facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Kúpa majetku na splátky a účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva - 2. Časť

V 2. časti príspevku „Kúpa majetku na splátky a účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva“ sa budeme venovať vybraným otázkam kúpy majetku na splátky, ktoré v podnikateľskej praxi podnikateľa – fyzickej osoby (ďalej len podnikateľ), môžu vzniknúť. Jednotlivé prípady si ukážeme na príkladoch z praxe spolu so zaúčtovaním hospodárskych operácií v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len JÚ). 


 

Účtovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Ďalšie z možností obstarania dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, ktoré môžu nastať v podnikateľskej praxi, si ukážeme na nasledujúcich príkladoch. V príkladoch sa budeme venovať len spôsobu zaúčtovania kúpy majetku na splátky, výpočtu odpisov a ich účtovaniu sa nebudeme venovať.  

 PRÍKLAD č. 1: 

Podnikateľka Lenka, ktorá podniká ako FO (zákazkové šitie) a účtuje v sústave JÚ, kúpila 10. 10. 2007 šijací stroj za 50 000 Sk. S dodávateľom sa dohodla na úhrade mesačnými splátkami vo výške 10 000 Sk. Prvú splátku uhradila pri podpise kúpnej zmluvy 10. 10. 2007 vo firme dodávateľa. Predpokladajme, že ostatné splátky uhradila prevodom z bankového účtu takto: 

 • 2. splátku 9. 11. 2007 vo výške 10 000 Sk, 
 • 3. splátku 10. 12. 2007 vo výške 10 000 Sk, 
 • 4. splátku 10. 1. 2008 vo výške 10 000 Sk a  
 • 5. splátku 11. 2. 2008 vo výške 10 000 Sk. 

Lenka zaúčtuje obstaranie šijacieho stroja ako obstaranie hmotného majetku, ktorý sa bude odpisovať, lebo spĺňa všetky tri podmienky ustanovené v § 22 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP): 

 • má samostatné technicko-ekonomické určenie, 
 • jeho vstupná cena je vyššia ako 30 000 Sk, 
 • jeho prevádzkovo-technická funkcia je dlhšia ako jeden rok (doba životnosti je dlhšia ako jeden rok). 

 POZNÁMKA: 

Pri rozhodovaní, či podnikateľka Lenka môže šijací stroj odpisovať, musí vychádzať z ustanovenia § 24 ods. 1 písm. b) ZDP, podľa ktorého hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP o dlhodobom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok užíva. 

Z uvedeného ustanovenia ZDP jednoznačne vyplýva, že podnikateľka Lenka môže šijací stroj odpisovať aj v prípade, keď kúpna cena nebola ešte úplne zaplatená, lebo ide o majetok kúpený na splátky. Musí však byť splnená podmienka, že šijací stroj má zaevidovaný v obchodnom majetku. 

Účtovanie v peňažnom denníku 

Do peňažného denníka bude Lenka účtovať v deň úhrady splátky za šijací stroj na základe účtovných dokladov, ktorými bude kúpna zmluva, faktúra a doklad o úhrade. Dňa 10. 10. 2007 zaúčtuje 1. splátku ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice 10 000 Sk (dokladom o úhrade bude výdavkový pokladničný doklad), 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Obstaranie HM a NM“ 10 000 Sk (HM – hmotný majetok, NM – nehmotný majetok). 

2. splátku zaúčtuje 9. 11. 2007 ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 10 000 Sk (dokladom o úhrade bude bankový výpis, na ktorom bude úhrada vo výške 10 000 Sk uvedená), 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Obstaranie HM a NM“ 10 000 Sk. 

3. až 5. splátku zaúčtuje v deň úhrady rovnako ako 2. splátku. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

811. 

10. 10. 

Obstaranie HM 

 

H: 10 000 

10 000 

911. 

9. 11. 

HM, 2. splátka 

 

BU: 10 000 

10 000 

999. 

10. 12. 

HM, 3. splátka 

 

BU: 10 000 

10 000 

Kde: 

H    – hotovosť 
BU    – bankový účet 


Časť peňažného denníka, rok 2008 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

033. 

10. 1. 

HM, 4. splátka 

 

BU: 10 000 

10 000 

088. 

11. 2. 

HM, 5. splátka 

 

BU: 10 000 

10 000 

Účtovanie v knihe dlhodobého majetku 

Do knihy dlhodobého majetku, ktorú bude Lenka viesť podľa ustanovenia § 16 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ, zaúčtuje obstaranie šijacieho stroja v cene 50 000 Sk dňa 10. 10. 2007. 

 POZNÁMKA: 

Podľa § 16 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ (opatrenie MF SR č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, v znení neskorších predpisov) v knihách dlhodobého majetku sa uvádza: 

a) názov alebo popis dlhodobého majetku, prípadne číselne označenie, 
b) dátum obstarania, dátum uvedenia do užívania, 
c) ocenenie podľa § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ZÚ), odpisový plán účtovných odpisov, ktorý obsahuje odpisovú skupinu, sadzbu odpisov, odpisy a účtovnú zostatkovú cenu, 
d) vstupná cena podľa ZDP, odpisový plán daňových odpisov, ktorý obsahuje odpisovú skupinu, sadzbu daňových odpisov, daňové odpisy, zostatkovú hodnotu podľa ZDP, 
e) dátum a spôsob vyradenia. 

 

Časť knihy dlhodobého majetku 

DHM č. 5         
Odpisová skupina: 2 
Názov DHM: Šijací stroj    
Doba odpisovania: 6 rokov 
Dátum obstarania: 10. 10. 2007
Spôsob odpisovania: rovnomerný 
Uvedený do užívania:10. 10. 2007
Dátum vyradenia: 
Obstarávacia cena: 50 000 Sk
Dôvod vyradenia: 
Vstupná cena: 50 000 Sk 

 POZNÁMKY: 

Daňové odpisy = účtovným odpisom 

Rok 

VC v Sk 

Ročný odpis alebo KZO 

Odpis ročný v Sk 

Zostatková cena v Sk 

2007 

50 000 

   

Kde: 

VC    – vstupná cena 
KZO    – koeficient pre zrýchlené odpisovanie 

 POZNÁMKA: 

Ku dňu 31. 12. 2007 vypočíta podnikateľka Lenka odpisy šijacieho stroja a jeho daňovú zostatkovú cenu. Odpisy a zostatkovú cenu zaeviduje do knihy dlhodobého hmotného majetku. Odpisy zaúčtuje aj do peňažného denníka 31. 12. 2007 ako uzávierkovú účtovnú operáciu podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 3 Postupov účtovania v JÚ. 

 PRÍKLAD č. 2: 

Podnikateľ Ladislav podniká ako FO (predaj a opravy mraziarenských a chladiarenských zariadení) a účtuje v sústave JÚ. Dňa 12. 11. 2007 kúpil nefunkčnú chladničku s mrazničkou za 29 000 Sk. Ladislav sa rozhodol, že chladničku opraví, t. j. uvedie do prevádzkyschopného stavu a zaradí ju do obchodného majetku (bude ju využívať v skladových priestoroch firmy pre potreby zamestnancov a klientov firmy). Náklady na opravu činili celkom 15 000 Sk. 

Jednotlivé úhrady uskutočnil Ladislav takto: 

 • dňa 12. 11. 2007 kúpa chladničky za 29 000 Sk, úhrada v hotovosti, 
 • dňa 15. 11. 2007 nákup náhradných dielov na opravu za 11 000 Sk, úhrada v hotovosti, 
 • dňa 7. 1. 2008 nákup náhradných dielov na opravu 4 000 Sk, úhrada v hotovosti. 

Ladislav sa už pri kúpe chladničky rozhodol, že ju opraví a zaradí do obchodného majetku. Preto bude jednotlivé nákupy, ktoré súvisia s obstaraním chladničky a jej uvedením do prevádzkyschopného stavu, účtovať ako výdavky, ktoré neovplyvňujú základ dane, lebo náklady na opravu nevyhnutné na uvedenie chladničky do prevádzkyschopného stavu boli vynaložené do času uvedenia chladničky do užívania, t. j. sú to výdavky, ktoré súvisia s jej obstaraním a ktoré vstupujú do jej vstupnej ceny. Vstupná cena chladničky bude 44 000 Sk (29 000 + 15 000). 

Účtovanie v peňažnom denníku 

Do peňažného denníka bude Ladislav účtovať vždy v deň úhrady výdavku. Všetky výdavky zaúčtuje ako výdavky neovplyvňujúce základ dane v stĺpci „Obstaranie HM a NM“, lebo vie, že celková vstupná cena chladničky bude vyššia ako 30 000 Sk a chladnička spĺňa aj ďalšie podmienky pre jej zaradenie do hmotného majetku, t. j. jej životnosť je dlhšia ako 1 rok a má samostatné technicko-ekonomické určenie. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

899. 

12. 11. 

Kúpa chladničky s mrazničkou 

 

H: 29 000 

29 000 

909. 

15. 11. 

Výdavky – chladnička 

 

H: 11 000 

11 000 

Časť peňažného denníka, rok 2008 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

011. 

7. 1. 

Výdavky – chladnička 

 

H: 4 000 

4 000 

Kde:
H    – hotovosť. 

Účtovanie v knihe dlhodobého majetku 

Dňa 12. 11. 2007 zaevidoval Ladislav kúpu chladničky do knihy dlhodobého hmotného majetku. Ladislav sa rozhodol zaevidovať chladničku do knihy dlhodobého hmotného majetku, aj keď jej obstarávacia cena bola 29 000 Sk (menej ako 30 000 Sk) preto, lebo vedel, že chladničku bude opravovať a výdavky s jej uvedením do prevádzkyschopného stavu považuje za obstarávacie výdavky. 

Do knihy dlhodobého hmotného majetku zaevidoval aj ďalšie výdavky spojené s obstaraním chladničky v ocenení 44 000 Sk. 

 PRÍKLAD  č. 3: 

Podnikateľ Lukáš, ktorý podniká ako FO a účtuje v sústave JÚ, obstaral spolu so svojou sestrou – podnikateľkou, budovu na podnikateľské účely v obstarávacej cene 2 000 000 Sk. Podľa kúpnej zmluvy je budova v spoluvlastníctve oboch podnikateľov, každý vlastní podiel vo výške 50 %. Predpokladajme, že úhradu za budovu vykonali podľa zmluvných podmienok takto: 

 • dňa 10. 10. 2007 splátka 1 000 000 Sk, Lukáš uhradil prevodom z bankového účtu 500 000 Sk, 
 • dňa 12. 11. 2007 splátka 500 000 Sk, Lukáš uhradil prevodom z bankového účtu 250 000 Sk, 
 • dňa 12. 12. 2007 splátka 250 000 Sk, Lukáš uhradil z bankového účtu 125 000 Sk, 
 • dňa 10. 1. 2008 splátka 250 000 Sk, Lukáš uhradil z bankového účtu 125 000 Sk. 

Úhrady uskutočnil Lukáš a jeho sestra bankovým prevodom zo svojho podnikateľského účtu na účet predávajúceho. 
Dňa 11. 10. 2007 podali spoločne kupujúci podnikatelia a predávajúci občan návrh na zápis do katastra nehnuteľností. 
List vlastníctva dostal podnikateľ Lukáš 26. 11. 2007 a podľa údajov na liste vlastníctva sa stal spoluvlastníkom budovy 19. 11. 2007. 

Budovy a stavby tvoria podľa § 22 ods. 2 písm. b) ZDP samostatnú kategóriu hmotného majetku. Budovy a stavby sú hmotným majetkom vždy, bez ohľadu na vstupnú cenu a dobu použiteľnosti. Podnikateľ Lukáš bude kúpu budovy a úhradu jednotlivých splátok účtovať do peňažného denníka ako výdavky neovplyvňujúce základ dane a obstarávaciu cenu budovy dostane do daňových výdavkov postupne, a to prostredníctvom odpisov. 

 POZNÁMKA: 

Hmotný a nehmotný majetok, ktorý je v spoluvlastníctve, odpisuje podľa ustanovenia § 24 ods. 3 ZDP každý zo spoluvlastníkov zo vstupnej ceny, a to pomerne podľa výšky spoluvlastníckeho podielu. 

Účtovanie v peňažnom denníku 

Lukáš sa so sestrou písomne dohodol tak, že 50 % podiel na budove, ktorej obstarávacia cena je 2 000 000 Sk, uhradí Lukáš formou dohodnutých splátok a tieto si aj zaúčtuje on vo svojom účtovníctve. 

Pri účtovaní obstarania budovy v sústave JÚ bude Lukáš postupovať tak, že v deň úhrady splátky za budovu zaúčtuje výdavok ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu (dokladom o úhrade bude bankový výpis), 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Obstaranie HM a NM“. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

777. 

10. 10. 

Obstaranie HM, 1. splátka 

 

BU: 500 000 

500 000 

888. 

12. 11. 

Obstaranie HM, 2. splátka 

 

BU: 250 000 

250 000 

999. 

12. 12. 

Obstaranie HM, 3. splátka 

 

BU: 125 000 

125 000 

Časť peňažného denníka, rok 2008 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

022. 

10. 1. 

Obstaranie HM, 4. splátka 

 

BU: 125 000 

125 000 

Kde: 

HM – hmotný majetok
BU – bankový účet 

Účtovanie v knihe dlhodobého majetku 

Do knihy dlhodobého majetku zaúčtuje Lukáš obstaranie budovy vo výške vstupnej ceny 1 000 000 Sk ku dňu 19. 11. 2007, kedy sa stal vlastníkom budovy (vlastníctvo sa nadobúda tým, že vklad je realizovaný, čo je zrejmé z pečiatky na liste vlastníctva). 

 PRÍKLAD  č. 4: 

Podnikateľ Ľuboš, ktorý podniká ako FO (prevádzkuje pílu) a účtuje v sústave JÚ, technicky zhodnotil plne odpísaný vysokozdvižný vozík, ktorého pôvodná vstupná cena bola 75 000 Sk. Technické zhodnotenie vykonal Ľuboš v roku 2007 a uhradil ho postupne splátkami, tak ako sa dohodol s dodávateľom materiálu a prác. 

Technické zhodnotenie za 60 000 Sk uhradil Ľuboš postupne prevodom z bankového účtu takto: 

1. splátka 10. 10. 2007 vo výške 30 000 Sk, 
2. splátka 20. 12. 2007 vo výške 15 000 Sk, 
3. splátka 10. 1. 2008 vo výške 15 000 Sk. 

Práce na vysokozdvižnom vozíku ukončila dodávateľská firma dňa 31. 10. 2007. 

Technické zhodnotenie, ktoré podnikateľ Ľuboš vykonal na plne odpísanom hmotnom majetku, ktorého celková hodnota presahuje sumu 30 000 Sk, sa považuje podľa § 22 ods. 6 písm. e) ZDP za tzv. iný majetok a odpisuje sa v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 ZDP. Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé splátky za vykonané technické zhodnotenie nemôže Ľuboš zaúčtovať priamo do daňových výdavkov, ktoré ovplyvňujú základ dane. Do daňových výdavkov sa hodnota technického zhodnotenia dostane prostredníctvom odpisov. 

Účtovanie v peňažnom denníku 

Splátky technického zhodnotenia zaúčtuje Ľuboš do peňažného denníka v deň úhrady ako výdavky neovplyvňujúce základ dane. 

Dňa 10. 10. 2007 zaúčtuje 1. splátku ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu v sume 30 000 Sk (účtuje na základe kúpnej zmluvy, faktúry a bankového výpisu), 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Obstaranie HM a NM“. 

2. a 3. splátku zaúčtuje rovnako ako 1. splátku. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

777. 

10. 10. 

Tech. zhodnotenie VZV, 1. splátka 

 

BU: 30 000 

30 000 

888. 

20. 12. 

Tech. zhodnotenie VZV, 2. splátka 

 

BU: 15 000 

15 000 

Časť peňažného denníka, rok 2008 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

022. 

10. 1. 

Tech. zhodnotenie VZV, 3. splátka 

 

BU: 15 000 

15 000 

Kde:
VZV – vysokozdvižný vozík
BU – bankový účet 

 POZNÁMKA: 

Technické zhodnotenie vykonané na plne odpísanom majetku vyššie ako 30 000 Sk podľa § 24 ods. 2 ZDP nezvyšuje vstupnú cenu a ani zostatkovú cenu majetku a odpisuje sa v rovnakej odpisovej skupine, do ktorej bol zaradený pôvodný, už plne odpísaný majetok. 

Účtovanie v knihe dlhodobého majetku 

Do knihy dlhodobého majetku zaúčtuje Ľuboš technické zhodnotenie vysokozdvižného vozíka vo výške vstupnej ceny 60 000 Sk dňa 10. 10. 2007. 

 PRÍKLAD  č. 5: 

Podnikateľka Lea, ktorá podniká ako FO (projektové práce) a účtuje v sústave JÚ, kúpila v septembri 2007 softvér v hodnote 70 000 Sk, ktorý bude využívať pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. S dodávateľom softvéru sa dohodla na mesačných splátkach. Úhrady za softvér vykonala z bankového účtu podľa rozpisu splátok takto: 

 • dňa 10. 9. 2007 sumu 35 000 Sk, 
 • dňa 12. 11. 2007 sumu 17 500 Sk, 
 • dňa 10. 1. 2008 sumu 17 500 Sk. 

Dňa 11. 9. 2007 si softvér u dodávateľa prevzala a začala ho využívať v podnikaní. 

Softvér v obstarávacej cene 70 000 Sk bude Lea považovať za nehmotný majetok, ktorý sa odpisuje, tzn. že do daňových výdavkov sa dostane jeho obstarávacia cena prostredníctvom odpisov postupne. Nehmotný majetok je na účely odpisovania vymedzený v § 22 ods. 7 ZDP. Takýto majetok je možné odpisovať, len ak spĺňa všetky tri uvedené podmienky: 

 • vstupná cena nehmotného majetku je vyššia ako 50 000 Sk, 
 • prevádzkovo-technické funkcie tohto majetku sú dlhšie ako jeden rok, 
 • nehmotný majetok je obstaraný odplatne alebo je vytvorený vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s ním. 

Účtovanie v peňažnom denníku 

Do peňažného denníka zaúčtuje Lea podľa § 15 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ obstaranie softvéru v deň úhrady ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Účtovať bude na základe účtovného dokladu, ktorým bude kúpna zmluva, faktúra a bankový výpis. 

Dňa 10. 9. 2007 zaúčtuje 1. splátku za softvér ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 35 000 Sk, 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Obstaranie HM a NM“ 35 000 Sk. 

Pri účtovaní 2. a 3. splátky, ktoré zaúčtuje vždy v deň úhrady, bude postupovať tak ako pri účtovaní 1. splátky. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

666. 

10. 9. 

Obstaranie NM, 1. splátka 

 

BU: 35 000 

35 000 

777. 

12. 11. 

Obstaranie NM, 2. splátka 

 

BU: 17 500 

17 500 

Časť peňažného denníka, rok 2008 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

022. 

10. 1. 

Obstaranie NM, 3. splátka 

 

BU: 17 500 

17 500 

Kde:
NM – nehmotný majetok
BU – bankový účet 

Účtovanie v knihe dlhodobého majetku 

Do knihy dlhodobého majetku zaúčtuje Lea, v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ, obstaranie nehmotného majetku – softvéru, v obstarávacej cene 70 000 Sk, dňa 10. 10. 2007. 

 PRÍKLAD  č. 6: 

Podnikateľka Lujza, ktorá podniká ako FO a účtuje v sústave JÚ, má prenajatý osobný automobil na základe zmluvy s právom kúpy prenajatej veci (ďalej len finančný lízing). V roku 2007 so súhlasom prenajímateľa (lízingovej spoločnosti) automobil technicky zhodnotila – vybavila ho klimatizáciou a navigačným systémom GPS v hodnote 50 000 Sk. Lujza sa s lízingovou spoločnosťou dohodla, že technické zhodnotenie bude odpisovať. 

Technické zhodnotenie uhradila dodávateľovi dvoma splátkami. Predpokladajme, že splátky zaplatila takto: 

1. splátka 10. 12. 2007 vo výške 25 000 Sk, 
2. splátka 10. 1. 2008 vo výške 25 000 Sk. 

Ak sú na prenajatom hmotnom majetku vykonané práce, ktoré svojím charakterom zodpovedajú technickému zhodnoteniu a ich celková výška v danom zdaňovacom období je vyššia ako 30 000 Sk, označuje sa takýto majetok v súlade s ustanovením § 22 ods. 6 ZDP ako iný majetok. Iný majetok sa odpisuje, tzn. že jeho obstarávacia cena sa dostane do daňových výdavkov postupne prostredníctvom odpisov. 

Účtovanie v peňažnom denníku 

Technické zhodnotenie osobného automobilu v hodnote 50 000 Sk zaúčtuje Lujza do peňažného denníka takto: 

Dňa 10. 12. 2007 zaúčtuje 1. splátku, ktorú uhradila v hotovosti u dodávateľa, ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice 25 000 Sk (účtuje na základe výdavkového pokladničného dokladu, faktúry, príp. kúpnej zmluvy), 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Obstaranie HM a NM“ 25 000 Sk.  

Dňa 10. 1. 2008 zaúčtuje 2. splátku ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 25 000 Sk (účtuje na základe bankového výpisu, faktúry, príp. aj kúpnej zmluvy), 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Obstaranie HM a NM“ 25 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

888. 

10. 12. 

Tech. zhodnotenie OA, 1. splátka 

 

H: 25 000 

25 000 

Časť peňažného denníka, rok 2008 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

011. 

10. 1. 

Tech. zhodnotenie OA, 2. splátka 

 

BU: 25 000 

25 000 

Kde:
OA    – osobný automobil
H    – hotovosť
BU    – bankový účet 

Účtovanie v knihe dlhodobého majetku 

Do knihy dlhodobého majetku zaúčtuje Lujza, v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ, obstaranie hmotného majetku – technické zhodnotenie osobného automobilu, v obstarávacej cene 50 000 Sk dňa 10. 12. 2007. 

 PRÍKLAD č. 7: 

Libor, ktorý vykonáva ako samostatne zárobkovo činná osoba činnosť zubného lekára a účtuje v sústave JÚ, v roku 2007 obstaral nové vybavenie ambulancie (zubné kreslo, rtg. a podobne) za 1 000 000 Sk. Dodávateľ poskytol Liborovi tzv. dodávateľský úver, ktorý spočíva v tom, že kupujúci splatí zariadenie ambulancie v dvanástich splátkach v presne určených termínoch najneskôr do konca septembra 2008. V kúpnej zmluve bolo dohodnuté, že až do zaplatenia poslednej splátky ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa (predávajúceho) a na kupujúceho prejde vlastnícke právo dňom uhradenia poslednej splátky v roku 2008. 

V septembri 2007 Libor prevzal zariadenie od dodávateľa a začal ho využívať pri výkone činnosti zubného lekára. 

Predpokladajme, že Libor uhrádzal jednotlivé splátky v roku 2007 prevodom z bankového účtu takto: 

 • dňa 10. 9. 2007, 1. splátka vo výške 230 000 Sk, 
 • dňa 10. 10. 2007, 2. splátka vo výške 70 000 Sk, 
 • dňa 9. 11. 2007, 3. splátka vo výške 70 000 Sk, 
 • dňa 10. 12. 2007, 4. splátka vo výške 70 000 Sk. 

Libor bude považovať zariadenie ambulancie za hmotný majetok, ktorý bude odpisovať, tzn. že celkovú obstarávaciu cenu 1 000 000 Sk dostane do daňových výdavkov postupne, a to prostredníctvom odpisov. 

Pri rozhodovaní, či môže Libor hmotný majetok odpisovať už v roku 2007, aj keď ešte nie je majiteľom zariadenia, sa bude riadiť ustanovením § 24 ods. 1 písm. b) ZDP. 

Účtovanie v peňažnom denníku 

Do peňažného denníka bude Libor účtovať mesačnú splátku vždy v deň úhrady na základe účtovných dokladov, ktorými bude kúpna zmluva, faktúra a doklad o úhrade. Keďže všetky úhrady vykonal Libor prevodom z bankového účtu, dokladom o úhrade bude bankový výpis. 

Dňa 10. 9. 2007 zaúčtuje 1. splátku ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu 230 000 Sk, 
 • výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Obstaranie HM a NM“ 230 000 Sk. 

Obdobne zaúčtuje aj ostatné mesačné splátky vo výške 70 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Obstaranie HM a NM 

777. 

10. 9. 

HM, 1. splátka 

 

BU: 230 000 

230 000 

822. 

10. 10. 

HM, 2. splátka 

 

BU: 70 000 

70 000 

899. 

9. 11. 

HM, 3. splátka 

 

BU: 70 000 

70 000 

955. 

10. 12. 

HM, 4. splátka 

 

BU: 70 000 

70 000 

Kde:
HM     – hmotný majetok
BU     – bankový účet 

Účtovanie v knihe dlhodobého majetku 

Do knihy dlhodobého majetku, ktorú bude Libor viesť podľa ustanovenia § 16 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ, zaúčtuje obstaranie zariadenia ambulancie za 1 000 000 Sk dňa 10. 9. 2007. 

Časť knihy dlhodobého majetku 

DHM č. 1
Odpisová skupina: 2 
Názov DHM:  Zariadenie ambulancie
Doba odpisovania: 6 rokov 
Dátum obstarania: 10. 9. 2007
Spôsob odpisovania: rovnomerný 
Uvedený do užívania: 10. 9. 2007
Dátum vyradenia: 
Obstarávacia cena: 1 000 000 Sk
Dôvod vyradenia: 
Vstupná cena: 1 000 000 Sk 

 POZNÁMKY: 

Daňové odpisy = účtovným odpisom 

Rok 

VC v Sk 

Ročný odpis alebo KZO 

Odpis ročný v Sk 

Zostatková cena v Sk 

2007 

1 000 000 

   

Kde: 

VC – vstupná cena 
KZO – koeficient pre zrýchlené odpisovanie 


 

Účtovanie drobného a krátkodobého hmotného a nehmotného majetku

Pre správne zaúčtovanie kúpy majetku na splátky je potrebné vedieť aj to, ktorý majetok podnikateľ neodpisuje a môže ho zaúčtovať priamo do daňových výdavkov ako výdavok, ktorý ovplyvňuje základ dane. Takýto majetok sme si v 1. časti príspevku (uverejnenej v DÚPP č. 11 – 12/2007) nazvali ako drobný a krátkodobý hmotný majetok (ďalej len DKHM) a drobný a krátkodobý nehmotný majetok (ďalej len DKNM). 

 PRÍKLAD č. 8: 

Podnikateľka Linda, ktorá podniká ako FO (v oblasti finančného poradenstva) a účtuje v sústave JÚ, zistila v decembri 2007, že potrebuje zvýšiť svoje daňové výdavky, aby znížila výšku dane z príjmov FO za rok 2007. Preto sa rozhodla kúpiť počítač, ktorý obstarala kúpou na splátky. Celková obstarávacia cena počítača bola 29 000 Sk. Linda sa dohodla s dodávateľskou firmou na týchto splátkach: 

 • dňa 14. 12. 2007 splátka vo výške 10 000 Sk uhradená v hotovosti, 
 • dňa 12. 1. 2008 splátka vo výške 10 000 Sk uhradená bankovým prevodom, 
 • dňa 10. 2. 2008 splátka vo výške 9 000 Sk uhradená bankovým prevodom. 

Podnikateľka Linda obstarala v roku 2007 hmotný majetok, ktorého vstupná cena je nižšia ako 30 000 Sk, preto môže obstaranie tohto majetku zaúčtovať v plnej výške v čase obstarania do daňových výdavkov. Linda predpokladala, že aj keď nezaplatí celý počítač v roku 2007, bude si môcť odpísať v daňových výdavkoch celú jeho obstarávaciu cenu 29 000 Sk. Jej úvaha však nebola správna, pretože do daňových výdavkov môže v roku 2007 zaúčtovať len skutočnú platbu za počítač, t. j. len sumu 10 000 Sk. 

Účtovanie v peňažnom denníku 

Do peňažného denníka zaúčtuje Linda, podľa § 15 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ, jednotlivé splátky počítača v deň úhrady ako výdavok daňový, ktorý ovplyvňuje základ dane. 

Dňa 14. 12. 2007 zaúčtuje 1. splátku vo výške 10 000 Sk ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice (účtuje na základe faktúry a výdavkového pokladničného dokladu) 10 000 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 10 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Prevádzková réžia“ 10 000 Sk. 

2. a 3. splátku zaúčtuje v deň úhrady ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu (účtuje na základe faktúry a bankového výpisu), 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Prevádzková réžia“. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Výdavky celkom 

Prevádzková réžia 

855. 

14. 12. 

Nákup PC, 1. splátka 

 

H: 10 000 

10 000 

10 000 

Časť peňažného denníka, rok 2008 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Výdavky celkom 

Prevádzková réžia 

022. 

12. 1. 

Nákup PC, 2. splátka 

 

BU: 10 000 

10 000 

10 000 

066. 

10. 2. 

Nákup PC, 3. splátka 

 

BU: 9 000 

9 000 

9 000 

Kde:
H    – hotovosť
BU    – bankový účet 

Účtovanie v pomocnej evidencii 

V prípade, že sa podnikateľka Linda rozhodla evidovať drobný a krátkodobý majetok v pomocnej evidencii, odporúčame jej, aby postupovala tak, ako je ďalej uvedené. 

 POZNÁMKA: 

Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 ZÚ má podnikateľ, ktorý účtuje v sústave JÚ, povinnosť účtovať v pomocných knihách vtedy, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke. Z uvedeného ustanovenia a ani z iného ustanovenia Postupov účtovania v JÚ nevyplýva podnikateľovi – FO, povinnosť viesť osobitnú evidenciu o DKHM a DKNM, pretože tento majetok sa vo výkazoch účtovnej závierky neuvádza. 

Podnikateľom, ktorí nakupujú DKHM a DKNM a využívajú ho pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, odporúčame, aby viedli evidenciu v pomocnej knihe DKHM a DKNM. Podnikatelia by mali postupovať tak, že si stanovia (najlepšie v internej účtovnej smernici) hranicu v Sk, od ktorej budú DKHM a DKNM evidovať v pomocnej evidencii. 

Do pomocnej evidencie s názvom „Kniha DKHM“ zaevidovala Linda obstaranie majetku v obstarávacej cene 29 000 Sk. 

Kniha DKHM, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum obstarania 

Názov majetku 

Obstarávacia cena v Sk 

Vyradenie majetku 

dátum 

dôvod 

9. 

14. 12. 

Počítač 

29 000 

   

 PRÍKLAD  č. 9: 

Podnikateľka Ľuba, ktorá podniká ako FO (vedenie účtovníctva a miezd) a účtuje v sústave JÚ, si obstarala formou kúpy na splátky softvér v hodnote 45 000 Sk. Splátky, ktoré si dohodla s dodávateľom softvéru, vykonala takto: 

1. splátku dňa 10. 12. 2007 vo výške 25 000 Sk uhradila do pokladnice v dodávateľskej firme, 
2. splátku vo výške 20 000 Sk uhradila bankovým prevodom dňa 10. 1. 2008. 

Ľuba softvér prevzala od dodávateľa dňa 12. 12. 2007 a po nainštalovaní v počítači začala využívať na podnikateľské účely. 

Softvér v ocenení nižšom ako 50 000 Sk je možné označiť za dlhodobý nehmotný drobný majetok, ktorý môže podnikateľka Ľuba zaúčtovať v čase obstarania do daňových výdavkov (výdavkov ovplyvňujúcich základ dane). 

 POZNÁMKA: 

Podľa § 22 ods. 7 ZDP nehmotným majetkom na účely odpisovania je aj softvér (počítačové programy), ak spĺňa všetky tri uvedené podmienky: 

 • jeho vstupná cena je vyššia ako 50 000 Sk, 
 • má prevádzkovo-technickú funkciu alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok, 
 • je obstaraný odplatne alebo vytvorený vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s ním. 

Účtovanie v peňažnom denníku 

Do peňažného denníka zaúčtuje Ľuba v súlade s § 15 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ obe splátky softvéru v deň úhrady ako výdavok daňový, ktorý ovplyvňuje základ dane. To znamená, že 1. splátka vo výške 25 000 Sk bude daňovým výdavkom roku 2007 a 2. splátka vo výške 20 000 Sk bude daňovým výdavkom roku 2008. 

Dňa 10. 12. 2007 zaúčtuje Ľuba 1. splátku softvéru ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice (účtuje na základe faktúry a výdavkového pokladničného dokladu) 25 000 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 25 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Prevádzková réžia“ 25 000 Sk. 

2. splátku zaúčtuje dňa 10. 1. 2008 ako: 

 • výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu (účtuje na základe faktúry a bankového výpisu) 20 000 Sk, 
 • výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom“ 20 000 Sk, 
 • výdavok v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci „Prevádzková réžia“ 20 000 Sk. 

Časť peňažného denníka, rok 2007 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Výdavky celkom 

Prevádzková réžia 

777. 

10. 12. 

Softvér, 1. splátka 

 

H: 25 000 

25 000 

25 000 

Časť peňažného denníka, rok 2008 (v Sk) 

Por. číslo 

Dátum 

Názov položky 

Peňažné prostriedky 

Výdavky ovplyvňujúce
základ dane 

Príjmy 

Výdavky 

Výdavky celkom 

Prevádzková réžia 

021. 

10. 1. 

Softvér, 2. splátka 

 

BU: 20 000 

20 000 

20 000 

Kde:
H    – hotovosť
BU    – bankový účet 

Účtovanie v pomocnej evidencii 

Do pomocnej evidencie, ktorú Ľuba vedie pre DKHM a DKNM, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 5 000 Sk, zaevidovala obstaranie softvéru v hodnote 45 000 Sk. 

Kniha DKHM, rok 2007 

Por. číslo 

Dátum obstarania 

Názov majetku 

Obstarávacia cena v Sk 

Vyradenie majetku 

dátum 

dôvod 

7. 

10. 12. 

Softvér Mzdy 

45 000 

   

Rozdiel medzi úhradou preddavku a kúpou majetku na splátky 

V podnikateľskej praxi je nutné rozlišovať medzi kúpou majetku na splátky a medzi úhradou preddavkovej platby (zálohovej platby) na budúcu dodávku majetku, a to hlavne v prípade úhrady na prelome roka. 

V prípade, že podnikateľ zaplatí napríklad v decembri 2007 preddavok (zálohu) na budúcu dodávku DKHM alebo DKNM a tento majetok mu bude dodaný až v roku 2008, musí postupovať podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP, t. j. poskytnutý preddavok je daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu dodávky tovaru, služby alebo k inému plneniu, na ktorých úhradu bol poskytnutý. Ak bol preddavok zaplatený napríklad na dodávku počítača v obstarávacej cene nižšej ako 30 000 Sk (počítač v obstarávacej cene nižšej ako 30 000 Sk je DKHM) a počítač bude podnikateľovi dodaný až v roku 2008, nie je zaplatený preddavok daňovým výdavkom roku 2007, ale až roku 2008. 

V prípade kúpy majetku na splátky musí byť táto skutočnosť uvedená v kúpnej zmluve. Napríklad, ak podnikateľ obstará v decembri 2007 počítač, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 30 000 Sk, na splátky a dohodnuté splátky bude uhrádzať v roku 2007 a v roku 2008 (počítač mu bude dodaný v roku 2007), daňovým výdavkom v roku 2007 budú skutočne uhradené splátky v roku 2007 a daňovým výdavkom roku 2008 budú skutočne uhradené splátky v roku 2008.