facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Dlhodobý hmotný majetok

Nové ocenenie dlhodobého majetku

Účtovné predpisy pre zaradenie majetku do dlhodobého majetku stanovujú ročnú lehotu použiteľnosti. Hranicu ocenenia preberajú zo zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Do doby zavedenia eura bola hranica pre dlhodobý hmotný majetok vo výške 30 000 Sk, pre dlhodobý nehmotný majetok vo výške 50 000 Sk a pre technické zhodnotenie vo výške 30 000 Sk. K 1. 1. 2009 pri otvorení účtovných kníh v eurách boli účtovné jednotky povinné ocenenie majetku v účtovníctve prepočítať konverzným kurzom a po zaokrúhlení podľa § 20 vyhlášky MF SR č. 75/2008 Z. z. (matematicky na dve desatinné miesta) zaúčtovať na príslušné účty dlhodobého majetku. Tak sa do roku 2009 preniesli hodnoty ocenenia majetku zaúčtovaného podľa predpisov platných do konca roku 2008.

Od 1. 1. 2009 zákonom č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menil tak zákon o účtovníctve, ako aj zákon o dani z príjmov, sa stanovila výška pre dlhodobý hmotný majetok vo výške 996 €, pre dlhodobý nehmotný majetok vo výške 1 660 (§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Od 1. 3. 2009 zákonom č. 60/2009 Z. z. došlo k ďalšej zmene zákona o dani z príjmov, na základe ktorého sa zvýšili sumy pre dlhodobý hmotný majetok z 996 € na 1 700 €, pre dlhodobý nehmotný majetok z 1 660 € na 2 400 € a pre technické zhodnotenie z 996 € na 1 700 €. Tým, že sa zvýšili hranice pre povinné zaradenie obstarávaného majetku do dlhodobého majetku na príslušné účty účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok, pomerne veľké množstvo z dlhodobého majetku budú môcť účtovné jednotky účtovať priamo do „spotreby“. Nové ocenenie platí až pri obstarávaní nového majetku po 1. 3. 2009. Majetok obstaraný do tejto lehoty sa v podvojnom účtovníctve postupne doodpisuje.

1. Dlhodobý majetok

Podľa § 12 postupov účtovania dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok.

2. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok sa člení:
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky [§ 38 ods. 3 písm. b) postupov účtovania] a predmety z drahých kovov,
b) samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1 700 € v osobitnom prípade,
c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
d) základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,
e) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak neustanovuje osobitný predpis (banský zákon).

 • Hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ocenenie ktorého sa rovná sume 1 700 € alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
 • O hmotnom majetku, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ocenenie ktorého sa rovná sume 1 700 € alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako o zásobách.
 • O hnuteľných veciach s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje bez ohľadu na obstarávaciu cenu ako o zásobách.

Príslušenstvo

Na príslušnom účte dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj príslušenstvo, napríklad prídavné alebo výmenné zariadenia, ktoré sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne.

Postupy účtovania príslušenstvo nedefinujú, ale sa odvolávajú na Občiansky zákonník. Podľa § 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka príslušenstvom sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali. To znamená, že príslušenstvom sú také veci, ktoré v právnom zmysle majú charakter samostatných vecí a z rozhodnutia ich vlastníka, ktorý je súčasne vlastníkom hlavnej veci, sú tieto určené na to, aby sa trvale užívali s hlavnou vecou. Aj hlavná vec, aj príslušenstvo veci sú samostatnými vecami vo vlastníctve tej istej osoby. Z porovnania ich hospodárskeho významu vyplýva, ktorá z nich je hlavnou vecou. Napr. príslušenstvom automobilu je rezervné koleso, náradie a pod. Z rozhodnutia vlastníka môže vec stratiť charakter príslušenstva napr. tým, že ju určí za príslušenstvo inej hlavnej veci alebo ju prevedie na inú osobou a pod.

3. Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok, o akom majetku a kedy sa v nej účtuje

V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o dlhodobom majetku, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu.

O dlhodobom majetku sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o

a) dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo alebo právo správy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny alebo dohodnutej odplaty a do nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva správy tento majetok kupujúci alebo nadobúdateľ užíva,
b) dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo alebo právo správy nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva správy účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,
c) technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených v § 24 ods. 2 zákona o dani z príjmov (u prenajímateľa sa nesmie o vykonané technické zhodnotenie zvýšiť vstupná cena prenajímaného majetku),
d) technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe inej osoby, ako je účtovná jednotka,
e) dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa (§ 553 Občianskeho zákonníka), ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke (§ 659 Občianskeho zákonníka) tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,
f) dlhodobý nehmotný majetok,
g) dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom.

Poznámka redakcie: § 32 postupov účtovania

 

4. Oceňovanie dlhodobého majetku a zákon o účtovníctve

Dlhodobý majetok sa v súlade s § 25 zákona o účtovníctve oceňuje nasledovnými cenami:
a) obstarávacou cenou sa ocení dlhodobý majetok obstaraný kúpou,
b) vlastnými nákladmi sa ocení dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou, príchovky a prírastky zvierat,
c) reprodukčnou obstarávacou cenou sa ocení:

 • majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia (dar),
 • príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady,
 • majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania,
 • dlhodobý majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,

d) reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve sa ocení majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti a majetok nadobudnutý zámenou.

Obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje (trhová cena). Ocenenie vlastnými nákladmi pri hmotnom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou sú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Na účely zákona o účtovníctve reálna hodnota v § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve je definovaná ako trhová cena, kvalifikovaný odhad alebo posudok znalca, či iný odborný odhad.

5. Oceňovanie dlhodobého majetku a postupy účtovania (§ 21)

Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie ocenené obstarávacou cenou, reprodukčnou obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi sa účtuje na príslušných účtoch majetku.

 • Dlhodobý majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený, ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, sa účtuje so súvzťažným zápisom na účet 384 – Výnosy budúcich období a tieto sa rozpúšťajú podľa § 56 ods. 12 postupov účtovania (ako dotácie, to znamená, že hodnota zaúčtovaná na účte 384 sa rozpúšťa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého majetku).
 • Ak ide o neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok (účet 031, 032) novozistený pri inventarizácii, ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, účtuje sa na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (031, 032/648).
 • Ocenenie jednotlivého dlhodobého majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako 1 700 € a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce túto sumu sa môžu účtovať ako

a) technické zhodnotenie,
b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,
c) náklady na hospodársku činnosť, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

Ak sa technické zhodnotenie podľa zmluvy bude odpisovať v účtovníctve nájomcu, ocenenie majetku o vykonané technické zhodnotenie sa u prenajímateľa nezvýši.

 • O trvalom znížení hodnoty dlhodobého majetku sa účtuje prostredníctvom odpisov, ak nejde o škodu.
 • O znížení hodnoty dlhodobého majetku sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zo­stavuje účtovná závierka, podľa § 18 postupov účtovania na účtoch účtovej skupiny 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku.
 • Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou podľa § 25 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona o účtovníctve sa ocení reálnou hodnotou podľa § 27 zákona.

POZNÁMKA
Pri účtovaní zámeny sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

 

6. Odpisovanie dlhodobého majetku a postupy účtovania (§ 20)

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu (§ 28 zákona o účtovníctve) nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému hmotnému majetku.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje:
a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
c) technické a morálne zastaranie,
d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku,
e) rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.

POZNÁMKA
Od 1. 1. 2007 pri zostavovaní účtovného odpisového plánu musia účtovné jednotky zohľadniť aj rôznu dobu použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky (komponentný spôsob odpisovania majetku). Napr. pri obstarávaní budovy je možné stavebnú časť sledovať a účtovať samostatne a napr. kotolňu a kúrenárske rozvody samostatne, pretože je predpoklad, že tieto budú potrebovať skoršiu výmenu než stavebná časť budovy. Z tohto dôvodu môžu potom účtovné jednotky stavebnú časť evidovať a odpisovať samostatne a kotolňu a kúrenárske rozvody samostatne.

Podľa meniacich sa podmienok sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zo­statková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Účtovné odpisy sa účtujú v prospech účtu účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvádza v odpisovom pláne.

POZNÁMKA
Do 31. 12. 2008 sa účtovné odpisy podľa § 20 postupov účtovania zaokrúhľovali na celé koruny nahor. Opatrením MF SR č. MF/23535/2008-74, ktoré je zverejnené vo FS 11/2008, došlo k zmene v oblasti zaokrúhľovania odpisov. Od 1. 1. 2009 spôsob zaokrúhlenia odpisov je v kompetencii účtovnej jednotky, to znamená, že odpisy sa môžu zaokrúhliť nahor alebo nadol, prípadne aj na desatinné miesta; spôsob zaokrúhlenia musí byť uvedený v odpisovom pláne.

7. Odpisovanie dlhodobého majetku a zákon o účtovníctve (§ 28)

Účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok okrem zásob v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Ak ide o zmluvu o výpožičke (§ 659 Občianskeho zákonníka) počas doby zabezpečenia záväzku prevodom práva (§ 553 Občianskeho zákonníka) alebo ak sa vlastnícke právo k veciam nadobúda iným spôsobom ako prevzatím veci (§ 133 Občianskeho zákonníka), ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitnými predpismi, o majetku účtuje a odpisuje ho účtovná jednotka, ktorá ho používa.

Pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi (napr. zákon o múzeách a galériách, o knižniciach, autorský zákon atď.) sa neodpisujú.

Účtovná jednotka, ktorá odpisuje hmotný majetok a nehmotný majetok, je povinná zostaviť si odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku. Uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

 

8. Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku a uvedenie majetku do užívania (§ 33 postupov účtovania – všeobecné zásady)

Dlhodobý hmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný a technické zhodnotenie prenajatého majetku podľa § 32 ods. 2 písm. c). Ide o technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu majetku o výdavky na technické zhodnotenie, ak je uvedený do užívania.

Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov (stavebný zákon, zákon o ochrane pred požiarmi, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pod.).

Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby (§ 83 stavebného zákona) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku (§ 84 stavebného zákona), to znamená, že aj takýto majetok, na ktorý nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, sa zaúčtuje na účty účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok a bude sa odpisovať.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtu 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne (darovaním) sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov rovnakým spôsobom ako v § 56 ods. 12 postupov účtovania (účtovanie dotácií).

Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok, o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03, sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy.

Dlhodobý hmotný majetok preradený z osobného užívania do podnikania sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný a v prospech účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.

Na účtoch účtovej skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok sa účtujú dlhodobé preddavky a krátkodobé preddavky poskytnuté na dlhodobý majetok.

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj dlhodobý hmotný majetok obstaraný na účely jeho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie, a toto technické zhodnotenie.

8.1 Predčasné užívanie stavby alebo dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa postupov účtovania pred 20. marcom 2009

Pred novelou postupov účtovania (opatrenie MF SR č. MF/10531/2009-74 uverejnené vo FS 5/2009) stavba, na ktorú bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa stavebného zákona, sa účtovala ako dlhodobý hmotný majetok v procese obstarávania na účte 042 – Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku. Pretože stavba sa používala, jej opotrebenie sa v účtovníctve vyjadrilo prostredníctvom opravnej položky účtovanej na účte 094 – Opravná položka k ne­dokončenému dlhodobému hmotnému majetku.

Novela postupov účtovania upravuje v § 33 ods. 1, že na základe povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku sa stavba uvedie do užívania. V účtovníctve sa ukončí proces obstarávania dlhodobého hmotného majetku a majetok sa zaúčtuje na ťarchu účtu 021 – Stavby so súvzťažným zápisom v prospech účtu 042 – Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku.

Novela postupov účtovania v § 86f ods. 2 ustanovuje, že ak bolo v minulosti vydané povolenie na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, vytvorená opravná položka sa zúčtuje.

V účtovníctve sa postupuje podľa dátumu vydania povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

8.2 Povolenie na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku vydané po 20. marci 2009

Na základe vydaného povolenia po 20. marci 2009, ak nie sú iné prekážky, ukončí sa proces obstarávania stavby. Stavba sa začne odpisovať podľa vypracovaného odpisového plánu.

Príklad č. 1:
Účtovnej jednotke bolo vydané povolenie 15. apríla 2009. Konečný zostatok na účte 042 – Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku je 165 000 €. Predpokladaná doba používania je 20 rokov (240 mesiacov). Podľa odpisového plánu sa bude majetok rovnomerne odpisovať. Mesačný odpis tvorí 688 €.

P. č.

Účtovný prípad

Suma v

MD

D

1.

Obstarávacia cena

165 000

021

042

2.

Mesačný odpis

688

551

081

8.3 Povolenie na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku vydané pred 20. marcom 2009 v účtovnom období, ktoré končí po 28. februári 2009

Podľa § 86f ods. 1 novely postupov účtovania z dôvodu vydania povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku sa stavba uvedie do užívania prvýkrát v účtovnom období, ktoré končí po 28. februári 2009.

Ak bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku pred 20. marcom 2009, ale účtovnej jednotke sa účtovné obdobie končí po 28. februári 2009, odo dňa vydania povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku sa stavba začne odpisovať.

Príklad č. 2:
Účtovnej jednotke bolo vydané povolenie 17. januára 2009. Konečný zostatok na účte 042 – Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku je 100 000 €. Účtovná jednotka má účtovné obdobie od 1. mája 2008 do 30. apríla 2009. Vo vytvorenom odpisovom pláne k danej stavbe má predpokladanú dobu používania 20 rokov (240 mesiacov) a rozhodla sa uplatňovať rovnomerné odpisy. Za mesiace január až apríl 2009 zaúčtuje mesačne odpis po 417 € (100 000 € : 240 mesiacov), spolu za štyri mesiace 1 668 €.

P. č.

Účtovný prípad

Suma v

MD

D

1.

Obstarávacia cena

100 000

021

042

2.

Mesačný odpis

417

551

081

8.4 Povolenie na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku vydané pred 20. marcom 2009 v účtovnom období, ktoré sa končí pred 28. februárom 2009

V prípade, ak bolo vydané povolenie po 1. januári 2006, účtovná jednotka tvorila opravné položky. V roku 2009 tieto opravné položky zúčtuje podľa § 86f ods. 2 postupov účtovania na ťarchu účtu 094 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku súvzťažne v prospech účtu 081 – Oprávky k stavbám. V roku 2009 účtuje odpisy, pričom v odpisovom pláne pri tvorbe celkovej výšky odpisov zohľadní už vytvorené opravné položky.

Príklad č. 3:
Účtovnej jednotke bolo vydané povolenie 1. augusta 2007. Opravná položka bola tvorená od mesiaca august do decembra, t. j. za 5 mesiacov v roku 2007. Konečný zostatok na účte 042 k 10. júlu 2007 bol 7 800 000 Sk. Konečný zostatok na účte 042 k 31. decembru 2008 bol 9 500 000 Sk. K 1. januáru 2009 po prepočte na euro bol začiatočný stav účtu 042 vo výške 315 342,23 € (9 500 000 : 30,1260). Predpokladaná doba používania je 20 rokov. V roku 2008 bola opravná položka zaúčtovaná za 12 mesiacov. Od 1. 1. 2009 sa mesačné odpisy počítajú už len na 223 mesiacov po odpočítaní zaúčtovanej opravnej položky za roky 2007 a 2008 (5 + 12 mesiacov).

P. č.

Účtovný prípad

Suma v

MD

D

1.

Tvorba opravnej položky 31. 12. 2007
(7,8 mil/20/12 x 5)

162 500

553

094

2.

Tvorba opravnej položky k 31. 12. 2008
(9,5 mil/20)

475 000

553

094

3.

Začiatočný stav účtu 042 k 1. 1. 2009 v €

315 342,23

042

4.

Začiatočný stav účtu 094 k 1. 1. 2009 v €
(162 500 + 475 000) : 30,1260

21 161,12

094

5.

Zúčtovanie OP v roku 2009

21 161,12

094

081

6.

Preúčtovanie DHM

315 342,23

021

042

7.

Mesačné odpisy od 1. 1. 2009
(315 342,23 – 21 161,12) / 223 zaokrúhlené nahor

1 320

551

081

9. Účtovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku (§ 35 postupov účtovania)

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a jeho technické zhodnotenie sa účtuje na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.

Podľa § 35 postupov účtovania súčasťou nákladov na obstarávanie dlhodobého hmotného majetku sú najmä tieto náklady:
a) na prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania,
b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,
c) zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržovacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,
d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov (napr. zákon o energetike, zákon o elektronických komunikáciách, vodný zákon) a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou (zákon o životnom prostredí),
e) úhrada nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako i úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,
f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
g) náklady na vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku
a) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,
b) náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenia,
c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,
d) náklady na biologickú rekultiváciu,
e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do užívania,
f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo k zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,
g) kurzové rozdiely,
h) úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie bude odpisovať. V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku.

10. Účty dlhodobého hmotného majetku

Účet 021 – Stavby

Na účte 021 – Stavby sa účtujú stavby bez ohľadu na výšku ich obstarávacej ceny. Postupy účtovania pojem „stavby“ nedefinujú, odvolávajú sa na stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.), z ktorého je potrebné pri účtovaní na tomto účte vychádzať (ide napr. o budovy, haly, stavby, atď.). Pri účtovaní o bytoch a nebytových priestoroch je potrebné vychádzať zo zákona č. 182/1993 Z. z.

Príklad č. 4:
Kúpa nehnuteľnosti (budova), ktorú kupujúci prevezme pred nadobudnutím vlastníctva
Od 1. 1. 2003 došlo k zmene definície dňa uskutočnenia účtovného prípadu pri nehnuteľnostiach (stavby, pozemky). Pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy sa vlastníctvo aj naďalej nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak však nadobúdateľ bude nehnuteľnosť užívať ešte pred nadobudnutím vlastníctva povolením vkladu do katastra nehnuteľností, potom dňom uskutočnenia účtovného prípadu u nadobúdateľa je deň prevzatia nehnuteľnosti. U predávajúceho je to deň odovzdania nehnuteľnosti.

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
1. Faktúra dodávateľa za kúpu budovy (faktúra bola vystavená na základe kúpnej zmluvy)
042 / 321
2. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania
021 / 042
3. Účtovanie mesačného odpisu z budovy
551 / 081

Príklad č. 5:
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (budovy) vo vlastnej réžii
Účtovné jednotky môžu obstarať hmotný majetok aj vo vlastnej činnosti (vo vlastnej réžii). Majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vo vlastných nákladoch v súlade s § 25 zákona o účtovníctve. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením hmotného majetku.

Účtovné súvzťažnosti:
Suma
MD / D
1. Externé náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby, napr. prieskumné, geologické, geodetické a pro­jektové práce vrátane variantných riešení
10 000 €
042 / 321
2. Zostatková cena stavebného objektu likvidovaného z dôvodu novej výstavby
1 750 €
042 / 081
3. Náklady na demoláciu vykonanú dodávateľsky
3 600 €
042 / 321
4. Spotreba priameho materiálu na stavbu
105 000 €
501 / 112
5. Stavebné práce vykonané vo vlastnej réžii (mzdové náklady vrátane poistného)
71 500 €
52x / 331
6. Rôzne režijné náklady súvisiace so stavbou, napr. podiel el. energie
25 000 €
502 / 321
7. Aktivácia stavebných prác vykonaných vo vlastnej činnosti do majetku (interný doklad)
216 850 €
042 / 624
8. Prevod dokončenej stavby do užívania vo výške skutočne vynaložených nákladov
216 850 €
021 / 042
9. Mesačný odpis budovy do nákladov (216 850 € : 25 rokov : 12 mesiacov)
723 €
551 / 081

Účtovná jednotka si účtovný odpisový plán budovy stanovila na 25 rokov (300 mesiacov), aj keď podľa zákona o dani z príjmov sa budovy odpisujú už iba 20 rokov. V súlade s § 20 postupov účtovania odpisy zaokrúhlila nahor.

Príklad č. 6:
Účtovanie nákladov na vyvolanú investíciu
Podľa § 35 ods. 1 písm. g) postupov účtovania súčasťou nákladov spojených s obstaraním dlhodobého majetku sú aj náklady na vyvolanú investíciu. Napríklad účtovná jednotka chce stavať v meste obchodné centrum. Aby získala povolenie, mesto ju zaviazalo, že musí v meste vybudovať detské ihrisko.

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
1. Náklady spojené s obstaraním nehnuteľnosti vrátane nákladov vynaložených na vybudovanie ihriska
042 / rôzne účty
2. Zaradenie nehnuteľnosti do uží­vania
021 / 042
3. Mesačný odpis
551 / 081

Príklad č. 7:
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (stroja) kúpou
Účtovná jednotka obstarala stroj kúpou. S obstaraním stroja účtovnej jednotke vznikli ďalšie náklady spojené s prepravou stroja a s jeho montážou. Účtovná jednotka na kúpu stroja uhradila dodávateľovi vopred zálohu vo výške 30 000 €.

Účtovné súvzťažnosti:
Suma
MD / D
1. Poskytnutý preddavok na kúpu stroja
30 000 €
052 / 221
2. Faktúra dodávateľa za dodávku stroja
50 000 €
042 / 321
3. Zúčtovanie nákladov za dopravu stroja
2 000 €
042 / 321
4. Zúčtovanie nákladov za montáž stroja
3 500 €
042 / 321
5. Zaradenie stroja do užívania
55 500 €
022 / 042
6. Zúčtovanie poskytnutého preddavku po vyúčtovaní dodávky dodávateľom
30 000 €
321 / 052
7. Doplatok úhrady dodávateľských faktúr za stroj, dopravu a montáž
25 500 €
321 / 221
8. Zúčtovanie odpisu stroja do nákladov (doba odpisovania bola stanovená na 4 roky, mesačný odpis je 1/48 z 55 500 €)
1 156 €
551 / 082

V súlade s § 20 postupov účtovania účtovná jednotka odpisy zaokrúhlila na celé koruny nadol a túto skutočnosť uviedla v odpisovom pláne, ktorý je povinná zo­staviť podľa § 28 zákona o účtovníctve.

Príklad č. 8:
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (stroja) z úveru
Účtovná jednotka požiadala o úver na kúpu stroja vo výške 238 000 € pri 15 % úrokovej sadzbe. Faktúru zaplatí priamo z úveru a úver bude postupne splácať z bežného bankového účtu. Stroj bude odpisovať 6 rokov, t. j. 72 mesiacov a odpisy zaokrúhli na celé koruny nahor. Výpočet mesačného odpisu: 200 000 € : 72 mesiacov = 2 778 €. Úroky z úveru nebude účtovná jednotka zahŕňať do obstarávacej ceny.

Účtovné súvzťažnosti:
Suma
MD / D
1. Faktúra dodávateľa za dodávku stroja (vrátane DPH u neplatiteľa)
alebo
238 000 €
042 / 321
Faktúra dodávateľa za dodávku DHM
a) cena stroja bez DPH
200 000 €
042 / –

b) DPH 19 %
38 000 €
343 / –
c) celková suma faktúry
238 000 €
– / 321
2. Úroky z úveru pred uvedením stroja do užívania (účt. jednotka nezahŕňa úroky z úveru do obstarávacej ceny)
5 000 €
562 / 461
3. Zaradenie stroja do užívania u platiteľa DPH
200 000 €
022 / 042
4. Účtovanie úrokov z úveru po zaradení stroja do užívania
30 700 €
562 / 461
5. Splatenie dodávateľskej faktúry z úveru
238 000 €
321 / 461
6. Splatenie úveru z bežného účtu
238 000 €
461 / 221
7. Mesačný odpis stroja do nákladov
2 778 €
551 / 082

Ak by sa účtovná jednotka rozhodla, že do doby zaradenia majetku do užívania bude úroky z úveru účtovať do obstarávacej ceny, potom účtovný predpis v bode č. 2 bude nasledovný: 042/461. Obstarávacia cena by bola v tomto prípade 205 000 Sk, mesačný odpis vo výške 2 847 € po zaokrúhlení nadol.

Účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Na tomto účte sa budú účtovať samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1 700 € v osobitnom prípade (napr. stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky a pod.) (príklady č. 7 až 11).

Príklad č. 9:
Obstaranie stroja na splátky
Podľa § 32 ods. 2 písm. a) postupov účtovania dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo na kupujúceho prejde až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, sa zaúčtuje do majetku kupujúceho, ktorý ho bude aj odpisovať. Účtovanie bude rovnaké, ako keby účtovná jednotka obstarala stroj zo svojich prostriedkov, iba účet dodávateľov sa vysporiada postupne v súlade so splátkami. Účtovný odpis podľa § 20 postupov účtovania účtovná jednotka zaokrúhli na celé koruny nahor.

Účtovné súvzťažnosti:
Suma
MD / D
1. Dodávateľská faktúra vystavená na základe
zmluvy za kúpu stroja na splátky
17 500 €
042 / 321
2. Zaradenie stroja do užívania
17 500 €
022 / 042
3. Mesačný odpis (1/48 zo sumy 17 500 €)
365 €
551 / 082
4. Mesačné splátky dodávateľovi
suma splátky
321 / 221

Ak boli splátky stanovené na 20 mesiacov, potom mesačná splátka bude vo výške 875 €, ktorá sa zaúčtuje: 321/221. Stroj obstarávaný na splátky bude účtovná jednotka účtovať na samostatnom analytickom účte k účtu 022 ako majetok, ku ktorému ešte nenadobudla vlastnícke právo.

Príklad č. 10:
Účtovanie kúpy dopravného prostriedku
Ako kúpa stroja sa bude účtovať aj kúpa dopravného prostriedku, pričom účtovná jednotka môže kúpu zaúčtovať na účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – na samostatný analytický účet pre dopravné prostriedky, alebo účtovná jednotka si v rámci účtovného rozvrhu zvolí účet napr. 023 – Dopravné prostriedky, a potom kúpu auta zaúčtuje na tento účet (podľa § 3 postupov účtovania účtový rozvrh môže obsahovať aj účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty nadväzujúce na ekonomický obsah účtovej skupiny). V príklade uvažujeme s tým, že účtovná jednotka si pre účtovanie dopravných prostriedkov vytvorila nový syntetický účet 023 – Dopravné prostriedky a pre účtovanie oprávok k dopravným prostriedkom účet 083 – Oprávky k dopravným prostriedkom.

Účtovné súvzťažnosti:
Suma
MD / D
1. Preddavok na nákup osobného automobilu
15 000 €
052 / 221
2. Dodávateľská faktúra za kúpu automobilu
27 500 €
042 / 321
3. Zaradenie automobilu do užívania
27 500 €
023 / 042
4. Zúčtovanie preddavku
15 000 €
321 / 052
5. Doplatok dodávateľskej faktúry
12 500 €
321 / 221
6. Mesačné zúčtovanie odpisov automobilu
573 €
551 / 083

Podľa § 28 zákona o účtovníctve účtovná jednotka vypracuje účtovný odpisový plán, podľa ktorého bude obstaraný automobil odpisovať. Účtovná jednotka stanovila, že automobil bude odpisovať 4 roky, t. j. mesačne do nákladov na účet 551 zaúčtuje 1/48 z obstarávacej ceny automobilu (27 500 € : 48 mesiacov), čo činí sumu vo výške 573 € zaokrúhlenú nahor.

Príklad č. 11:
Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou
Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa ocení reálnou hodnotou. Pri účtovaní zámeny sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku, alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.
Vstupné údaje pre účtovanie zámeny nehnuteľnosti v spoločnosti A a v spoločnosti B: spoločnosť Alfa nadobudla nehnuteľnosť od spoločnosti Beta zámenou za inú nehnuteľnosť.

Nehnuteľnosť spoločnosti A:
1. účtovná hodnota:
62 500 €
2. reálna hodnota:
63 500 €
Nehnuteľnosť spoločnosti B:
1. účtovná hodnota:
63 000 €
2. reálna hodnota:
63 500 €

Účtovanie v spoločnosti A

P. č.

Účtovný prípad

Suma v

MD

D

1.

Prijatie nehnuteľnosti B

63 500

042

641

2.

Vyradenie nehnuteľnosti A

62 500

541

081

Účtovanie v spoločnosti B

P. č.

Účtovný prípad

Suma v

MD

D

1.

Prijatie nehnuteľnosti A

63 500

042

641

2.

Vyradenie nehnuteľnosti B

63 000

541

081

Poznámka: Zámenná zmluva sa účtuje ako kúpa a predaj nehnuteľnosti.

11. Účtovanie dlhodobého hmotného majetku, ktorého ocenenie je 1 700 € a menej a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok (§ 13 ods. 6 a 7 postupov účtovania)

 • Hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ocenenie ktorého sa rovná sume 1 700 € alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
 • Hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ocenenie ktorého sa rovná sume 1 700 € alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako o zásobách.

Z dlhodobého hmotného majetku, ktorý účtovná jednotka môže účtovať ako zásobu, možno uviesť najmä rôzne drobné stroje, prístroje, zariadenia, elektrospotrebiče, napr. chladničky, televízory, kávovary, vysávače, ďalej kancelársky nábytok a podobne, teda ide o majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, ale jeho ocenenie môže byť rovné alebo nižšie ako 1 700 €. Ak majetok nedosahuje hranicu ocenenia pre jeho zaradenie do dlhodobého hmotného majetku, účtovná jednotka má možnosť rozhodnúť sa, či o ňom bude účtovať ako o zásobách alebo ako o dlhodobom hmotnom majetku. Ak majetok zaradí do dlhodobého majetku, musí naň vypracovať účtovný odpisový plán a bude ho odpisovať počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku (§ 28 ods. 4 zákona o účtovníctve).

Ako z postupov účtovania vyplýva, rozhodnutie o účtovaní o dlhodobom hmotnom majetku, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, ale ktorý nespĺňa limit ocenenia nad 1 700 €, je v kompetencii účtovnej jednotky, ktorá rozhodne, či bude takýto majetok považovať za dlhodobý hmotný majetok alebo bude o ňom účtovať ako o zásobách. Svoje rozhodnutie by mala stanoviť v internej smernici. Postupy účtovania však nestanovujú žiadne podmienky pre zostavenie interných smerníc, preto si ich účtovná jednotka musí vypracovať sama (obsah smernice, ako aj jej formu). Smernica však musí byť vypracovaná tak, aby z nej bol zrejmý obsah, teda čoho sa smernica týka, čo upravuje, kto ju vystavil, dátum vystavenia, dátum účinnosti, na ktoré účtovné obdobie sa vzťahuje a podpis zodpovedných osôb z účtovnej jednotky (účtovník, štatutár a pod.).

Príklad č. 12:
Účtovanie obstarania chladničky kúpou (v ocenení nižšom ako 1 700 €)
Účtovná jednotka kúpila chladničku, ktorej obstarávacia cena je vo výške 1 500 €. Pri kúpe sa rozhodla, že chladničku bude považovať za dlhodobý hmotný majetok a bude o jej obstaraní účtovať v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok.

a) Účtovanie kúpy chladničky ako DHM

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
1. Dodávateľská faktúra
042, 343 / 321
2. Zaradenie chladničky do majetku
022-Aú / 042
3. Mesačný účtovný odpis
551 / 082-Aú

Ak by sa účtovná jednotka rozhodla, že chladničku nebude považovať za dlhodobý hmotný majetok, bude o jej obstaraní účtovať ako o zásobe a pri jej vydaní do používania ju zúčtuje do spotreby.

b) Účtovanie kúpy chladničky ako zásoby

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
1. pri spôsobe A účtovania zásob
112, 343 / 321
2. výdaj zásoby do spotreby (používania)
501 / 112
3. pri spôsobe B účtovania zásob
(teda priamo do spotreby bez účtu 112)
501, 343 / 321

Poznámka:
Ak by obstarávacia cena chladničky bola rovných 1 700 € a doprava, či už externá alebo vo vlastnej réžii, by bola napr. vo výške 20 €, čím celková cena chladničky vrátane nákladov spojených s jej obstaraním by bola vo výške 1 720 €, potom účtovná jednotka musí o jej obstaraní účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku.

12. Účtovanie hnuteľného majetku, ktorého doba použiteľnosti je kratšia ako jeden rok, hoci jeho obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 € (napr. brúska, šablóna, forma, ktorých doba použiteľnosti je najviac rok)

Podľa § 17 ods. 4 postupov účtovania o hnuteľných veciach s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje bez ohľadu na obstarávaciu cenu ako o zásobách, teda v tomto prípade účtovná jednotka možnosť výberu nemá. Dodávateľskú faktúru zaúčtuje nasledovne:

Účtovné súvzťažnosti:
Suma
MD / D
 • pri spôsobe A účtovania zásob
POZNÁMKA
Podľa
§ 43 ods. 8 postupov účtovania pri účtovaní zásob spôsobom A sa môžu nákupy materiálu účtovať priamo na účte 112 – Materiál na sklade (bez použitia účtu 111 – Obstaranie materiálu).
1. Dodávateľská faktúra za brúsku
a) bez DPH
3 500 €
112 / –
b) DPH k dodávke
665 €
343 / –
c) dodávka spolu
4 165 €
– / 321
2. Výdaj zásoby do spotreby
4 165 €
501 / 112
 • pri spôsobe B účtovania zásob (teda priamo do spotreby bez účtu 112)
1. Dodávateľská faktúra za brúsku
a) bez DPH
3 500 €
501 / –
b) DPH k dodávke
665 €
343 / –
c) faktúra spolu
4 165 €
– / 321

13. Ďalšie účty dlhodobého hmotného majetku

Účet 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

Na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá sa účtujú bez ohľadu na obstarávaciu cenu dospelé plemenné a chovné zvieratá za účelom hospodárskeho využitia. Do­spelosť zvierat na účely ich zaradenia do dlhodobého hmotného majetku je stanovená zootechnickými zásadami, ako je spôsobilosť reprodukcie, napr. spôsobilosť na rozmnožovanie vlastného druhu, veková hranica. Hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie. Na tomto účte sa môžu účtovať aj zvieratá základného stáda a ostatných hospodársky využívaných chovov, napríklad muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia ako štyri roky.

Ocenenie dospelých zvierat obstaraných z vlastného chovu, preradených zo zásob do dlhodobého hmotného majetku sa zvýši napr. o náklady spojené s preradením, externé náklady na veterinárnu kontrolu, dopravu zvierat na iné miesto ustajnenia.

Príklad č. 13:
Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat nákupom

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
1. Dodávateľská faktúra za zvieratá
a) cena zvierat bez DPH
042 / –
b) DPH
343 / –
c) celková suma faktúry
– / 321
2. Preprava nakúpených zvierat vlastným vozidlom (aktivácia vlastných nákladov na dopravu do obstarávacej ceny zvierat)
042 / 622
3. Prevod zvierat do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene
026 / 042

Príklad č. 14:
Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat vlastným
odchovom

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
1. Hmotnostné a vzrastové prírastky zvierat ocenené vo vlastných nákladoch, účtované počas odchovu až do veku ich preradenia do základného stáda
124 / 614
2. Preradenie zvierat do základného stáda vo vlastných nákladoch
a) úbytok zvierat v zásobách
614 / 124
b) aktivácia zvierat do dlhodobého hmotného majetku
042 / 624
3. Preradenie zvierat na účet dlhodobého hmotného majetku
026 / 042

Účet 031 – Pozemky

Na účte 031 – Pozemky sa účtujú pozemky, a to poľnohospodárske pozemky, lesné pozemky a porasty a ostatné pozemky, ku ktorým má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu, a to bez ohľadu na výšku ich obstarávacej ceny.

Na účte 031 sa účtuje aj obstaranie ložísk nerastných surovín, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácii sa suma zaúčtovanej opravnej položky zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky zaúčtovanej opravnej položky.

Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie aj hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadeného stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov, je cena vrátane výsadby.

V prípade, ak sa pozemok obstaral spolu so stavbou, ktorá sa na pozemku nachádza, zaúčtujú sa v účtovníctve oddelene, pozemok na účet 031, stavba na účet 021. Ak cena pozemku nebola určená, možno ju stanoviť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.).

Podľa § 28 zákona o účtovníctve pozemky sa neodpisujú. Pri ich predaji sa na účet 541 zaúčtuje obstarávacia cena pozemku.

Účet 032 – Umelecké diela a zbierky

Na tomto účte sa účtujú
a) umelecké diela, ak nie sú súčasťou stavebných objektov,
b) zbierky, napríklad súbor predmetov zobrazujúci historický alebo technický vývoj v podnikateľskej činnosti, hnuteľné kultúrne pamiatky.

Príklad č. 15:
Nákup pozemkov, umeleckých diel a zbierok

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
1. Nákup pozemkov, umeleckých diel a zbierok (ak nie sú finančnými investíciami)
042 / 321
2. Zaradenie zakúpených investícií do majetku v obstarávacej cene
a) pozemku
031 / 042
b) umeleckých diel a zbierok
032 / 042

14. Spoločné prípady účtovania dlhodobého majetku

14.1 Obstaranie dlhodobého majetku z dotácií

Ako z postupov účtovania vyplýva, dlhodobý majetok je možné úplne alebo čiastočne obstarať aj z dotácií (investičné dotácie). Podľa § 56 ods. 12 postupov účtovania dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Dotácie na nákup pozemku, ktorých poskytnutie je podmienené výstavbou na tomto pozemku, sa rozpustia do výnosov počas určenej doby odpisovania stavby.

Podľa § 52 ods. 13 a 14 postupov účtovania na účtoch 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu a 347 – Ostatné dotácie sa účtuje v prospech týchto účtov príjem dotácií a na ťarchu týchto účtov priznanie dotácie, a to dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a na obstaranie technického zhodnotenia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.

Príklad č. 16:
Účtovanie dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (výška dotácie sa rovná sume obstarávaného dlhodobého majetku)
Účtovná jednotka v júni 2009 obstarala dlhodobý hmotný majetok z dotácie. Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku (stroja) bola vo výške 12 000 €, dotácia bola účtovnej jednotke priznaná tiež vo výške 12 000 €. Majetok uviedla do užívania v mesiaci júl 2009. Účtovná jednotka stroj bude odpisovať 4 roky (48 mesiacov) rovnomerným odpisovaním. Výpočet mesačného odpisu: 12 000 : 48 = 250 €, ročný odpis: 250 x 12 = 3 000 €. V prvom roku obstarania zúčtuje odpisy za 6 mesiacov, za 6 mesiacov zúčtuje aj zúčtovanie dotácie do výnosov. V poslednom piatom roku odpisovania zúčtuje odpisy aj dotáciu za 6 mesiacov rovnako ako v roku obstarania majetku a jeho uvedenia do užívania.

Účtovný odpisový plán

Rok

Počet mesiacov

Mesačný odpis

Výška odpisov

Výška dotácie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009

6

250 €

1 500 €

1 500 €

2010

12

250 €

3 000 €

3 000 €

2011

12

250 €

3 000 €

3 000 €

2012

12

250 €

3 000 €

3 000 €

2013

6

250 €

1 500 €

1 500 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súčet:

48

x

12 000 €

12 000 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účtovanie v prvom roku obstarania a odpisovania majetku:
Suma
MD / D
1. Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého
majetku
12 000 €
346 / 384
2. Dotácia prijatá na bankový účet
12 000 €
221 / 346
3. Obstaranie dlhodobého majetku (stroj)
12 000 €
042 / 321
4. Zaradenie stroja do užívania
12 000 €
022 / 042
5. Zúčtovanie odpisov za bežné účtovné obdobie (6 mesiacov)
1 500 €
551 / 082
6. Zúčtovanie dotácie – alikvotný podiel k odpisom
1 500 €
384 / 648
Účtovanie v druhom až štvrtom roku bude rovnaké:
1. Zúčtovanie odpisov za bežné účtovné obdobie
3 000 €
551 / 082
2. Zúčtovanie dotácie – alikvotný podiel k odpisom
3 000 €
384 / 648
Účtovanie v piatom roku:
1. Zúčtovanie odpisov za bežné účtovné obdobie
1 500 €
551 / 082
2. Zúčtovanie dotácie – alikvotný podiel k odpisom
1 500 €
384 / 648

POZNÁMKA
Účtovná jednotka do nákladov prostredníctvom odpisov účtovaných na účte 551 zaúčtovala sumu vo výške 12 000 € a rovnakú sumu zúčtovala aj do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, takže vplyv na hospodársky výsledok je nula.

Príklad č. 17:
Účtovanie dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (výška dotácie sa nerovná sume obstarávaného dlhodobého majetku)
Účtovná jednotka v júni bežného roka obstarala dlhodobý hmotný majetok (stroj) vo výške 32 000 €. Od 1. 8. ho zaradila do používania (splnenie všetkých zákonných podmienok na uvedenie majetku do užívania). Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku bola poskytnutá vo výške 20 000 €. Doba odpisovania stroja bola stanovená na 4 roky.

Výpočet pomernej časti:

a) odpisov
– doba odpisovania 48 mesiacov (12 mesiacov x 4 roky),
– mesačný odpis = 667 € (32 000 : 48 = 666,67 €, po zaokrúhlení vypočítaných odpisov nahor, t. j. vo výške 667 €),
– ročný odpis = 8 004 € (667 € x 12 mesiacov),
– odpisy v bežnom účtovnom období za 5 mesiacov: 3 335 € (667 € x 5 mesiacov, t. j. od 1. 8. do 31. 12.);

b) dotácie
– podiel dotácie pripadajúci na mesačný odpis: 417 € (20 000 € : 48 = 416,67, po zaokrúhlení 417 €),
– ročný podiel dotácie = 5 004 € (417 € x 12 mesiacov),
– podiel dotácie pripadajúci na 5 mesiacov: 2 085 € (417 € x 5 mesiacov).

Účtovný odpisový plán

  

Rok

Počet mesiacov

Mesačný
odpis

Ročná výška
odpisov

Mesačný podiel dotácie

Ročná výška
dotácie

1.

2009

5

667 €

3 335 €

417 €

2 085 €

2.

2010

12

667 €

8 004 €

417 €

5 004 €

3.

2011

12

667 €

8 004 €

417 €

5 004 €

4.

2012

12

667 €

8 004 €

417 €

5 004 €

5.

2013

1 – 6

667 €

4 002 €

417 €

2 502 €

  

    

7

651 €

651 €

401 €

401 €

Súčet: x

48

x

32 000 €

x

20 000 €

Pretože mesačný odpis a aj výpočet mesačného podielu dotácie vyšiel na desatinné miesta, účtovná jednotka mesačný odpis aj dotáciu zaokrúhlila na celé koruny nahor. Z tohto dôvodu potom v poslednom siedmom mesiaci zúčtovania odpisov a dotácie zaúčtovala sumy znížené z dôvodu zaokrúhlenia mesačného odpisu a dotácie.

Účtovanie v roku obstarania a prijatia dotácie:
Suma
MD / D
1. Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
20 000 €
346 / 384
2. Dotácia prijatá na bankový účet
20 000 €
221 / 346
3. Obstaranie dlhodobého majetku (stroj)
32 000 €
042 / 321
4. Zaradenie stroja do užívania
32 000 €
022 / 042
5. Zúčtovanie odpisov za bežné účtovné obdobie (5 mes.)
3 335 €
551 / 082
6. Zúčtovanie dotácie – alikvotný podiel k odpisom
2 085 €
384 / 648
Účtovanie v druhom až štvrtom roku:
1. Zúčtovanie odpisov za bežné účtovné obdobie
8 004 €
551 / 082
2. Zúčtovanie dotácie – alikvotný podiel k odpisom
5 004 €
384 / 648
Účtovanie v piatom roku (7 mesiacov):
1. Zúčtovanie odpisov za bežné účtovné obdobie
4 653 €
551 / 082
2. Zúčtovanie dotácie – alikvotný podiel k odpisom
2 903 €
384 / 648

POZNÁMKA
Pretože dotácia bola poskytnutá v nižšej sume ako obstarávacia cena majetku, k odpisom sa zúčtováva iba alikvotný podiel dotácie, to znamená, že v príslušnom účtovnom období bude v nákladoch zaúčtovaná vyššia suma odpisov ako k nim rozpustená dotácia vo výnosoch.

14.2 Dotácia na kúpu nového osobného automobilu (šrotovné)

Jednou z posledných dotácií štátu bola dotácia na kúpu nového osobného motorového vozidla, tzv. šrotovné. Na túto dotáciu reagovalo aj Ministerstvo financií SR a vydalo opatrenie, v ktorom je uvedené účtovanie tejto dotácie. Ide o opatrenie č. MF/10531/2009-74, ktoré vstúpilo do platnosti od 20. marca 2009 a podľa ktorého ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie na kúpu nového osobného motorového vozidla podľa osobitného predpisu (§ 7a výnosu Ministerstva hospodárstva SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR).

V účtovníctve kupujúceho sa obstarávacia cena o poskytnutú dotáciu znižuje, v účtovníctve predajcu osobného motorového vozidla sa účtuje o dotácii na kúpu osobného motorového vozidla na účte 315 – Ostatné pohľadávky. V tomto prípade sa dotácia účtuje iným spôsobom, ako ustanovujú postupy účtovania.

Účtovanie u predajcu

Ak poskytne dotáciu na kúpu nového automobilu aj predajca, musí obstarávaciu cenu znížiť o túto hodnotu. Ak dotáciu neposkytne, obstarávaciu cenu znižovať nebude. Tržbu za predaj automobilu zníži o dotáciu zo štátu a zároveň zaúčtuje nárok na dotáciu zo štátu.

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
1. Odberateľská faktúra za predaj automobilu znížená o prípadnú dotáciu predajcu
311 / 604
2. Predpis prijatia dotácie zo štátu
315 / 311
3. Inkaso dotácie zo štátu
221 / 315
4. Tržba za predaj automobilu od zákazníka
221 / 311

Príklad č. 18:
Predajná cena automobilu je vo výške 18 800 €. Predávajúci poskytne zľavu z ceny vo výške 500 €, dotácia zo štátu bude vo výške 1 500 €. Predajná cena po zľave u predávajúceho je vo výške 18 300 €, ktorá sa zúčtuje do výnosov ako tržba. Účet 311 – Odberatelia bude vysporiadaný z dvoch zdrojov, a to od kupujúceho, ktorý zaplatí sumu zníženú o výšku dotácie zo štátneho rozpočtu a druhým zdrojom je štátny rozpočet, ktorý výšku dotácie poukáže na účet predávajúceho.

Účtovné súvzťažnosti:
Suma
MD / D
1. Odberateľská faktúra za predaj automobilu znížená o prípadnú dotáciu predajcu
18 300 €
311 / 604
2. Predpis prijatia dotácie zo štátu
1 500 €
315 / 311
3. Inkaso dotácie zo štátu
1 500 €
221 / 315
4. Tržba za predaj automobilu od kupujúceho
16 800 €
221 / 311

14.3 Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého majetku (darovanie)

Podľa § 33 ods. 4 postupov účtovania dlhodobý hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý (dar) sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu majetku súvzťažne v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období (napr. v prípade bezodplatného nadobudnutia budovy je účtovný predpis: 021/384). Hodnota zaúčtovaná na účte 384 sa bude do výnosov postupne rozpúšťať vo výške odpisov tak ako pri dotáciách (§ 56 ods. 12 postupov účtovania: dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania, pozri predchádzajúce príklady). Bezodplatne nadobudnutý majetok od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, sa účtuje v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy (napr. v prípade budovy: 021/413).

Príklad č. 19:
Účtovanie bezodplatného nadobudnutia DHM (stroja) od inej účtovnej jednotky

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
1. Bezodplatne nadobudnutý DHM – stroj
022 / 384
2. Odpisy dlhodobého majetku – stroja
551 / 082
3. Zúčtovanie pomernej časti z účtu 384 do výnosov bežného účtovného obdobia v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov stroja do nákladov
384 / 648

Príklad č. 20:
Účtovanie bezodplatného dlhodobého hmotného majetku (stroja) od spoločníkov, pričom nedochádza k zvýšeniu ZI

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
1. Bezodplatne nadobudnutý DHM – stroj
022 / 413
2. Odpisy dlhodobého majetku – stroja
551 / 082

15. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku

Podľa § 13 ods. 4 písm. e) postupov účtovania technické zhodnotenie je dlhodobým hmotným majetkom, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku. Postupy účtovania technické zhodnotenie nedefinujú, ale odvolávajú sa na § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Podľa tohto zákona technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Podľa § 21 ods. 3 postupov účtovania ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako 1 700 € a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa môžu účtovať ako:
a) technické zhodnotenie,
b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,
c) náklady na hospodársku činnosť, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

Je dôležité upozorniť, že technické zhodnotenie majetku v účtovníctve, ak spĺňa kritériá a bolo vykonané na vlastnom majetku, zvyšuje ocenenie majetku, aj keď je majetok plne odpísaný. Technické zhodnotenie plne odpísaného majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov nezvyšuje vstupnú cenu alebo zostatkovú cenu majetku a pre účely daňového odpisovania sa považuje za iný majetok podľa § 22 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 21:
Účtovanie dokončeného technického zhodnotenia majetku vykonaného vo vlastnej činnosti
Ak účtovná jednotka vykoná technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii), potom dokončené technické zhodnotenie ocení vo vlastných nákladoch a o túto hodnotu zvýši obstarávaciu cenu dlhodobého nehmotného alebo dlhodobého hmotného majetku. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady (materiál, mzdy pracovníkov vrátane poistného, ktorí technické zhodnotenie vykonávali atď.) a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastnou činnosťou (napr. výrobná réžia).

Dlhodobý hmotný majetok
Ak technické zhodnotenie presiahlo sumu 1 700 €, musí sa o jeho sumu zvýšiť obstarávacia cena dlhodobého majetku, na ktorom bolo technické zhodnotenie vykonané.

Účtovné súvzťažnosti:
Suma
MD / D
1. Náklady vynaložené na vykonanie prístavby budovy:
a) spotreba materiálu
1 800 €
501 / 112
b) mzdy pracovníkov vrátane zákonného poistenia
1 000 €
521, 524 / 331, 336
c) spotreba energie atď.
500 €
502 / 321
2. Aktivácia vykonaného technického zhodnotenia
3 300 €
042 / 624
3. Zvýšenie obstarávacej ceny budovy o dokončené technické zhodnotenie
3 300 €
021 / 042

Príklad č. 22:
Účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého majetku v prípade, keď jeho cena je vo výške 1 700 € a menej
Ak technické zhodnotenie nepresiahlo sumu 1 700 €, účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, či vykonané technické zhodnotenie bude účtovať ako technické zhodnotenie a o jeho sumu navýši obstarávaciu cenu technicky zhodnocovaného dlhodobého majetku, alebo bude o ňom účtovať ako o nákladoch na hospodársku činnosť, ak pôjde o dlhodobý hmotný majetok.

Účtovná jednotka sa rozhodla, že vykonané technické zhodnotenie dlhodobého majetku, ktorého cena v úhrne za účtovné obdobie nepresiahla 1 700 €, zaúčtuje do nákladov.

Dlhodobý hmotný majetok

Suma
MD / D
1. Dodávateľská faktúra za technické zhodnotenie vykonané na budove dodávateľským spôsobom
1 500 €
548 / 321

15.1 Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku

Podľa § 32 ods. 2 písm. c) postupov účtovania v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok bude účtovať nájomca technické zhodnotenie vykonané na prenajatom dlhodobom hmotnom majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom bude odpisovať nájomca podľa § 24 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 35 ods. 3 postupov účtovania na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude odpisovať. V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Táto povinnosť je ustanovená aj v § 21 ods. 4 postupov účtovania, teda ak technické zhodnotenie podľa zmluvy bude odpisovať nájomca, ocenenie prenajatého majetku u prenajímateľa o toto technické zhodnotenie sa nesmie zvýšiť.

Podľa § 41 postupov účtovania technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu.

Predčasné ukončenie nájmu

Zostatková cena technického zhodnotenia pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje takto:
a) v účtovníctve nájomcu do nákladov na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
b) ak sa nájomca s prenajímateľom dohodnú o odplatnom prevode technického zhodnotenia, účtuje sa o takomto prevode v účtovníctve nájomcu ako o predaji dlhodobého hmotného majetku.

Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu sa účtujú v účtovníctve nájomcu do ostatných nákladov na hospodársku činnosť.

Technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého majetku odpisované nájomcom sa účtuje na účte, na ktorom by sa tento majetok účtoval, ak by bol nájomca jeho vlastníkom.

Príklad č. 23:
Účtovanie vykonaného technického zhodnotenia nájomcom na prenajatom majetku (budove)
Účtovná jednotka má prenajatý majetok na 5 rokov. Na prenajatom majetku vykonala technické zhodnotenie. Po dvoch rokoch došlo k predčasnému ukončeniu nájmu. Podľa postupov účtovania nájomca môže prenajímateľovi technické zhodnotenie odpredať alebo majetok musí uviesť do pôvodného stavu.

Účtovné súvzťažnosti:
Suma
MD / D
1. a) Technické zhodnotenie vykonané vo vlastnej réžii:
materiál
60 000 €
501 / 112
mzdy pracovníkov vrátane zákonného poistného
15 000 €
52x / 33x
b) aktivácia nákladov do majetku
75 000 €
042 / 624
c) zaradenie tech. zh. do majetku
75 000 €
021 / 042
2. Odpisy technického zhodnotenia u nájomcu počas doby nájmu (odpisy za dva roky) (ročný odpis = 75 000 : 5 rokov = 15 000 €)
30 000 €
551 / 081
3. Odplatný prevod technického zhodnotenia na prenajatom majetku pri predčasnom ukončení nájmu (predaj za zostatkovú cenu)
a) tržba z odplatného prevodu
45 000 €
311 / 641
b) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov
45 000 €
541 / 081
c) vyradenie z majetku
75 000 €
081 / 021
4. Zostatková cena technického zhodnotenia na prenajatom majetku pri predčasnom ukončení nájmu, ak sa nájomca s prenajímateľom nedohodli na predaji
a) zostatková cena technického zhodnotenia
45 000 €
551 / 081
b) náklady na uvedenie majetku do pôvodného stavu
15 000 €
548 / rôzne
účty
c) vyradenie z majetku
75 000 €
081 / 021

16. Účtovanie pri vyraďovaní dlhodobého (nehmotného a hmotného) majetku (§ 36)

Dlhodobý majetok sa vyraďuje predajom, likvidáciou, vydaním alebo prevodom podľa osobitných predpisov, darovaním, vkladom dlhodobého majetku do inej obchodnej spoločnosti alebo družstva, v dôsledku škody alebo manka, preradením z podnikania do osobného užívania a delimitáciou.

Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovaného v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu, sa zahrnie do nákladov na novú stavbu.

Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku sa obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov ako oprávky k dlhodobému hmotnému majetku ako celku za predpokladu, že zostávajúca časť majetku nestratí spôsobilosť užívania. Rovnako sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku a pri vyradení časti súboru hnuteľných vecí.

Pri vyradení majetku sa zostatková cena dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je plne odpísaný, účtuje najmä na ťarchu týchto účtov:
a) 541 – pri predaji majetku,
b) 551 – pri likvidácii majetku alebo pre prevode podľa osobitných predpisov (napr. privatizačného zákona),
c) 543 – pri darovaní,
d) 367 – pri vecnom vklade do obchodnej spoločnosti alebo družstva,
e) 549 – pri mankách a škodách,
f) 491 – pri prevode do osobného užívania,
g) 411 – pri delimitácii alebo pri prevode majetku štátu, ku ktorému má právo hospodárenia štátny podnik podľa osobitného predpisu (zákon č. 92/1991 Zb.).

Účtovné súvzťažnosti vyradenia dlhodobého hmotného majetku, napr. budovy:
MD / D
1. Predaj budovy (ešte neodpísanej)
a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov
541 / 081
b) vyradenie budovy z dlhodobého majetku v obstar. cene
081 / 021
c) faktúra za predaj
311 / 641
2. Predaj budovy (už odpísanej)
a) vyradenie budovy z dlhodobého majetku v obstar. cene
081 / 021
b) faktúra za predaj
311 / 641
3. Likvidácia stavby z rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. ide o chátrajúci objekt)
a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov
551 / 081
b) vyradenie budovy z dlhodobého majetku v obstar. cene
081 / 021
4. Likvidácia budovy z dôvodu výstavby novej budovy
a) zúčtovanie zostatkovej ceny budovy do obstarávacej ceny novej stavby
042 / 081
b) vyradenie z dlhodobého majetku v obstar. cene
081 / 021
5. Darovanie budovy
a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov
543 / 081
b) vyradenie budovy z dlhodobého majetku v obstar. cene
081 / 021
6. Bezodplatný prevod stavieb na základe právneho predpisu (napr. podľa zákona o mimosúdnych rehabilitáciách)
a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov (jednorazový odpis)
551 / 081
b) vyradenie stavby z dlhodobého majetku v obstar. cene
081 / 021
7. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku (napr. stroja) z dôvodu škody
a) zostatková cena
549 / 082
b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku v obstar. cene
082 / 022

16.1 Majetok vybudovaný a prevedený na inú účtovnú jednotku

Novelou postupov účtovania platnou od 1. 1. 2005 sa z ustanovenia § 36 vypustilo vyraďovanie dlhodobého hmotného majetku, ktorý bola účtovná jednotka povinná bezodplatne previesť nadobúdajúcej účtovnej jednotke podľa osobitných predpisov (podľa elektrizačného, vodného alebo plynárenského zákona). To znamená, že sa zmenil spôsob účtovania nákladov na dlhodobý majetok, pri ktorom účtovnej jednotke vznikla povinnosť ho vybudovať, financovať a ktorý musela previesť na inú účtovnú jednotku, pretože jej táto povinnosť vyplynula zo zákona. Tieto náklady sú súčasťou obstarávacej ceny majetku a do nákladov sa odpíšu počas doby použiteľnosti majetku. Nadobúdateľ účtuje o tomto majetku ako pri bezplatnom nadobudnutí.

17. Škoda na dlhodobom majetku

Ako je vyššie uvedené, škoda na dlhodobom majetku sa účtuje na účte 549 – Manká a škody. Podľa § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve škoda je neodstrániteľné poškodenie, zničenie majetku, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko. To znamená, že ak pôjde o škodu, okrem odcudzenia, ktorá sa dá odstrániť, nebude sa účtovať o škode, ale iba o oprave majetku.

Ak sa rozhodne o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku (zmarené investície), sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa odpíšu na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, a to v deň rozhodnutia o zrušení prác na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku, ak ide o škodu. V ostatných prípadoch sa zaúčtujú na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Účtovné súvzťažnosti:
1. Zmarené investície z dôvodu zastavenia prác
548 / 04x
2. Zmarené investície z dôvodu škody (požiar)
549 / 04x

Príklad č. 24:
Škoda na dlhodobom hmotnom majetku
Pri účtovaní o škode spôsobenej na dlhodobom hmotnom majetku (napr. na automobile) je potrebné vychádzať z toho, či poškodený majetok sa dá ešte opraviť alebo nie.

 • Poškodený majetok sa dá opraviť

Ak sa poškodený majetok dá opraviť, potom sa nebude účtovať o škode, ale sa bude účtovať iba o oprave. Majetok zostane na účte zaúčtovaný bezo zmeny, tzn. v pôvodnej obstarávacej cene a v doteraz zaúčtovaných oprávkach.

Účtovné súvzťažnosti:
1. Dodávateľská faktúra za opravu havarovaného automobilu
511 / 321
2. Úhrada dodávateľskej faktúry z bankového účtu
321 / 221
 • Poškodený majetok sa nedá opraviť

Ak sa poškodený majetok nedá opraviť, bude účtovná jednotka účtovať o škode na majetku.

Účtovné súvzťažnosti:
1. Doúčtovanie zostatkovej ceny automobilu do nákladov
549 / 082
2. Vyradenie automobilu z majetku v obstarávacej cene
082 / 022

Uvedené účtovné súvzťažnosti sa budú účtovať bez ohľadu na to, či majetok účtovná jednotka mala poistený a očakáva náhradu od poisťovne, alebo nie. Náhrada od poisťovne sa účtuje nasledovne: 378 / 648.

Príklad č. 25:
Škoda na majetku z dôvodu živelnej pohromy
Ak by došlo ku škode na dlhodobom hmotnom majetku z dôvodu živelnej pohromy, napr. do budovy udrel blesk, ktorá zhorela, škoda sa bude účtovať na ťarchu účtu 582 – Škody.

Účtovné súvzťažnosti:
1. Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy z dôvodu živelnej pohromy
582 / 081
2. Vyradenie budovy z majetku účtovnej jednotky v obstar. cene
081 / 021

18. Opravy a udržiavanie dlhodobého majetku

Postupy účtovania v § 35 ods. 2 písm. f) definujú, čo treba rozumieť pod opravami a udržiavaním dlhodobého hmotného majetku. Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie majetku za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady.

Podľa postupov opravy sa účtujú na účte 511 – Opravy a udržiavanie. Podľa § 65 postupov účtovania účet 511 patrí do účtovej skupiny 51 – Služby. Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú najmä prvotné náklady za externé služby. Z uvedeného vyplýva, že na účte 511 – Opravy a udržiavanie sa budú účtovať externé náklady na opravy a udržiavanie majetku. Opravy, ktoré účtovná jednotka vykonáva vo vlastnej činnosti (vo vlastnej réžii), sa na účte 511 – Opravy a udržiavanie neúčtujú, ale sa účtujú priamo na príslušné nákladové účty podľa druhu nákladu.

Príklad č. 26:
Výmena strešnej krytiny
Účtovná jednotka kúpila staršiu budovu, ktorá bola pokrytá škridlovou krytinou, pričom musela vymeniť aj niektoré časti krovu z dôvodu, že drevo bolo poškodené. Krov však zostal v pôvodnom tvare. Účtovná jednotka sa rozhodla prekryť budovu hliníkovým plechom. Prekrytie vykoná dodávateľským spôsobom. Ide o opravu alebo o technické zhodnotenie budovy?

Riešenie:
Ak účtovná jednotka opraví strechu budovy a namiesto škridle použije hliníkový plech alebo iný druh krytiny nachádzajúcej sa na trhu, nepôjde o technické zhodnotenie, ale o opravu majetku za predpokladu, že pritom nebude citeľne zasahované do nosnej konštrukcie strechy (krovu), napr. zmena sklonu, zvyšovanie celej strechy, izolácia podhľadov, ktoré tu neboli. To znamená, že účtovná jednotka uvedie budovu do prevádzkyschopného stavu s použitím iného než pôvodného materiálu.
Dodávateľskú faktúru za opravu strechy účtovná jednotka zaúčtuje do nákladov na účet 511 – Opravy a udržiavanie.

Účtovný predpis bude nasledovný:
511 / 321

Ak by účtovná jednotka výmenu strešnej krytiny vykonala vo vlastnej činnosti, s vlastnými zamestnancami, potom na účte 511 – Opravy a udržiavanie sa účtovať nebude, ale sa bude účtovať na príslušných nákladových účtoch, napr. nákup hliníkového plechu zaúčtuje do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu. Na účet 501 – Spotreba materiálu bude účtovať priamo pri spôsobe B účtovania zásob. Ak účtovná jednotka obstaranie a úbytok zásob účtuje spôsobom A, potom nákup materiálu zaúčtuje na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu, prípadne priamo na účet 112 – Materiál na sklade a pri vydaní do spotreby ho z tohto účtu zaúčtuje do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu. Mzdy vlastných pracovníkov účtuje bežným spôsobom do nákladov na účet 521 – Mzdové náklady.

Príklad č. 27:
Maľovanie vnútorných priestorov
Maľovanie vnútorných priestorov v administratívnej budove možno jednoznačne považovať za udržiavanie majetku, ktoré ak sa vykoná dodávateľským spôsobom, tak sa zaúčtuje priamo do nákladov na účet 511 – Opravy a udržiavanie, ak sa vykoná vo vlastnej réžii, teda vykonajú ho vlastní zamestnanci, potom sa bude do nákladov účtovať na účet 501 – Spotreba materiálu.

Účtovné súvzťažnosti: MD / D

1. Zúčtovanie dodávateľskej faktúry za vykonané práce vrátane potrebného materiálu 511 / 321

2. Úhrada dodávateľskej faktúry 321/ 221

Ak by účtovná jednotka maľovanie vnútorných priestorov administratívnej budovy vykonala vo vlastnej činnosti, s vlastnými zamestnancami, potom na účte 511 – Opravy a udržiavanie sa účtovať nebude, ale sa bude účtovať na príslušných nákladových účtoch, napr. nákup materiálu potrebného na maľovanie sa zaúčtuje do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu. Na účet 501 – Spotreba materiálu sa bude účtovať priamo pri spôsobe B účtovania zásob. Ak účtovná jednotka obstaranie a úbytok zásob účtuje spôsobom A, potom nákup materiálu zaúčtuje na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu, prípadne priamo na účet 112 – Materiál na sklade a pri vydaní do spotreby ho z tohto účtu zaúčtuje do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu. Podľa § 43 ods. 8 postupov účtovania pri účtovaní zásob spôsobom A sa môžu nákupy materiálu účtovať priamo na účte 112 – Materiál na sklade.

Účtovné súvzťažnosti:
MD / D
Spôsob A účtovania zásob
1. Dodávateľská faktúra za materiál
112 / 321
2. Výdaj materiálu do spotreby
501 / 112
3. Úhrada dodávateľskej faktúry z bankového účtu
321 / 221
Spôsob B účtovania zásob
1. Dodávateľská faktúra za materiál
501 / 321
2. Úhrada dodávateľskej faktúry z bankového účtu
321 / 221

19. Účtovanie dlhodobého majetku na analytických účtoch (§ 42 postupov účtovania)

Na analytických účtoch sa účtuje

a) podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku, pričom pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou ocenenia je aj príslušenstvo, sa analytické účty vytvárajú pre jednotlivé súbory a pre majetok vrátane príslušenstva a ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo sa vyradí, upraví sa ocenenie na príslušnom analytickom účte,

b) podľa účelu ustanoveného osobitnými predpismi alebo vyplývajúceho z požiadaviek riadenia účtovnej jednotky,

c) ak je účtovná jednotka nájomcom, osobitne majetok podľa § 32 ods. 2 písm. c) a e) postupov účtovania [ide o technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených zákonom o dani z príjmov, a o dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku],

d) osobitne majetok daný do zálohy alebo ktorým sa iným spôsobom ručí za záväzky.

Analytická evidencia podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe účtovného odpisovania a daňového odpisovania, sadzby účtovných odpisov a daňových odpisov, sumy účtovných odpisov a daňových odpisov za zdaňovacie obdobie, účtovnú zostatkovú cenu a daňovú zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia.

Pri majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, majetku danému do zálohy alebo pri vecnom bremene na majetku, ak na jeho obstaranie bola poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok, sa v analytickej evidencii vlastníka majetku a záložného veriteľa uvedie výška poskytnutej dotácie, podpory alebo príspevkov a ďalšie skutočnosti preukazujúce úplnosť účtovného prípadu.

Pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa jednotlivé časti súboru a jednotlivé kusy majetku zaznamenávajú v analytickej evidencii vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum priradenia alebo vyradenia tejto veci alebo príslušenstva.