facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Nakladanie s obchodnými podielmi

Vklad, ktorý spoločník vložil do spoločnosti, sa stáva majetkom spoločnosti a spoločník nemôže s ním voľne disponovať. Môže však za podmienok upravených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ObchZ) a v spoločenskej zmluve disponovať so svojím obchodným podielom. Obchodný podiel je vyčísliteľný ako majetková veličina. Ide o majetok, ktorý možno predať. 

1. Prevod obchodného podielu 

So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na inú osobu (§ 115 ObchZ), ak to spoločenská zmluva nezakazuje. Spoločenská zmluva môže obsahovať pri prevode obchodného podielu spoločníka klauzulu o prednostnom práve jeho nadobudnutia ostatnými spoločníkmi. 

Obchodný zákonník upravuje aj možnosť prevodu obchodného podielu pred jeho splatením. V takomto prípade spoločník ako prevodca ručí za splatenie vkladu nadobúdateľom obchodného podielu. Pri prevode obchodného podielu je dôležité: 

 • Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a nadobúdateľ v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne k stanovám. 
 • Podpisy na zmluve musia byť úradne overené. 
 • Zmluvu o prevode obchodného podielu uzatvára spoločník s nadobúdateľom. Do zmluvného vzťahu nevstupuje spoločnosť, ktorej obchodné podiely sú predávané. 
 • Účinky prevodu obchodného podielu medzi zmluvnými stranami nastávajú dňom uzatvorenia zmluvy. 
 • Účinok zmluvy voči spoločnosti nastáva až dňom doručenia zmluvy spoločnosti (§ 115 ods. 4 ObchZ). Pokiaľ zmluva nie je doručená spoločnosti, považuje sa vo vzťahu k spoločnosti za spoločníka pôvodný spoločník. 
 • Zmena v osobe spoločníka sa zapisuje do obchodného registra. Až zápisom nového spoločníka do obchodného registra zaniká ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky spoločnosti a vzniká pristupujúcemu spoločníkovi. 

Obchodný podiel je definovaný ako miera účasti na čistom obchodnom imaní. Miera účasti vyjadruje pomer vkladu spoločníka k základnému imaniu. Pre výpočet hodnoty obchodného podielu je potrebné poznať výšku čistého obchodného imania (ČOI). 

Čisté obchodné imanie je podľa § 6 ObchZ rozdiel obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. V súvahe je čisté obchodné imanie uvedené na riadku 066 súvahy. 

STRANA AKTÍV                         S Ú V A H A                     STRANA PASÍV 

Majetok 
Riadok 001 výkazu Úč POD 1-01 

Vlastné zdroje krytia majetku 
Riadok 066 výkazu Úč POD 1-01 

 

 Cudzie zdroje krytia majetku – záväzky  
 Riadok 086 výkazu Úč POD 1-01 

                              Súčet majetku = Vlastné imanie a záväzky 

Príklad č. 1: 
Prevod obchodného podielu  

Obchodná spoločnosť PRIMA, s. r. o., má zapísané základné imanie 5 000 000 Sk a má dvoch spoločníkov. Spoločenská zmluva určila mieru účasti podľa výšky vkladov do základného imania (ďalej ZI). 
Čisté obchodné imanie podľa súvahy k 31. 12. 2007 na riadku 066 súvahy = 5 880 000 Sk. 

Spoločník 

Upísaný vklad v Sk 

Splatený vklad v Sk 

Miera účasti 

1. ANTEX, s. r. o. 

2 500 000 

2 500 000 

0,5 

2. ZEP, s. r. o. 

2 500 000 

1 000 000 

0,5 

Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu podľa § 115 ObchZ previedol spoločník ZEP, s. r. o., svoj obchodný podiel na spoločnosť Kalkula, s. r. o. Nadobúdajúci spoločník sa v zmluve o prevode obchodného podielu zaviazal splatiť nesplatenú časť vkladu, ktorý zakladá obchodný podiel, ktorý nadobúda. 
Obchodný podiel sa predáva za odplatu 1 440 tis. Sk. Pri stanovení ceny sa prihliada na to, že suma 1 500 tis. Sk z upísanej hodnoty vkladu, ktorý obchodný podiel zakladá, ešte nie je splatená. 
Nesplatená suma upísaného vkladu je v účtovníctve predávajúceho zobrazená ako záväzok na účte 367. V spoločnosti PRIMA, s. r. o., je vykazovaná pohľadávka voči spoločníkovi na účte 353. 

Účtovanie u predávajúceho ZEP, s. r. o. 

Text 

Suma v Sk 

Účtovanie         

1. Údaje z účtovníctva pri upísaní vkladu 
a) pôvodne upísaný vklad  
b) čiastočné splatenie vkladu  


2 500 000 
1 000 000 


MD 062 / D 367 
MD 367 / D 221 

2. Odplatný prevod obchodného podielu 
a) výnos z predaja podielu  
b1) úbytok predaného podielu  
c1) zúčtovanie zostatku záväzku z upísaného vkladu (účasť v spoločnosti zanikla) 


1 440 000
2 500 000 
1 500 000 


MD 378 / D 661
MD 561 / D 062
MD 367 / D 668 

Alternatíva: 
Vysporiadanie obchodného podielu v účtovníctve predávajúceho možno účtovať: 
b2) storno časti upísaného vkladu a záväzku z nesplateného vkladu z dôvodu zániku účasti spoločníka v spoločnosti
c2) úbytok predaného podielu v splatenej výške 1 500 000

1 000 000 MD 367 / D 062

MD 561 / D 062 

Daňové hľadisko: 
Pri prevode obchodného podielu sa podľa § 19 ods. 2 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP) uznáva výdavok vo výške obstarávacej ceny len do výšky príjmu z predaja. 

Účtovanie u kupujúceho Kalkula, s. r. o. 

Text 

Suma v Sk 

Účtovanie 

1. Obstaranie obchodného podielu v OC 

1 440 000 

MD 043 / D 379 

2. Úhrada za právne služby v súvislosti s prevodom obchodného podielu 

 10 000 

MD 043 / D 211 

3. Upísanie nesplateného vkladu na základe záväzku o pristúpení k spoločenskej zmluve 

1 500 000 

MD 043 / D 367 

4. Prevod obstaraného obchodného podielu (v tomto prípade kombináciou kúpy a vkladu) 

2 950 000 

MD 062 / D 043 

Spoločnosť PRIMA, s. r. o., v súvislosti s prevodom obchodného podielu spoločníkom zaúčtuje v analytickej evidencii k účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie zmenu spoločníka, vykoná zmenu v spoločenskej zmluve a podá návrh na zápis zmeny do obchodného registra. 

2. Vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti 

Účasť spoločníka v s. r. o. nemôže zaniknúť jednostranným prejavom jeho vôle, t. j. spoločník nemôže za trvania spoločnosti z nej vystúpiť. Upravuje to § 123 ods. 3 ObchZ a § 148 ods. 1 ObchZ. Ak spoločník nechce byť spoločníkom, môže ukončiť svoju účasť v spoločnosti napríklad prevodom obchodného podielu na iného spoločníka alebo tretiu osobu. 

Účasť spoločníka v spoločnosti môže zaniknúť rozhodnutím súdu na žiadosť spoločníka alebo spoločnosti. Spoločník, ktorý nechce byť spoločníkom, sa môže domáhať zrušenia svojej účasti v spoločnosti súdom podľa § 148 ObchZ. Návrh na zrušenie účasti musí obsahovať dôvod zrušenia účasti, pretože súd môže zrušiť účasť spoločníka v spoločnosti, len ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Dôvody môžu byť rôzne, napríklad:  

 • zdravotné, ak bol spoločník zaviazaný na osobnú účasť na podnikaní a zdravotný stav mu to už nedovoľuje, 
 • hospodárske – spoločníkovi hrozí konkurz a nevyhnutne potrebuje peňažné prostriedky na jeho odvrátenie, 
 • právne – spoločník je ostatnými diskriminovaný. 

Za určitých zákonne stanovených podmienok (§ 113 ods. 4 ObchZ) môže spoločníka vylúčiť valné zhromaždenie spoločnosti. V tomto jedinom prípade je možné tak urobiť aj bez rozhodnutia súdu. Takýmto dôvodom je nesplnenie povinnosti spoločníka ani v dodatočnej lehote, ak ho valné zhromaždenie na plnenie vyzvalo, napríklad spoločník nesplatil ani po výzve svoj vklad. 

Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za jej trvania vzniká spoločníkovi právo na vyrovnací podiel. Výška vyrovnacieho podielu sa počíta spôsobom určeným v spoločenskej zmluve. Ak to nie je v spoločenskej zmluve určené, postupuje sa podľa § 150 ods. 2 ObchZ. 

Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka k splateným vkladom všetkých spoločníkov. Vychádza sa z výšky ČOI vyčíslenej v účtovnej závierke za obdobie, v ktorom účasť spoločníka na spoločnosti zanikla. Vo výpočte základne je treba zohľadniť aj nesplatené vklady (NV). 

Vyrovnací podiel = (ČOI – NV) x MÚ (§ 150 ods. 2 ObchZ) 

                                                   splatený vklad spoločníka 
MÚ (§ 150 ods. 2 ObchZ) = ——————————————————————
                                                   splatené vklady všetkých spoločníkov 

Kde: 
ČOI – čisté obchodné imanie 
NV – nesplatený vklad 
MÚ – miera účasti 

Príklad č. 2: 
Výpočet vyrovnacieho podielu 

Spoločnosť ABX, s. r. o., má zapísané ZI 5 000 000 Sk. Bola založená štyrmi spoločníkmi.  Ich zloženie, ako aj splatené vklady sú v tabuľke. 
Spoločník v 4. rade, pán Ján Veselý, požiadal zo zdravotných dôvodov o zrušenie účasti v spoločnosti. Súd žiadosti vyhovel a k 10. marcu 2008 zrušil jeho účasť v spoločnosti. 
ČOI zo súvahy k 31. 12. 2007 = 4 600 000 Sk 

Spoločník 

Upísaný vklad v Sk 

Splatený vklad v Sk 

Miera účasti 

Obchodný podiel v Sk 

1. AB, a. s. 

 1 000 000 

 800 000 

 0,20 

 920 000 

2. BD, a. s. 

 2 000 000 

 1 800 000 

 0,40 

 1 840 000 

3. DA, s. r. o. 

 1 500 000 

 1 200 000 

 0,30 

 1 380 000 

4. p. Ján Veselý 

 500 000 

 300 000 

 0,10 

 460 000 

 Spolu 

 5 000 000 

 4 100 000 

 1 

 4 600 000 


Výpočet vyrovnacieho podielu pána Jána Veselého  

Miera účasti podľa § 150 ods. 2 ObchZ  

300 000 : 4 100 000 = 0,07317 

Nesplatené vklady spoločníkov 

5 000 000 - 4 100 000 = 900 000 Sk 

Suma vyrovnacieho podielu  

(4 600 000 - 900 000) x 0,07317 = 270 729 Sk  

Pri vyplatení vyrovnacieho podielu zostane v spoločnosti tzv. uvoľnený obchodný podiel, ktorý je v účtovníctve evidovaný na účte 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely. Spoločnosť v zmysle § 120 ObchZ nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely, a preto musí rozhodnúť, ako s týmto podielom naloží. Spoločnosť môže: 

a) uvoľnený obchodný podiel previesť na iného spoločníka, 
b) rozhodnúť, že uvoľnený obchodný podiel prevezmú všetci ostatní spoločníci v pomere svojich vkladov, 
c) rozhodnúť o znížení základného imania spoločnosti. 

Príklad č. 3: 
Vyrovnací podiel v s. r. o. 

Spoločnosť Bavlnka, s. r. o., má zapísané základné imanie 4 000 tis. Sk. Miera účasti jednotlivých spoločníkov je podľa výšky ich vkladov. Štruktúra spoločníkov a ich vkladov je nasledovná: 

Spoločníci  

Upísaný vklad v Sk 

Splatený vklad v Sk  

Miera účasti 

1. Kapa, s. r. o. 

 1 000 000 

 1 000 000 

 0,25 

2. Nova, s. r. o. 

 800 000 

 600 000 

 0,20 

3. p. Žilka Teodor 

 200 000 

 200 000 

 0,05 

4. p. Traky Fedor 

 600 000 

 500 000 

 0,15 

5. p. Belavý Branislav  

 600 000 

 500 000 

 0,15 

6. Lurex, s. r. o. 

 800 000 

 100 000 

 0,20 

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločníkov v novembri 2007 bol spoločník Lurex, s. r. o., vyzvaný na splatenie upísaného vkladu s upozornením na možnosť vylúčenia. Spoločník aj napriek tejto výzve vklad nesplatil a následne bol v marci 2008 valným zhromaždením zo spoločnosti vylúčený. Vylúčenému spoločníkovi Lurex, s. r. o., vznikol nárok na vyrovnací podiel. 

Čisté obchodné imanie spoločnosti Bavlnka, s. r. o., k 31. 12. 2007 bolo 7 800 000 Sk. 

Miera účasti spoločníka Lurex, s. r. o., podľa § 150 ods. 2 ObchZ = 

                                                              100 000  
 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 0,03  
          (1 000 000 + 600 000 + 200 000 + 500 000 + 500 000 + 100 000)  

Výpočet vyrovnacieho podielu:  (7 800 000 - 1 100 000) x 0,03 = 201 000 Sk 

Účtovanie v subjekte Lurex, s. r. o.  

Text 

Suma v Sk 

Účtovanie        

1. Zúčtovanie nároku na vyrovnací podiel 

 201 000 

MD 378 / D 665 

2. Zaúčtovanie úbytku podielu z majetku 

 800 000 

MD 568 / D 063 

3. Odpísanie záväzku z nesplateného upísaného vkladu z titulu zrušenia účasti v spoločnosti 

 700 000 

MD 367 / D 668 

Alternatíva 
Pri zúčtovaní úbytku obchodného podielu možno postupovať: 
4a) storno časti upísaného vkladu a záväzku z nesplateného vkladu z dôvodu zániku účasti spoločníka v spoločnosti
4b) zúčtovanie úbytku obchodného podielu v splatenej výške z dôvodu zániku účasti spoločníka v spoločnosti 700 000

100 000 MD 367 / D 063

MD 568 / D 063 

Účtovanie v subjekte Bavlnka, s. r. o. 

Text 

Suma v Sk 

Účtovanie 

1. Záväzok voči spoločníkovi Lurex, s. r. o. 

 201 000 

MD 252 / D 365 

2. Výplata vyrovnacieho podielu 

 201 000 

MD 365 / D 221 

Daňové hľadisko:

Vyrovnací podiel nie je predmetom dane z príjmov: 

 • u fyzickej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c) ZDP, 
 • u právnickej osoby podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP. 

3. Podiel na likvidačnom zostatku 

Likvidácia je jedným z možných spôsobov zániku spoločnosti. Proces je upravený v § 68, § 70 – § 75 ObchZ. Podstatou likvidácie je vysporiadanie obchodného imania po zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu takým spôsobom, aby sa: 

a) vysporiadali záväzky všetkých veriteľov spoločnosti, 
b) po vysporiadaní záväzkov rozdelilo čisté obchodné imanie medzi spoločníkov. 

Opatrenie MF SR č. 23045/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej Postupy účtovania), upravuje v § 28 postup účtovania pri zrušení obchodných spoločností, družstiev a štátnych podnikov likvidáciou. Úprava sa dotýka postupu pri ukončení likvidácie. 

Ak z likvidácie vyplynie majetkový zostatok, má spoločník obchodnej spoločnosti nárok na podiel z tohto majetkového zostatku – podiel na likvidačnom zostatku. Podiel na likvidačnom zostatku ObchZ upravuje: 

 • pri akciovej spoločnosti v § 220 

Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií, ak zo stanov nevyplýva niečo iné. V prípade, že akcie neboli splatené úplne, vyplatí sa akcionárom najskôr suma, ktorú splatili a zvyšok sa následne rozdelí medzi akcionárov v pomere k výške menovitej hodnoty ich akcií. 

 • v spoločnosti s ručením obmedzeným v § 153 

Podiel na likvidačnom zostatku sa určí pomerom splateného vkladu spoločníka k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. 

Príklad č. 4: 
Likvidácia a výpočet podielu na likvidačnom zostatku 

Spoločnosť NOVA, s. r. o., vstúpila dňa 15. apríla 2007 do likvidácie, ktorá bola ukončená v máji 2008. Spoločnosť má zapísané základné imanie 1 500 000 Sk. Má troch spoločníkov: 

Spoločníci  

Upísaný vklad v Sk 

Splatený vklad v Sk  

 

MÚ – § 153 ObchZ 

1. AX, s. r. o. 

 900 000 

 900 000 

 0,60 

0,65 

2. AZ, s. r. o. 

 450 000 

 400 000 

 0,30 

0,28 

3. p. Ján Šedivý 

 150 000 

 100 000 

 0,10 

0,07 

Spolu 

 1 500 000 

1 400 000 

 1 

1 

Odmena likvidátora je dohodnutá vo výške 150 000 Sk. 

Rozpočtované režijné náklady vo výške 90 000 Sk. 

Súvaha ku dňu vstupu do likvidácie: 

Aktíva 

 Pasíva 

Účet 

Text 

Suma v Sk  

Účet 

Text 

Suma v Sk 

021 

Dlhodobý hmotný majetok – budova 

2 000 000 

411 

Základné imanie 

 1 500 000 

081 

Oprávky k budove 

 - 600 000 

42 

Fondy zo zisku a prevedené hospodárske výsledky  

 600 000 

06x 

Obchodný podiel v spoločnosti B  

 500 000 

231 

Krátkodobé bankové úvery 

2 000 000 

112 

Materiál na sklade 

1 500 000  

321 

Dodávatelia  

1 600 000 

211 

Pokladnica 

 100 000  

   

   

  

221 

Bežný účet 

 400 000 

   

  

   

311 

Odberatelia 

1 800 000 

  

   

  

  

Majetok spolu 

5 700 000 

   

Vlastné imanie a záväzky spolu 

5 700 000 

Na účte 311 – Odberatelia boli pohľadávky: 
P 1 v hodnote 400 000 Sk, 
P 2 v hodnote 800 000 Sk, 
P 3 v hodnote 600 000 Sk.  

Na účte 321 – Dodávatelia boli záväzky:  
Z 1 v hodnote 1 200 000 Sk, 
Z 2 v hodnote 400 000 Sk. 

Účtovné prípady počas likvidácie: 

P. č. 

Text 

Suma v Sk        

Účtovanie            

Poznámka 

1. 

Predaj budovy vo verejnej dražbe 
a) výnos z predaja 
b) zúčtovanie oprávok 
c) vyradenie z majetku 


3 000 000
1 400 000
2 000 000 

MD 311 / D 641
MD 541 / D 081
MD 081 / D 021 
   

2.  

Prijatie platby za predaj budovy 

3 000 000 

MD 221 / D 311 

   

3. 

Úhrada krátkodobého úveru 

2 000 000 

MD 231 / D 221 

   

4. 

Predaj materiálu  
a) výnos z predaja
b) zúčtovanie spotreby 


1 200 000 
1 500 000 

MD 311 / D 642 
MD 542 / D 112 
   

5. 

Prijatie platby za predaj materiálu  

1 200 000 

MD 221 / D 311 

   

6. 

Postúpenie pohľadávky P 2  
a) výnos z postúpenia
b) odpis postúpenej pohľadávky  


600 000
800 000 


MD 315 / D 646
MD 546 / D 311 

§ 19 ods. 3 písm. h) ZDP: 
výdavok postúpenej  pohľadávky len do výšky príjmu z predaja 

7. 

Prijatie platby za postúpenú pohľadávku 

 600 000 

MD 221 / D 315 

   

8. 

Úhrada pohľadávky P 3 

 600 000 

MD 221 / D 311 

  

9. 

Úhrada záväzku Z 1 

1 200 000  

MD 321 / D 221 

   

10. 

Úhrada pohľadávky P 1 od dlžníka D na základe rozhodnutia konkurzného súdu vo výške 75 % hodnoty 
a) úhrada pohľadávky
b) odpis zostatku pohľadávky 
300 000 
100 000 
MD 221 / D 311 
MD 546 / D 311 

náklad na účte 546 je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 ZDP 

11. 

Úhrada záväzku Z 2 

 400 000 

MD 321 / D 221 

   

12. 

Zúčtovanie nákladov spojených s likvidáciou 
a) odmena likvidátora 
b) zúčtovanie režijných nákladov 

 

150 000  
 90 000 

 

MD 518 / D 379 
MD 51x / D 321 

  

Výsledok hospodárenia z likvidácie:  

Účtová trieda 5 – Náklady  

Účtová trieda 6 – Výnosy 

Účet  

Suma v Sk 

Účet  

Suma v Sk 

518 

 240 000 

641 

 3 000 000 

541 

 1 400 000 

642 

 1 200 000 

542 

 1 500 000 

646 

 600 000 

546 

 900 000 

  

  

Súčet nákladov 

4 040 000 

Súčet výnosov 

 4 800 000 

Výpočet základu dane, účtovanie: 

Výsledok hospodárenia =     4 800 000 - 4 040 000 = 760 000 
+ rozdiel z postúpenia pohľadávky P 2                       + 200 000 
Základ dane z príjmov =                                                    960 000 

Daň z príjmov: 960 000 Sk x 0,19                                = 182 400     MD 591 / D 341 

Účet 710 – Účet ziskov a strát  

Účtová trieda 5 – Náklady  

Účtová trieda 6 – Výnosy 

Účet 

Suma v Sk 

Účet 

Suma v Sk 

518 

 240 000 

641 

 3 000 000 

541 

 1 400 000 

642 

 1 200 000 

542 

 1 500 000 

646 

 600 000 

546 

 900 000 

   

  

591 

 182 400 

   

  

Súčet nákladov 

4 222 400 

Súčet výnosov 

 4 800 000 

Čistý zisk  

 577 600 

   

   

Účet 702 – Konečný účet súvahový  

 MD 

 D 

Účet  

Suma v Sk 

Účet  

Suma v Sk 

06x – Obchodný podiel v spoločnosti B  

500 000 

411 – Základné imanie 

1 500 000 

211 – Pokladnica 

 100 000 

42x – Fondy zo zisku 

 600 000 

221 – Bežný účet 

2 500 000 

431 – Zisk z likvidácie 

 577 600 

   

341 – Záväzok na dani z príjmu 

 182 400  

   

379 – Záväzok voči likvidátorovi 

 150 000 

   

321 – Záväzky za služby počas likvidácie 

90 000 

Súčet obratov 

3 100 000 

 

3 100 000 

Výpočet likvidačného zostatku: 

súčet majetku =                                                 3 100 000 
záväzky z titulu likvidácie: daň z príjmov    - 182 400 
odmena likvidátora                                          - 150 000 
záväzky za služby počas likvidácie               - 90 000 
likvidačný zostatok =                                    2 677 600 Sk 

Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov podľa § 153 ObchZ podľa vypočítanej miery účasti. Likvidačný zostatok pozostáva z nepeňažného (nepredaného) obchodného podielu v spoločnosti B vo výške 500 tis. Sk a zo zostatku peňažnej sumy vo výške 2 677 600 Sk. Spoločníci sa dohodli, že nespeňažený obchodný podiel voči spoločnosti B bude súčasťou podielu na likvidačnom zostatku spoločníka AX, s. r. o. 

Daňové hľadisko:

Podiely na likvidačnom zostatku nie sú predmetom dane z príjmov: 

 • u fyzickej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c) ZDP, 
 • u právnickej osoby podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP. 

Rozdelenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov: 

Spoločníci  

Upísaný vklad v Sk 

Splatený vklad v Sk  


§ 153 ObchZ
 

Podiel na likvidačnom
zostatku v Sk
 

1. AX, s. r. o. 

 900 000 

 900 000 

 0,65 

2 677 600 x 0,65 = 1 740 440 

2. AZ, s. r. o. 

 450 000 

 400 000 

 0,28 

2 677 600 x 0,28 = 749 728 

3. p. Ján Šedivý 

 150 000 

 100 000 

 0,07 

2 677 600 x 0,07 = 187 432 

Spolu 

 1 500 000 

1 400 000 

 1 

 = 2 677 600 

Účtovanie u spoločníkov 

Text 

Spoločník AX, s. r. o. 

Spoločník AZ, s. r. o. 

Suma v Sk 

Účtovanie         

Suma v Sk 

Účtovanie         

1. Nárok na podiel na likvidačnom zostatku  

1 740 440 

MD 378 / D 665 

749 728 

MD 378 / D 665 

2. Vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku 

1 240 440 

MD 221 / D 378 

 749 728 

MD 221 / D 378 

3. Vyplatenie časti podielu na likvidačnom zostatku (nespeňažený obchodný podiel v spol. B) spoločníkovi AX, s. r. o.  

500 000 

MD 06x / D 378