e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

Stiahnite si aktuálne tlačivo v pdf formáte: 

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti  Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti


Vzor tlačiva si môžete otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť.


Ak uplatňuje daňovník dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pri výpočte tejto dane alebo preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, vyplní uvedené vyhlásenie zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po vstupe do zamestnania a každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia.
Ak má daňovník súčasne viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

Daňovník dane z príjmov fyzických osôb, ktorý v zdaňovacom období, t.j. v príslušnom kalendárnom roku, poberá príjmy zo závislej činnosti (zamestnanec), uplatní na účely výpočtu preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac a na výpočet dane za zdaňovacie obdobie nárok na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka tým, že podá (vyplní a podpíše) vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane.

Zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [[§ 11 ods. 2 písm. a)] a na daňový bonus, ak zamestnanec podá podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie o tom,

a) že uplatňuje daňový bonus a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili,
b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [
§ 11 ods. 2 písm. a)] a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník,
c) či je poberateľom dôchodku uvedeného v § 11 ods. 6
.

Nezdaniteľné časti základu dane – V priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľ prihliadne na 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona]. Pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona, na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona a na zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona. (Nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona si môže zamestnanec uplatňovať do 31. decembra 2016).

Daňový bonus (§ 33 zákona) – Zamestnanec je povinný splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu preukázať zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane. Daňový bonus na vyživované dieťa uplatní zamestnanec už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Pri nástupe do zamestnania zamestnávateľ prihliadne na predložené doklady už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania za predpokladu, že ich preukáže do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom do zamestnania nastúpil. Ak dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, daňový bonus môže uplatniť len jeden z nich (§ 33 ods. 4 zákona).

Ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci mzdu súčasne od viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, na nezdaniteľnú časť základu dane prihliadne a daňový bonus prizná a vyplatí len jeden z nich a to ten, ktorému zamestnanec nárok na priznanie daňového bonusu preukáže a súčasne podpíše vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového bonusu, je potrebné oznámiť a preukázať ich platiteľovi dane písomne (napr. zmenou vo vyhlásení) najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (§ 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.) a daňový bonus, potvrdí zmenu svojím podpisom vo vyhlásení ku dňu, keď táto zmena nastala.


Zdroj:
Oznámenie č. MF/023096/2012-72


ODPORÚČAME tiež tlačivá:

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie 2012 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2013
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane