facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Komentár k zákonu o účtovníctve

Komentár k zákonu o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z. a zákona č. 688/2006 Z. z.
Zákon č. 431/2002 Z. z. z 18. júna 2002 nadobudol účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 3 ods. 4 až 7, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2004. Znenie ods. 4 až 7 § 3 dáva účtovným jednotkám možnosť používať ako účtovné obdobie okrem kalendárneho roka aj hospodársky rok.
Zákon č. 562/2003 Z. z. opravil niektoré zrejmé chyby a nesprávnosti, upresnil oprávnenie kontroly účtovníctva daňovými úradmi a ustanovil povinnosť vedenia podvojného účtovníctva pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú platiteľmi DPH.
Tento zákon ako celok nadobudol účinnosť 1. januárom 2004 s výnimkou bodov, ktorými sa upravovala povinnosť podnikateľov FO, platiteľov DPH, účtovať v podvojnom účtovníctve, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. januárom 2005. Ustanovenie o povinnom prechode na podvojné účtovníctvo pred nadobudnutím účinnosti zrušila novela č. 561/2004 Z. z. zákona o účtovníctve schválená 9. septembra 2004.
Zákon č. 561/2004 Z. z. z 9. septembra obsahuje 74 bodov, ktorými sa novelizuje pôvodný zákon č. 431/2002 Z. z. Popri zrušení povinnosti podnikateľov FO, ktorí sú platiteľmi DPH, účtovať v podvojnom účtovníctve, upresneniach a aktualizáciách niektorých pôvodných znení, obsahuje zákon aj niekoľko ďalších významných zmien. Napríklad: 

– O zmenu účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok nemusí účtovná jednotka písomne žiadať správcu dane, ale postačuje, ak tento svoj zámer príslušnému správcovi dane oznámi najmenej 15 dní pred zamýšľanou zmenou. 

– Upravuje sa povinnosť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IAS skupine konkrétnych účtovných jednotiek a obchodným spoločnostiam, ktoré splnia zákonom stanovené kritériá.
Úprava je obsiahnutá v doplnených § 17a a § 17b, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2006. 

– Zákon č. 518/2005 Z. z. z 27. októbra 2005 do § 21 dopĺňa ods. 9, ktorým sa  povinnosť osobitného predkladania  výročnej správy Ministerstvu financií SR podľa § 21 ods. 8 stanovuje aj pre účtovné jednotky, v ktorých má orgán verejnej moci  väčšinový podiel na hlasovacích   právach preto, že má podiel na účtovnej jednotke  alebo akcie účtovnej jednotky, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a to i nepriamo prostredníctvom iných osôb. Zákon č. 518/2005 Z. z. nadobudol účinnosť  1. januára 2006. 

– Zákon č. 688/2006 Z. z. z 29. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺńa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, mení a dopĺňa  zákon o účtovníctve v Čl. III. Novela  upravuje  okrem iného najmä § 17a a § 17b, ktoré upravujú povinnosť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov. 

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení noviel je obsahovo rozdelený do siedmich častí:  
PRVÁ ČASŤ – Základné a všeobecné ustanovenia, § 1 až § 8 
DRUHÁ ČASŤ – Účtovné sústavy, účtovné doklady, účtovné zápisy a účtovné knihy, § 9 – § 16 
TRETIA ČASŤ – Účtovná závierka, § 17 až § 23 
ŠTVRTÁ ČASŤ – Spôsoby oceňovania – § 24 až § 28 
PIATA ČASŤ – Inventarizácia, § 29 a § 30 
ŠIESTA ČASŤ – Účtovná dokumentácia, § 31 až § 37 
SIEDMA ČASŤ – Záverečné ustanovenia, § 38 až § 41