facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok

Daňový bonus, striedavá starostlivosť

Daňový bonus, striedavá starostlivosť

Po rozvode manželov maloleté dieťa bolo súdom zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Toto maloleté dieťa bude prvé dva týždne v kalendárnom mesiaci počnúc pondelkom u matky a nasledujúce dva týždne u otca. Otcovi súd určil vyživovaciu povinnosť na maloletú dcéru. Matke, ktorá je na rodičovskom príspevku s druhým dieťaťom, synom druha, sa táto povinnosť neurčila. Ktorý rodič si môže uplatniť daňový bonus na vyživované, nezaopatrené dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov? 
 

Zákon č. 217/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o rodine“) s účinnosťou od 1. júla 2010 v § 24 ods. 2 ustanovuje, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Táto novela zákona o rodine zavádza systém striedavej osobnej starostlivosti o deti po rozvode rodičov, opakované zverenie maloletého dieťaťa na presne stanovené časové obdobie, na základe rozhodnutia súdu.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus v sume 20,51 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s týmto daňovníkom. Podľa § 33 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ak dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 5 tohto zákona môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Podľa § 33 ods. 5 zákona o dani z príjmov daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov len o sumu daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.

Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, daňový bonus za ten istý kalendárny mesiac patrí len jednému z nich, t. j. za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého bolo vyživované dieťa s rodičom v domácnosti. Ak maloleté dieťa bude prvé dva týždne v kalendárnom mesiaci počnúc pondelkom u matky a nasledujúce dva týždne u otca, otec si môže uplatniť u zamestnávateľa vo vyhlásení daňový bonus len za kalendárne mesiace, kedy je dieťa u neho v prvý deň kalendárneho mesiaca (napr. 1. januára, 1. februára, 1. marca atď.) v spoločnej domácnosti. Ak by si rodičia odovzdávali dieťa v prvý deň kalendárneho mesiaca a nedohodli sa, u ktorého rodiča je v tento deň dieťa v spoločnej domácnosti, prednostné právo má matka.

 

Nárok na daňový bonus 

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky (daňový rezident Slovenskej republiky) mal v roku 2011 registrovanú živnosť na území Slovenskej republiky, pričom za prvé 3 mesiace roku 2011 nemal žiadny príjem len výdavky. Vznikla mu za toto obdobie strata. Živnosť zrušil až 30. 11. 2011. Od apríla 2011 sa legálne zamestnal v Rakúsku. Zo závislej činnosti vykonávanej na území Rakúska plynuli tomuto daňovníkovi príjmy zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2011 vo výške 20 000 EUR (dôkaz: výplatné pásky a potvrdenie zúčtovaní predmetných príjmov). Má uvedený daňovník nárok na daňový bonus?

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník, ktorý splní podmienky uvedené v ustanovení § 33 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Keďže v uvedenom prípade daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (do uvedenej sumy sa započítavajú aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, t. j. zo zdrojov na území Rakúska), ak sú splnené aj ďalšie podmienky vymedzené v ustanovení § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov, má uvedený daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu   v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2011.Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk