e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Poznámky k účtovnej závierke za rok 2011

Stiahnite si aktuálne tlačivá poznámok k účtovnej závierke v rôznych formátoch:  

Poznámky k účtovnej závierke (formát: PDF) - predpísaná tabuľková časť Prílohy č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92)
Poznámky k účtovnej závierke (formát: *.rtf, editovateľný v programe Word)
Všeobecné informácie k Poznámkam  (Príloha č. 3 k opatreniu 4455/2003-92)

Vzory tlačív sú platné za účtovné obdobie roka 2011. Môžete si ich otvoriť, uložiť, vyplniť a vytlačiť. 

Vo formáte *.rtf si účtovná jednotka môže tabuľky, pre ktoré nemá náplň, vymazať, príp. upraviť, rozšíriť a doplniť podľa potreby tak, aby bola dodržaná ich predpísaná obsahová náplň.

ZMENY k vyplňovaniu poznámok účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2011: 

1.    Poznámky k účtovnej závierke majú predpísanú aj záväznú formu, nielen obsahovú náplň. 

2.    Záväzná forma je vyjadrená v predpísaných tabuľkách, ktoré boli prijaté opatrením MF SR. 

3.    Obsahová náplň poznámok ostala nezmenená, len na číselné údaje bola predpísaná tabuľková forma

4.    Poznámky sa začínajú popisnými údajmi, ktoré účtovná jednotka slovne uvedie po vyplnení prvej krycej časti. 

5.    Poznámky sa prakticky vypĺňajú kombináciou popisných údajov podľa obsahovej náplne prílohy č. 3 opatrenia č. 4455/2003- 92 a tabuľkových údajov podľa prílohy č. 3a opatrenia č. 4455/2003-92. 

6.    Ak účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre niektorú tabuľku, vymaže ju a vôbec ju neuvádza. Prípadne sa akceptuje, ak tabuľku nechá nevyplnenú

7.    Stĺpce a riadky v tabuľkách sa môžu rozširovať tak, aby bola dodržaná ich predpísaná obsahová náplň.

Poznámky sú spolu so Súvahou  a  Výkazom ziskov a strát  povinnou prílohou k daňovému priznaniu k dani z príjmov právnických osôb.

V oblasti účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2011 nastala zmena pri uvádzaní údajov do poznámok účtovnej závierky. Tieto zmeny sa týkajú nielen poznámok účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje po 1. januári 2012, ale aj poznámok účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2011

Nové skutočnosti týkajúce sa poznámok účtovnej závierky sú legislatívne upravené opatrením MF SR č. MF/24013/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 v znení neskorších predpisov a sú zhrnuté v úvode tohto príspevku. Opatrenie nadobudlo účinnosť 31. decembra  2011 a bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011.  

Prikladáme vzorovú možnosť s viacerými variantmi, ako by mohli byť poznámky k účtovnej závierke vyplnené. 

Vzor:

A. Informácie o obchodnej spoločnosti 

1.    Založenie obchodnej spoločnosti 

Obchodná spoločnosť XYZ, s. r. o., bola založená dňa 5. 10. 2005 a do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 v Bratislave, oddiel Sa, vložka 457/Bň, bola zapísaná dňa 10. 10. 2005. 

2.    Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti 

Medzi hlavné obchodné činnosti obchodnej spoločnosti patria: 

  • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, 
  • nákup a predaj spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, 
  • prenájom priestorov. 

Návod na doplnenie informácií: 

Uvádzajú sa tie hlavné činnosti, ktoré účtovná jednotka skutočne vykonáva, neuvádzajú sa všetky podľa výpisu z obchodného registra. 

3.    Počet zamestnancov 

Informácie o počte zamestnancov obchodnej spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka č. 1 [Informácie k časti A písm. c) prílohy č. 3] 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

20 

25 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 

20 

25 

počet vedúcich zamestnancov 

Návod na doplnenie informácií: 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa zisťuje v nadväznosti na metodický list základného ukazovateľa č. 4472 „Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný“ zverejnený Štatistickým úradom SR a je jedným z kritérií pre posúdenie vzniku povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom. Ak účtovná jednotka splnila 2 veľkostné podmienky za účtovné obdobie roka 2010, ako aj za účtovné obdobie roka 2011, musí mať účtovnú závierku za rok 2011 overenú audítorom. 

4.    Neobmedzené ručenie v inej účtovnej jednotke 

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti. 

Návod na doplnenie informácií: 

1.    Obchodná spoločnosť je neobmedzene ručiacim spoločníkom v spoločnosti PGD, k. s. 

2.    Podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka fyzická osoba alebo právnická osoba môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v jednej spoločnosti. 

5.    Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2011 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

6.    Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2010 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 30. 5. 2011. Účtovná závierka bola uložená do zbierky listín obchodného registra 10. 6. 2011. 

Návod na doplnenie informácií: 

1.    Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2010 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 10. 6. 2011. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce obdobie boli zverejnené v obchodnom registri 12. 6. 2011. 

2.    Valné zhromaždenie dňa 30. 5. 2011 schválilo XY ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011. 

B.    Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov obchodnej spoločnosti  

Konatelia:            Ing. Ján Starý 

Dozorná rada:    Ing. Ján Múdry – predseda
                             JUDr. Ján Nový
                              Ing. Ján Novák     

Návod na doplnenie informácií: 

1.    Uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky (napr. výboru pre audit). 

2.    Ak sa v priebehu účtovného obdobia menilo zloženie orgánov, uvedie sa aj dátum zmeny. 

 Príklad: 

Konatelia:
JUDr. Branislav Utekal     od 19. 6. 2011
Mgr. Ján Jánoš                   do 19. 6. 2011 

C.    Informácie o spoločníkoch obchodnej spoločnosti 

Štruktúra spoločníkov obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2011 je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

Tabuľka č. 2 [Informácie k časti B písm. b) prílohy č. 3] 

Spoločník, akcionár 

Výška podielu na základnom imaní 

Podiel na hlasovacích právach v % 

Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % 

absolútne 

v % 

a 

b 

c 

d 

e 

Ing. Ján Starý 

70 000 

70 

70 

 

SS s. r. o. 

30 000 

30 

30 

 

Spolu 

100 000 

100 

100 

 

Dňa 1. 2. 2011 kúpila spoločnosť SS, s. r. o., podiely od spoločníka Ing. Antona Nového. Zmena spoločníkov bola zapísaná do obchodného registra dňa 30. 7. 2011. Ďalšie informácie sú uvedené v tabuľke: 

Tabuľka č. 3 [Informácie k časti B písm. b) prílohy č. 3] 

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov 

Výška podielu na základnom imaní 

Podiel na hlasovacích právach v % 

Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
v % 

Spoločník, akcionár 

Dátum zmeny 

absolútne 

v % 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

Ing. Anton Nový 

30. 7. 2011 

30 000 

30 

30 

 

Spolu 

x 

30 000 

30 

30 

 

Zmena spoločníkov bola v obchodnom registri zapísaná. 

Návod na doplnenie informácií: 

Ak je drobných akcionárov/spoločníkov viac, môže sa uviesť len ich počet a výška ich podielov. 

D.    Informácie o konsolidovanom celku 

Obchodná spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti XY, s. r. o. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle materskej spoločnosti na adrese Nová ulice 5, Praha, Česká republika a na registrovom súde: Slezská 9, Praha, Česká republika. 

Návod na doplnenie informácií: 

Ak obchodná spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou a využíva oslobodenie z povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky (z titulu oslobodenia na medzistupni alebo z titulu nevýznamnosti), uvádza sa ako podmienka pre využitie oslobodenia obchodný názov a sídlo materskej spoločnosti, do ktorej je obchodná spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti zahrnované. 

E.    Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania obchodnej spoločnosti (going concern). Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak. 

Návod na doplnenie informácií: 

Dlhodobý nehmotný majetok 

1.    Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku sú úroky z úverov súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do užívania. 

2.    Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť. 

3.    Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja, spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo vnútorné využitie jeho výsledkov sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. 

4.    Do obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku sa aktivujú výdavky na vývoj na nový produkt „ABC“. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú 5 rokov. 

5.    Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobo nehmotného majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400  (do 28. 2. 2009: 1 660 ) a nižšia, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28. 2. 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 2 400 , sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní. 

6.    V roku 2011 obchodná spoločnosť účtuje goodwill, ktorý vznikol v dôvodu zlúčenia so spoločnosťou ABC, s. r. o., ktorá bola dcérskou účtovnou jednotkou našej obchodnej spoločnosti. Predpokladá sa, že goodwill sa odpíše do 3 rokov. 

7.    Ako alternatíva sa vypracuje tabuľka podľa jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku so stanovenou metódou odpisovania a ročnou odpisovou sadzbou. 

Tabuľka č. 4 

 

Predpokladaná doba používania 

Metóda odpisovania 

Softvér 

lineárna 

Dlhodobý hmotný majetok 

1.    Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú úroky z úverov súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do užívania. 

2.    Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo. Ďalej do dlhodobého hmotného majetku v roku 2011 bol zaradený nehnuteľný majetok, ktorý účtovná jednotka užíva, ale vlastnícke právo nadobudne až povolením vkladu do katastra nehnuteľností. 

3.    Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700  (do 28. 2. 2009 : 996 ) a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. Pozemky, umelecké diela a zbierky sa neodpisujú. Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania do 28. 2. 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 , sa považuje za dlhodobý hmotný majetok aj po tomto dátume a pokračuje sa v jeho odpisovaní. 

4.    Alternatívne sa vypracuje tabuľka podľa jednotlivého dlhodobého hmotného majetku so stanovenou metódou odpisovania a ročnou odpisovou sadzbou. 

5.    Odhadovaná doba životnosti a odpisový plán sú prehodnotené na konci každého účtovného obdobia. 

6.    V prípade zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku zisteného pri inventarizácii, pokiaľ je zistená úžitková hodnota dlhodobého majetku výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je k dlhodobému majetku vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty. 

7.    Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje úhrne za účtovné obdobie sumu 1 700

Celý príspevok Zostavovanie účtovnej závierky podnikateľov – zmeny v poznámkach bol uverejnený v časopise Daňový a účtovný poradca podnikateľa č. 6-7/2012 od autorky Ing. Márie Horváthovej.


ODPORÚČAME:

Viac informácií o poznámkach k účtovnej závierke sa dočítate aj vo voľne prístupnom článku k zostaveniu účtovnej závierky: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve k 31. 12. 2011

zobraziť ostatné aktuálne tlačivá
späť na hlavnú stránku