facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Predčasný starobný dôchodok

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zaviedol od 1. januára 2004 nový druh dôchodku, ktorým je predčasný starobný dôchodok.  

Predčasný starobný dôchodok je samostatný druh dôchodku a poistencovi, ktorý splnil podmienky uvedené v § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z., sa prizná pred dovŕšením dôchodkového veku, a to bez ohľadu na to, koľko dní mu do jeho dovŕšenia chýba. Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neobmedzuje poberanie predčasného starobného dôchodku na určité obdobie, a preto poistencovi, ktorému vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu, už nikdy nevznikne nárok na starobný dôchodok.  

Ak sa poistencovi prizná predčasný starobný dôchodok, nárok naň trvá aj po dovŕšení dôchodkového veku. Odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok považuje podľa § 69 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. za starobný dôchodok a vypláca sa aj naďalej v nezmenenej sume. Z dôvodu, že poistenec dovŕšil dôchodkový vek, sa teda suma predčasného starobného dôchodku nezmení. Okrem každoročného hromadného zvyšovania dôchodkov umožňuje zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov zvýšiť sumu predčasného starobného dôchodku len za obdobie dôchodkového poistenia získané po splnení podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok.  

Z uvedeného teda vyplýva, že poistenec si pri podaní žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku musí uvedomiť, že nejde len o dočasné riešenie jeho zložitej pracovnej či finančnej situácie, ale suma jeho dôchodku už bude konečná a môže sa zmeniť len z dôvodu hromadného zvyšovania dôchodkov alebo z dôvodu zvýšenia dôchodku za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia.  

 

Nárok a podmienky na predčasný starobný dôchodok

Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne podľa § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z. poistencovi, ak  
a) získal aspoň desať rokov obdobia dôchodkového poistenia a súčasne  
b) suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Podmienka získania potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia 

Prvou z dvoch podmienok, ktoré musí poistenec splniť, aby mu vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok, je získanie minimálne desiatich rokov obdobia dôchodkového poistenia.  

Na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok nie je potrebné, aby dôchodkové poistenie poistenca trvalo až do požiadania o predčasný starobný dôchodok ani aby bol poistenec dôchodkovo poistený v určitom období pred požiadaním o predčasný starobný dôchodok. Nevyžaduje sa ani, aby obdobie dôchodkového poistenia trvalo sústavne. Znamená to vlastne, že poistenec môže získať aj viac oddelených období dôchodkového poistenia, ktoré sa na účely posúdenia nároku na starobný dôchodok spočítajú. 

Do obdobia dôchodkového poistenia sa pritom započítava: 
a) obdobie povinného dôchodkového poistenia, ktoré získali povinne dôchodkovo poistené fyzické osoby uvedené v § 15 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, to znamená:  

 • zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky počas obdobia určeného zamestnávateľom, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak,  
 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 439/2004 Z. z.,  
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,  
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba riadne sa starajúca o dieťa do šiestich rokov jeho veku, nebol jej priznaný predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,  
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba riadne sa starajúca o dieťa do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku, nebol jej priznaný predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovníctva, 
 • na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca invalidný dôchodok (s výnimkou poberateľa invalidného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný dôchodok za výsluhu rokov priznaný pred 1. januárom 2004) a fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta, a to v oboch prípadoch až do dovŕšenia dôchodkového veku alebo až do priznania predčasného starobného dôchodku,  

b) obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia získané fyzickými osobami po dovŕšení 16. roku veku, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ak bolo za tieto obdobia zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Podmienka zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie nemusí byť splnená, ak ide o obdobia, počas ktorých je zo zákona vylúčená povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie. Aj keď zamestnávateľ nesplnil povinnosť platiť a odvádzať poistné na dôchodkové poistenie, podmienka zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie sa u zamestnanca považuje za splnenú.  

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby toto obdobie nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa § 40 až § 45 a § 101 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Do obdobia dôchodkového poistenia sa ďalej započítava aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Zamestnaním sa podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov rozumela najmä  

 • činnosť zamestnanca v pracovnom pomere,  
 • činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby zúčastnenej na dôchodkovom zabezpečení, ak bolo za toto obdobie zaplatené poistné na dôchodkové zabezpečenie,  
 • účasť osoby dobrovoľne zúčastnenej na dôchodkovom zabezpečení, ak bolo za toto obdobie zaplatené poistné na dôchodkové zabezpečenie,  
 • štúdium na stredných a vysokých školách a aj  
 • výkon civilnej služby

Ak zamestnanie trvalo aspoň jeden rok, započítavali sa do potrebnej doby zamestnania aj náhradné doby. Najčastejšie pritom išlo o  

 • dobu poberania nemocenského, peňažnej pomoci v materstve, podpory pri ošetrovaní člena rodiny
 • dobu starostlivosti o dieťa  
 • do troch rokov veku v období pred 1. januárom 2001,  
 • do šiestich rokov veku v období po 31. decembri 2000,  
 • do osemnástich rokov veku, ak išlo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa,  
 • dobu evidovanej nezamestnanosti pred 1. januárom 2001, 
 • dobu poberania podpory v nezamestnanosti v období od 1. januára 2001, 
 • dobu základnej vojenskej služby alebo 
 • dobu poberania invalidného dôchodku

Ak poistenec získal niektoré z vyššie uvedených období dôchodkového poistenia v rozsahu aspoň desiatich rokov, splnil prvú z dvoch podmienok potrebných na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok.  

Na záver je ešte potrebné poznamenať, že ak poistenec v tom istom období získal viacero dôchodkových poistení, takéto obdobie dôchodkového poistenia sa započíta len raz. 

 

Podmienka sumy predčasného starobného dôchodku

Aby poistencovi vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok, musí okrem získania desiatich rokov obdobia dôchodkového poistenia splniť aj ďalšiu podmienku, a to podmienku, podľa ktorej musí byť suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z.  

V súčasnosti je to suma 5 976 Sk mesačne, preto nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne, len ak suma dôchodku dosiahne aspoň sumu 5 977 Sk mesačne. Od 1. júla 2007 sa podľa § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. suma životného minima znovu upraví, a preto po 30. júni 2007 vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok, len ak suma predčasného starobného dôchodku poistenca presiahne 1,2-násobok v súčasnosti ešte neznámej sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej od 1. júla 2007.  

Príklad:  

O priznanie predčasného starobného dôchodku ste požiadali od 10. januára 2007. K 10. januáru 2007 určila Sociálna poisťovňa sumu vášho predčasného starobného dôchodku na sumu 5 757 Sk mesačne.  

Pretože suma vášho predčasného starobného dôchodku nie je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určenej na obdobie od 1. júla 2006 do 30. júna 2007, teda ako 5 976 Sk, nesplnili ste druhú podmienku nároku na predčasný starobný dôchodok a Sociálna poisťovňa vašu žiadosť o predčasný starobný dôchodok zamietla.  

Príklad:  

O priznanie predčasného starobného dôchodku ste požiadali od 3. februára 2007. K 3. februáru 2007 určila Sociálna poisťovňa sumu vášho predčasného starobného dôchodku na sumu 6 815 Sk mesačne.  

Pretože suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určenej na obdobie od 1. júla 2006 do 30. júna 2007, teda ako 5 976 Sk, splnili ste druhú podmienku nároku na predčasný starobný dôchodok.  

Keďže ste splnili aj podmienku získania aspoň desiatich rokov obdobia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa vám od 3. februára 2007 predčasný starobný dôchodok priznala.  

Suma predčasného starobného dôchodku sa podľa § 68 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov určí ako súčin  

 • obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku (ODP),  
 • priemerného osobného mzdového bodu (POMB) a  
 • aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH),  

znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.  

Suma predčasného starobného dôchodku = (POMB x ODP x ADH) – percentuálne zníženie 

Ako vyplýva z uvedeného, suma predčasného starobného dôchodku je ovplyvnená štyrmi základnými činiteľmi:  

1. priemerným osobným mzdovým bodom,  
2. obdobím dôchodkového poistenia,  
3. aktuálnou dôchodkovou hodnotou a  
4. percentuálnym znížením za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.  

Prvým zo základných činiteľov ovplyvňujúcich sumu predčasného starobného dôchodku je priemerný osobný mzdový bod, ktorého hodnota závisí od hodnoty osobných mzdových bodov dosiahnutých v rozhodujúcom období na zistenie priemerného osobného mzdového bodu a od počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia získaného v rozhodujúcom období.  

Osobné mzdové body sa zisťujú za každý kalendárny rok rozhodujúceho obdobia ako podiel úhrnu vymeriavacích základov poistenca, z ktorých platí poistné na dôchodkové poistenie, dosiahnutých v danom kalendárnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu, ktorým je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok. Suma dôchodku do vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok teda závisí len od súm tých vymeriavacích základov, ktoré poistenec dosiahol v kalendárnych rokoch patriacich do rozhodujúceho obdobia.  

Ako z uvedeného vyplýva, na to, aby bolo možné vypočítať priemerný osobný mzdový bod, je teda v prvom rade potrebné určiť si rozhodujúce obdobie.  

Rozhodujúcim obdobím podľa § 63 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 244/2005 Z. z. kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, okrem kalendárnych rokov pred rokom 1984. Na výpočet priemerného osobného mzdového bodu je pritom podľa § 63 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 244/2005 Z. z. potrebné získať najmenej dvadsaťdva kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body.  

Príklad:  

O priznanie predčasného starobného dôchodku požiadate od 1. apríla 2007. Rozhodujúce obdobie na zistenie vášho priemerného osobného mzdového bodu budú tvoriť kalendárne roky 1984 až 2006, to znamená 23 kalendárnych rokov.  

Pri zisťovaní priemerného osobného mzdového bodu sa zásadne neprihliada na kalendárne roky pred rokom 1984. Ak však  

 • v rozhodujúcom období nie je aspoň dvadsaťdva kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body, alebo 
 • je v ňom kalendárny rok, počas ktorého trvala po celý rok náhradná doba, doba štúdia alebo doba výkonu civilnej služby, získané pred 1. januárom 2004 podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003,  

rozhodujúce obdobie sa podľa § 63 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 244/2005 Z. z. predlžuje pred rok 1984 postupne tak, aby v ňom bolo dvadsaťdva kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body. Na kalendárne roky, v ktorých trvala po celý rok náhradná doba, doba štúdia alebo doba výkonu civilnej služby, sa neprihliada.  

Ak poistenec ani po predĺžení rozhodujúceho obdobia pred rok 1984 nemá dvadsaťdva kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body, priemerný osobný mzdový bod sa zisťuje z nižšieho počtu kalendárnych rokov.  

Príklad:  

O priznanie predčasného starobného dôchodku požiadate od 1. mája 2007. Rozhodujúce obdobie určené podľa § 63 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 244/2005 Z. z. tvoria kalendárne roky 1984 až 2006. Z vašej žiadosti o priznanie a vyplácanie predčasného starobného dôchodku vyplýva, že okrem obdobia od 1. januára 2005 do 30. apríla 2007, kedy ste boli nezamestnaný, ste stále pracovali.  

Pretože v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2006 vám nie je možné určiť osobné mzdové body, v rozhodujúcom období kalendárnych rokov 1984 až 2006 určenom podľa § 63 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 244/2005 Z. z. nie je aspoň dvadsaťdva kalendárnych rokov, za ktoré vám možno určiť osobné mzdové body.  

Rozhodujúce obdobie na zistenie vášho priemerného osobného mzdového bodu sa preto predĺži pred rok 1984 o jeden kalendárny rok tak, aby v ňom bolo dvadsaťdva kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body. Rozhodujúce na zistenie vášho priemerného osobného mzdového bodu budú potom tvoriť kalendárne roky 1983 až 2006.  

Priemerný osobný mzdový bod sa v súlade s § 63 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov určí tak, že  

1. sa spočítajú osobné mzdové body dosiahnuté v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia (osobné mzdové body dosiahnuté v jednotlivých rokoch rozhodujúceho obdobia sú uvedené v informácii o stave individuálneho účtu poistenca)  
2. tento súčet osobných mzdových bodov sa vydelí počtom rokov obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. 

Priemerný osobný mzdový bod sa následne zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor. Na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, pričom obdobie dôchodkového poistenia sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. 

Na hodnotu priemerného osobného mzdového bodu, ktorá prevyšuje hodnotu 3, sa neprihliada.  

Takto určený priemerný osobný mzdový bod sa však ešte na výpočet sumy predčasného starobného dôchodku nepoužije, keďže je ho podľa § 63 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov potrebné ešte upraviť. Priemerný osobný mzdový bod sa po 31. decembri 2006 upraví nasledovne: 

Ak je hodnota priemerného osobného mzdového bodu nižšia ako 1,25, priemerný osobný mzdový bod sa započíta v plnej výške. Z hodnoty od 1,25 do hodnoty 3 sa započítava v roku: 
a) 2007 68 %,  
b) 2008 72 %,  
c) 2009 76 %,  
d) 2010 80 %,  
e) 2011 84 %,  
f)  2012 88 %,  
g) 2013 92 %,  
h) 2014 96 %.  

Ak je hodnota priemerného osobného mzdového bodu nižšia ako 1,0, po 31. decembri 2006 sa k nej pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku: 
a) 2007 32 %, 
b) 2008 28 %, 
c) 2009 24 %,  
d) 2010 20 %,  
e) 2011 16 %,  
f)  2012 12 %,  
g) 2013 8 %,  
h) 2014 4 %.  

Od 1. januára 2015 sa priemerný osobný mzdový bod už vyššie uvedeným spôsobom upravovať nebude.  

Príklad: 

Ste žena narodená 4. novembra 1952, ktorá vychovala dve deti. Pretože podľa § 65 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. žene, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 dovŕšila vek 55 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 55 rokov sa pripočíta tridsaťšesť kalendárnych mesiacov, dôchodkový vek dovŕšite 4. novembra 2010. Keďže ste od 3. januára 2007 bez práce, od 1. marca 2007 chcete požiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku.  

V priebehu roku 2006 vám Sociálna poisťovňa zaslala nasledovnú informáciu o stave vášho individuálneho účtu poistenca:  

Obdobie dôchodkového poistenia 

Vymeriavacie základy 

Osobný mzdový bod 

Kalen. rok 

Znak 

Od 

Do 

Počet dní 

Osobný
vymeriavací základ 

Všeobecný vymeriavací základ 

1969 

06. 01. 

31. 12. 

360 

1970 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1971 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1972 

01. 01. 

26. 12. 

361 

1973 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1974 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1975 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1976 

01. 01. 

31. 12. 

366 

1977 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1978 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1979 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1980 

01. 01. 

31. 12. 

366 

1981 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1982 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1983 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1984 

01. 01. 

31. 12. 

346 

29 402 

33 480 

0,8782 

20 

– 

– 

0,018 

spolu 

366 

0,8962 

1985 

01. 01. 

31. 12. 

350 

33 081 

34 116 

0,9697 

15 

– 

– 

0,0135 

spolu 

365 

0,9832 

1986 

01. 01. 

31. 12. 

346 

32 656 

34 656 

0,9423 

19 

– 

– 

0,0171 

spolu 

365 

0,9594 

1987 

01. 01. 

31. 12. 

350 

33 427 

35 292 

0,9472 

15 

– 

– 

0,0315 

spolu 

365 

0,9607 

1988 

01. 01. 

31. 12. 

364 

35 753 

36 240 

0,9866 

– 

– 

0,0018 

spolu 

366 

0,9884 

1989 

01. 01. 

31. 12. 

358 

36 382 

37 704 

0,965 

– 

– 

0,0063 

spolu 

365 

0,9713 

1990 

01. 01. 

31. 12. 

358 

34 765 

39 336 

0,8838 

– 

– 

0,0063 

spolu 

365 

0,8901 

1991 

01. 01. 

31. 12. 

360 

35 527 

45 240 

0,7853 

– 

– 

0,0045 

spolu 

365 

0,7898 

1992 

01. 01. 

31. 12. 

361 

39 937 

54 516 

0,7326 

– 

– 

0,0045 

spolu 

366 

0,7371 

1993 

01. 01. 

31. 12. 

360 

64 869 

64 548 

1,005 

– 

– 

0,0045 

spolu 

365 

1,0095 

1994 

01. 01. 

31. 12. 

357 

73 423 

75 528 

0,9722 

– 

– 

0,0072 

spolu 

365 

0,9794 

1995 

01. 01. 

31. 12. 

365 

96 665 

86 340 

1,1196 

1996 

01. 01. 

31. 12. 

366 

124 588 

97 848 

1,2733 

1997 

01. 01. 

31. 12. 

341 

102 409 

110 712 

0,925 

24 

– 

– 

0,0216 

spolu 

365 

0,9466 

1998 

01. 01. 

31. 12. 

365 

132 558 

120 036 

1,1044 

1999 

01. 01. 

31. 12. 

365 

124 252 

128 736 

0,9652 

2000 

01. 01. 

31. 12. 

348 

125 429 

137 160 

0,9145 

18 

0,0162 

spolu 

366 

0,9307 

2001 

01. 01. 

31. 12. 

359 

152 618 

148 380 

1,0286 

0,0081 

spolu 

365 

1,0367 

2002 

01. 01. 

31. 12. 

365 

151 856 

162 132 

0,9367 

2003 

01. 01. 

31. 12. 

365 

181 194 

172 380 

1,0512 

Vysvetlivky: A – doba zamestnania a N – doba nároku na nemocenské 

V rokoch 2004 až 2006 ste získali nasledujúce obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy:  

2004 

01.01. 

31.12. 

366 

180 981 

189 900 

0,9531 

2005 

01.01. 

31.12. 

365 

168 027 

207 288 

0,8106 

2006 

01.01. 

31.12. 

365 

189 695 

207 288 

0,9152 

Vysvetlivky: A – doba zamestnania 

Váš priemerný osobný mzdový bod sa vypočíta ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov dosiahnutých za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia získaného v rozhodujúcom období, vyjadreného v rokoch (vaše rozhodujúce obdobie tvoria kalendárne roky 1984 až 2006).  

Osobné mzdové body v týchto kalendárnych rokoch sa zisťujú osobitne za každý kalendárny rok, a to ako podiel úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie, a všeobecného vymeriavacieho základu uvedeného v prílohe č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z. a v príslušných opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Osobné mzdové body sa zaokrúhlia na štyri desatinné miesta nahor. Napríklad váš osobný mzdový bod v kalendárnom roku 2004 sa vypočíta ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého v roku 2004 (180 981) a všeobecného vymeriavacieho základu stanoveného na rok 2004 (189 900). Váš osobný mzdový bod v kalendárnom roku 2004 je teda 180 981 : 189 900 = 0,953033 = 0,9531.  

Ak ste v niektorom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia získali obdobie dôchodkového poistenia podľa § 255 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z. (náhradnú dobu, dobu štúdia alebo dobu výkonu civilnej služby) a takéto obdobie netrvalo celý kalendárny rok, osobný mzdový bod za takýto kalendárny rok sa vypočíta ako súčet osobného mzdového bodu určeného ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého napríklad v roku 2000 (125 429) a všeobecného vymeriavacieho základu stanoveného na rok 2000 (137 160) v hodnote 0,9145 a pomernej časti osobného mzdového v hodnote 0,0162 (0,3 : 366 = 0,000819 = 0,0009; 0,0009 x 18 = 0,0162). Váš osobný mzdový bod v kalendárnom roku 2000 je teda 0,9307 (0,9145 + 0,0162). 

Ako je už vyššie uvedené, váš priemerný osobný mzdový bod sa vypočíta ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch. Na účely výpočtu vášho priemerného osobného mzdového bodu je preto potrebné spočítať všetky osobné mzdové body, ktoré ste v kalendárnych rokoch vášho rozhodujúceho obdobia získali. Úhrn osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky vášho rozhodujúceho obdobia je 22,2084.  

Na účely výpočtu vášho priemerného osobného mzdového bodu je ďalej potrebné spočítať dni dôchodkového poistenia, ktoré ste získali vo vašom rozhodujúcom období. V rozhodujúcom období ste úhrnom získali 8 401 dní dôchodkového poistenia, to znamená 23,0165 rokov dôchodkového poistenia (8 401 : 365 = 23,016438 = 23,0165).  

Podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky vášho rozhodujúceho obdobia (22,2084) a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch (23,0165), čiže priemerný osobný mzdový bod je 0,9649 (22,2084 : 23,0165). Podľa § 63 ods. 4 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z. sa k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 pripočíta v roku 2007 32 % z rozdielu medzi hodnotou 1 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu (1 – 0,9649 = 0,0351 x 32 % = 0,011232 = 0,0113). Váš priemerný osobný mzdový bod je potom 0,9762 (0,9649 + 0,0113).  

Príklad:  

Ste žena narodená 5. decembra 1950, ktorá vychovala dve deti. Pretože podľa § 65 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. žene, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 dovŕšila vek 55 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 55 rokov sa pripočíta osemnásť kalendárnych mesiacov, dôchodkový vek dovŕšite 5. júna 2007. Keďže ste dlhodobo bez práce, od 1. marca 2007 chcete požiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku.  

Počas svojho pracovného života ste získali:  

Obdobie dôchodkového poistenia 

Vymeriavacie základy 

Osobný mzdový bod 

Kalen. rok 

Znak 

Od 

Do 

Počet dní 

Osobný
vymeriavací základ 

Všeobecný vymeriavací základ 

1968 

08. 07. 

03. 11. 

199 

– 

– 

09. 11. 

31. 12. 

53 

5 000 

– 

– 

spolu 

172 

5 000 

20 796 

0,2405 

1969 

11. 11. 

31. 12. 

51 

– 

– 

0,0459 

1970 

01. 01. 

31. 12. 

365 

– 

– 

– 

1971 

01. 01. 

31. 12. 

365 

– 

– 

– 

1972 

01. 01. 

12. 01. 

12 

– 

– 

0,0108 

1984 

01. 11. 

31. 12. 

61 

– 

– 

0,1037 

1985 

01. 01. 

31. 12. 

365 

– 

– 

– 

1986 

01. 01. 

31. 12. 

365 

– 

– 

– 

1987 

01. 01. 

30. 06. 

181 

– 

– 

0,1629 

1990 

01. 01. 

31. 12. 

365 

– 

– 

1991 

01. 01. 

31. 12. 

365 

– 

– 

– 

1992 

01. 01. 

31. XII 

366 

– 

– 

– 

1993 

01. 01. 

31. 12. 

365 

– 

– 

– 

1994 

01. 01. 

31. 12. 

365 

– 

– 

– 

1995 

01. 01. 

31. 12. 

365 

– 

– 

– 

1996 

01. 01. 

31. 12. 

366 

– 

– 

– 

1997 

01. 01. 

31. 12. 

366 

– 

– 

– 

1998 

01. 01. 

31. 12. 

366 

– 

– 

– 

1999 

01. 01. 

31. 12. 

366 

– 

– 

– 

2000 

01. 05. 

31. 12. 

245 

– 

– 

0,2205 

2001 

01. 01. 

31. 01. 

31 

– 

– 

0,0279 

2004 

01. 01. 

31. 12. 

366 

115 000 

189 900 

0,6056 

2005 

01. 01. 

31. 12. 

365 

124 000 

189 900 

0,653 

Vysvetlivky: A – doba zamestnania, T – doba starostlivosti o dieťa, Q – doba čerpania materskej dovolenky a M – doba evidovanej nezamestnanosti  

Váš priemerný osobný mzdový bod sa vypočíta ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov dosiahnutých za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia získaného v rozhodujúcom období, vyjadreného v rokoch.  

Vaše rozhodujúce obdobie tvoria kalendárne roky 1984 až 2006. V takto určenom rozhodujúcom období ste však nezískali aspoň dvadsaťdva kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body. Pretože týchto dvadsaťdva kalendárnych rokov ste nezískali ani po postupnom rozšírení rozhodujúceho obdobia pred 1. január 1984, váš priemerný osobný mzdový bod sa vypočíta z nižšieho počtu kalendárnych rokov.  

Osobné mzdové body v týchto kalendárnych rokoch sa zisťujú osobitne za každý kalendárny rok, a to ako podiel úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie, a všeobecného vymeriavacieho základu uvedeného v prílohe č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z. a v príslušných opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Osobné mzdové body sa zaokrúhlia na štyri desatinné miesta nahor. Napríklad váš osobný mzdový bod v kalendárnom roku 2004 sa vypočíta ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého v roku 2004 (115 000) a všeobecného vymeriavacieho základu stanoveného na rok 2004 (189 900). Váš osobný mzdový bod v kalendárnom roku 1998 je teda 115 000 : 189 900 = 0,605581 = 0,6056.  

Ak ste v niektorom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia získali len obdobie dôchodkového poistenia podľa § 255 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z. (náhradnú dobu, dobu štúdia alebo dobu výkonu civilnej služby), za takýto kalendárny rok vám patrí osobný mzdový bod v hodnote 0,3 (vo vašom prípade ide o kalendárne roky 1970 a 1971, 1985 a 1986 a 1990 až 1999, v ktorých ste získali len náhradné doby). Na uvedené kalendárne roky sa pri určení priemerného osobného mzdového bodu neprihliada. Ak takéto obdobie dôchodkového poistenia netrvalo celý kalendárny rok, patrí vám pomerná časť hodnoty osobného mzdového bodu pripadajúca na túto časť kalendárneho roka podľa § 255 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z. Pretože ste získali náhradnú dobu v kalendárnom roku 1969 51 dní, v kalendárnom roku 1972 12 dní, v kalendárnom roku 1987 181 dní, v kalendárnom roku 2000 245 dní, v kalendárnom roku 2001 31 dní, patrí vám za toto obdobie pomerná časť osobného mzdového bodu 0,3 a pretože ste preukázali dobu materskej dovolenky v kalendárnom roku 1984 61 kalendárnych dní, patrí vám za toto obdobie pomerná časť osobného mzdového bodu 0,6.  

Pomerná časť osobného mzdového bodu 0,3 za jeden kalendárny deň sa vypočíta ako podiel hodnoty 0,3 a počtu dní v príslušnom kalendárnom roku 365/366 (0,3 : 365 = 0,000821 = 0,0009; 0,3 : 366 = 0,000819 = 0,0009). Napríklad v kalendárnom roku 1972 ste získali náhradnú dobu v počte 12 kalendárnych dní, a preto vám za toto obdobie patrí pomerná časť osobného mzdového bodu 0,3 v hodnote 0,0108 (0,3 : 365 = 0,00082192 = 0,0009; 0,0009 x 12 = 0,0108).  

Ako je už vyššie uvedené, váš priemerný osobný mzdový bod sa vypočíta ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch. Na účely výpočtu vášho priemerného osobného mzdového bodu je preto potrebné spočítať všetky osobné mzdové body, ktoré ste v kalendárnych rokoch vášho rozhodujúceho obdobia získali. Úhrn osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky vášho rozhodujúceho obdobia je 2,0708.  

Na účely výpočtu vášho priemerného osobného mzdového bodu je ďalej potrebné spočítať dni dôchodkového poistenia, ktoré ste získali vo vašom rozhodujúcom období. V rozhodujúcom období ste úhrnom získali 1 484 dní dôchodkového poistenia, to znamená 4,0658 rokov dôchodkového poistenia (1 484 : 365 = 4,065753 = 4,0658).  

Podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky vášho rozhodujúceho obdobia (2,0708) a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch (4,0658), čiže priemerný osobný mzdový bod je 0,5094 (2,0708 : 4,0658). Podľa § 63 ods. 4 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z. sa k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 pripočíta v roku 2007 32 % z rozdielu medzi hodnotou 1 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu (1 – 0,5094 = 0,4906 x 32 % = 0,156992 = 0,1570). Váš priemerný osobný mzdový bod je potom 0,6664 (0,5094 + 0,1570).  

Druhým zo základných činiteľov ovplyvňujúcim sumu predčasného starobného dôchodku je obdobie dôchodkového poistenia získané ku dňu vzniku nároku na dôchodok. Obdobie dôchodkového poistenia (definované vyššie v článku) sa na účely nároku na predčasný starobný dôchodok a jeho sumu započíta od vzniku dôchodkového poistenia do zániku dôchodkového poistenia, avšak mimo obdobia, počas ktorého bolo povinné dôchodkové poistenie podľa § 26 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov prerušené.  

Tretím zo základných činiteľov ovplyvňujúcim sumu dôchodku je dôchodková hodnota. Dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka indexom, ktorý sa určí ako podiel priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka dva roky predchádzajúceho kalendárneho roku, od ktorého sa dôchodková hodnota upravuje.  

Sumu aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej na rok 2007 stanovilo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 680/2006 Z. z., ktorým sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2007, na sumu 232,51 Sk.  

Štvrtým zo základných činiteľov ovplyvňujúcim sumu predčasného starobného dôchodku je percentuálne zníženie za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.  

Dôchodkový vek je všeobecne 62 rokov veku poistenca a platí jednotne pre muža aj ženu. Tento jednotný dôchodkový vek sa však neuplatňuje hneď od účinnosti zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (od 1. januára 2004), ale dôchodkový vek sa predlžuje postupne. Predlžovanie dôchodkového veku sa pritom vykonáva tak, že k veku dosiahnutému podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov sa pripočíta zákonom stanovený počet kalendárnych mesiacov. Predlžovanie dôchodkového veku sa pritom týka  

 • mužov, ktorí dovŕšili vek 60 rokov v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 a  
 • žien, ktoré dovŕšili alebo dovŕšia dôchodkový vek podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014. Predĺženie dôchodkového veku žien sa uskutočňuje tak, že k dôchodkovému veku dosiahnutému podľa § 21 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa postupne v každom kalendárnom roku pripočíta určitý počet kalendárnych mesiacov (najmenej deväť a každým kalendárnym rokom sa predlžuje o ďalších deväť mesiacov). 

Postupné predĺženie dôchodkového veku a jednotný dôchodkový vek 62 rokov sa nevzťahuje iba na poistencov (mužov aj ženy), ktorým sa do 31. decembra 2023 priznávajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do I. pracovnej kategórie. Ide vlastne o poistencov, ktorí získali aspoň 25 rokov doby zamestnania a z toho potrebný počet rokov odpracovali v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie. Zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov umožňoval týmto poistencom znížiť dôchodkový vek (spravidla na 55 a 58 rokov veku) a pretože nároky vyplývajúce zo zaradenia do I. a II. pracovnej kategórie zostávajú podľa § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. zachované, do 31. decembra 2023 zostáva zachovaný aj nárok na zníženie dôchodkového veku.  

Ako je už vyššie uvedené, suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri určení sumy predčasného starobného dôchodku sa pritom prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 (napríklad za chýbajúcich 365 dní sa suma predčasného starobného dôchodku zníži o 6,5 % – 365 : 30 = 12 + zvyšok 5 dní; 13 x 0,5 = 6,5 %).  

Obdobie, za ktoré sa má suma predčasného starobného dôchodku znížiť, však môže byť skrátené, ak poistenec ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, ale nárok na túto dávku si neuplatní. Obdobie, za ktoré by sa mala znížiť suma predčasného starobného dôchodku, sa podľa § 68 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov skracuje o obdobie, počas ktorého by mal poistenec nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti. Suma predčasného starobného dôchodku sa teda nezníži, ak je počet dní obdobia, počas ktorého by mal poistenec nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, rovnaký alebo vyšší ako počet dní, ktoré poistencovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku.  

Príklad:  

Ste žena narodená 16. novembra 1952, ktorá vychovala dve deti. O priznanie predčasného starobného dôchodku ste požiadali od 3. januára 2007. K tomuto dňu ste boli vedená v evidencii nezamestnaných a vznikol vám aj nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu šiestich mesiacov (181 dní), o priznanie ktorej ste však Sociálnu poisťovňu nepožiadali.  

K 3. januáru 2007 ste získali 38 rokov a 1 deň obdobia dôchodkového poistenia, čím ste splnili prvú podmienku nároku na predčasný starobný dôchodok.  

Podľa § 65 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. žene, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 dovŕšila vek 55 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 55 rokov sa pripočíta tridsaťšesť kalendárnych mesiacov, a preto dôchodkový vek dovŕšite 16. novembra 2010. Od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, od 3. januára 2007, vám teda do dovŕšenia dôchodkového veku, do 16. novembra 2010, chýba 1 413 dní.  

Vzhľadom na to, že ste ku dňu, od ktorého ste požiadali o priznanie predčasného starobného dôchodku, splnili podmienky na dávku v nezamestnanosti a nárok na túto dávku ste si neuplatnili, obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku, sa skráti o obdobie, počas ktorého by ste mali nárok na dávku v nezamestnanosti, to znamená o 181 dní. Obdobie, za ktoré sa suma predčasného starobného dôchodku zníži, je 1 232 dní (1 431 – 181).  

Suma vášho predčasného starobného dôchodku určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa znížila o 21 % (0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia, za ktoré sa dôchodok znižuje : 1 232 : 30 = 41 + zvyšok 2 dni – začatých 30 dní; 42 x 0,5 = 21 %). 

Príklad:  

Ste muž narodený 5. decembra 1945. O priznanie predčasného starobného dôchodku chcete požiadať od 1. marca 2007. K tomuto dňu budete vedený v evidencii nezamestnaných a vznikne vám aj nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu šiestich mesiacov (181 dní), o priznanie ktorej Sociálnu poisťovňu nepožiadate.  

K 1. marcu 2007 získate 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia, čím splníte prvú podmienku nároku na predčasný starobný dôchodok.  

Podľa § 65 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. mužovi, ktorý v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 dovŕšil vek 60 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 60 rokov sa pripočíta osemnásť kalendárnych mesiacov, dôchodkový vek dovŕšite 5. júna 2007. Od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, od 1. marca 2007, vám teda do dovŕšenia dôchodkového veku, do 4. júna 2007, chýba 96 dní.  

Vzhľadom na to, že počet dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dosiahnutia dôchodkového veku (od 1. marca 2007 do 4. júna 2007) je nižší ako počet dní za obdobie skrátenia (181 dní), suma vášho predčasného starobného dôchodku sa nezníži. 

Skutočnosť, či nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti trval aj počas obdobia, za ktoré sa skrátilo obdobie, za ktoré sa mala znížiť suma predčasného starobného dôchodku, neovplyvňuje sumu predčasného starobného dôchodku. Ak teda takýto poberateľ predčasného starobného dôchodku začne v období, počas ktorého by mal nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, vykonávať zárobkovú činnosť, nie je to dôvodom na prepočítanie sumy jeho predčasného starobného dôchodku. 

Skutočnosť, či poberateľ predčasného starobného dôchodku vykonáva po priznaní predčasného starobného dôchodku ďalšiu zárobkovú činnosť, neovplyvňuje ani nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku totiž vzniká splnením podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok a podaním žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku, pričom zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého by nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z dôvodu ďalšej zárobkovej činnosti zanikol. Z uvedeného potom vyplýva, že predčasný starobný dôchodok sa vypláca v nezmenenej sume aj počas výkonu ďalšej zárobkovej činnosti, a to bez ohľadu na to, či obdobie, za ktoré sa suma predčasného starobného dôchodku znížila, bolo o obdobie, počas ktorého by poistenec mal nárok na dávku v nezamestnanosti, skrátené alebo nie.  

Príklad: 

Ste žena narodená 4. novembra 1952, ktorá vychovala dve deti. Keďže ste od 3. januára 2007 bez práce, od 1. marca 2007 chcete požiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku. K tomuto dňu budete vedená v evidencii nezamestnaných a vznikne vám aj nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu šiestich mesiacov (181 dní), o priznanie ktorej však Sociálnu poisťovňu nepožiadate. 

V priebehu roku 2006 vám Sociálna poisťovňa zaslala nasledovnú informáciu o stave vášho individuálneho účtu poistenca:  

Obdobie dôchodkového poistenia 

Vymeriavacie základy 

Osobný mzdový bod 

Kalen. rok 

Znak 

Od 

Do 

Počet dní 

Osobný
vymeriavací základ 

Všeobecný vymeriavací základ 

1969 

06. 01. 

31. 12. 

360 

1970 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1971 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1972 

01. 01. 

26. 12. 

361 

1973 

01. 01. 

31. 12. 

365 

1974 

01. 01. 

31.12. 

365 

1975 

01. 01. 

31.12. 

365 

1976 

01. 01. 

31.12. 

366 

1977 

01. 01. 

31.12. 

365 

1978 

01. 01. 

31.12. 

365 

1979 

01. 01. 

31.12. 

365 

1980 

01. 01. 

31.12. 

366 

1981 

01 .01. 

31.12. 

365 

1982 

01 .01. 

31.12. 

365 

1983 

01. 01. 

31.12. 

365 

1984 

01. 01. 

31.12. 

346 

29 402 

33 480 

0,8782 

20 

– 

– 

0,018 

spolu 

366 

0,8962 

1985 

01. 01. 

31.12. 

350 

33 081 

34 116 

0,9697 

15 

– 

– 

0,0135 

spolu 

365 

0,9832 

1986 

01. 01. 

31.12. 

346 

32 656 

34 656 

0,9423 

19 

– 

– 

0,0171 

spolu 

365 

0,9594 

1987 

01. 01. 

31.12. 

350 

33 427 

35 292 

0,9472 

15 

– 

– 

0,0315 

spolu 

365 

0,9607 

1988 

01. 01. 

31.12. 

364 

35 753 

36 240 

0,9866 

– 

– 

0,0018 

spolu 

366 

0,9884 

1989 

01. 01. 

31.12. 

358 

36 382 

37 704 

0,965 

– 

– 

0,0063 

spolu 

365 

0,9713 

1990 

01. 01. 

31.12. 

358 

34 765 

39 336 

0,8838 

– 

– 

0,0063 

spolu 

365 

0,8901 

1991 

01. 01. 

31.12. 

360 

35 527 

45 240 

0,7853 

– 

– 

0,0045 

spolu 

365 

0,7898 

1992 

01. 01. 

31.12. 

361 

39 937 

54 516 

0,7326 

– 

– 

0,0045 

spolu 

366 

0,7371 

1993 

01. 01. 

31.12. 

360 

64 869 

64 548 

1,005 

– 

– 

0,0045 

spolu 

365 

1,0095 

1994 

01. 01. 

31.12. 

357 

73 423 

75 528 

0,9722 

– 

– 

0,0072 

spolu 

365 

0,9794 

1995 

01. 01. 

31.12. 

365 

96 665 

86 340 

1,1196 

1996 

01. 01. 

31.12. 

366 

124 588 

97 848 

1,2733 

1997 

01. 01. 

31.12. 

341 

102 409 

110 712 

0,925 

24 

– 

– 

0,0216 

spolu 

365 

0,9466 

1998 

01. 01. 

31.12. 

365 

132 558 

120 036 

1,1044 

1999 

01. 01. 

31.12. 

365 

124 252 

128 736 

0,9652 

2000 

01. 01. 

31.12. 

348 

125 429 

137 160 

0,9145 

18 

0,0162 

spolu 

366 

0,9307 

2001 

01. 01. 

31.12. 

359 

152 618 

148 380 

1,0286 

0,0081 

spolu 

365 

1,0367 

2002 

01. 01. 

31.12. 

365 

151 856 

162 132 

0,9367 

2003 

01. 01. 

31.12. 

365 

181 194 

172 380 

1,0512 

Vysvetlivky: A – doba zamestnania a N – doba nároku na nemocenské 

V rokoch 2004 až 2006 ste získali nasledujúce obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy:  

2004 

01. 01. 

31.12. 

366 

180 981 

189 900 

0,9531 

2005 

01. 01. 

31.12. 

365 

168 027 

207 288 

0,8106 

2006 

01. 01. 

31.12. 

365 

189 695 

207 288 

0,9152 

Vysvetlivky: A – doba zamestnania 

Suma vášho predčasného starobného dôchodku sa podľa § 68 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty, znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.  

1. Priemerný osobný mzdový bod 

Váš priemerný osobný mzdový bod sa vypočíta ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov dosiahnutých za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia získaného v rozhodujúcom období, vyjadreného v rokoch (vaše rozhodujúce obdobie tvoria kalendárne roky 1984 až 2006). Osobné mzdové body v týchto kalendárnych rokoch sa zisťujú osobitne za každý kalendárny rok, a to ako podiel úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie, a všeobecného vymeriavacieho základu uvedeného v prílohe č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z. a v príslušných opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Osobné mzdové body sa zaokrúhlia na štyri desatinné miesta nahor.  

Úhrn osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky vášho rozhodujúceho obdobia je 22,2084.  

V rozhodujúcom období ste úhrnom získali 8 401 dní dôchodkového poistenia, to znamená 23,0165 rokov dôchodkového poistenia.  

Podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky vášho rozhodujúceho obdobia (22,2084) a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch (23,0165), čiže priemerný osobný mzdový bod je 0,9649 (22,2084 : 23,0165).  

Podľa § 63 ods. 4 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z. sa však k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 pripočíta v roku 2007 32 % z rozdielu medzi hodnotou 1 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu (1 – 0,9649 = 0,0351 x 32 % = 0,011232 = 0,0113).  

Váš priemerný osobný mzdový bod je potom 0,9762 (0,9649 + 0,0113).  

2. Obdobie dôchodkového poistenia získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok 

Ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, k 1. marcu 2007, ste získali 13 871 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo je na účely výpočtu predčasného starobného dôchodku 38,0028 rokov dôchodkového poistenia (13 871 : 365 = 38,002739 = 38,0028).  

3. Aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku 

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 1. marcu 2007 je podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 680/2006 Z. z., ktorým sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2007, 232,51 Sk. 

Pretože ste vychovali dve deti a 55 rokov veku dovŕšite 4. novembra 2006, dôchodkový vek sa vám určí tak, že k veku 55 rokov sa pripočíta tridsaťšesť kalendárnych mesiacov, dôchodkový vek teda dovŕšite 4. novembra 2010. 

Od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, od 1. marca 2007, vám teda do dovŕšenia dôchodkového veku, do 3. novembra 2010, chýba 1 344 dní.  

Vzhľadom na to, že ste ku dňu, od ktorého ste požiadali o priznanie predčasného starobného dôchodku, splnili podmienky na dávku v nezamestnanosti a nárok na túto dávku ste si neuplatnili, obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku, sa skráti o obdobie, počas ktorého by ste mali nárok na dávku v nezamestnanosti, to znamená o 181 dní. Obdobie, za ktoré sa suma predčasného starobného dôchodku zníži, je 1 163 dní (1 344 – 181).  

Suma vášho predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu (0,9762), obdobia dôchodkového poistenia (38,0028) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (232,51), znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia, za ktoré sa dôchodok znižuje. Za 1 163 dní sa suma vášho predčasného starobného dôchodku znižuje o 19,5 % (1 682,01803). Suma vášho predčasného starobného dôchodku je 6 944 Sk mesačne. 

Pretože ste splnili obe podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, získali ste aspoň desať rokov obdobia dôchodkového poistenia a suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu k 1. marcu 2007 (5 976 Sk), Sociálna poisťovňa vám od 1. marca 2007 prizná predčasný starobný dôchodok v sume 6 944 Sk mesačne.  

 

Zvýšenie predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po splnení podmienok nároku na výplatu dôchodku

Okrem každoročného hromadného zvyšovania dôchodkov umožňuje zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov zvýšiť sumu predčasného starobného dôchodku len za obdobie dôchodkového poistenia získané po splnení podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok. Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov pritom rozlišuje dva rôzne spôsoby zvýšenia predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získa po splnení podmienok nároku na tento dôchodok. Spôsob zvýšenia pritom závisí od toho, či poistenec predčasný starobný dôchodok počas výkonu ďalšej zárobkovej činnosti poberal alebo nepoberal.  

Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený (povinne alebo dobrovoľne) po splnení podmienok nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a počas tohto poistenia nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa podľa § 68 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin  

 • súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku 
 • aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia. 

Na tomto mieste je potrebné však zdôrazniť, že nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa § 109 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. vzniká splnením podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok, splnením podmienok nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a podaním žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku, pričom zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého by nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z dôvodu začatia výkonu ďalšej zárobkovej činnosti alebo z dôvodu „vzdania sa“ výplaty predčasného starobného dôchodku zanikol. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku teda začatím výkonu ďalšej zárobkovej činnosti alebo vyhlásením poistenca o „vzdaní sa“ výplaty predčasného starobného dôchodku nezanikne. Z uvedeného potom vyplýva, že zvýšenie sumy predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a predčasný starobný dôchodok nepoberal, neprichádza za súčasného právneho stavu do úvahy. 

Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti, sa odo dňa zániku dôchodkového poistenia určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin  

 • súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti 
 • aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia. 

Podmienkou zvýšenia predčasného starobného dôchodku v tejto situácii je teda aj to, že obdobie dôchodkového poistenia odo dňa predchádzajúceho dňu, od ktorého poistenec žiada o zvýšenie predčasného starobného dôchodku, zaniklo.  

Príklad:  

Predčasný starobný dôchodok vám bol podľa § 67 zákona č. 461/2003 Z. z. priznaný od 1. januára 2004. Počas poberania predčasného starobného dôchodku ste boli zamestnaný v pracovnom pomere od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006. O zvýšenie predčasného starobného dôchodku ste požiadali odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia vášho pracovného pomeru, teda od 1. januára 2007.  

Suma vášho predčasného starobného dôchodku sa podľa § 68 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.  

Váš osobný mzdový bod získaný za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku je napríklad 0,7320 a aktuálna dôchodková hodnota platná k 1. januáru je 232,51 Sk.  

Zvýšenie predčasného starobného dôchodku patriace za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku je určené ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov (0,3660) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (232,51 Sk) a je 85,09866 Sk mesačne.  

Ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa vám vyplácal predčasný starobný dôchodok napríklad v sume 9 875 Sk mesačne.  

Suma vášho predčasného starobného dôchodku zvýšená za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania tohto dôchodku je po zaokrúhlení 9 961 Sk mesačne (9 875 Sk + 85,09866 Sk = 9 960,09866 Sk).  

Predčasný starobný dôchodok sa za obdobie dôchodkového poistenia v súlade s § 68 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov zvýši v kalendárnom roku len raz.  

Do obdobia dôchodkového poistenia získaného po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok sa nezapočítavajú obdobia uvedené v § 140 ods. 1 písm. b) a v § 140 ods. 2 až 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 244/2005 Z. z., počas ktorých je vylúčená povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie. Ide vlastne o 

 • obdobie do 10. dňa ošetrovania manžela, manželky, rodiča alebo rodiča manžela, ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje ošetrovanie inou osobou alebo ošetrovania dieťaťa do desiatich rokov veku, ak  
  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie,  
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie,  
  • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo v súvislosti s pôrodom bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať,  
 • obdobie dočasnej práceneschopnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby,  
 • obdobie nariadeného karanténneho opatrenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, 
 • obdobie vyplácania rehabilitačného a rekvalifikačného a  
 • obdobie poskytovania nemocenského dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe.  

 

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok

Na to, aby sa predčasný starobný dôchodok začal aj vyplácať, je potrebné, aby vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vznikne poistencovi, ktorý  

 • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a  
 • suma jeho predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. a  
 • predpísaným spôsobom požiadal o priznanie a vyplácanie predčasného starobného dôchodku.  

Konanie o priznanie predčasného starobného dôchodku sa začína podaním formálnej žiadosti o priznanie a vyplácanie dôchodku. Žiadosť o priznanie a vyplácanie dôchodku môže účinne podať poistenec alebo jeho zákonný zástupca, a to  

a) v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu osoby, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a jeho výplatu,  

b) v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta prechodného pobytu, ak osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a jeho výplatu, sa prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopná podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu,  

c) v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla ústavu na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody, ak osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a jeho výplatu, je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody (nárok na dôchodok je potrebné uplatniť prostredníctvom tohto ústavu),  

d) v Ústredí Sociálnej poisťovne, ak osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a jeho výplatu, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.  

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok sa spisuje na predpísanom tlačive určenom Sociálnou poisťovňou (vzor žiadosti o dôchodok tvorí prílohu tohto článku) a so žiadateľom sú ju kompetentní spísať zamestnanci príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Na spísanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok je pritom potrebné vopred sa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne objednať.  

Pretože žiadateľ o dôchodok je podľa § 227 ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu, na účely spísania žiadosti musí predložiť doklady preukazujúce všetky dôležité údaje, pričom musia byť predložené originály alebo úradne overené (notárom alebo matrikou) kópie. Na ich základe sa totiž zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne overuje pravdivosť niektorých údajov vpisovaných do žiadosti.  

Na spísanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok je potrebné predložiť tieto doklady:  

 • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),  
 • doklady o ukončení všetkých dosiahnutých stupňov vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,  
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,  
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (len ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa).  

Ak manželka žiadateľa (manžel žiadateľky) je poberateľkou dôchodku upraveného z dôvodu jediného zdroja príjmu, je potrebné predložiť aj rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manželky (manžela)

Aby mohol byť nárok na predčasný starobný dôchodok Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je k žiadosti o dôchodok potrebné pripojiť nasledujúce doklady:  

 • potvrdenie zamestnávateľa (prípadne jeho právneho nástupcu) o dobe zamestnania (ak doba zamestnania uvedená v potvrdení nie je uvedená v informácii o stave individuálneho účtu poistenca a žiadateľ má takýto doklad u seba),  
 • potvrdenie o dobe evidencie v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie za obdobie pred 1. januárom 2001, 
 • potvrdenie o dobe poberania podpory v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, 
 • potvrdenie útvaru poistenia v nezamestnanosti príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ spĺňa podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti a tento nárok neuplatnil (len ak si žiadateľ chce uplatniť skrátenie obdobia, za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku),  
 • potvrdenie o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v cudzom štáte, ktorý nie je štátom Európskeho hospodárskeho priestoru a ani štátom, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zoznam týchto štátov je uverejnený na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk).  

Dôchodky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu sa dôchodok vypláca v hotovosti. Na písomnú žiadosť poberateľa sa dôchodok môže poukazovať aj na účet manžela (manželky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania dávky právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí. Pokiaľ má teda žiadateľ záujem dôchodok poberať na účet v banke a nemá účet v banke zriadený, je potrebné požiadať o zriadenie účtu, a to v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Zároveň je potrebné k žiadosti o predčasný starobný dôchodok pripojiť tlačivo o poukazovaní dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke vyplnené žiadateľom a potvrdené príslušnou bankou. V súčasnosti má Sociálna poisťovňa uzatvorenú príkaznú zmluvu na poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu s bankou Slovakia, a. s.; Československou obchodní bankou, a. s., zahraničná pobočka v Slovenskej republike; Dexia bankou Slovensko, a. s.; HVB Bank Slovakia a. s.; Istrobankou, a. s.; Ľudovou bankou, a. s.; Národnou bankou Slovenska; OTP Banka Slovensko, a. s.; Poštovou bankou, a. s.; Slovenskou sporiteľňou, a. s.; Tatra bankou, a. s.; UniBankou, a. s. a Všeobecnou úverovou bankou, a. s. 

Na záver je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že s účinnosťou od 1. augusta 2006 nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Znamená to, že o priznanie predčasného starobného dôchodku je možné požiadať najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok je pritom možné v jednom kalendárnom roku podať najviac dvakrát.