e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Daňový bonus

Daňový bonus je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce so zamestnancom v (spoločnej) domácnosti.

Daňový bonus je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v (spoločnej) domácnosti, a to priznaná a vyplatená podľa § 33 zákona o dani z príjmov (ZDP).

 

 

V priebehu kalendárneho roka 2011 si nárok na daňový bonus mohol uplatňovať len zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy v kalendárnom mesiaci, t. j. v sume 158,50 € a ktorý podpísal vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti. Na uplatnenie priebežného nároku musel splniť zamestnanec zákonom o dani z príjmov ustanovené podmienky. 

Podmienky, za ktorých si možno uplatniť daňový bonus, sa týkajú:

a)      príjmov daňovníka – rodiča, ktorý si toto zvýhodnenie uplatňuje,
b)      nezaopatrenosti dieťaťa, pričom je v § 33 ZDP presne určený okruh detí (napr. vlastné), na ktoré možno daňový bonus priznať.

Ak zamestnanec nepreukáže rozhodujúce skutočnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, prihliadne zamestnávateľ na tieto skutočnosti dodatočne pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 38 ods. 1 a 5 zákona o dani z príjmov), ak ich preukáže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia (15. februára 2012).  

Na preukázanie nároku prikladá zamestnanec príslušné doklady podľa § 37 ods. 2 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov, ktorými môže byť: 

 • doklad o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa (napr. rodný list, rozhodnutie príslušného orgánu o osvojení dieťaťa alebo prevzatí dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu) a potvrdenie školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (vyžaduje sa po skončení povinnej školskej dochádzky) alebo 
 • potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa alebo 
 • doklad, že vyživované dieťa sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz (doklad školy a ošetrujúceho lekára) najdlhšie do veku 25 rokov alebo 
 • potvrdenie príslušného územného úradu, že vyživované dieťa je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti (18 rokov). 

Stručne k podmienke zdaniteľných príjmov:

- nárok na daňový bonus má len daňovník, ktorý (o. i.) dosahuje zdaniteľné príjmy:

 • zo závislej činnosti podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (t. j. 1 902 € v roku 2011) alebo
 • z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, pričom vykáže z § 6 základ dane (nie stratu, ale kladnú sumu).

Podľa § 33 ods. 1 a 2 ZDP daňovník spĺňajúci podmienku druhu a výšky príjmov si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti s ním, a to:

 • vlastné,
 • osvojené,  
 • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,  
 • dieťa druhého z manželov.

Nezaopatrenosť dieťaťa sa posudzuje podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení n. p.

Podľa § 3 ods. 1 zákona o prídavku na dieťa za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa:

–        sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo
–        nemôže pripravovať na povolanie pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatrené dieťa podľa citovaného zákona je aj dieťa, ktoré:

a)      po skončení povinnej školskej dochádzky sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, a to najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo

b)      je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, a to najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.

V zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku.

Sústavná príprava na budúce povolanie je v zmysle § 4 ods. 1 zákona o prídavku na dieťa štúdium na strednej a na vysokej škole okrem externého štúdia, teda na tento cieľ sa akceptuje iba denná forma štúdia.

Za nezaopatrené sa nepovažuje dieťa:

 1. ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo ktoré poberá sociálny dôchodok (podľa § 268 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sociálny dôchodok, ktorý sa vyplácal k 31. 12. 2003, sa poskytuje aj po uvedenom dátume),
 2. ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku, resp.
 3. ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (teda získalo titul inžinier alebo inžinier architekt, alebo doktor všeobecného lekárstva, alebo doktor zubného lekárstva, alebo doktor veterinárnej medicíny, alebo magister, alebo magister umenia atď.).

Príklad:

Dieťa pána Rozumného bolo prijaté na vysokú školu a v akademickom roku 2006/2007 nastúpilo do 1. ročníka denného štúdia.

V akademickom roku 2007/2008 prvý ročník opakovalo. Opakované ročníky sú považované za sústavnú prípravu na budúce povolanie. V dôsledku toho však tretí ročník bakalárskeho stupňa dieťa študovalo až vo štvrtom roku štúdia, a to v akademickom roku 2009/2010.

V danom období rodič dieťaťa nemal nárok na daňový bonus. V akademickom roku 2010/2011 dieťa študuje prvý ročník a v akademickom roku 2011/2012 druhý ročník dvojročného magisterského stupňa, má 24 rokov a rodič si oprávnene môže uplatniť nárok na daňový bonus – až do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa.

Podľa § 4 ods. 3 zákona o prídavku na dieťa sústavná príprava študentovi strednej školy začína od začiatku školského roku prvého ročníka strednej školy.  Podľa § 150 ods. 1 školského zákona školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Za sústavnú prípravu na budúce povolanie sa podľa § 4 ods. 4 zákona o prídavku na dieťa považuje (s nárokom na prídavok na dieťa a daňový bonus) o. i. aj obdobie súvisiace so skončením strednej školy.

Pri posudzovaní uvedeného obdobia musíme prihliadať aj na dikciu § 4 ods. 6 zákona o prídavku na dieťa. V § 4 ods. 6 zákona o prídavku na dieťa je uvedené, v ktorých prípadoch sa obdobie uvedené v ods. 4 písm. a) nepovažuje za sústavnú prípravu na budúce povolanie (a teda zaniká nárok na daňový bonus).

Ide o tieto situácie:

 • ak dieťa v tomto období (teda v období bezprostredne nadväzujúcom na maturitnú alebo záverečnú skúšku do konca augusta) vykonáva zárobkovú činnosť, a to s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o vykonaní práce,
 • ak dieťa bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie.

Príklad:

Pán Ťažký je audítor. Má dve deti. Jeho 22-ročná dcéra študuje na vysokej škole formou denného štúdia. Popri štúdiu v malom rozsahu podniká. Podáva daňové priznanie ako každý iný podnikateľský subjekt a uplatňuje si v ňom nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Pán Ťažký si uplatňuje na dcéru daňový bonus, keďže podmienky sústavnej prípravy na budúce povolanie a nezaopatrenosti dieťaťa sú splnené.

Syn Martin v máji ukončil 4. ročník gymnázia, v júni zmaturoval a keďže ho neprijali na vysokú školu, dňa 30. júna podpísal dohodu o vykonaní práce a 25. júla pracovnú zmluvu. Nárok na daňový bonus mal daňovník do júla (k 1. júlu podmienky splnené ešte boli), ale za august už nie.

Na tému daňového bonusu si môžete prečítať aj nasledujúce príspevky:

Daňový bonus a striedavá starostlivosť
Rozvedený rodič a daňový bonus
Nárok na daňový bonus pri opakovaní ročníka
Prerušené vysokoškolské štúdium a daňový bonus

späť na hlavnú stránku

K problematike daňových priznaní k dani z príjmov odporúčame aj nasledujúce príspevky:

Daňové priznania k dani z príjmov