facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Dodanie služieb alebo tovaru s montážou alebo inštaláciou

Podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v SR, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v SR. 

To znamená, že osobou povinnou platiť daň v SR je príjemca služby – zdaniteľná osoba (t. j. aj podnikateľ – neplatiteľ DPH), ktorému zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu dodáva tovar s montážou alebo inštaláciou v SR alebo službu: 

 • vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v SR, 
 • krátkodobý nájom dopravných prostriedkov – ak je dopravný prostriedok odovzdaný nájomcovi v SR, 
 • vstup na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby vrátane ich organizovania a s nimi súvisiace doplnkové služby – ak sa podujatie uskutočňuje v SR, 
 • doprava osôb na území SR. 

Na odberateľa – zdaniteľnú osobu, je prenesená povinnosť zaplatiť daň, čo pre zahraničného dodávateľa znamená, že sa v SR nemusí registrovať a faktúru vystaví bez dane. Prijímateľ si teda toto dodanie sám zdaní. Povinnosť zaplatiť daň týmto spôsobom má platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná za platiteľa DPH. Povinnosť sa nevzťahuje na právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami. 

Ak zahraničná osoba dodá službu alebo tovar s montážou alebo inštaláciou s miestom dodania v SR, podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH miestom dodania tovaru, ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný, t. j. SR. 

Ak zahraničná osoba dodáva do SR tovar s montážou alebo inštaláciou, resp. službu osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, napr. občanovi, musí v tuzemsku podať žiadosť o registráciu pre daň, podať daňové priznanie a odviesť daň.  

 Príklady: 

 • Podnikateľ so sídlom v Rakúsku dodáva slovenskému platiteľovi po častiach tovar, ktorý v SR bude aj montovať. Pretože dodáva tovar s montážou, miestom dodania je miesto, kde je tovar zmontovaný, t. j. SR a osobou povinnou platiť daň je slovenský platiteľ, ktorému sa montovaný tovar dodáva, rakúsky podnikateľ nie je povinný podať v SR žiadosť o registráciu. 
 • Česká spoločnosť so sídlom a IČ DPH prideleným v ČR vykonáva rekonštrukciu nehnuteľnosti na Slovensku. Miestom dodania tejto služby je SR (tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť). Ak je objednávateľom služby nezdaniteľná osoba, osobou povinnou platiť daň v SR je česká spoločnosť, ktorá má povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 5 zákona o DPH v SR pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Práce bude potom fakturovať so slovenskou DPH. 
  Ak by objednávateľom prác bola zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť a súčasne aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane, osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH zdaniteľná osoba, ktorá službu prijala. Českej spoločnosti nevznikne v SR povinnosť registrácie. 
 • Český podnikateľ, ktorý nemá v SR sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a nie je platiteľom v SR, vlastní v SR nehnuteľnosť. Túto nehnuteľnosť sa rozhodne prenajímať pre slovenského platiteľa. Samotná existencia nehnuteľnosti, bez stálej prítomnosti personálu, neznamená existenciu prevádzkarne českého podnikateľa na území SR. Miestom dodania jeho služby je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH SR, českému podnikateľovi vznikne v SR registračná povinnosť podľa § 5 zákona o DPH (nie podľa § 4, pretože na účely DPH mu nevznikla v SR prevádzkareň). Prenájom nehnuteľnosti je oslobodený od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH, resp. v prípade zdaniteľnej osoby sa môže prenajímateľ rozhodnúť nájomné zdaňovať.  
 • Rakúska spoločnosť, ktorá v SR nie je registrovaná pre daň, vykoná pre slovenského podnikateľa, ktorý nie je registrovaný pre daň v SR, stavebné práce vzťahujúce sa na stavbu v SR. Miestom dodania stavebných prác je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH SR, osobou povinnou platiť v SR DPH je príjemca služby. Rakúska spoločnosť vyhotoví faktúru bez dane, slovenský podnikateľ podá daňové priznanie, odvedie daň platnú v SR, vypočítanú z fakturovanej ceny za stavebné práce. Nárok na odpočítanie DPH však nemá, pretože nie je platiteľom DPH. 

Pre účely prenosu daňovej povinnosti na slovenského príjemcu sa nerozlišuje, či je zahraničná osoba v SR registrovaná podľa § 5 zákona o DPH za platiteľa dane alebo nie. Ak zahraničná osoba je v SR registrovaná za platiteľa dane v zmysle § 5 zákona o DPH na základe iných skutočností a následne si zriadi prevádzkareň na území SR v zmysle § 4 ods. 7 zákona o DPH, má oznámiť túto skutočnosť správcovi dane, ktorý by mal vyznačiť zmeny v registrácii podľa § 5 zákona o DPH na registráciu podľa § 4 zákona o DPH. 

Rozdiel v registrácii za platiteľa dane podľa § 5 a podľa § 4 

 • Ak zahraničná osoba registrovaná pre daň, ktorá má v SR prevádzkareň, dodá tovar s inštaláciou alebo montážou alebo poskytne službu tuzemskej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v tuzemsku, je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH v prípade, ak sa prevádzkareň zúčastňuje na dodaní tovaru alebo služby. Teda neplatí prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. Ak by príjemca uplatnil k zdaniteľnému plneniu DPH, táto by nebola u príjemcu odpočítateľná. Avšak ak sa prevádzkareň zahraničnej osoby nezúčastňuje na dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku (§ 69 ods. 4 zákona o DPH), platí prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v zmysle § 69 ods. 2 a 3 zákona o DPH. 
 • Ak zahraničná osoba nemá v tuzemsku prevádzkareň (bez ohľadu na to, či je v tuzemsku registrovaná podľa § 5 zákona o DPH alebo nie je) a dodá tovar s inštaláciou alebo montážou alebo poskytne službu tuzemskej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v tuzemsku, platí prenos daňovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH na príjemcu plnenia. Ak by zahraničná osoba uplatnila k zdaniteľnému plneniu DPH, táto by nebola u príjemcu odpočítateľná. Odpočítateľná môže byť len tá daň, ktorá bola uplatnená v zmysle zákona o DPH. 

Pojmami sídlo ekonomickej činnosti podniku a prevádzkareň sa zaoberá aj vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v článku 10 a 11. Pre účely miesta dodania služieb sa podľa nariadenia za miesto, kde má zdaniteľná osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, považuje miesto, kde sa vykonávajú funkcie ústrednej správy podniku. Prevádzkarňou je v zmysle nariadenia akákoľvek prevádzkareň iná ako sídlo ekonomickej činnosti, ktorá sa vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou vyhovujúcou z hľadiska ľudských a technických zdrojov. 

(Skrátená verzia)

Úplné znenie článku Osoby povinné platiť DPH v SR uverejneného v DÚPP č. 6-7/2012 je prístupné po prihlásení registrovaným predplatiteľom časopisu Daňový a účtovný poradca podnikateľa.

 

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk