facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Novely zákonov o zdravotnom a sociálnom poistení z pohľadu daňového a účtovného

V oblasti zdravotného a sociálneho poistenia dochádza k pomerne častým zmenám právnej úpravy. S účinnosťou od 1. januára 2007 sa zákonom č. 673/2006 Z. z. doplnil zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Z pohľadu podnikateľských subjektov táto novela stanovila záväzné termíny na vykonanie a podanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2007 za predchádzajúci kalendárny rok. Pre zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je významnou zmenou zvýšenie sadzby poistného plateného štátom na 5 % z vymeriavacieho základu v období od 1. januára do 30. apríla 2007. 

Rovnako s účinnosťou od 1. januára 2007 sa zákonom č. 677/2006 Z. z. doplnil zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení tým, že vymedzil činnosť generálneho riaditeľa, dozornej rady a hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne. 

Za účelom správneho vedenia účtovnej dokumentácie, stanovenia daňovej uznateľnosti platených odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, správneho vykázania výsledku hospodárenia účtovnej jednotky je potrebné zákony o zdravotnom poistení a sociálnom poistení posúdiť aj z pohľadu daňového a účtovného. Zmena právnej úpravy zdravotného a sociálneho poistenia si v niektorých prípadoch vyžaduje aj novelizáciu zákona o dani z príjmov. Príkladom toho je zákon č. 688/2006 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2007 dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov [napr. doplnenie § 5 ods. 1 písm. i) a zrušenie § 8 ods. 1 písm. k)]. 

I. Zákon o zdravotnom poistení a zákon o sociálnom poistení z daňového pohľadu 

1. Preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie 

Preddavky na verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti platené zamestnancom vo výške, v ktorej je zamestnanec povinný poistné platiť, sú súčasťou mzdových nákladov, t. j. príjmov zo závislej činnosti v zmysle § 5 zákona o dani z príjmov a pre zamestnávateľa predstavujú daňové výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) bodu 5 zákona o dani z príjmov.  

Nedoplatky preddavkov na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného na zdravotné a sociálne poistenie znižujú zamestnancovi základ dane z príjmov zo závislej činnosti. Vrátené preddavky na poistné a poistné na zdravotné a sociálne poistenie, o ktoré sa zamestnancovi v predchádzajúcom období znížil príjem zo závislej činnosti, sa považujú v zmysle § 5 ods. 1 písm. i) za príjmy zo závislej činnosti. Platí to pre nedoplatky a preplatky z dôvodu nesprávneho výpočtu výšky poistného a jeho odvodu alebo z dôvodu vysporiadania rozdielu z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. 

Preddavky na verejné zdravotné poistenie a poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové a garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity platené zamestnávateľom vo výške, v ktorej je zamestnávateľ povinný poistné platiť za svojich zamestnancov, predstavujú daňové výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v zmysle § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov. 

Preddavky na verejné zdravotné poistenie a poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity platené samostatne zárobkovo činnou osobou, vo výške ktorej je SZČO povinný poistné platiť, predstavujú daňové výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v zmysle § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov pri uplatňovaní príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Uhradené nedoplatky preddavkov na poistné, nedoplatky poistného a nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia sú daňovými výdavkami v zmysle uvedeného ustanovenia. Vrátené preddavky na poistné a poistné, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, o ktoré sa v predchádzajúcom období znížil príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, sa považujú za príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. 

Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinná platiť dobrovoľne poistená osoba, sa u poistenca s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov odpočítava zo základu dane pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. U poistenca s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 sa poistné na sociálne poistenie dobrovoľne poistenej osoby zahŕňa do daňových výdavkov v zmysle § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov. Uvedené platí aj v prípade, že poistenec je súčasne aj povinne, aj dobrovoľne poistenou osobou. Tento postup je v súlade s bodom 29 Usmernenia Ministerstva financií SR k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov k niektorým problematickým oblastiam pri posudzovaní vyčíslenia výšky základu dane z príjmov č. 2634/2004/72 (Finančný spravodajca č. 2/2004). 

2. Pokuty, penále a úroky z omeškania 

Za porušenie predpisov v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia môžu byť platitelia poistného sankcionovaní. Príslušná zdravotná poisťovňa môže uložiť pokuty za porušenie povinností v zmysle § 26 zákona o zdravotnom poistení a predpísať úroky z omeškania z dlžnej sumy poistného v zmysle § 18 zákona o zdravotnom poistení. Sociálna poisťovňa môže uložiť pokuty za porušenie povinností v zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení a predpísať penále z dlžnej sumy poistného a príspevkov v zmysle § 240 zákona o sociálnom poistení. Tieto sankcie sú z účtovného a daňového pohľadu považované za ostatné pokuty a penále a v zmysle § 21 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov  nie sú daňovými výdavkami

3. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 

V nadväznosti na platenie preddavkov na zdravotné poistenie bol zavedený inštitút ročného zúčtovania, ktorého úlohou je vypočítať poistné na zdravotné poistenie z príjmov uplynulého kalendárneho roka, porovnať so zaplatenými preddavkami a vyčísliť rozdiel, ktorým môže byť preplatok alebo nedoplatok. 

Lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia pre rok 2007 sú v zmysle § 31b zákona č. 673/2006 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, nasledovné: 

 • do 30. júna 2007 – je poistenec povinný vykonať ročné zúčtovanie za predchádzajúci kalendárny rok a do uvedeného termínu ho podať príslušnej zdravotnej poisťovni, okruh poistencov, ktorí sú povinní ročné zúčtovanie vykonať, stanovuje § 19 zákona o zdravotnom poistení, 
 • do 15. mája 2007 – môže poistenec, ktorý bol len zamestnancom, požiadať posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ je povinný ročné zúčtovanie vykonať, zamestnanec je zároveň povinný predložiť doklady od prípadných predchádzajúcich zamestnávateľov, 
 • do 31. mája 2007 – je zamestnávateľ, ktorý ročné zúčtovanie nevykonáva, povinný vydať a doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad s uvedením úhrnu príjmov, zaplatených preddavkov zamestnanca a zamestnávateľa za zamestnanca, 
 • do 31. augusta 2007 – je poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie povinný oznámiť zamestnancovi alebo iným zamestnávateľom výšku nedoplatku alebo preplatku – v prípade, že nedoplatok alebo preplatok presahuje 100 Sk, 
 • do 30. septembra 2007 – zamestnávateľ je povinný vypočítať a vyrovnať s príslušnou zdravotnou poisťovňou svoje preplatky a nedoplatky a Oznámenie o preplatkoch a nedoplatkoch predložiť príslušnej zdravotnej poisťovni do uvedeného termínu, 
 • do 31. októbra 2007 – platiteľ poistného je povinný odviesť nedoplatok príslušnej zdravotnej poisťovni, 
 • do 30. novembra 2007 – príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného plateného štátom a do uvedeného termínu ho podať ministerstvu zdravotníctva. 

Aj v roku 2007 sa bude ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávať za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom roku, t. j. ročné zúčtovanie bude vykonávať rovnaký okruh poistencov a na tlačivách, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. 

U podnikateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov uhradený nedoplatok z ročného zúčtovania bude daňovým výdavkom v zmysle § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov. Príslušnou zdravotnou poisťovňou vrátený preplatok z ročného zúčtovania nebude ostatným príjmom v zmysle § 8 ZDP, tak ako to bolo do 31. 12. 2006, ale s účinnosťou od 1. 1. 2007 bude príjmom z podnikania podľa § 6 zákona o dani z príjmov v závislosti od druhu vykonávanej činnosti. 

V prípade, že podnikateľ v roku 2006 skončil podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť, môže vykonať úpravu základu dane o rozdiel z ročného zúčtovania prostredníctvom dodatočného daňového priznania v zmysle § 39 zákona o správe daní a poplatkov. Tento postup je v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR číslo MF021796/2006/72 o zahrnutí nedoplatku, resp. preplatku vzniknutých po vykonanom ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za kalendárny rok 2005 do základu dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (Finančný spravodajca č. 8/2006), ktoré bude v tejto časti usmernenia s veľkou pravdepodobnosťou platné aj po vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2006. 

U zamestnanca s príjmami zo závislej činnosti bude nedoplatok z ročného zúčtovania znižovať základ dane podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov. Nedoplatok zrazí zamestnancovi jeho zamestnávateľ zo zdaniteľných príjmov a spolu s ostatným povinným poistným v príslušnom mesiaci zníži základ dane zamestnanca. V prípade, že zamestnanec uhradí nedoplatok sám, uhradený nedoplatok si môže uplatniť pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov alebo pri podaní daňového priznania. Vrátený preplatok z ročného zúčtovania sa v zmysle § 5 ods. 1 písm. i)  považuje za príjmy zo závislej činnosti, t. j. zamestnávateľ je povinný vrátený preplatok daňovo vysporiadať pripočítaním k základu dane. 

II. Zákon o zdravotnom poistení a zákon o sociálnom poistení z účtovného pohľadu 

1. Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva 

Základné predpisy upravujúce účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva sú: 

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
 • opatrenie MF SR č. 23586/2002/92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených v účtovnej závierke na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších opatrení. 

Účtovanie preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie za zamestnanca a zamestnávateľa je nasledovné: 

 • v peňažnom denníku sa ako výdavky ovplyvňujúce základ dane pri výplate miezd a úhrade odvodov účtuje v stĺpci mzdy – odvody za zamestnanca, ktoré sú súčasťou mzdy a v stĺpci platby do poistných fondov a garančného fondu – odvody zamestnávateľa, 
 • v knihe záväzkov sa účtujú záväzky voči Sociálnej poisťovni a príslušným zdravotným poisťovniam, a to pri zúčtovaní miezd ako vznik záväzkov a pri úhrade ako zánik, resp. zníženie záväzkov. 

Účtovanie preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie za podnikateľa, samostatne zárobkovo činnú osobu je nasledovné: 

 • v peňažnom denníku sa ako výdavky ovplyvňujúce základ dane pri úhrade odvodov účtuje v stĺpci platby do poistných fondov a garančného fondu, 
 • v knihe záväzkov sa účtujú záväzky voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni ako vznik záväzkov a pri úhrade ako zánik, resp. zníženie záväzkov. 

Účtovanie nedaňových výdavkov, ktorými sú pokuty, penále a úroky z omeškania, je nasledovné: 

 • v peňažnom denníku sa pri úhrade zaúčtujú ako výdavky neovplyvňujúce základ dane v stĺpci ostatné, 
 • v knihe záväzkov sa účtujú záväzky voči Sociálnej poisťovni alebo príslušnej zdravotnej poisťovni ako vznik záväzkov a pri úhrade ako zánik, resp. zníženie záväzkov. 

2. Účtovanie v sústave podvojného účtovníctva 

Základné predpisy upravujúce účtovanie v sústave podvojného účtovníctva sú: 

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
 • opatrenie MF SR č. 23054/2002/92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších opatrení. 

O preddavkoch na zdravotné poistenie a o poistnom na sociálne poistenie sa účtuje v rámci miezd. Účtovanie je nasledovné: 

                                                                            MD       D 
Hrubá mzda                                                     521     331 
Zdravotné poistenie – zamestnanci           331     336 
Sociálne poistenie – zamestnanci             331     336 
Zdravotné poistenie – zamestnávateľ        524     336 
Sociálne poistenie – zamestnávateľ          524     336 
Úhrada zdravotného poistenia                    336     221 / 211 
Úhrada sociálneho poistenia                      336     221 / 211 
Výplata mzdy zamestnancom                      331     221 / 211 

Pokuty, penále a úroky z omeškania sa zaúčtujú nasledovne: 

                                                                            MD       D 
Predpis                                                            545     336 
Úhrada                                                             336     221 / 211