e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Účtovná závierka 2011 a Optimalizácia daní

Ukážka videoškolenia: Účtovná závierka 2011 a Optimalizácia daní
 

..späť na zoznam videoškolení.


Téma: Účtovná závierka 2011 a Optimalizácia daní
Lektor: Ing. Viera Kaletová
Cena: 24 € s DPH
Minutáž videoškolenia: 230 minút

         


OBSAH
videoškolenia:
1. Zmeny v účtovnej legislatíve v roku 2011
– informatívne
2. Oceňovanie majetku a záväzkov v priebehu účtovného obdobia
• oceňovanie majetku v cudzej mene, valutová pokladnica, nadväznosti na cestovné náhrady, kurzové rozdiely
• oceňovanie pohľadávok, vrátane pohľadávok v cudzej mene, opravné položky, postúpenie pohľadávok, odpis pohľadávok, rozdielnosti s opravnými položkami podľa zákona o dani z príjmov, dlhodobé pohľadávky a dlhodobé záväzky
• zákazková výroba po novom v účtovnej závierke, zákazková výstavba nehnuteľnosti určená na predaj, výstavba nehnuteľnosti na predaj, obstaranie nehnuteľnosti na predaj
• záväzky, rezervy, nevyfakturované dodávky
• účtovanie výnosov
• účtovanie opráv chýb minulých účtovných období
3. Riadna účtovná závierka zostavovaná k 31. decembru 2011, harmonogram zostavenia účtovnej závierky
• inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
• časové rozlíšenie nákladov a výnosov, tvorba rezerv
• oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; reálna hodnota, tvorba a zúčtovanie opravných položiek
• závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady
• dlhodobé pohľadávky a dlhodobé záväzky, ich preúčtovanie z pohľadu zostatkovej doby splatnosti
• kontrola bilančnej kontinuity
• vysporiadanie účtov, ktoré nesmú mať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
• uzavretie účtovných kníh, transformácia výsledku hospodárenia na základ dane
• splatná daň z príjmov, odložená daň z príjmov
4. Zostavenie účtovnej závierky
• súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky – nadväznosť účtovaných skutočností na správne vykazovanie
• nová štruktúra poznámok k účtovnej závierke, ktorá sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2011
5. Schvaľovanie a zverejňovanie účtovnej závierky
6. Daňová optimalizácia a zmeny v účtovníctve na rok 2012