e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2011

Stiahnite si aktuálne tlačivo v pdf formáte:  Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb  Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Vzor tlačiva je platný pre podávanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2011. Môžete si ho otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť. 

Pozrite si zadarmo UKÁŽKU  VIDEOŠKOLENIA Ing. Vladimíra Pastierika Daňové priznania PO za rok 2011.

Lehoty na podanie daňového priznania upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) v § 49.

V súlade s týmto ustanovením sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Za zdaňovacie obdobie roka 2011 je daňovník povinný podať daňové priznanie najneskôr do 2. apríla 2012 a v tejto lehote je povinný daň aj zaplatiť (ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, podľa § 27 ods. 4 daňového poriadku posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň).

V súlade s § 49 ods. 3 ZDP sa na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania predlžuje lehota na podanie daňového priznania:

a)       najviac o tri celé kalendárne mesiace, t. j. najneskôr do 30. júna 2012, s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie; v tejto novej lehote je aj daň splatná,

b)       najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, t. j. najneskôr do 30. septembra 2012, ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a tiež uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie; v tejto novej lehote je aj daň splatná.

Daňovník v konkurze alebo v likvidácii musí o predĺženie lehoty správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri mesiace, t. j. najneskôr do 30. júna  2012.

Ak daňovník nie je v konkurze, môže si v súlade s uvedeným lehotu sám predĺžiť na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, nemusí správcu dane o predĺženie lehoty požiadať. Správca dane v tomto prípade nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania ani neoznamuje listom, že nový termín na podanie daňového priznania akceptuje.

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu a u právnickej osoby spravidla jej sídlom.

Daň je splatná v lehote na podanie priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania.

Kto podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník tejto dane. Týmto daňovníkom je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby, ak majú zdroj príjmov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona ZDP), u ktorých daň nie je vysporiadaná zrazením dane.

Povinnosť podať daňové priznanie nemajú:

  • daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku Slovenskej republiky, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7 ZDP), a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP),
  • občianske združenia, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7 ZDP), príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) ZDP,
  • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ak majú iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), a príjmy oslobodené od dane (§ 13 ZDP),
  • registrované cirkevné a náboženské spoločnosti, ak majú príjmy len podľa § 13 ods. 2 písm. a) ZDP a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP.

Prílohou daňového priznania je podľa § 15 ods. 4 daňového poriadku účtovná závierka, t. j.:

  • výkaz ziskov a strát,
  • súvaha,
  • poznámky

v prípade, ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

  • výkaz o príjmoch a výdavkoch a
  • výkaz o majetku a záväzkoch,

ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Vysvetlivky a poznámky daňovník uvedie na osobitnej prílohe.

Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podľa ustanovenia § 16 ods. 1 daňového poriadku podať opravné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí ako „opravné” v záhlaví I. časti.

Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrubená, je podľa § 16 ods. 2 daňového poriadku povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení dodatočné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí v záhlaví ako „dodatočné daňové priznanie”. V II. časti, v oddiele – Dodatočné daňové priznanie uvedie deň, kedy došlo k zisteniu skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť podať dodatočné priznanie.

Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom priznaní, daňou zistenou správcom dane, určenou dohodou so správcom dane alebo určenej správcom dane podľa pomôcok, uloží správca dane daňovníkovi pokutu podľa § 155 daňového poriadku. Pri určení a vyrubení výšky úroku z omeškania za oneskorené zaplatenie dane postupuje správca dane podľa § 156 daňového poriadku.

Pri správnom stanovení základu dane z príjmov, výpočte daňovej povinnosti a vyplnení daňového priznania Vám pomôže praktická príručka Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2011.

Iné druhy editovateľných tlačív nájdete TU

späť na hlavnú stránku