facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Nezdaniteľné časti základu dane na rok 2014

Autorka: Ing. Martina Palilderová, PhD.

Zhrnutie

 1. Nezdaniteľná časť základu dane (ZD) sa vypočíta ako 19,2-násobok sumy životného minima (ŽM) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
 2. Životné minimum pre výpočet dane za rok 2014 sa berie do úvahy s platnosťou od 1. júla 2013 vo výške 198,09 €.
 3. Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2014 je vo výške 3 803,33 €.
 4. Mesačná nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2014 je 316,94 €.

Najčastejšie otázky:

 1. Kto si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane?
 2. Na ktoré nezdaniteľné časti základu dane má daňovník nárok?
 3. Pri akej výške príjmu sa bude daňovníkovi krátiť nezdaniteľná čiastka ZD?
 4. Môže si uplatniť daňovník nezdaniteľnú časť ZD na manželku, ak je dlhodobo nezamestnaná?
 5. Považuje sa materské za príjem?
 6. Považuje sa rodičovský príspevok za príjem?
 7. Môže si starobný dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka?
 8. Môže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka, ak poberá výsluhový dôchodok?
 9. Môže si starobný dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka, ak mu bol priznaný dôchodok k 15. 1. 2014?

Tab. č. 1 – Nezdaniteľné časti základu dane počas 10 rokov

Rok

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane v € (Sk)

Ročná nezdaniteľná časť základu dane v € (Sk)

2014

316,94

3 803,33

2013

311,32

3 735,94

2012

303,72

3 644,74

2011

296,60

3 559,30

2010

355,48

4 025,70

2009

355,48

4 025,70

2008

8 208 Sk

98 496 Sk

2007

7 968 Sk

95 616 Sk

2006

7 568 Sk

90 816 Sk

2005

7 328 Sk

87 936 Sk

2004

6 736 Sk

80 832 Sk

Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z aktívnych príjmov daňovníka sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré sú uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) podľa § 4 ods. 1 písm. a).

Za aktívne príjmy sa považujú:

 • príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z pasívnych príjmov daňovníka sa nemôže znížiť o nezdaniteľné časti základu dane.

Za pasívne príjmy sa považujú:

 • príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3,
 • príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (napr. tantiémy) podľa § 6 ods. 4,
 • príjem z kapitálového majetku podľa § 7,
 • ostatné príjmy podľa § 8.

Druhy nezdaniteľných častí základu dane, ktoré si môže uplatniť daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2014:

 • na daňovníka,
 • na manželku/manžela,
 • dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier),
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier).

1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 ZDP

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane:

a) ako 100-násobok sumy platného ŽM (100 x 198,09 = 19 809 €), nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného ŽM (19,2 x 198,09 = 3 803,33 €);

b) ako 100-násobok ŽM (19 809 €), nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného ŽM a jednej štvrtiny ZD (8 7550, nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka sa rovná nule.

Tab. č. 2 – Nezdaniteľné časti ZD na daňovníka

Základ dane daňovníka v €

Výška nezdaniteľnej časti základu dane v €

19 809

3 803,33

 > 19 809

8 755,578 – 1/4 ZD

35 022,31 a viac

0

Nezdaniteľné časti základu dane sa podľa § 47 ods. 1 ZDP zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Daňovník si nemôže znížiť základ dane o nezdaniteľné časti podľa § 11 ZDP ods. 6, ak je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom:

 • starobného dôchodku zo sociálneho poistenia,
 • predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
 • výsluhového dôchodku

alebo ak mu bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak je suma dôchodku v úhrne vyššia ako suma, o ktorú si znižuje základ dane.

Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane, tak základ dane sa zníži len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane, a vyplatenou sumou dôchodku.

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 5, ktorá zodpovedá 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti ZD. V roku 2014 je nezdaniteľná časť ZD na daňovníka 316,94 €.

Výpočet daňovej povinnosti z mesačnej mzdy zamestnanca od 1. januára 2014

Hrubá mzda

- 13,4 %

Poistné na sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnancom

- 316,94 €

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

= základ dane z príjmov zo závislej činnosti

Daň = 19 % sadzba x základ dane

Výpočet čistej mesačnej mzdy zamestnanca

Hrubá mzda

- 13,4 %

Poistné na sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnancom

- 19 %

Daň z príjmov zo závislej činnosti znížená o daňový bonus

= čistá mzda

- Zrážky zo mzdy zamestnanca v prospech zamestnávateľa

- Zrážky zo mzdy zamestnanca v prospech iných právnických a fyzických osôb

= čistá mzda na výplatu

Príklad č. 1:

Zamestnankyňa Zuzana má v mesiaci január 2014 hrubý príjem 880 €. Má 2 deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus. Zamestnávateľ jej zráža stravné 33 €. Aká bude čistá mzda pani Zuzany za mesiac január 2014?

Výpočet mesačnej daňovej povinnosti v €:
Hrubá mzda
880,00 €
- 13,4 % Poistné
117,92 €
- Nezdaniteľná časť ZD        
316,94 €
= Základ dane
445,14 €
Daň 19 %
84,57 €
Daňový bonus
42,82 €
 
Výpočet čistej mzdy na výplatu za mesiac január 2014 v €:
Hrubá mzda
880,00 €
- 13,4 % Poistné
117,92 €
- 19 % Daň znížená o daňový bonus     
41,75 €
- Stravné
33,00 €
= čistá mzda na výplatu
687,33 €

Tab. č. 3 – Vývoj mzdy v období január 2013 – január 2014

Položky mzdy pani Zuzany

Január 2013 v €

Júl 2013 v €

Január 2014 v €

Hrubá mzda

880

880

880

Poistné do ZP a SP 13,4 %

117,92

117,92

117,92

Nezdaniteľná časť ZD

311,32

311,32

316,94

Daň z príjmu FO

 85,64

 85,64

 84,57

Daňový bonus 2 deti

 42,06

 42,82

 42,82

Daň z príjmu FO znížená o daňový bonus

 43,58

 42,82

 41,75

Stravné

33

33

33

Čistá mzda

685,50

686,26

687,33

Čistá mzda pani Zuzany za január 2014 je v sume 687,33 €, čo predstavuje o 1,07 € viac ako v júli 2013 a o 1,83 € viac ako v januári 2013.

Príklad č. 2:

Daňovníčka pani Milada je dôchodkyňa. Bude mať mesačný príjem z prenájmu nehnuteľnosti v sume 197 €. Mesačný starobný dôchodok má v sume 290 €. V januári 2015 podá daňové priznanie typu B. Akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane si uplatní pani dôchodkyňa?

Žiadnu. Príjem z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) sa nepovažuje za aktívny príjem a nezdaniteľnú časť ZD si nemôže uplatniť. Môže si uplatniť sumu 500 € podľa § 9 ods. 1 písm. g), ale táto suma sa nepovažuje za nezdaniteľnú časť základu dane.

Príklad č. 3:

Daňovníčka pani Magdaléna je dôchodkyňa. Bude mať mesačný príjem na dohodu o vykonaní práce v sume 280 €. Mesačný starobný dôchodok má v sume 300 €. Vo februári 2015 podá daňové priznanie typu A. Akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane si uplatní dôchodkyňa?

Výška nezdaniteľnej časti sa vypočíta ako: 3 803,33 € – (12 mesiacov x mesačná suma dôchodku) = 3 803,33 – 3 600 = 203,33 €.

Celý článok  s výpočtami daňovej povinnosti a príkladmi aplikovania v praxi si môžete prečítať po prihlásení.

   Na pripravované školenia sa môžete prihlásiť tu.  

videoškolenia  Tu si môžete pozrieť ukážky videoškolení a zakúpiť jednotlivé videoškolenia.

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk