facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Účtovanie prijatých a poskytnutých preddavkov v sústave JÚ

Jednou z možností optimalizácie daňovej povinnosti podnikajúcej fyzickej osoby je aj vysporiadanie prijatých alebo zaplatených preddavkov na budúcu dodávku tovaru, materiálu alebo služieb a posúdenie, či môžu byť prijaté preddavky zdaniteľným príjmom roku 2007 alebo či môžu byť zaplatené preddavky uznané ako daňový výdavok v roku 2007 v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP). Podnikateľ – fyzická osoba (ďalej len podnikateľ), by mal pri ukončení účtovného obdobia 2007 skontrolovať správnosť zaúčtovania prijatých a poskytnutých preddavkov a posúdiť ich z hľadiska ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) ZDP. Pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré je koncipované ako účtovníctvo daňové, to znamená, že ustanovenie § 17 ods. 12 písm. b) ZDP sa prenesie aj do spôsobu účtovania prijatých alebo poskytnutých preddavkov. 

 

Preddavky z hľadiska daňového

Podľa ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) ZDP u podnikateľov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len JÚ), sú súčasťou základu dane prijaté a poskytnuté preddavky (zálohy, zálohové platby), a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo iných plnení, na ktorých úhradu bol preddavok prijatý alebo poskytnutý.  

Z ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) ZDP vyplýva, že podnikatelia môžu započítať: 

 • prijatý preddavok ako zdaniteľný príjem v tom zdaňovacom období, kedy došlo k splneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu bol preddavok prijatý, 
 • poskytnutý preddavok ako daňový výdavok v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na úhradu ktorých bol preddavok poskytnutý. 

POZNÁMKA: 

§ 17 ods. 12 písm. b) ZDP 

Súčasťou základu dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, alebo ktorý uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, je poskytnutý alebo prijatý preddavok, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iných plnení, na ktorých úhradu bol prijatý alebo poskytnutý. 

Prijatý preddavok 

Prijatý preddavok je platba, ktorú podnikateľ prijal na vykonanie dodávky tovaru, materiálu, služby alebo iného plnenia, ktoré má v budúcnosti uskutočniť. 

Pre prijatý preddavok platí ustanovenie § 17 ods. 12 písm. b) ZDP, t. j. ak bol preddavok prijatý v zdaňovacom období, v ktorom nedošlo k splneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, prijatý preddavok nemôže podnikateľ zaúčtovať v tom zdaňovacom období ako zdaniteľný príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane. Príjem zaúčtuje ako zdaniteľný príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k splneniu dávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktoré bol preddavok prijatý. 

Poskytnutý preddavok 

Poskytnutý preddavok je platba, ktorú podnikateľ zaplatil dopredu na budúcu dodávku tovaru, materiálu, služby, ktorú má prijímateľ preddavku poskytnúť alebo na iné plnenie, ktoré sa má v budúcnosti uskutočniť. 

Ak bol preddavok zaplatený v zdaňovacom období, v ktorom nedošlo k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu bol preddavok poskytnutý, nemôže podnikateľ preddavok započítať do základu dane, tzn. že nemôže preddavok zaúčtovať ako daňový výdavok, ktorý ovplyvňuje základ dane. Preddavok zaúčtuje ako daňový výdavok ovplyvňujúci základ dane až v tom zdaňovacom období, keď dôjde k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu bol preddavok poskytnutý.  

Preddavky z hľadiska zákona o DPH 

Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vzniká dodávateľovi prijatím platby daňová povinnosť z prijatej platby odviesť daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) dňom prijatia platby. Ako má platiteľ DPH, ktorý prijal preddavok, ale aj ako má platiteľ DPH, ktorý poskytol preddavok, postupovať z hľadiska zákona o DPH, sa v tomto príspevku nebudeme venovať. 

 

Preddavky z hľadiska účtovného

Pri účtovaní prijatých a poskytnutých preddavkov v sústave JÚ by mal podnikateľ vychádzať, tak ako pri účtovaní ostatných účtovných prípadov, z ustanovení: 

 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ZÚ), 
 • opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len Postupy účtovania v JÚ), 
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Účtovanie preddavkov 

Preddavok zaúčtuje podnikateľ, ktorý účtuje v sústave JÚ, v súlade s ustanovením § 15 ZÚ do účtovných kníh sústavy JÚ: 

 • do peňažného denníka, 
 • do knihy pohľadávok, 
 • do knihy záväzkov, 
 • do pomocných kníh, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva, napríklad do knihy zásob. 

Do hlavnej účtovnej knihy JÚ, t. j. do peňažného denníka zaúčtuje podnikateľ prijatý alebo poskytnutý preddavok podľa ustanovenia § 15 Postupov účtovania v JÚ. 

Úlohou príspevku je objasniť podnikateľom – FO, ktorí účtujú v sústave JÚ, kedy môžu prijatý preddavok zaúčtovať ako zdaniteľný príjem a kedy môžu zaplatený preddavok zaúčtovať ako daňový výdavok a ako majú na konci účtovného obdobia postupovať pri vysporiadaní prijatých a zaplatených preddavkov. Z tohto dôvodu sa budeme v príspevku venovať len účtovaniu preddavkov v hlavnej účtovnej knihe jednoduchého účtovníctva, t. j. v peňažnom denníku. Účtovanie preddavkov v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách (napríklad v knihe zásob) nebudeme rozoberať. 

 

Prijatý preddavok a jeho účtovanie v sústave JÚ

Pri účtovaní prijatého preddavku sa podnikateľ riadi ustanovením § 17 ods. 12 písm. b) ZDP, tzn. že prijatý preddavok je súčasťou základu dane u podnikateľa, ktorý dosahuje príjem podľa § 6 (príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a príjmy z prenájmu) a účtuje v sústave JÚ, v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo iných plnení, na ktorých úhradu bol preddavok prijatý. 

Pri účtovaní prijatého preddavku môžu nastať takéto prípady: 

1. ak podnikateľ prijal preddavok v zdaňovacom období, v ktorom aj splnil dodávku tovaru, materiálu, služby alebo iné plnenie, zaúčtuje prijatý preddavok v tomto zdaňovacom období ako zdaniteľný príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane; 
2. ak podnikateľ prijal preddavok v zdaňovacom období, v ktorom došlo aj k splneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu a v priebehu účtovného obdobia zaúčtoval prijatý preddavok ako príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane (nezdaniteľný príjem), opraví základ dane zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1 Postupov účtovania v JÚ, t. j. zvýši zdaniteľné príjmy o prijatý preddavok; 
3. ak podnikateľ prijal preddavok v zdaňovacom období, v ktorom nedošlo k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu preddavok prijal, prijatý preddavok nemôže zaúčtovať do peňažného denníka ako zdaniteľný príjem v súlade s ustanovením § 17 ods. 12 písm. b) ZDP. Ak podnikateľ zaúčtoval prijatý preddavok ako zdaniteľný príjem, upraví základ dane v rámci účtovania uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 2 Postupov účtovania v JÚ tak, že zníži zdaniteľné príjmy o prijatý preddavok. Preddavok zaúčtuje ako zdaniteľný príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane až v tom zdaňovacom období, kedy dôjde k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu bol preddavok prijatý; 
4. ak podnikateľ prijal preddavok v zdaňovacom období, v ktorom nedošlo k plneniu, na ktorého úhradu preddavok prijal a preddavok zaúčtoval ako nedaňový príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane, zaúčtuje prijatý preddavok ako zdaniteľný príjem v tom zdaňovacom období, keď bude splnená dodávka tovaru, materiálu, služby alebo iné plnenie. 

Uzávierkové účtovné operácie 

Uzávierkové účtovné operácie sú podľa § 4 ods. 2 písm. b) Postupov účtovania v JÚ účtovné operácie, ktoré sa účtujú pri uzatváraní účtovných kníh tak, že sa: 

 • zvýšia príjmy o sumy, ktoré podnikateľ v priebehu účtovného obdobia do peňažného denníka nezaúčtoval (napríklad zabudol ich zaúčtovať, zaúčtoval ich v nižšej hodnote, sú to príjmy zo združenia, ktoré sa účtujú až na konci roku a podobne), 
 • znížia príjmy o sumy, ktoré podnikateľ v priebehu účtovného obdobia do peňažného denníka zaúčtoval, ale tam nepatria (napríklad ich zaúčtoval nesprávne, v nesprávnej výške a podobne), 
 • zvýšia výdavky o sumy nezaúčtované v peňažnom denníku (napríklad odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, pomerná časť lízingu a podobne), 
 • znížia výdavky o sumy, ktoré podnikateľ v priebehu účtovného obdobia do peňažného denníka zaúčtoval, ale tam nepatria. 

POZNÁMKA: 

§ 4 ods. 2 písm. b) Postupov účtovania v JÚ 

Pri uzavretí účtovných kníh sa 

b) zaúčtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa 

1. zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmy celkom a do položiek podľa ich druhového členenia, 
2. znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmov celkom a príjmy podľa ich druhového členenia, 
3. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavky celkom a podľa ich druhového členenia, 
4. znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavky celkom a výdavky podľa ich druhového členenia.  

Jednotlivé situácie, ktoré môžu pri účtovaní prijatého preddavku v podnikateľskej praxi nastať, si ukážeme na praktických príkladoch. 

Prijatý preddavok zaúčtovaný ako zdaniteľný príjem a plnenie v tom istom zdaňovacom období 

Podnikateľ, ktorý prijal preddavok v zdaňovacom období, v ktorom aj došlo k splneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktoré bol preddavok prijatý, môže zaúčtovať prijatý preddavok v súlade s ustanovením § 17 ods. 12 písm. b) ZDP ako zdaniteľný príjem, t. j. ako príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane. Podnikateľ účtuje do peňažného denníka podľa ustanovenia § 15 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ v deň prijatia preddavku ako: 

 • príjem peňažných prostriedkov do pokladnice alebo na bankový účet, 
 • príjem ovplyvňujúci základ dane do stĺpca „Príjmy celkom“, 
 • príjem ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení príjmov celkom do jedného zo stĺpcov „Predaj tovaru“ alebo „Predaj výrobkov a služieb“, alebo „Ostatné príjmy“. 

PRÍKLAD č. 1: 

Podnikateľka Božena, ktorá podniká ako FO (v obchodnej činnosti) a účtuje v sústave JÚ, dňa 8. 9. 2007 prijala preddavok na dodávku tovaru vo výške 70 000 Sk. Sumu 70 000 Sk jej odberateľ zaplatil na bankový účet. Tovar v hodnote 70 000 Sk dodala odberateľovi 15. 9. 2007. 
Platba 70 000 Sk je preddavková platba. Podnikateľka bude prijatý preddavok 70 000 Sk považovať za zdaniteľný príjem v zmysle ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) ZDP, lebo v roku 2007, kedy preddavok prijala, došlo aj k plneniu (tovar dodala). Preddavok zaúčtuje do peňažného denníka dňa 8. 9. 2007 ako: 

 • príjem peňažných prostriedkov na bankový účet 70 000 Sk, 
 • príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“ 70 000 Sk, 
 • príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj tovaru“ 70 000 Sk. 

Dňa 15. 9. 2007, kedy Božena tovar dodala odberateľovi, do peňažného denníka neúčtuje, lebo k žiadnej finančnej operácii nedošlo. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Príjmy ovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Predaj tovaru 

777. 

8. 9. 

Príjem – preddavok 

BU: 70 000 

 

70 000 

70 000 

Kde:
BU – bankový účet 

PRÍKLAD č. 2: 

Podnikateľka Bohdana, ktorá podniká ako FO (predaj kozmetiky na základe objednávok) a účtuje v sústave JÚ, prijala dňa 7. 9. 2007 preddavok na dodávku tovaru 20 000 Sk. Odberateľ jej sumu 20 000 Sk zaplatil v hotovosti pri objednávaní tovaru. Tovar objednal za 50 000 Sk. 
Bohdana dodala objednaný tovar odberateľovi 12. 9. 2007. Pri dodaní tovaru prijala aj doplatok 30 000 Sk. 
Podnikateľka zaúčtuje prijatý preddavok podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP do peňažného denníka ako zdaniteľný príjem, lebo v roku 2007 došlo aj k splneniu dodávky. 

Dňa 7. 9. 2007 zaúčtuje príjem preddavku ako: 

 • príjem peňažných prostriedkov do pokladnice 20 000 Sk, 
 • príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“ 20 000 Sk, 
 • príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj tovaru“ 20 000 Sk. 

Dňa 12. 9. 2007 zaúčtuje zaplatenie sumy 30 000 Sk (doplatok za dodaný tovar) ako: 

 • príjem peňažných prostriedkov v hotovosti 30 000 Sk, 
 • príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“ 30 000 Sk, 
 • príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj tovaru“ 30 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Príjmy ovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Predaj tovaru 

811. 

7. 9. 

Príjem – preddavok 

H. 20 000 

 

20 000 

20 000 

844. 

12. 9. 

Doplatok FA 115 

H: 30 000 

 

30 000 

30 000 

Kde: H – hotovosť v Sk 

Prijatý preddavok zaúčtovaný ako nezdaniteľný príjem a plnenie v tom istom zdaňovacom období 

Ak podnikateľ prijal preddavok v zdaňovacom období, v ktorom došlo aj k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktoré bol preddavok prijatý a podnikateľ v priebehu účtovného obdobia zaúčtoval prijatý preddavok ako príjem nedaňový, ktorý neovplyvňuje základ dane, opraví základ dane zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1 Postupov účtovania v JÚ, t. j. zvýši zdaniteľné príjmy, ktoré ovplyvňujú základ dane, o prijatý preddavok. 

Podnikateľ bude účtovať v deň prijatia preddavku v peňažnom denníku: 

 • príjem peňažných prostriedkov do pokladnice alebo na bankový účet, 
 • príjem neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Preddavky“. 

Uzávierkovú účtovnú operáciu, ktorou zvýši zdaniteľné príjmy, zaúčtuje 31. 12. ako: 

 • príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“, 
 • príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj tovaru“ alebo v stĺpci „Predaj výrobkov a služieb“, alebo „Ostatné príjmy“. 

POZNÁMKA: 

Podľa § 15 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ sa v peňažnom denníku účtujú nedaňové príjmy do stĺpca „Prehľad o príjmoch, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmu“. Podnikateľ môže, ak sa tak rozhodne, tento stĺpec aj podrobnejšie (analyticky) členiť, aby získal prehľad o jednotlivých príjmoch, ktoré neovplyvňujú základ dane a o ich výške v priebehu účtovného obdobia. 

PRÍKLAD č. 3: 

Podnikateľ Bohuš, ktorý podniká ako FO (maliar a natierač) a účtuje v sústave JÚ, prijal zálohu na služby, ktoré má vykonať do 10. 1. 2008. Záloha vo výške 50 000 Sk mu bola pripísaná na jeho podnikateľský bankový účet 15. 12. 2007. Podnikateľ vykonal dohodnuté služby v predstihu a odovzdal ich objednávateľovi 22. 12. 2007. Doplatok za poskytnuté maliarske a natieračské služby bol 9 000 Sk. Odberateľ uhradil sumu 9 000 Sk v hotovosti pre prevzatí prác. 

Bohuš vykonal dohodnuté služby v tom istom roku, v ktorom aj prijal preddavok, preto bude prijatý preddavok 50 000 Sk v súlade s ustanovením § 17 ods. 12 písm. b) ZDP zdaniteľným príjmom, ktorý ovplyvňuje základ dane v roku 2007. Bohuš nepredpokladal, že stihne vykonať dohodnuté práce v roku 2007, a preto si dohodol termín odovzdania vykonaných prác až na rok 2008. Z tohto dôvodu aj zaúčtoval prijatý preddavok ako príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane roku 2007, t. j. dňa 15. 12. 2007 účtoval: 

 • príjem peňažných prostriedkov na bankový účet 50 000 Sk, 
 • príjem neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Preddavky“ 50 000 Sk. 

Dňa 22. 12. 2007 zaúčtoval doplatok za vykonané služby ako: 

 • príjem peňažných prostriedkov v hotovosti 9 000 Sk, 
 • príjem ovplyvňujúci ZD v stĺpci „Príjmy celkom“ 9 000 Sk, 
 • príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj výrobkov a služieb“ 9 000 Sk. 

Dňa 31. 12. 2007 zaúčtoval uzávierkovú účtovnú operáciu, ktorou zvýšil zdaniteľné príjmy o prijatý preddavok vo výške 50 000 Sk ako: 

 • príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“ 50 000 Sk, 
 • príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj výrobkov a služieb“ 50 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Príjmy ovplyvňujúce základ dane 

Príjmy neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Predaj výrobkov a služieb 

922. 

15. 12. 

Preddavok 

BU: 50 000 

     

50 000 

944. 

22. 12. 

Doplatok FA 22 

H: 9 000 

 

9 000 

9 000 

 

996. 

31. 12. 

Uzávierkové účtovné operácie: 

 

997. 

31. 12. 

FA 22 

   

50 000 

50 000 

 

Kde:
BU – bankový účet
H – hotovosť v Sk 

Prijatý preddavok zaúčtovaný ako zdaniteľný príjem a plnenie v inom zdaňovacom období 

Ak podnikateľ prijal preddavok na budúcu dodávku tovaru, materiálu, služby alebo na iné plnenie a v zdaňovacom období, v ktorom preddavok prijal, nedošlo k plneniu, nemôže podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP považovať prijatý preddavok za príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane (zdaniteľný príjem). Suma vo výške prijatého preddavku bude príjmom, ktorý ovplyvňuje základ dane až v tom zdaňovacom období, kedy dôjde k plneniu, t. j. k dodaniu tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu. 
Ak podnikateľ zaúčtoval do peňažného denníka prijatý preddavok ako zdaniteľný príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane, odporúčame mu postupovať takto: 

1. základ dane upraví v tom zdaňovacom období, v ktorom prijal preddavok a zaúčtoval ho ako zdaniteľný príjem, tak, že zníži príjmy ovplyvňujúce základ dane o prijatý preddavok. Úpravu vykoná zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 2 Postupov účtovania v JÚ ako: 

 • storno príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane, v stĺpci „Príjmy celkom“, 
 • storno príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj tovaru“ alebo „Predaj výrobkov a služieb“, alebo „Ostatné príjmy“, 

2. základ dane upraví aj v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k plneniu, t. j. bude uskutočnené dodanie tovaru, materiálu, služby alebo iné plnenie. Úpravu základu dane vykoná zvýšením zdaniteľných príjmov, a to zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1 Postupov účtovania v JÚ ako: 

 • príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“, 
 • príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj tovaru“ alebo v stĺpci „Predaj výrobkov a služieb“, alebo v stĺpci „Ostatné príjmy“. 

PRÍKLAD č. 4: 

Podnikateľ Boris, ktorý podniká ako FO (nakupuje a predáva drevo, prevádzkuje pílu) a účtuje v sústave JÚ, prijal dňa 10. 12. 2007 preddavok vo výške 50 000 Sk na práce, ktoré má vykonať na svojej píle. Preddavok mu odberateľ prác zaplatil na jeho podnikateľský bankový účet. 
Boris práce vykonal až v januári 2008, čo bolo neskôr, ako sa dohodol s objednávateľom. Drevo, ktoré upravil podľa požiadaviek odberateľa, mu dodal dňa 15. 1. 2008. Vykonanú prácu vyúčtoval vo výške 50 000 Sk, tzn. že odberateľ už za vykonané služby nedoplácal. 
Podnikateľ Boris bude o prijatom preddavku účtovať do peňažného denníka v roku 2007 a aj v roku 2008. 

Postup podnikateľa v roku 2007 

Preddavok, ktorý Boris prijal dňa 10. 12. 2007, zaúčtoval ako zdaniteľný príjem, lebo v tom čase predpokladal, že objednanú službu aj načas vykoná. 

Dňa 10. 12. 2007 účtoval do peňažného denníka: 

 • príjem peňažných prostriedkov na bankový účet 50 000 Sk, 
 • príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“ 50 000 Sk, 
 • príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj výrobkov a služieb“ 50 000 Sk. 

V roku 2007 nebolo splnené dodanie dreva, a preto nemôže Boris prijatý preddavok považovať za zdaniteľný príjem roku 2007 v súlade s ustanovením § 17 ods. 12 písm. b) ZDP. Preto k 31. 12. 2007 zaúčtuje uzávierkovú účtovnú operáciu, ktorou zníži základ dane o prijatý preddavok 50 000 Sk, ako: 

 • storno príjem v stĺpci „Príjmy celkom“ - 50 000 Sk, 
 • storno príjem v stĺpci „Predaj výrobkov a služieb“ - 50 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Príjmy ovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Predaj výrobkov a služieb 

966. 

10. 12. 

Príjem – preddavok 

BU: 50 000 

 

50 000 

50 000 

997. 

31. 12. 

Uzávierkové účtovné operácie: 

998. 

31. 12. 

Storno – preddavok 

   

- 50 000 

- 50 000 

Kde:
BU – bankový účet 

Postup podnikateľa v roku 2008 

Preddavok 50 000 Sk zaúčtuje Boris ako zdaniteľný príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane, až v roku 2008, kedy došlo k splneniu objednávky, na ktorú bol preddavok prijatý. Dňa 15. 1. 2008 do peňažného denníka neúčtuje, lebo odberateľ nedoplácal finančnú čiastku. Dňa 31. 12. 2008 zaúčtuje do peňažného denníka uzávierkovú účtovnú operáciu, ktorou zvýši základ dane roku 2008, ako: 

 • príjem v stĺpci „Príjmy celkom“ 50 000 Sk, 
 • príjem v stĺpci „Predaj výrobkov a služieb“ 50 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2008 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Príjmy ovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Predaj výrobkov a služieb 

998. 

31. 12. 

Uzávierkové účtovné operácie: 

999. 

31. 12. 

Preddavok z roku 2007 

   

50 000 

50 000 

Prijatý preddavok zaúčtovaný ako nezdaniteľný príjem a plnenie v inom zdaňovacom období 

Podnikateľ, ktorý prijal preddavok v zdaňovacom období, v ktorom nedošlo k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, nemôže považovať podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP, zaplatený preddavok v tomto zdaňovacom období za zdaniteľný príjem. Prijatý preddavok bude zdaniteľným príjmom, ktorý ovplyvňuje základ dane, v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktoré bol preddavok prijatý. 

Ak podnikateľ zaúčtoval prijatý preddavok ako príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane (nedaňový príjem) a v tom zdaňovacom období nedošlo k plneniu, mal by postupovať pri účtovaní v sústave JÚ takto: 

1. preddavok, ktorý prijal od objednávateľa, by mal zaúčtovať v deň jeho úhrady do peňažného denníka ako: 

 • príjem peňažných prostriedkov do pokladnice alebo na bankový účet, 
 • príjem neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Preddavky“. 

    Úpravu základu dane na konci roku nemusí robiť, lebo prijatý preddavok má zaúčtovaný v súlade s ustanovením § 17 ods. 12 písm. b) ZDP ako nedaňový príjem; 

2. základ dane upraví v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k plneniu, t. j. bude uskutočnené dodanie tovaru, materiálu, služby alebo iné plnenie. Úpravu základu dane vykoná zvýšením zdaniteľných príjmov a zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1 Postupov účtovania v JÚ do peňažného denníka ako: 

 • príjem v stĺpci „Príjmy celkom“, 
 • príjem v stĺpci „Predaj tovaru“ alebo „Predaj výrobkov a služieb“, alebo „Ostatné príjmy“. 

PRÍKLAD č. 5: 

Podnikateľ Bruno, ktorý podniká ako FO (prevádzkuje rodinný penzión) a účtuje v sústave JÚ, prijal od cestovnej kancelárie v roku 2006 preddavok na ubytovanie, ktoré poskytol jej klientom v období od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007. Cestovná kancelária mu zaplatila preddavok 50 000 Sk, ktorý bol Brunovi pripísaný na bankový účet 25. 11. 2006. V roku 2007 na základe zmluvy s cestovnou kanceláriou poskytoval Bruno jej klientom ubytovanie v súlade s dohodnutými podmienkami. Cestovná kancelária mu doplatila podľa vyúčtovania poskytnutých služieb tieto platby: 

 • dňa 15. 2. 2007 sumu 9 000 Sk, 
 • dňa 15. 3. 2007 sumu 10 000 Sk, 
 • dňa 15. 4. 2007 sumu 25 000 Sk. 

Úhrady previedli pracovníci kancelárie v hotovosti do pokladnice podnikateľa Bruna. 

Bruno prijal v roku 2006 preddavok na služby, ktoré poskytol až v roku 2007, preto musí pri účtovaní preddavku do peňažného denníka vychádzať z § 17 ods. 12 písm. b) ZDP. V roku 2006 nebude prijatý preddavok ovplyvňovať základ dane, lebo k plneniu nedošlo, ubytovanie v roku 2006 Bruno klientom cestovnej kancelárie neposkytol. Preddavok, ktorý prijal v roku 2006, ovplyvní základ dane roku 2007, kedy došlo k plneniu, t. j. ubytovanie bolo poskytnuté. 

Doplatky za poskytnuté služby budú zdaniteľným príjmom roku 2007. 

Postup podnikateľa v roku 2006 

Bruno v čase prijatia preddavku vedel, že ubytovanie bude poskytovať až v roku 2007, preto zaúčtoval preddavok do peňažného denníka dňa 25. 11. 2006 ako: 

 • príjem peňažných prostriedkov na bankový účet 50 000 Sk, 
 • príjem neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Preddavky“ 50 000 Sk. 

Podnikateľ Bruno v roku 2006 dodržal ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) ZDP a nemusí robiť pri uzatváraní peňažného denníka úpravu základu dane účtovaním uzávierkovej účtovnej operácie, ktorá by zvýšila alebo znížila základ dane o prijatý preddavok. 
 
Časť peňažného denníka, rok 2006 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Príjmy neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

888. 

25. 11. 

Príjem – preddavok 

BU: 50 000 

 

50 000 

Kde: BU – bankový účet 

Postup podnikateľa v roku 2007 

V roku 2007 zaúčtuje Bruno platby prijaté od cestovnej kancelárie ako zdaniteľný príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane. Všetky prijaté platby bude účtovať tak ako platbu, ktorú prijal dňa 15. 2. 2007: 

 • príjem peňažných prostriedkov do pokladnice 9 000 Sk, 
 • príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“ 9 000 Sk, 
 • príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj výrobkov a služieb“ 9 000 Sk. 

Dňa 31. 12. 2007 zvýši základ dane zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie vo výške 50 000 Sk. Suma 50 000 Sk je preddavok, ktorý prijal v roku 2006. Do peňažného denníka zaúčtuje: 

 • príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“ 50 000 Sk, 
 • príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Predaj výrobkov a služieb“ 50 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Príjmy ovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Predaj výrobkov a služieb 

44. 

15. 2. 

Príjem – ubytovanie 

H: 9 000 

 

9 000 

9 000 

55. 

15. 3. 

Príjem – ubytovanie 

H: 10 000 

 

10 000 

10 000 

66. 

15. 4. 

Príjem – ubytovanie 

H: 25 000 

 

25 000 

25 000 

996. 

31. 12. 

Uzávierkové účtovné operácie: 

997. 

31. 12. 

Preddavok z roku 2006 

   

50 000 

50 000 

Kde:
H – hotovosť 

 

Zaplatený preddavok a jeho účtovanie v sústave JÚ

Ak podnikateľ zaplatil preddavok na budúcu dodávku tovaru, materiálu, služby alebo iné očakávané plnenie, zaúčtuje úhradu preddavku podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP takto: 

1. ak bol preddavok zaplatený v zdaňovacom období, v ktorom došlo aj k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, zaúčtuje zaplatený preddavok ako daňový výdavok (daňový výdavok = výdavok, ktorý ovplyvňuje základ dane), 
2. ak bol preddavok zaplatený v zdaňovacom období, v ktorom došlo aj k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu a podnikateľ v priebehu účtovného obdobia zaúčtoval zaplatený preddavok ako výdavok nedaňový, ktorý neovplyvňuje základ dane, upraví základ dane zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 3 Postupov účtovania v JÚ, t. j. zvýši daňové výdavky o zaplatený preddavok, 
3. ak podnikateľ zaplatil preddavok v zdaňovacom období, v ktorom nedošlo k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu bol preddavok zaplatený, nemôže zaúčtovať úhradu preddavku v tomto zdaňovacom období ako daňový výdavok. V prípade, že podnikateľ zaúčtoval zaplatený preddavok ako výdavok daňový, ktorý ovplyvňuje základ dane, musí v rámci uzávierkových účtovných operácií upraviť základ dane podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 4 Postupov účtovania v JÚ a znížiť daňové výdavky o zaúčtovaný preddavok. Preddavok zaúčtuje ako daňový výdavok, ktorý ovplyvňuje základ dane, až v tom zdaňovacom období, keď dôjde k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu bol poskytnutý, 
4. ak podnikateľ zaplatil preddavok na budúcu dodávku tovaru, materiálu, služby alebo na iné plnenie a v zdaňovacom období, v ktorom preddavok zaplatil, nedošlo k plneniu, nemôže zaplatený preddavok považovať za daňový výdavok v tomto zdaňovacom období. Ak podnikateľ zaplatený preddavok zaúčtoval ako nedaňový výdavok, postupoval správne. Preddavok zaúčtuje ako daňový výdavok, ktorý ovplyvňuje základ dane, až v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu bol preddavok poskytnutý. 

Daňový výdavok 

S ohľadom na daňovú orientáciu JÚ je pri bežnom účtovaní a aj pri účtovaní uzávierkových účtovných operácií potrebné vychádzať z jednotlivých ustanovení ZDP. Výdavok, ktorý je z hľadiska ZDP daňovo uznateľný, sa označuje ako výdavok daňový. Daňový výdavok je podľa § 2 písm. i) ZDP výdavok vynaložený na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie zdaniteľných príjmov, ktorý podnikateľ – daňovník, preukázateľne vynaložil a zaúčtoval vo svojom účtovníctve. 

POZNÁMKA: 

§ 2 písm. i) ZDP 

Na účely zákona sa rozumie: 

i) daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, ak tento zákon neustanovuje inak. 

Zaplatený preddavok zaúčtovaný ako daňový výdavok a plnenie v tom istom zdaňovacom období 

Ak podnikateľ zaplatil preddavok v zdaňovacom období, v ktorom došlo aj k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, zaúčtuje zaplatený preddavok ako daňový výdavok. Platbu preddavku zaúčtuje do peňažného denníka v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ v deň úhrady preddavku ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice alebo z bankového účtu (účtuje podľa spôsobu úhrady), 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup materiálu“ alebo v stĺpci „Nákup tovaru“, alebo v stĺpci „Prevádzková réžia“. 

 PRÍKLAD č. 6: 

Podnikateľ Bohdan, ktorý podniká ako FO (automechanik) a účtuje v sústave JÚ, dňa 13. 9. 2007 zaplatil dodávateľovi náhradných dielov preddavok 50 000 Sk úhradou z bankového účtu. Dodávateľ mu dodal materiál podľa zmluvných podmienok dodávky do 5 dní, t. j. 18. 9. 2007 v hodnote 50 000 Sk. 

Podnikateľ Bohdan predpokladal, že dodávateľ mu dodá materiál do 5 dní, tak ako sa dohodli, a preto zaúčtoval úhradu preddavku do peňažného denníka ako daňový výdavok. Pri účtovaní v peňažnom denníku postupoval podľa § 15 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ, tzn. že dňa 13. 9. 2007 zaúčtoval zaplatený preddavok ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 50 000 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 50 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup materiálu“ 50 000 Sk. 

Dodanie materiálu 18. 9. 2007 nebude účtovať v peňažnom denníku, lebo k žiadnej finančnej operácii nedošlo, materiál bol zaplatený celý zálohovou platbou. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Nákup materiálu 

444. 

13. 9. 

Preddavok – materiál 

 

BU: 50 000 

50 000 

50 000 

Kde: BU – bankový účet 

PRÍKLAD č. 7: 

Podnikateľka Blanka, ktorá podniká ako FO (zákazkové šitie) a účtuje v sústave JÚ, dňa 13. 9. 2007 zaplatila dodávateľovi materiálu (zipsy a gombíky) preddavok 10 000 Sk. Preddavok zaplatila v hotovosti vo firme dodávateľa. Dodávateľ jej dodal materiál podľa zmluvných podmienok dodávky do 5 dní, t. j. 18. 9. 2007 v objednanej hodnote 50 000 Sk. Rozdiel 40 000 Sk zaplatila Blanka prevodom z bankového účtu 18. 9. 2007. 

Dodávateľ dodal podnikateľke Blanke 18. 9. 2007 materiál za 50 000 Sk, t. j. v hodnote vyššej, ako bol zaplatený preddavok. Blanka zaúčtovala úhradu preddavku a doplatok za dodaný materiál do peňažného denníka takto: 

dňa 13. 9. 2007 úhradu preddavku: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice 10 000 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 10 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup materiálu“ 10 000 Sk; 

dňa 18. 9. 2007 úhradu za dodaný materiál: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 40 000 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 40 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup materiálu“ 40 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Nákup materiálu 

555. 

13. 9. 

Preddavok – materiál 

 

H: 10 000 

10 000 

10 000 

566. 

18. 9. 

Materiál, FA 111 

 

BU: 40 000 

40 000 

40 000 

Kde:
H – hotovosť
BU – bankový účet 

Zaplatený preddavok zaúčtovaný ako nedaňový výdavok a plnenie v tom istom zdaňovacom období 

Ak podnikateľ zaplatil preddavok v zdaňovacom období, v ktorom došlo aj k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu a podnikateľ v priebehu účtovného obdobia zaúčtoval zaplatený preddavok ako výdavok nedaňový, ktorý neovplyvňuje základ dane, opraví základ dane zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 3 Postupov účtovania v JÚ, t. j. zvýši daňové výdavky o zaplatený preddavok. 

Podnikateľ bude účtovať v deň úhrady preddavku v peňažnom denníku: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice alebo z bankového účtu, 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Preddavky“. 

Uzávierkovú účtovnú operáciu, ktorou zvýši daňové výdavky, zaúčtuje dňa 31. 12. ako: 

 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup materiálu“ alebo v stĺpci „Nákup tovaru“, alebo v stĺpci „Prevádzková réžia“. 

PRÍKLAD č. 8: 

Podnikateľ Bohumil, ktorý podniká ako FO (stolár) a účtuje v sústave JÚ, zaplatil dodávateľovi materiálu preddavok 70 000 Sk. Preddavok uhradil bankovým prevodom z podnikateľského účtu 10. 12. 2007. Bohumil sa dohodol s dodávateľom na dodaní materiálu do 30 dní. Dodávateľ dodal materiál v hodnote 70 000 Sk dňa 28. 12. 2007. 

Podnikateľ Bohumil predpokladal, že dodávateľ mu dodá materiál až v roku 2008, preto úhradu preddavku zaúčtoval 10. 12. 2007 ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 70 000 Sk, 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Preddavky“ 70 000 Sk. 

POZNÁMKA: 

Podľa § 15 ods. 2 písm. g) Postupov účtovania v JÚ sa v peňažnom denníku účtujú nedaňové výdavky do stĺpca „Prehľad o výdavkoch, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov“. Podnikateľ sa môže rozhodnúť, že bude výdavky, ktoré neovplyvňujú základ dane, podrobnejšie (analyticky) členiť, aby získal lepší prehľad o jednotlivých nedaňových výdavkov a ich výške v priebehu účtovného obdobia. Podskupinami nedaňových výdavkov môžu byť: 

 • výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, 
 • preddavky (zálohové platby), 
 • daň z príjmov FO a preddavky na daň z príjmov FO, 
 • DPH u platiteľa DPH, 
 • splátky úveru a pôžičiek a podobne. 

Dodávateľ dodal materiál ešte v roku 2007, t. j. v tom zdaňovacom období, v ktorom bol zaplatený preddavok na dodávku materiálu, a preto je zaplatený preddavok podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP daňovým výdavkom roku 2007. 

Podnikateľ Bohumil zaúčtoval úhradu preddavku ako nedaňový výdavok, lebo nepredpokladal, že materiál mu bude v roku 2007 aj dodaný. Preto musí Bohumil upraviť základ dane v rámci účtovania uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 3 ZDP, a to tak, že zvýši daňové výdavky o zaplatený preddavok 70 000 Sk. Zvýšenie daňových výdavkov zaúčtuje dňa 31. 12. 2007 ako: 

 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 70 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup materiálu“ 70 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce základ dane 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Nákup materiálu 

777. 

10. 12. 

Preddavok – materiál 

 

BU: 70 000 

   

70 000 

888. 

31. 12. 

Uzávierkové účtovné operácie: 

889. 

31. 12. 

Materiál, FA 112 

   

70 000 

70 000 

 

Kde:
BU – bankový účet 

Zaplatený preddavok zaúčtovaný ako daňový výdavok a plnenie v inom zdaňovacom období 

Podnikateľ, ktorý zaplatil preddavok v zdaňovacom období, v ktorom nedošlo k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu bol preddavok zaplatený, nemôže považovať v zmysle ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) ZDP zaplatený preddavok v tomto zdaňovacom období za daňový výdavok. Za daňový výdavok bude považovať zaplatený preddavok až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktoré bol preddavok poskytnutý. 

Ak podnikateľ zaúčtoval do peňažného denníka v čase poskytnutia preddavku zaplatený preddavok ako výdavok daňový, ktorý ovplyvňuje základ dane, musí postupovať takto: 

1. základ dane upraví v tom zdaňovacom období, v ktorom zaplatil preddavok a zaúčtoval ho ako daňový výdavok, znížením daňových výdavkov o zaplatený preddavok. Úpravu vykoná zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 4 Postupov účtovania v JÚ ako: 

 • storno výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“, 
 • storno výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup materiálu“ alebo Nákup tovaru“, alebo „Prevádzková réžia“, 

2. základ dane upraví aj v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k plneniu, t. j. bolo uskutočnené dodanie tovaru, materiálu, služby alebo došlo k inému plneniu, zvýšením daňových výdavkov. Úpravu vykoná zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 3 Postupov účtovania v JÚ ako: 

 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup materiálu“ alebo Nákup tovaru“, alebo „Prevádzková réžia“. 

PRÍKLAD č. 9: 

Podnikateľka Berta, ktorá podniká ako FO (predaj potravín a drogériového tovaru) a účtuje v sústave JÚ, zaplatila dodávateľovi preddavok na budúcu dodávku tovaru 100 000 Sk. Preddavok zaplatila prevodom z podnikateľského bankového účtu 27. 12. 2006 a dohodla sa s dodávateľom, že jej tovar dodá ešte v roku 2006 (podnikateľka chcela nakúpením tovaru znížiť základ dane a výšku svojej daňovej povinnosti za rok 2006). Dodávateľ nedodržal podmienky dodávky a tovar jej dodal až začiatkom roku 2007. 

Berta, ktorá zaplatila preddavok na tovar v roku 2006 a tovar jej bol dodaný až v roku 2007, musí postupovať pri účtovaní v sústave JÚ podľa ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) ZDP. Zaplatený preddavok nemôže v roku 2006 zaúčtovať ako daňový výdavok a tým si znížiť základ dane a aj svoju daňovú povinnosť za rok 2006, lebo v roku 2006 nedošlo k splneniu dodávky. Zaplatenú zálohu zaúčtuje ako daňový výdavok až v roku 2007, t. j. v roku, v ktorom jej bol tovar dodaný. 

Berta predpokladala, že jej tovar bude v roku 2006 dodaný, tak ako sa dohodla s dodávateľom, preto zaúčtovala úhradu preddavku v roku 2006 ako daňový výdavok, ktorý ovplyvňuje základ dane. 

Postup, ktorý by mala Berta pri účtovaní výdavkov v roku 2006 a 2007 dodržať, je uvedený ďalej. 

Postup podnikateľky v roku 2006 

Zaplatený preddavok 100 000 Sk zaúčtovala Berta 27. 12. 2006 ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 100 000 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 100 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup tovaru“ 100 000 Sk. 

Dodávateľ tovar v roku 2006 nedodal, preto musí podnikateľka Berta pri uzatváraní účtovných kníh brať do úvahy ustanovenie § 17 ods. 12 písm. b) ZDP a pri účtovaní uzávierkových účtovných operácií mala upraviť základ dane podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 4 Postupov účtovania v JÚ, t. j. znížiť daňové výdavky roku 2006 o sumu zaplateného preddavku 100 000 Sk. 

Zníženie daňových výdavkov v roku 2006 mala zaúčtovať takto: 

 • storno výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ - 100 000 Sk, 
 • storno výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup tovaru“  - 100 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2006 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Nákup materiálu 

966. 

27. 12. 

Preddavok – tovar 

 

BU: 100 000 

100 000 

100 000 

995. 

31. 12. 

Uzávierkové účtovné operácie: 

996. 

31. 12. 

Storno: preddavok na tovar 

   

- 100 000 

- 100 000 

Kde: BU – bankový účet 

Postup podnikateľky v roku 2007 

Dodanie tovaru začiatkom roku 2007 nebude Berta účtovať do peňažného denníka, lebo k žiadnej finančnej operácii nedošlo (dodávateľ jej dodal tovar za 100 000 Sk, ale úhradu za tovar zaúčtovala v roku 2006, kedy ho aj skutočne zaplatila). V súlade s ustanovením § 17 ods. 12 písm. b) ZDP zaúčtuje výdavok 100 000 Sk, ktorý zaplatila dňa 27. 12. 2006, do daňových výdavkov roku 2007. Do peňažného denníka bude účtovať v rámci uzávierkových účtovných operácií dňa 31. 12. 2007 podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 3 Postupov účtovania v JÚ tak, že zvýši daňové výdavky o 100 000 Sk. 

Berta dňa 31. 12. 2007 zaúčtuje: 

 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 100 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup tovaru“ 100 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Nákup materiálu 

988. 

31. 12. 

Uzávierkové účtovné operácie: 

989. 

31. 12. 

Preddavok na tovar zaplatený v r. 2006 

   

100 000 

100 000 

Zaplatený preddavok zaúčtovaný ako nedaňový výdavok a plnenie v inom zdaňovacom období 

Podnikateľ, ktorý zaplatil preddavok v zdaňovacom období, v ktorom nedošlo k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu bol preddavok poskytnutý, nemôže považovať podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP zaplatený preddavok v tomto zdaňovacom období za daňový výdavok. Zaplatený preddavok bude daňovým výdavkom až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k plneniu dodávky tovaru, materiálu, služby alebo k inému plneniu, na ktoré bol preddavok poskytnutý. 

Ak podnikateľ zaúčtoval zaplatený preddavok ako výdavok nedaňový, mal by postupovať pri účtovaní v sústave JÚ takto: 

1. zaplatený preddavok zaúčtuje v deň úhrady do peňažného denníka ako nedaňový výdavok: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice alebo z bankového účtu účtuje podľa spôsobu úhrady (hotovosť alebo bankový prevod), 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Preddavky“, 

2. základ dane upraví v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k plneniu, t. j. bolo uskutočnené dodanie tovaru, materiálu, služby alebo došlo k inému plneniu, zvýšením daňových výdavkov. Úpravu vykoná zaúčtovaním uzávierkovej účtovnej operácie podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 3 Postupov účtovania v JÚ ako: 

 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Nákup materiálu“ alebo Nákup tovaru“, alebo „Prevádzková réžia“. 

PRÍKLAD č. 10: 

Podnikateľ Blažej, ktorý podniká ako FO (autodopravca) a účtuje v sústave JÚ, zaplatil dodávateľovi náhradných dielov na nákladný automobil, ktorým vykonáva prepravnú činnosť, preddavok 100 000 Sk. Preddavok zaplatil dvoma splátkami: 

 • dňa 20. 12. 2006 v hotovosti pri objednávaní náhradných dielov 10 000 Sk, 
 • dňa 27. 12. 2006 prevodom z bankového účtu 90 000 Sk. 

Dodávateľ musí náhradné diely objednať zo zahraničia, a preto sa dohodol s Blažejom, že mu ich dodá až po dodaní zo zahraničia, čo bude pravdepodobne v januári 2007. Dodávateľ dodal objednané náhradné diely dňa 20. 1. 2007 za 120 000 Sk. Doplatok 20 000 Sk zaplatil Blažej dňa 21. 1. 2007 prevodom z bankového účtu. 

Ak podnikateľ Blažej zaplatil v roku 2006 preddavok na budúcu dodávku náhradných dielov a objednaný materiál mu bol dodaný až v roku 2007, kedy aj doplácal 20 000 Sk za dodané náhradné diely, zaúčtuje jednotlivé úhrady do peňažného denníka v roku 2006 a aj v roku 2007. Pri účtovaní v oboch rokoch musí rešpektovať ustanovenie § 17 ods. 12 písm. b) ZDP a podľa toho posudzovať, či ide o výdavok daňový, ktorý ovplyvňuje základ dane, alebo o výdavok nedaňový. 

Postup podnikateľa v roku 2006 

Blažej už pri úhrade preddavku vedel, že náhradné diely mu dodávateľ dodá až v roku 2007, preto zaúčtoval preddavky, ktoré zaplatil v roku 2006, do peňažného denníka ako výdavky nedaňové. Tým, že zaúčtoval preddavky ako nedaňové výdavky, ktoré neovplyvňujú základ dane v roku 2006, dodržal ustanovenie § 17 ods. 12 písm. b) ZDP a nemusel v roku 2006 robiť pri uzatváraní peňažného denníka úpravu základu dane účtovaním uzávierkovej účtovnej operácie, ktorá by zvýšila alebo znížila základ dane o zaplatené preddavky. 

V roku 2006 zaúčtoval podnikateľ Blažej do peňažného denníka úhradu preddavkov takto: 

dňa 20. 12. 2006 úhradu preddavku 10 000 Sk ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice 10 000 Sk, 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Preddavky“ 10 000 Sk; 

dňa 27. 12. 2006 úhradu preddavku 90 000 Sk ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 90 000 Sk, 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Preddavky“ 90 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2006 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Preddavky 

988. 

20. 12. 

Preddavok – materiál 

 

H: 10 000 

10 000 

999. 

27. 12. 

Preddavok na materiál 

 

BU: 90 000 

90 000 

Kde:
BU – bankový účet, H – hotovosť 

Postup podnikateľa v roku 2007 

Dodanie náhradných dielov v hodnote 120 000 Sk nebude podnikateľ Blažej účtovať v celej výške do peňažného denníka, lebo čiastku 100 000 Sk už zaúčtoval v roku 2006, kedy ju aj skutočne zaplatil. Aj keď Blažej zaúčtoval v roku 2006 sumu 100 000 Sk ako výdavok nedaňový, ktorý neovplyvňuje základ dane, nemôže čiastku 120 000 Sk zaúčtovať dňa 21. 1. 2007 celú do daňových výdavkov, aj keď celá suma 120 000 Sk je daňovým výdavkom roku 2007. Dňa 21. 1. 2007 zaplatil len 20 000 Sk, preto zaúčtuje dňa 21. 1. 2007 len túto úhradu. Zvyšných 100 000 Sk, ktoré skutočne zaplatil v roku 2006, zaúčtuje k 31. 12. 2007 v rámci účtovania uzávierkových účtovných operácií ako daňový výdavok, ktorý ovplyvňuje základ dane. Účtovať bude podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 3 Postupov účtovania v JÚ. 

Blažej do peňažného denníka v roku 2007 zaúčtuje: 

dňa 21. 1. 2007 doplatok za dodané náhradné diely 20 000 Sk ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 20 000 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 20 000 Sk, 
 • výdavok v stĺpci „Nákup materiálu“ 20 000 Sk; 

dňa 31. 12. 2007 v súlade s ustanovením § 17 ods. 12 písm. b) ZDP zaúčtuje výdavok 100 000 Sk, ktorý zaplatil v decembri 2006, ako preddavok: 

 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 100 000 Sk, 
 • výdavok v stĺpci „Nákup materiálu“ 100 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Nákup materiálu 

025. 

21. 1. 

Úhrada FA 133, materiál 

 

BU: 20 000 

20 000 

20 000 

991. 

31. 12. 

Uzávierkové účtovné operácie: 

992. 

31. 12. 

Preddavok zaplatený v r. 2006 

   

100 000 

100 000 

Kde: BU – bankový účet 

PRÍKLAD č. 11: 

Podnikateľka Barbora, ktorá podniká ako FO (prevádzkuje lekáreň) a účtuje v sústave JÚ, sa rozhodla kúpiť nový nábytok do priestorov lekárne. Nábytok si dala vyrobiť podľa svojich požiadaviek. Pri objednávaní nábytku musela zaplatiť preddavok v polovičnej výške objednávky. Preddavok zaplatila dňa 10. 12. 2006 do pokladnice firmy, ktorá bude nábytok vyrábať. Výška zaplateného preddavku bola 60 000 Sk. 

Dňa 10. 1. 2007 jej dodávateľ oznámil, že nábytok je hotový a dodá jej ho po doplatení zvyšnej čiastky 60 000 Sk, ktorú Barbora zaplatila prevodom z bankového účtu dňa 11. 1. 2007. Nábytok doviezol výrobca do lekárne dňa 15. 1. 2007. 

Pri účtovaní jednotlivých úhrad musí Barbora brať do úvahy nielen ustanovenie § 17 ods. 12 písm. b) ZDP, lebo v roku 2006 bude účtovať preddavkovú platbu, ale aj ustanovenia § 26 až § 28 ZDP, lebo v roku 2006 a aj v roku 2007 bude účtovať obstaranie hmotného majetku. 

Postup podnikateľky v roku 2006 

Čiastka 60 000 Sk, ktorú Barbora zaplatila v roku 2006, je preddavok. Preddavok poskytla na obstaranie hmotného majetku, ktorý je v čase obstarania nedaňovým výdavkom. Barbora zaúčtuje úhradu preddavku ako výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane. Účtovať v rámci uzávierkových účtovných operácií nebude, lebo nemusí upravovať základ dane. Odpisy hmotného majetku neúčtuje, lebo nábytok jej do lekárne v roku 2006 nedodali. 

Dňa 10. 12. 2006 zaúčtuje do peňažného denníka zaplatený preddavok na obstaranie hmotného majetku ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice 60 000 Sk, 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Obstaranie hmotného majetku“ 60 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2006 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM 

555. 

10. 12. 

Preddavok na HM 

 

H: 60 000 

60 000 

Kde:
HM – hmotný majetok
H – hotovosť v Sk 

Postup podnikateľky v roku 2007 

Úhradu zvyšnej čiastky 60 000 Sk zaúčtuje Barbora dňa 11. 1. 2007 ako výdavok nedaňový, ktorý neovplyvňuje základ dane, lebo účtuje o obstaraní hmotného majetku. V roku 2007 bude účtovať aj v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 3 Postupov účtovania v JÚ. Ako daňový výdavok nemôže zaúčtovať čiastku zaplateného preddavku v roku 2006, t. j. 60 000 Sk, lebo preddavok bol poskytnutý na obstaranie hmotného majetku, ktorého obstarávacia cena sa dostane do daňových výdavkov postupne prostredníctvom odpisov. Dňa 31. 12. 2007 zaúčtuje podnikateľka do daňových výdavkov len výšku ročného odpisu, ktorý vypočíta podľa ustanovenia § 27 ods. 1 ZDP, lebo Barbora sa rozhodla pre rovnomerné odpisovanie. 

Odpis ročný = 120 000 : 6 = 20 000 Sk 

V roku 2007 zaúčtuje do peňažného denníka: 

dňa 11. 1. 2007 doplatenie sumy 60 000 Sk za nábytok ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 60 000 Sk, 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Obstaranie HM“ 60 000 Sk; 

dňa 31. 12. 2007 zaúčtuje ročný odpis ako: 

 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 20 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Prevádzková réžia“ 20 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce základ dane 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Prevádzková réžia 

44. 

11. 1. 

Doplatok – HM 

 

BU: 60 000 

   

60 000 

555. 

31. 12. 

Uzávierkové účtovné operácie: 

556. 

31. 12. 

Odpis HM 

   

20 000 

20 000 

 

Kde:
BU – bankový účet
HM – hmotný majetok 


 

Platby platené dopredu, ktoré nie sú preddavkami

Vysvetlenie ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) ZDP, aj keď je platné už od 1. 1. 2004, je v podnikateľskej praxi rôzne a nejednotné, lebo k ustanoveniu nebolo vydané žiadne usmernenie. Od toho, ako si podnikateľ ustanovenie § 17 ods. 12 písm. b) ZDP vysvetlí, závisí aj spôsob účtovania preddavku. Zvolený spôsob účtovania ovplyvní výšku základu dane a tým aj výšku dane z príjmov FO. Pri preddavkoch, ktoré boli poskytnuté na nákup tovaru, materiálu alebo na poskytnutie určitej služby, ako napríklad opravy dopravného prostriedku, vyčistenie prevádzkových priestorov, spracovanie účtovníctva a podobne, je uplatnenie tohto ustanovenia jasné. Problematické sa javia napríklad úhrady za nákup energie, vody a stočného, plynu a tepla. Obdobné platí aj pri úhrade poistného, predplatného odborných časopisov a publikácií, časových cestovných lístkov a podobne. 

Keďže k ustanoveniu § 17 ods. 12 písm. b) ZDP nie je žiadne vysvetlenie tvorcu zákona, prikláňame sa k názoru, ktorý bol publikovaný v odbornej tlači niekoľkokrát a ktorý publikovala v časopise „Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a v praxi“ v čísle 1/2005 p. Svetlana Faiglová z Ministerstva financií SR.  

Výdavky na spotrebu elektrickej energie, plynu, tepla, stočného 

V prípade, že podnikateľ chce zaúčtovať výdavky za spotrebu uvedených dávok ako výdavky daňové, musia spĺňať podmienky daňového výdavku uvedeného v § 2 písm. i) ZDP, t. j: 

 • výdavok musí súvisieť so zdaniteľným príjmom, 
 • výdavok musí byť preukázateľne vynaložený, 
 • výdavok musí byť zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, 
 • pri započítaní výšky daňového výdavku je nutné dodržiavať stanovené limity. 

Výdavky za spotrebu elektrickej energie, tepla, plynu, stočného a podobne (ďalej len dohodnuté platby) obyčajne platí podnikateľ opakovane pravidelne za určité časové obdobie, lebo elektrická energia, plyn, voda, teplo sa dodávajú priebežne na základe opakovaných zmluvných dodávok. 

Otázkou je, či tieto platby sú preddavkami alebo nie. V prípade, že by boli posudzované ako preddavky, podnikateľ by musel pri ich účtovaní postupovať podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP. 

Dohodnuté platby sú opakované platby platené v dohodnutých termínoch, v sume obyčajne stanovenej na základe predchádzajúcej spotreby a podliehajú pravidelnému vyúčtovaniu. Tieto platby sa nepovažujú za preddavky podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP, ale za platby za odhadom stanovenú spotrebu priebežne odoberanej elektrickej energie, plynu, tepla a vody, t. j. sú daňovým výdavkom toho obdobia, v ktorom boli zaplatené

Ak pri vyúčtovaní odberov vznikne nedoplatok v nasledujúcom zdaňovacom období, bude nedoplatok daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom bol zaplatený. Vrátený preplatok bude zdaniteľným príjmom v tom zdaňovacom období, v ktorom bol prijatý. 

PRÍKLAD č. 12: 

Pán Benjamín, ktorý vykonáva činnosť súkromného lekára, t. j. podniká ako FO a účtuje v sústave JÚ, má povinnosť každý mesiac ku 20. dňu v mesiaci zaplatiť mesačnú úhradu za odber elektrickej energie na mesiac dopredu. Predpokladajme, že dňa 20. 12. 2007 zaplatí za plyn, ktorý odoberá v prenajatých priestoroch, v ktorých vykonáva prax, úhradu 2 000 Sk za január 2007 (poštovou poukážkou na pošte). 
Ako je vyššie uvedené, platby za nákup energie sa nepovažujú za preddavkové platby, ale za platby za odhadom stanovenú spotrebu priebežne odoberanej elektrickej energie. To znamená, že Benjamín môže považovať úhradu za plyn vo výške 2 000 Sk za daňový výdavok roku 2007. 

Benjamín zaúčtuje výdavok 2 000 Sk do peňažného denníka dňa 20. 12. 2007 ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice 2 000 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 2 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Prevádzková réžia“ 2 000 Sk.
   

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Prevádzková réžia 

666. 

20. 12. 

Úhrada za elektrickú energiu 

 

H: 2 000 

2 000 

2 000 

Kde:
H – hotovosť v Sk  

Predplatné za časopisy, noviny, publikácie, časové cestovné lístky, poistné 

Za preddavok by sa nemala podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP považovať ani platba vopred za právo využitia služby alebo iného plnenia poskytovaná na určitý čas, ako napríklad predplatné publikácie, časopisov, novín, ale aj časové úhrady za cestovné lístky, poistné a iné platby obdobného charakteru. Tieto platby sa do daňových výdavkov zaúčtujú v okamihu zaplatenia.  

PRÍKLAD č. 13: 

Pani Blažena vykonáva činnosť advokátky a účtuje v sústave JÚ. Pri práci využíva odborný časopis Obchodné právo. Za časopis platí vždy na pol roka dopredu. V roku 2007 uhrádzala predplatné prevodom z bankového účtu dňa 20. 3. 2007 a 20. 10. 2007. Vždy zaplatila sumu 3 500 Sk. 

Platba za predplatné odborného časopisu je platba vopred za právo využitia služby poskytovaná na určitý čas, preto úhradu zaúčtuje Blažena v deň platby za predplatné, t. j. dňa 20. 3. 2007 a aj 20. 10. 2007 ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 3 500 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 3 500 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Nákup materiálu“ 3 500 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Nákup materiálu 

333. 

20. 3. 

Odborný časopis 

 

BU: 3 500 

3 500 

3 500 

888. 

20. 10. 

Odborný časopis 

 

BU: 3 500 

3 500 

3 500 

Kde:
BU – bankový účet 

PRÍKLAD č. 14: 

Podnikateľka Brigita, ktorá podniká ako FO (vedenie účtovníctva) a účtuje v sústave JÚ, má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil. Predpokladajme, že za automobil zaplatila dňa 20. 12. 2007 zákonné poistenie na rok 2008 vo výške 15 500 Sk. Platbu uskutočnila poštovou poukážkou na pošte. 

Platba zákonného poistenia za osobný automobil, ktorý má Brigita zaradený v obchodnom majetku, nie je v zmysle ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) ZDP považovaná za preddavok. Platbu môže považovať za bežnú platbu v termíne určenom osobitným predpisom, t. j. úhradu zákonného poistenia, ako aj úhradu havarijného poistenia bude podnikateľka posudzovať ako platbu vopred na dodanie služby v inom zdaňovacom období, preto ju zaúčtuje v deň úhrady ako daňový výdavok. Účtovať bude do peňažného denníka dňa 20. 12. 2007 ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice 15 500 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 15 500 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Prevádzková réžia“ 15 500 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Celkom 

Prevádzková réžia 

855. 

20. 12. 

Zákonné poistenie OA 

 

H: 15 500 

15 500 

15 500 

Kde:
OA – osobný automobil
H    – hotovosť