e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Špecifiká zdaňovania príjmov dôchodcov

Dôchodcovia na rozdiel od ostatných daňovníkov nemajú v princípe nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Na druhej strane dôchodcovia môžu využiť znenie § 46 ZDP (minimálna výška dane), ktoré k 1. 1. 2011 v podstate nebolo zmenené, len doplnené (daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 3,32 eura). Na citované ustanovenie je potrebné v tejto súvislosti zvlášť upozorniť.

Z citovaných ustanovení vyplývajú tieto závery:

  • dôchodcom už (v princípe) nemôže vzniknúť preplatok na dani ako doposiaľ v tých prípadoch, keď v daňovom priznaní (naposledy v daňovom priznaní za rok 2010) uvádzali najrôznejšie príjmy zdanené zrážkou, a to najviac do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – v zmysle § 46 vyčíslili daň v nulovej výške (daň sa v takomto prípade neplatila a nevyrubila), takže daň zrazená v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) im bola vrátená ako preplatok na dani – išlo o väčšinu príjmov z kapitálového majetku (napr. úroky z prostriedkov na vkladnej knižke) podľa § 7, autorské honoráre za príspevky do novín, časopisu, rozhlasu, televízie patriace do § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, niektoré druhy ostatných príjmov podľa § 8 ZDP (napr. príjmy vo forme finančných cien a výhier), ako aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) ZDP zdanené zrážkou podľa už zrušeného § 43 ods. 3 písm. j) ZDP;
  • v prípade príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), uvedených v § 7 ods. 1 písm. g) ZDP môže v zmysle ustanovení § 7 ods. 5 a 6, § 43 ods. 6 a 7 a § 46 aj v období od 1. 1. 2011 vzniknúť preplatok na dani, ak úhrn príjmov uvedených v daňovom priznaní nepresiahne polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (v roku 2011 sumu 1 779,65 eura). Pokiaľ tieto príjmy zdanené zrážkou prekročia túto sumu, daňovník ich bude môcť (ak bude chcieť mať vrátený preplatok na dani) uviesť v daňovom priznaní len vo výške do 1 779,65 eura, pričom bude musieť aj zrazenú daň uviesť v daňovom priznaní len v alikvotnej výške – pokiaľ napr. príjem uvedený v daňovom priznaní bude predstavovať polovicu celkového príjmu vyplateného daňovníkovi správcovskou spoločnosťou, daňovník uvedie zrazenú daň tiež len v polovičnej výške;
  • ak úhrn príjmov dôchodcu zo závislej činnosti (ktoré sa zdaňujú už len preddavkovým spôsobom podľa § 35 ZDP) nepresiahne polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (v roku 2011 sumu 1 779,65 eura), pričom tento dôchodca nebude mať iné zdaniteľné príjmy (napr. z podnikania, z prenájmu a pod.), naďalej sa naňho bude vzťahovať možnosť vypočítať v dobrovoľne podanom daňovom priznaní preplatok na dani vo výške úhrnu preddavkov na daň. Ak by však zarobil viac, ustanovenie § 46 by aplikovať nemohol, takže možnosť mať vrátené preddavky na daň by sa naňho nevzťahovala;
  • podobne v prípade kombinácie príjmov je potrebné vychádzať z úhrnu zdaniteľných príjmov uvádzaných v daňovom priznaní – ak daňovník dosiahne okrem príjmov zo závislej činnosti zdanených preddavkovým spôsobom aj príjmy z vyplatenia podielových listov, pričom tieto príjmy uvedené v daňovom priznaní v úhrne neprekročia polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, správca dane mu na základe žiadosti o vrátenie preplatku na dani, obsiahnutej v podanom daňovom priznaní, vráti celý preplatok vo výške k nim prislúchajúceho úhrnu preddavkov na daň i zrazenej dane;
  • v prípade príjmov z prenájmu je rozhodujúca suma zdaniteľného príjmu, teda hrubého príjmu po znížení o sumu oslobodenú od dane vo výške 500 eurak zdaniteľný príjem daňovníka nepresiahne polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (v roku 2011 sumu 1 779,65 eura), pričom nebude mať iné zdaniteľné príjmy, v súlade s § 32 ZDP nevznikne mu povinnosť podať daňové priznanie Pokiaľ ho však správca dane vyzve na podanie daňového priznania, podá ho, ale vypočítanú daň vzhľadom na dikciu § 46 ZDP platiť nebude.

Príklad:

Pani Malá už niekoľko rokov poberá starobný dôchodok, ktorý ročne presahuje sumu 3 559,30 €. Plynú jej príjmy z kapitálového majetku vo forme úrokov z prostriedkov na vkladnej knižke. V roku 2011 z úroku 400 € z prostriedkov na vkladnej knižke banka zrazila daň 76 €. Tento príjem sa už v daňovom priznaní neuvádza a žiadny preplatok na dani daňovníčke nevznikne.

Príklad:

Pán Milý od roku 2007 poberá starobný dôchodok, a to vo výške okolo 4 400 € ročne. Daňovník okrem vkladných knižiek má tiež podielové listy v troch fondoch a v roku 2011 požiadal o ich vyplatenie. V dobrovoľne podanom priznaní za rok 2011 pán Milý môže uviesť príjmy z vyplatenia (vrátenia) podielových listov. Ak predstavovali 1 700 eur (menej než polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka) a zrazená daň z kladného rozdielu medzi vyplatenou sumou a predajnou cenou podielových listov pri ich vydaní podľa § 43 ods. 10 ZDP bola napr. 82 eur, v súlade s § 46 ZDP sa v tomto prípade daň neplatí a nevyrubí. Daňovníkovi teda vznikne preplatok 82 eur, ktorý mu daňový úrad vráti.

Príklad:

Pán Vysoký už niekoľko rokov poberá starobný dôchodok, ktorý za rok presahuje sumu 3 559,30 €. V máji 2011 uzatvoril s istou s. r. o. dohodu o vykonaní práce a v júni mu vyplatili odmenu – zo sumy 1 600 € vyplácajúci subjekt vybral preddavok na daň vo výške 304 €. Po aplikácii § 46 ZDP na základe dobrovoľne podaného daňového priznania mu vznikne preplatok na dani vo výške 304 €. Okrem iného na riadku 54 tlačiva typu A uvedie nulu (0) a na r. 64 daňový preplatok 304 €.

Ak by však výška odmeny presahovala 1 779,65 €, ustanovenie § 46 by sa nedalo využiť a preplatok na dani by nevznikol. Zároveň dodajme, že vzhľadom na výšku dosiahnutého príjmu by v takomto prípade pán Vysoký buď musel požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, alebo by bol povinný podať daňové priznanie.

Príklad:

Pán Veselý je poberateľom výsluhového dôchodku – ročne okolo 4 600 eur. V roku 2011 mal z úroku 260 € z prostriedkov na účte stavebného sporiteľa zrazenú daň 49,40 €. V apríli 2011 dosiahol aj príjem zo závislej činnosti na základe dohody o vykonaní práce vo výške 1 000 €, z ktorého vyplácajúci subjekt (Alfa, s. r. o.) vybral preddavok na daň 190 €. Po aplikácii § 46 ZDP na základe dobrovoľne podaného daňového priznania mu vznikne preplatok na dani vo výške 190 € (ako už bolo uvedené, príjmy vo forme úrokov z prostriedkov na účte stavebného sporiteľa sa už v daňovom priznaní neuvádzajú).

Dodajme: Ak by požiadal spoločnosť Alfa, s. r. o., o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, vypočítaná daň by činila 190 eur a žiadny preplatok by nevznikol – postup podľa § 46 ZDP (daň sa nevyrubí a neplatí) sa na zamestnávateľa – platiteľa dane, naďalej nevzťahuje, lebo daň vyrubuje len daňový úrad.

Príklad:

Manželia Rozvážni majú všetky svoje finančné prostriedky, ako aj ďalší majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). Pán Rozvážny vybral pred dvomi rokmi časť prostriedkov z vkladnej knižky a obstaral podielové listy, pričom 1 800 eur bol vklad – predajná cena podielových listov pri ich vydaní. V roku 2011 požiadal správcovskú spoločnosť o ich vyplatenie.

Správcovská spoločnosť mu vyplatila 2 400 eur a z výnosu 600 eur zrazila daň 114 eur.

Manželia, ktorých dôchodky predstavujú sumu presahujúcu 3 559,30 eura, si budú môcť príjem 2 400 eur rozdeliť v súlade s § 4 ods. 8 ZDP napr. na polovice (po 1 200 eur), ale potom aj daň na polovice.

V daňovom priznaní typu B každý z nich uvedie príjem podľa § 7 ods. 1 písm. g) ZDP vo výške 1 200 eur, výdavok 900 eur (teda polovica výšky vkladu), ďalej o. i. čiastkový základ dane na r. 55 a základ dane na r. 80 vo výške 300 eur, daň na r. 86 vo výške 57 eur (19 % zo základu dane 300 eur), daň na r. 99 vo výške 0, zrazenú daň (pretransformovanú na preddavok na daň) na r. 107 vo výške 57 eur a preplatok na dani na r. 114 vo výške 57 eur.

Podľa § 43 ods. 6 písm. c) túto daň je možné považovať za preddavok na daň, takže naďalej je možné tieto príjmy uvádzať v daňovom priznaní s tým, že táto daň sa odpočíta ako preddavok na daň od výslednej dane. Ak suma dane vyberanej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má nárok na vrátenie daňového preplatku – preplatok môže vzniknúť aj aplikáciou § 7 ods. 6 ZDP (po novom § 7 ods. 5), ktorý umožňuje navzájom kompenzovať zisky a straty z viacerých vyplatených podielových listov.

Viac o daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb si prečítajte v príspevku Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011.

Článok je uvedený v skrátenom znení. V plnom znení si ho môžete prečítať v praktickej príručke Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2011. Súčasťou príspevku je aj komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania s podrobným výkladom k jednotlivým riadkom daňového priznania.

Zadarmo si môžete STIAHNUŤ TLAČIVÁ v PDF formáte, ktoré si môžete otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO A

Daňové priznanie k dani z príjmov FO B