facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Povinnosti platiteľa DPH na konci kalendárneho roka

Napriek tomu, že zdaňovacím obdobím platiteľa DPH je mesiac alebo štvrťrok, niektoré povinnosti platiteľa DPH sa v súlade so zákonom zákonom o DPH viažu k ukončeniu kalendárneho roka.

V závere kalendárneho roka má platiteľ dane predovšetkým tieto povinnosti:

 • ročné vysporiadanie koeficientu (§ 50 zákona o DPH),
 • úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku,
 • prehodnotenie zdaňovacieho obdobia.

Zákon o DPH definuje aj ďalšie povinnosti platiteľa dane, ktoré sa viažu k obdobiu 12 mesiacov, nie je to však obdobie kalendárneho roku. Najčastejším prípadom je prepočet obratu pre povinnú registráciu platiteľa dane podľa § 4 zákona o DPH za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, príp. určenie momentu dodania tovaru alebo služby, ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov a pod.

Ročné vysporiadanie koeficientu

Ročné vysporiadanie koeficientu je povinný robiť platiteľ dane, ktorý minimálne v jednom zdaňovacom období uplatňuje koeficient (§ 50 ods. 4 zákona o DPH). V praxi to znamená vypočítať koeficient z údajov skončeného kalendárneho roka a vypočítať odpočítateľnú daň, ktorá sa viaže k nakúpeným tovarom a službám zaradeným v tretej skupine za kalendárny rok. Ročné vysporiadanie koeficientu robí platiteľ v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, t. j. za december, prípadne štvrtý štvrťrok.

Povinnosť ročného vysporiadania koeficientu má aj platiteľ, ktorý v priebehu kalendárneho roka:

 • prestane byť platiteľom alebo
 • sa stane platiteľom.

Tento platiteľ vypočíta odpočítateľnú daň, a to za obdobie kalendárneho roka, v ktorom mal postavenie platiteľa dane.

POZNÁMKA
Postup platiteľa pri ročnom vysporiadaní odpočítanej dane bude predmetom samostatného príspevku uverejneného v nasledujúcom čísle DaÚ.

Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

V poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku má platiteľ povinnosť robiť úpravu dane odpočítanej pri investičnom majetku (§ 54 zákona o DPH).

Investičným majetkom pre účely zákona o DPH sú:

 • hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 € a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
 • budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory,
 • nadstavby budov, prístavby budov a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa osobitného predpisu [§ 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov]. Úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia sa vzťahuje na stavebné pozemky, u ktorých bola odpočítaná daň po 1. 1. 2006.

U tohto majetku má platiteľ dane povinnosť vykonať úpravu odpočítanej dane, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady, zmení účel jeho použitia.

Zmenou účelu použitia investičného majetku podľa zákona o DPH je, ak platiteľ:

 • investičný majetok, pri ktorom si odpočítal daň, používa na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb s možnosťou pomerného odpočítania dane,
 • investičný majetok, pri ktorom si nemohol odpočítať daň, používa na dodávky tovarov a služieb s možnosťou odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb s možnosťou pomerného odpočítania dane,
 • investičný majetok, pri ktorom odpočítal daň v pomernej výške, používa na dodávky tovarov a služieb s možnosťou odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane,
 • za zmenu účelu použitia investičného majetku, pri ktorom platiteľ odpočítal pomernú výšku dane, sa považuje aj zmena výšky ročného koeficientu o hodnotu väčšiu ako 0,1.

Ak sa suma odpočítanej dane označí znakmi 1, 0 alebo k, potom zjednodušene sa jednotlivé zmeny účelu použitia môžu vyjadriť:

1 – 0 – pôvodne s možnosťou odpočítania dane, zmena na účel použitia bez možnosti odpočítania dane,
1 – k – pôvodne s možnosťou odpočítania dane, zmena na účel použitia s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške (prepočet koeficientom),
0 –1 – pôvodne bez možnosti odpočítania, zmena na účel použitia s možnosťou odpočítania dane,
0 – k – pôvodne bez možnosti odpočítania dane, zmena na účel použitia s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške (prepočet koeficientom),
k – 1 – pôvodne s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške, zmena na účel použitia s možnosťou odpočítania dane v plnej výške,
k – 0 – pôvodne s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške (prepočet koeficientom), zmena na účel použitia bez možnosti odpočítania dane,
k – k – pôvodne s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške, zmena z titulu rozdielu koeficientu, ktorý je väčší ako 0,1.

Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku je päť kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom investičný majetok platiteľ dane nadobudol alebo na vlastné náklady vytvoril. U budov, stavebných pozemkov, bytov, nebytových priestorov, nadstavieb, prístavieb a stavebných úprav budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali povolenie podľa § 76 stavebného zákona, je obdobie na úpravu odpočítanej dane desať rokov. Toto obdobie začína plynúť v roku, v ktorom bol investičný majetok uvedený po prvýkrát do užívania.

Príklad č. 1:
Platiteľ dane kúpil v máji 2009 nákladný automobil v cene s DPH 119 000 €. Odpočítanie dane si uplatnil v plnej výške v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj 2009. U tohto výrobného zariadenia, ktoré je investičným majetkom, je platiteľ povinný sledovať zmenu účelu jeho použitia 5 rokov, t. j. do 31. 12. 2013 (od roku 2009 do 31. 12. 2013).
Platiteľ dane v období apríl – október 2009 urobil stavebné úpravy administratívnej budovy, ktoré si vyžiadali stavebné povolenie, v cene s DPH 595 000 €. Odpočítanie dane si uplatnil v plnej výške. U vykonaných stavebných úprav je povinný sledovať zmenu účelu použitia desať rokov, t. j. do 31. 12. 2018.

Úpravu odpočítanej dane robí platiteľ dane vždy v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom zmenil účel použitia investičného majetku. Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely tohto ustanovenia sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

Úpravu odpočítanej dane platiteľ nevykoná, ak absolútna hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia investičného majetku predstavuje 0,10 a menej, pričom hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia investičného majetku je rozdiel čísla A a čísla B podľa prílohy č. 1.

Príklad č. 2:
Platiteľ dane si pri kúpe úžitkového automobilu v roku 2008 odpočítal daň v pomernej výške, krátil ju koeficientom 0,9, a to z dôvodu, že úžitkový automobil používa aj na činnosti oslobodené od dane. Za rok 2009 má platiteľ ročný koeficient:

 • 0,92, t. j. hodnota vyjadrujúca zmenu účelu je 0,06, menej ako 0,10, preto platiteľ dane nie je povinný vykonať úpravu odpočítanej dane,
 • 0,86, t. j. hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia je 0,12, viac ako 0,10, platiteľ je povinný vykonať úpravu odpočítanej dane.

Výsledok úpravy môže byť záporný, t. j. v prospech platiteľa, alebo kladný v neprospech platiteľa. Vypočítaný rozdiel so znamienkom plus alebo mínus uvádza platiteľ podľa sadzieb dane v riadku 18 alebo 19 daňového priznania.

Samotný výpočet dodatočne neodpočítateľnej dane, resp. dodatočne odpočítanej dane platiteľ urobí podľa vzorca, ktorý tvorí prílohu č. 1 zákona o DPH.

DD = DV x (A – B) x R
5 alebo 10

DD je výsledok úpravy odpočítanej dane, ktorý v prípade záporného znamienka predstavuje dodatočne odpočítateľnú daň a v prípade kladného znamienka predstavuje dodatočne neodpočítateľnú daň;
DV je daň vzťahujúca sa k obstarávacej cene investičného majetku alebo vlastným nákladom investičného majetku;
A je číslo 1, ak platiteľ odpočítal daň v plnej výške, alebo číslo 0, ak platiteľ neodpočítal daň alebo hodnota koeficientu vypočítaného po skončení kalendárneho roka, ak platiteľ dane odpočítal daň v pomernej výške;
B je číslo, ktoré predstavuje koeficient vypočítaný po skončení kalendárneho roka, v ktorom platiteľ dane zmenil účel použitia investičného majetku, alebo číslo 0, alebo číslo 1, a to podľa zmeny účelu použitia podľa § 54 ods. 3 zákona o DPH;
R je počet kalendárnych rokov, ktoré zostávajú do skončenia obdobia na úpravu odpočítania dane (5 alebo 10 rokov) vrátane roka, v ktorom došlo k zmene účelu použitia investičného majetku.

V príklade uvažujeme s investičným majetkom podľa § 54 ods. 2 písm. a), u ktorého je obdobie na úpravu odpočítanej dane 5 rokov.

Príklad č. 3:
Platiteľ kúpil investičný majetok v auguste 2007, vstupnú daň odpočítal v plnej výške. V roku 2009 začal investičný majetok používať výlučne na dodanie služieb oslobodených od dane podľa § 37 (sprostredkovanie poistenia). V roku 2009 došlo k zmene účelu použitia majetku, a to na účel bez možnosti odpočítania dane. Platiteľ dane je v daňovom priznaní za december 2009 povinný robiť úpravu odpočítanej dane.

Obstarávacia cena majetku bez dane bola 500 000 Sk, suma dane 95 000 Sk a bola odpočítaná v plnej výške. K zmene účelu použitia majetku (bez možnosti odpočítania dane) došlo v treťom roku (2009).

DD = DV x (A – B) x R = 95 000 x (1 – 0) x 3 = 57 000 Sk
5 5

Prepočet na eurá:

57 000 : 30,1260 = 1 892,053375, po zaokrúhlení 1 892,05 €

Platiteľ dane vykoná odvod dodatočne neodpočítateľnej dane v sume 1 892,05 € v daňovom priznaní za december 2009.

Ak platiteľ dane v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej dane dodá investičný majetok s uplatnením dane, posudzuje sa tento investičný majetok až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, akoby bol používaný na podnikanie s možnosťou odpočítania dane. Ak v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej dane platiteľ dodá investičný majetok s oslobodením od dane, posudzuje sa tento investičný majetok až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, akoby bol používaný na podnikanie s oslobodením od dane.

Príklad č. 4:
Platiteľ dane kúpil v roku 2004 nehnuteľnosť v režime oslobodenia od dane. V roku 2009 urobil vo vlastnej réžii stavebné úpravy, ktoré si vyžiadali stavebné povolenie podľa § 76 stavebného zákona. Z tovarov a služieb obstaraných za účelom stavebných úprav si odpočítal daň v plnej sume. Investičný majetok (stavebné úpravy) v celkovej sume s DPH 476 000 € dal do užívania po kolaudácii v auguste 2009. Obdobie na úpravu odpočítanej dane je 10 rokov, t. j. roky 2009 – 2018.
V novembri 2009 nehnuteľnosť predal v režime oslobodenia od dane. Podľa § 54 je platiteľ dane povinný robiť úpravu odpočítanej dane, pretože až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane sa tento investičný majetok posudzuje, akoby bol používaný na podnikanie s oslobodením od dane.

K zmene účelu použitia došlo v prvom roku, platiteľ dane je povinný vrátiť celú sumu odpočítanej dane.

DD = DV x (A – B) x R = 76 000 x (1 – 0) x 10 = 76 000 x 10 = 76 000 Sk
10 10 10

Poznámka:
Ak by platiteľ nehnuteľnosť predal podľa § 38 ods. 1 s uplatnením dane, povinnosť robiť úpravu odpočítanej dane by nemal, investičný majetok by sa až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane posudzoval, akoby bol používaný na podnikanie s možnosťou odpočítania dane.

Platiteľ dane je povinný robiť opakovane úpravu odpočítanej dane, ak sa zmení účel použitia investičného majetku tým, že medziročný rozdiel koeficientov je opakovane väčší ako 0,1.

Príklad č. 5:
Platiteľ dane si pri kúpe nehnuteľnosti v roku 2005 odpočítal daň v pomernej výške koeficientom 0,95. Obdobie na úpravu odpočítanej dane plynie od roku 2005 do roku 2014. V roku 2007 bol platiteľ povinný urobiť úpravu odpočítanej dane z dôvodu, že ročný koeficient za rok 2007 bol 0,82, t. j. rozdiel 0,13 je väčší ako 0,1.

Cena nehnuteľnosti s DPH – 7 140 000 Sk, z toho DPH 1 140 000 Sk

Suma odpočítanej dane v roku 2005: 1 140 000 x 0,95 = 1 083 000 Sk

Zmena účelu použitia v roku 2007:

DD = 1 140 000 x (0,95 – 0,82) x 7 = 148 200 x 7 = 103 740 Sk
10 10

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie roku 2007 vykázal platiteľ dodatočne neodpočítateľnú daň 103 740 Sk.

Za rok 2009 má platiteľ ročný koeficient 0,70, preto je povinný opäť robiť úpravu odpočítanej dane (rozdiel ročných koeficientov 0,82 – 0,70 je väčší ako 0,1).

Zmena účelu použitia v roku 2009:

DD = 1 140 000 x (0,82 – 0,70) x 5 = 1 140 000 x 0,12 x 5 = 136 800 x 5 = 68 400 Sk
10 10 10

Prepočet na eurá:
68 400 : 30,126 = 2 270,4645, po zaokrúhlení 2 270,46 €.

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie roku 2009 uvedie platiteľ dodatočne neodpočítateľnú daň v sume 2 270,46 €.

Prehodnotenie zdaňovacieho obdobia platiteľa

Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac (§ 77 ods. 1). Platiteľ dane, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol obrat nižší ako 331 939,19 €, má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok.

Platiteľ dane, ktorý má podľa § 77 ods. 2 zákona o DPH štvrťročné zdaňovacie obdobie, je povinný na konci kalendárneho roka prehodnotiť svoje zdaňovacie obdobie na základe obratu dosiahnutého za kalendárny rok. Platiteľ so štvrťročným zdaňovacím obdobím, ktorý za kalendárny rok dosiahne obrat 331 939,19 €, má od prvého mesiaca nasledujúceho kalendárneho roku mesačné zdaňovacie obdobie (t. j. je povinný podať daňové priznanie za január 2010 a nasledujúce kalendárne mesiace). Obrat pre účely zákona o DPH je definovaný v § 4 ods. 9 ako výnosy (príjmy) z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 36 a podľa § 40 až § 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak sú tieto služby poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku. Platitelia, ktorí podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení, započítavajú do obratu svoje obraty a obrat zo spoločného podnikania.

Zmenu zdaňovacieho obdobia, ktorá vyplýva štvrťročnému platiteľovi dane zo zákona (dosiahnutím obratu), nie je povinný oznamovať správcovi dane. Ak platiteľ dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím prekročí obrat 331 939,19 € v priebehu kalendárneho roku, jeho zdaňovacie obdobie sa počas roku nemení.

Príklad č. 6:
Platiteľ dane mal v roku 2008 mesačné zdaňovacie obdobie (v roku 2007 dosiahol obrat 11 mil. Sk). Za kalendárny rok 2009 dosiahol platiteľ obrat 290 000 € (menej ako 331 939,19 €), jeho zdaňovacím obdobím v roku 2010 je kalendárny štvrťrok (§ 77 ods. 2).

Podľa § 77 ods. 4 si platiteľ, ktorý má štvrťročné zdaňovacie obdobie, môže zvoliť za zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac a túto skutočnosť musí písomne oznámiť daňovému úradu. Zmenu zdaňovacieho obdobia môže platiteľ vykonať od prvého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, napr. od 1. 1. 2010 a takto zvolené zdaňovacie obdobie platí do konca kalendárneho roka.

Ak platiteľ dane za rok 2010:

 • opäť nedosiahne obrat 331 939,19 €, bude mať od 1. 1. 2011 štvrťročné zdaňovacie obdobie, príp. si môže zvoliť mesačné zdaňovacie obdobie a túto skutočnosť oznámi správcovi dane,
 • dosiahne obrat 331 939,19 €, bude mať od 1. 1. 2011 mesačné zdaňovacie obdobie (túto skutočnosť nie je povinný oznamovať daňovému úradu).

Príklad č. 7:
Platiteľ dane má štvrťročné zdaňovacie obdobie. V mesiaci august 2009 dodal tovar do iného členského štátu v sume 350 000 € v režime oslobodenia podľa § 43 zákona o DPH, čím prekročil obrat 331 939,19 €. V priebehu kalendárneho roka nie je platiteľ dane povinný prehodnocovať svoje zdaňovacie obdobie, jeho zdaňovacím obdobím do konca roku 2009 bude kalendárny štvrťrok. V roku 2010 bude mať platiteľ dane (zo zákona dosiahnutím obratu) zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac, prvé daňové priznanie v roku 2010 podá za január 2010 do 25. 2. 2010.