e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktorej bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2012

Stiahnite si aktuálne tlačivo v pdf formáte: 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane


Vzor tlačiva si môžete otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť.

 

Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie, v ktorom uvedie, ktorej právnickej osobe poukazuje sumu do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti predloží toto vyhlásenie správcovi dane do 30. apríla 2013.
Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.

Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napríklad ak sa v roku 2013 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2012, uvedie sa rok 2012.

Do kolónky „Adresa“ sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka na území SR. Ak daňovník nemá trvalý pobyt na území SR, uvedie sa adresa pobytu na území SR, kde sa v zdaňovacom období obvykle zdržiaval. Skutočnosť, ktorá adresa sa uvádza, sa vyznačí krížikom.

Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom

Daňovník má podľa § 50 zákona o dani z príjmov právo poukázať sumu do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe, pričom táto suma nie je nižšia ako:  

– 3,32 €, ak daňovníkom je fyzická osoba,  
– 8,30 € pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba

Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a preloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti, ak dobrovoľnícku činnosť
a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dobrovoľníckou činnosťou nie je
a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,
b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,
d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,
e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada.

Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

Ak daňovníkom je fyzická osoba, ktorá uplatňuje nárok na daňový bonus, tak za zaplatenú daň sa na tieto účely považuje daň znížená o daňový bonus.

Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

Právnická osoba môže poukázať 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane v prospech jedného alebo viac prijímateľov.

Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania – daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať daňový nedoplatok z príjmov fyzickej osoby.

Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola ináAk v takom prípade daňovníkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % alebo 3 % z upravenej daňovej povinnosti.


Zdroj tlačiva: Oznámenie č. MF/023096/2012-72


ODPORÚČAME tiež tlačivá:

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie 2012 
Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2013

 

iné editovateľné tlačivá