e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Dohoda o vykonaní práce

Stiahnite si tlačivo v pdf formáte:  Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce  Dohoda o vykonaní práce

Vzor dohody si môžete otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť. 


Dohoda o vykonaní práce patrí medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Náležitosti dohody upravuje Zákonník práce v § 226 a nasl.


Dohodu o vykonaní práce (DVP) môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

V dohode o vykonaní práce musí byť:  

 • vymedzená pracovná úloha,  
 • dohodnutá odmena za jej vykonanie,  
 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,  
 • predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.  

Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

Ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže jej výsledky použiť, právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. 


style=Príklad:
Zamestnávateľ uzatvoril dňa 1. 1. 2013 DVP so zamestnancom na 350 hodín tak, že zamestnanec vykoná práce podľa zadania zamestnávateľa v období od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013. Súčasne bude tento zamestnanec vykonávať prácu v období od 10. 5. 2013 do 31. 8. 2013 aj na základe inej DVP u ďalšieho zamestnávateľa, v ktorej má dohodnutý rozsah prác na ďalších 80 hodín za rok.
Je v takomto prípade porušovaný Zákonník práce? 

Riešenie:
Zamestnávatelia ani zamestnanec neporušujú Zákonník práce.
Predpokladaný rozsah práce, na ktorý sa dohoda uzatvára, nemôže presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku u jedného zamestnávateľa, pričom do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej DVP. Do rozsahu práce sa nezapočítava práca vykonávaná zamestnancom pre iného zamestnávateľa na základe inej DVP. 


Základná charakteristika a porovnanie jednotlivých typov dohôd:

DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU

 

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

DOHODA O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Právna úprava

§ 226 ZP

§ 228a ZP

§ 227, § 228 ZP

Forma

písomná – pod sankciou neplatnosti právneho úkonu

písomná – pod sankciou neplatnosti právneho úkonu

písomná – pod sankciou neplatnosti právneho úkonu + potvrdenie štatút študenta

Subjekty

zamestnávateľ, zamestnanec – FO

zamestnávateľ, zamestnanec – FO

zamestnávateľ, zamestnanec – FO so štatútom študenta

Objekt

individuálne určený pracovný úkon alebo úloha resp. výsledok pracovnej činnosti

druhovo určený výkon pracovnej činnosti

druhovo určený výkon pracovnej činnosti

Obsah

 • vymedzená pracovná úloha
 • dohodnutá odmena za jej vykonanie
 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať
 • predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia
  pracovnej úlohy
 • dohodnutá práca
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu
 • dohodnutý rozsah pracovného času
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára
 • dohodnutá práca
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu
 • dohodnutý rozsah pracovného času
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára

Doba, na ktorú sa uzaviera

na dobu určitú

na dobu určitú (ex lege)

 • § 226a ZP stráca účinnosť 31. 3. 2007 v zmysle čl. III zákona č. 165/2002 Z. z.

na dobu určitú

Rozsah práce (pracovnej úlohy)

nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku

 • do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce

najviac 10 hodín týždenne

 • nemožno vykonávať prácu v rozsahu, ktorý prekračuje v priemere polovicu určeného týžden ného pracovného času (do tohto rozsahu sa nezapočítava časť pracovnej pohotovosti, za ktorú zamestnancovi nepatrí odmena, a pracovná pohotovosť doma)

 

 • nemožno vykonávať prácu v rozsahu, ktorý prekračuje v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času (do tohto rozsahu sa nezapočítava časť pracovnej pohotovosti, za ktorú zamestnancovi nepatrí odmena, a pracovná pohotovosť doma)

Vymedzenie pracovného záväzku

jednotlivá pracovná úloha vymedzená výsledkom práce

opakujúca sa pracovná činnosť

opakujúca sa pracovná činnosť

Riadenie vlastného priebehu pracovného procesu zamestnávateľom

nie

áno

áno

Povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi jedno vyhotovenie dohody

nie

áno

áno

Spôsob zániku pracovnoprávneho vzťahu

Základný

 • splnením pracovného záväzku,realizáciou pracovnej úlohy a vyplatením dohodnutej odmeny

 

 • zrušenie spôsobom ustanoveným v dohode
 • dohodou účastníkov k dojednanému dňu

 

 • zrušenie spôsobom ustanoveným v dohode
 • dohodou účastníkov k dojednanému dňu

Spôsob zániku pracovnoprávneho vzťahu

ostatné

 • dohodou
 • odstúpením
  1) ZĽ — ak sa pracovná úloha nevykonala v dojednanej dobe
  2) ZC — ak nemôže vykonať pracovnú úlohu preto, že mu ZĽ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky, resp. z dôvodov uvedených v dohode
 • smrťou zamestnanca

 

 • výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
 • okamžitým zrušením dohody len v prípadoch, v ktorých možno okamžite zrušiť pracovný pomer
 • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá
 • smrťou zamestnanca

 

 • výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
 • okamžitým zrušením dohody len v prípadoch, v ktorých možno okamžite zrušiť pracovný pomer
 • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá
 • smrťou zamestnanca


Viac príspevkov k téme dohôd po 1. januári 2013:

Dohody a dohodári od 1. januára 2013
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - komentár k § 223 Zákonníka práce po 1. 1. 2013
Zmeny pri zamestnávaní osôb na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 1. 2013
Zmeny pri zamestnávaní osôb na základe dohôd
Zmeny pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 1. 2013
Práca na dohodu od 1. 1. 2013, nepravidelný príjem
Odvody z dohôd a povinnosti zamestnávateľa
Povinnosť dohodárov platiť poistné
Zahraničné brigády študentov a vysporiadanie príjmov
Letné brigády študentov a zdanenie príjmov
Letné brigády študentov a platenie poistného
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – prihlasovanie do poisťovní, vykazovanie a platenie poistného 2
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – prihlasovanie do poisťovní, vykazovanie a platenie poistného 1


ODPORÚČAME:

Pozrite si ukážku videoškolenia:  Dohody v súlade s platnou legislatívou od 1. 1. 2013


Téma:
Dohody - v súlade s platnou legislatívou od 1. 1. 2013
Lektor: Júlia Pšenková  
Cena: 24 € s DPH
Minutáž videoškolenia: 71 min.
 
 
                              

     
viac informácií o uvedenom videoškolení


 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov
 • iné druhy editovateľných tlačív zdarma


  späť na hlavnú stránku