facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Zmeny v podvojnom účtovníctve podnikateľov v roku 2012

V oblasti podvojného účtovníctva podnikateľov boli s účinnosťou od 1. januára 2012 novelizované postupy účtovania opatrením MF SR č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2012, aplikuje sa od začiatku účtovného obdobia, ktoré začína 1. januárom 2012. 

Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, ktorý končí v priebehu roka 2012, aplikuje postupy účtovania v ukončovanom hospodárskom roku v roku 2012. Samotný text opatrenia bol uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011. Novela opatrenia nadväzuje na zákon č. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Novela postupov účtovania upravuje nasledovné oblasti: 

Ocenenie cenných papierov určených na obchodovanie 

Cenné papiere určené na obchodovanie sú na účely účtovníctva cennými papiermi, ktoré sú účtovnou jednotkou držané na vykonávanie obchodu na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov. Cenné papiere určené na obchodovanie sú v účtovníctve zatriedené vždy ako krátkodobý finančný majetok. V účtovníctve delíme cenné papiere určené na obchodovanie na majetkové, ktoré sa účtujú na účte 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie, a dlhové cenné papiere určené na obchodovanie, ktoré sa účtujú na účte 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie. Majetkovými cennými papiermi určenými na obchodovanie môžu byť akcie a dlhovými cennými papiermi určenými na obchodovanie môžu byť dlhopisy, podielové listy. 

Od 1. 1. 2012 bolo zmenené prvotné ocenenie cenných papierov určených na obchodovanie v § 25 ods. 1 písm. e) treťom bode zákona o účtovníctve. Nakúpené cenné papiere určené účtovnou jednotkou na obchodovanie na burze alebo inom verejnom trhu sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu ocenia reálnou hodnotou. Reálna hodnota je podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve stanovená ako trhová cena alebo cena stanovená kvalifikovaným odhadom. Podľa § 27 ods. 3 zákona o účtovníctve trhová cena je cena, ktorá je vyhlásená na tuzemskej alebo zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu. Účtovná jednotka na ocenenie použije cenu, ktorá je vyhlásená ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Trhovou cenou je: 

a)    pri majetku vedenom na tuzemskej burze záverečná cena vyhlásená burzou v pracovný deň, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, 

b)    pri majetku, ktorý je vedený na tuzemskej burze a je kótovaný na zahraničných burzách, sa trhovou cenou rozumie najvyššia cena zo záverečných cien, ktorá bola dosiahnutá na schválených trhoch zahraničných búrz v pracovný deň, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, 

c)    v prípade iného verejného trhu, ako je burza, najvyššia platná cena v deň, ku ktorému sa ocenenie vykonáva. 

 Príklad č. 1: 

Obchodná spoločnosť M a M, s. r. o., kúpila dňa 8. 1. 2012 100 ks akcií prostredníctvom makléra cenných papierov. Maklér na doklade o predaji akcií uvádza cenu akcií 10 000 € a odmenu maklérovi 150 €. 

Účtovný prípad 

Suma v  

MD/D 

Nákup akcií prostredníctvom makléra: 

  • cena akcií 
  • odmena maklérovi 

 

10 000  
 150 

 

251/325 
568/325 

Používanie kurzov na prepočet cudzej meny na eurá 

Zákon o účtovníctve ustanovuje kurzy, ktorými sa vykoná prepočet z cudzej meny na eurá. Podľa § 24 zákona o účtovníctve sa vykonanie prepočtu z cudzej meny na eurá môže realizovať niekoľkými výmennými kurzami. S účinnosťou od 1. januára 2012 boli ustanovenia § 24 prepracované a doplnené. Tiež podľa § 25 ods. 5 zákona o účtovníctve, ktoré rieši vyskladnenie cenných papierov, peňažných prostriedkov v rovnakej cudzej mene v pokladnici a od 1. 1. 2012 aj devíz z devízového účtu, možno na vyskladnenie v eurách použiť ocenenie zistené váženým aritmetickým priemerom alebo metódou FIFO. 

Zákon o účtovníctve pozná tieto výmenné kurzy:  

a)    Referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB) 

    Európska centrálna banka vydáva denne kurzový lístok platný na daný deň, ktorý zverejňuje v popoludňajších hodinách. ECB stanovuje denné výmenné kurzy k 34 cudzím menám sveta. Zverejňujú sa na webovej stránke www.ecb.eu alebo na www.nbs.sk. 

b)    Kurz NBS 

    Národná banka Slovenska vydáva svoj vlastný kurzový lístok, v ktorom uvádza výmenný kurz k vybraným cudzím menám, ku ktorým neuvádza denný výmenný kurz ECB. Kurzový lístok sa zverejňuje s mesačnou periodicitou k prvému pracovnému dňu daného kalendárneho mesiaca. Zverejňuje sa na webovej stránke www.nbs.sk.  

c)    Kurzy uvádzané v kurzovom lístku komerčnej banky alebo zmenárne  

    Banky denne uvádzajú svoj výmenný (zmenárenský) kurzový lístok k vybraným cudzím menám. Kurzom devízy predaj vykonávajú bezhotovostný predaj cudzej meny za eurá. Kurzom devízy nákup vykonávajú bezhotovostný nákup cudzej meny za eurá. Kurzom valuty predaj sa realizuje hotovostný predaj cudzej meny za eurá. Kurzom valuty nákup sa realizuje nákup cudzej meny za eurá. 

d)    Aritmetický priemer alebo metóda FIFA 

    Aritmetický priemer alebo metóda FIFO sa môže použiť na úbytok cenných papierov vedených v portfóliu účtovnej jednotky a pri peňažných prostriedkoch v rovnakej cudzej mene v pokladnici účtovnej jednotky. Zároveň musí byť dodržané pri úbytku cenných papierov, že musia byť od rovnakého emitenta a znejú na rovnakú cudziu menu. 

Prepočet cudzej meny na eurá 

Prepočet cudzej meny na eurá sa podľa § 24 zákona o účtovníctve vykoná v deň ocenenia, pričom dňom ocenenia je: 

a)    deň uskutočnenia účtovného prípadu, 

b)    deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

c)    iný deň v priebehu účtovného obdobia, ak to vyžaduje osobitný predpis. 

V deň uskutočnenia účtovného prípadu, kedy sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítajú na eurá, sa považuje za prvotné ocenenie toho majetku a záväzkov ocenenie v eurách. Majetok a záväzky vymedzené v § 4 ods. 7 zákona účtovníctve sa musia v účtovníctve viesť nielen prepočítané na eurá, ale aj v cudzej mene. Ide o pohľadávky, záväzky, podiely na základnom imaní, cenné papiere, deriváty, ceniny a peňažné prostriedky, rezervy a technické rezervy vyjadrené v cudzej mene. V prípade majetku, ktorý sa účtuje v cudzej mene aj v eurách, vytvorená opravná položka k tomuto majetku sa účtuje v eurách aj v cudzej mene. 

Pokračovanie článku (pre predplatitelov)

Celý článok Zmeny v podvojnom účtovníctve podnikateľov v roku 2012 je uverejnený v časopise Daňový a účtovný poradca podnikateľa  č. 6-7/2012.

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk