne:

Druh

Počet desatinných miest

Spôsob zaokrúhlenia

Právny predpis

Základ dane

Nepeňažný príjem

Preddavky na daň

Zdaniteľná mzda

Daň

2

 nadol

§ 47 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.

 

Nezdaniteľné časti základu dane

Daňový bonus

2

nahor

§ 47 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.

Suma zamestnaneckej prémie

2

nahor

§ 32a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.

Suma 2 % zaplatenej dane

Iné prepočty – konečná suma (postupné zaokrúhľovanie vo viacerých stupňoch je neprípustné)

2

matematicky

§ 47 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk