facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Účtová trieda 6 - Výnosy

Zásady pre účtovanie výnosov a pre ich časové rozlišovanie 

a) podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

Podľa § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. 

Podľa § 3 ods. 2 zákona o účtovníctve náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. 

Výnosmi podľa § 2 ods. 4 písm. c) zákona o účtovníctve sa rozumie zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom je možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov. 

b) podľa opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) 


 

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch výnosov z hospodárskej činnosti. 

Náhrady vynaložených nákladov predchádzajúcich účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia. 

Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako: 

a) výnosy budúcich období na účte 384, 
b) príjmy budúcich období na účte 385. 

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.  

Výnosy sa účtujú na príslušných účtoch výnosových položiek časovo rozlíšené. Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlíšenia. 

Opravy významných súm sa účtujú na účtoch 428 alebo 429. 

 

Zásady účtovania výnosov

V účtovej triede 6 sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.  

Zľava z ceny u dodávateľa je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru alebo služby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie.  

Z uvedeného vyplýva, že za zľavu z ceny sa nepovažuje (a teda ako zníženie tržieb sa nebude účtovať) nepeňažné dodanie iného druhu, ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie (tie sa budú účtovať na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady z hospodárskej činnosti). 

Zrazená daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov, ak sa započítava na celkovú daňovú povinnosť. Ak sa odvedená suma preddavku považuje za splnenie daňovej povinnosti, zaúčtuje sa na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti. V ostatných prípadoch sa výnos, ktorý sa zdaňuje osobitnou sadzbou dane z príjmov, a suma zrazenej dane z príjmov účtujú na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti. Dividendy, podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku alebo im podobné plnenia sa účtujú v brutto čiastke. 

Zaniknuté záväzky, napríklad premlčaním, sa účtujú na príslušný účet ostatných výnosov. Na tomto účte sa neúčtujú záväzky zaniknuté z dôvodu splnenia záväzku, započítania záväzku, nahradenia súčasného záväzku novým vo výške rovnajúcej sa výške pôvodného záväzku. 

Konečné stavy účtov v účtovej triede 6 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú v prospech účtu 710 – Účet ziskov a strát. 

 

Účtová skupina 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

Účtová skupina 60 obsahuje tieto účty: 

601 – Tržby za vlastné výrobky 
602 – Tržby z predaja služieb 
604 – Tržby za tovar 

V prospech účtov tejto účtovej skupiny sa účtujú tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických pre hospodársku činnosť účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky alebo účtu 211 – Pokladnica. 

 • Účet 601 – Tržby za vlastné výrobky 
 

Text 

MD 

D 

1. 

Odberateľská faktúra za predané vlastné výrobky 

   

a) 

predajná cena bez DPH 

– 

601 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma faktúry 

311 

– 

2. 

Odberateľská faktúra za predané polotovary vlastnej výroby 

   

a) 

predajná cena bez DPH 

– 

601 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma faktúry 

311 

– 

3. 

Odberateľská faktúra za predanú nedokončenú výrobu 

   

a) 

predajná cena bez DPH 

– 

601 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková sumy faktúry 

311 

– 

4. 

Odberateľská faktúra za predané zvieratá 

   

a) 

predajná cena bez DPH 

– 

601 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková sumy faktúry 

311 

– 

5. 

Tržby za predané vlastné výrobky, polotovary vlastnej výroby, nedokončenú výrobu a zvieratá prijaté v hotovosti 

   

a) 

tržba v predajnej cene bez DPH 

– 

601 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

prijatá hotovosť celkom 

211 

– 

6. 

Poukážky alebo šeky prijaté namiesto hotovosti 

211 

601, 343 

7. 

Zľava z ceny poskytnutá odberateľovi po vyfakturovaní dodávky 

   

a) 

pred zaplatením dodávky odberateľom 

601 

311 

b) 

po zaplatení dodávky odberateľom 

601 

325 

c) 

oprava DPH z dôvodu poskytnutej zľavy z ceny 

343 

311, 325 

8. 

Odberateľská faktúra za predané výrobky, polotovary vlastnej výroby, nedokončenú výrobu a zvieratá so zmluvne dohodnutou zľavou 

   

a) 

predajná cena znížená o zľavu 

– 

601 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma faktúry 

311 

– 

9. 

Zúčtovanie vystaveného dobropisu na uznanú reklamáciu, ktorú si uplatňuje odberateľ pred zaplatením dodávky 

   

a) 

zníženie predajnej ceny o uznanú reklamáciu 

601 

– 

b) 

DPH 

343 

– 

c) 

celková suma dobropisu 

– 

311 

10. 

Zúčtovanie vystaveného dobropisu na uznanú reklamáciu, ktorú si uplatňuje odberateľ po zaplatení dodávky 

   

a) 

zníženie predajnej ceny o uznanú reklamáciu 

601 

– 

b) 

DPH 

343 

– 

c) 

celková suma dobropisu 

– 

325 

11. 

Pohľadávka voči zamestnancovi za predané výrobky 

   

a) 

cena výrobkov 

– 

601 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma pohľadávky 

335 

– 

12. 

Zrážka zo mzdy za výrobky poskytnuté zamestnancovi (naturálne požitky) 

   

a) 

cena výrobkov 

– 

601 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma 

331 

– 

13. 

Pohľadávka voči spoločníkovi za predané výrobky 

   

a) 

cena výrobkov 

– 

601 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma pohľadávky 

355 

– 

d) 

inkaso pohľadávky zrážkou zo mzdy spoločníka 

366 

355 

14. 

Zúčtovanie predaných výrobkov, ktoré neboli do uzavierania účtovných kníh vyfakturované, pričom je známa presná suma 

   

a) 

účtovanie časového rozlíšenia 

385 

601 

b) 

zúčtovanie odberateľskej faktúry v nasledujúcom účtovnom období 

311 

385 

15. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

601 

710 

 • Účet 602 – Tržby z predaja služieb  
 

Text 

MD 

D 

1. 

Odberateľská faktúra za poskytnuté služby 

   

a) 

cena služby bez DPH 

– 

602 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma faktúry 

311 

– 

2. 

Tržba za poskytnuté služby inkasovaná v hotovosti 

   

a) 

cena služby bez DPH 

– 

602 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

prijatá hotovosť celkom 

211 

– 

3. 

Poukážky alebo šeky prijaté namiesto hotovosti 

211 

602, 343 

4. 

Zľava z ceny poskytnutá odberateľovi po vyfakturovaní poskytnutej služby  

   

a) 

pred zaplatením dodávky odberateľom 

602 

311 

b) 

po zaplatení dodávky odberateľom 

602 

325 

c) 

oprava DPH z dôvodu poskytnutej zľavy z ceny 

343 

311, 325 

5. 

Odberateľská faktúra za poskytnuté služby so zmluvne dohodnutou zľavou 

   

a) 

cena prác a služieb znížená o zľavu 

– 

602 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma faktúry 

311 

– 

6. 

Reklamácia, ktorú si uplatňuje odberateľ pred zaplatením za dodávku prác a služieb, ak ju účtovná jednotka uzná a vystaví dobropis 

   

a) 

zníženie ceny o uznanú reklamáciu 

602 

– 

b) 

DPH 

343 

– 

c) 

celková suma dobropisu 

– 

311 

7. 

Pohľadávka voči zamestnancovi za poskytnuté služby 

   

a) 

cena služby 

– 

602 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma pohľadávky 

335 

– 

8. 

Inkaso pohľadávky zrážkou zo mzdy 

331 

335 

9. 

Pohľadávka voči spoločníkovi za poskytnuté služby 

   

a) 

cena služby 

– 

602 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma pohľadávky 

355 

– 

d) 

inkaso pohľadávky zrážkou zo mzdy spoločníka 

366 

355 

10. 

Zúčtovanie príslušnej sumy nájomného, ktoré bolo výnosom budúceho obdobia, do výnosov bežného účtovného obdobia 

384 

602 

11. 

Predplatné novín, časopisov, právnych predpisov a pod., ktoré bolo výnosom budúceho obdobia, do výnosov bežného účtovného obdobia 

384 

602 

12. 

Zúčtovanie predaných služieb, ktoré neboli do uzavierania účtovných kníh vyfakturované, pričom je známa presná suma 

   

a) 

časové rozlíšenie 

385 

602 

b) 

zúčtovanie odberateľskej faktúry v nasledujúcom účtovnom období 

311 

385 

13. 

Predpis nároku na paušálne čiastky platené za záručné opravy zúčtovaný v bežnom účtovnom období 

315 

602 

14. 

Predpis nároku na paušálne čiastky určené pre budúce účtovné obdobie 

   

a) 

suma paušálu 

315 

384 

b) 

účtovanie rozpustenia výnosov budúcich období v tom účtovnom období, v ktorom sa budú realizovať záručné opravy 

384 

602 

15. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

602 

710 

 • Účet 604 – Tržby za tovar  
 

Text 

MD 

D 

1. 

Odberateľská faktúra za predaný tovar 

   

a) 

cena bez DPH 

– 

604 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma faktúry 

311 

– 

2. 

Tržba za predaný tovar inkasovaná v hotovosti 

   

a) 

cena bez DPH 

– 

604 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

prijatá hotovosť celkom 

211 

– 

3. 

Poukážky alebo šeky prijaté namiesto hotovosti 

211 

604, 343 

4. 

Zľava z ceny poskytnutá odberateľovi po vyfakturovaní predaného tovaru 

   

a) 

pred zaplatením dodávky odberateľom 

604 

311 

b) 

po zaplatení dodávky odberateľom 

604 

325 

c) 

oprava DPH z dôvodu poskytnutej zľavy z ceny 

343 

311, 325 

5. 

Odberateľská faktúra za predaný tovar so zmluvne dohodnutou zľavou 

   

a) 

predajná cena tovaru znížená o zľavu 

– 

604 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma faktúry 

311 

– 

6. 

Zúčtovanie vystaveného dobropisu na uznanú reklamáciu, ktorú si uplatňuje odberateľ pred zaplatením dodávky tovaru 

   

a) 

zníženie predajnej ceny o uznanú reklamáciu 

604 

– 

b) 

DPH 

343 

– 

c) 

celková suma dobropisu 

– 

311 

7. 

Zúčtovanie vystaveného dobropisu na uznanú reklamáciu, ktorú si uplatňuje odberateľ po zaplatení dodávky tovaru 

   

a) 

zníženie predajnej ceny o uznanú reklamáciu 

604 

– 

b) 

DPH 

343 

– 

c) 

celková suma dobropisu 

– 

325 

8. 

Pohľadávka voči zamestnancovi za predaný tovar 

   

a) 

cena tovaru 

– 

604 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma pohľadávky 

335 

– 

9. 

Zrážka zo mzdy za predaný tovar poskytnutý zamestnancovi (naturálne požitky) 

   

a) 

cena tovaru 

– 

604 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma 

331 

– 

10. 

Pohľadávka voči spoločníkovi za predaný tovar 

   

a) 

cena tovaru 

– 

604 

b) 

DPH 

– 

343 

c) 

celková suma pohľadávky 

355 

– 

d) 

inkaso pohľadávky zrážkou zo mzdy spoločníka 

366 

355 

11. 

Zúčtovanie predaného tovaru, ktorý nebol do uzavierania účtovných kníh vyfakturovaný, pričom je známa presná suma 

   

a) 

účtovanie časového rozlíšenia 

385 

604 

b) 

zúčtovanie odberateľskej faktúry v nasledujúcom účtovnom období 

311 

385 

12. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

601 

710 


 

Účtová skupina 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Účtová skupina 61 obsahuje tieto účty: 

611 – Zmena stavu nedokončenej výroby 
612 – Zmena stavu polotovarov 
613 – Zmena stavu výrobkov 
614 – Zmena stavu zvierat 

Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby alebo zmena stavu zásob vyplývajúca z inventarizácie ako rozdiel medzi sumou stavu zásob nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby, výrobkov a zvierat na konci a na začiatku účtovného obdobia, štvrťroka alebo polroka. Súvzťažnými účtami sú príslušné účty účtovej triedy 1. Ak je hodnota zásob na konci príslušného obdobia vyššia ako na začiatku obdobia, účtuje sa rozdiel v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61, inak sa rozdiel účtuje na ťarchu príslušných účtov tejto účtovej skupiny. 

Pri použití zásob vlastnej výroby na reprezentáciu sa účtujú na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu a v prospech príslušných účtov zásob.  

 • Účet 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby  

Pri spôsobe A účtovania zásob      

Text 

MD 

D 

1. 

Zúčtovanie zmeny stavu zásob nedokončenej výroby ocenených vo vlastných nákladoch 

   

a) 

zvýšenie 

121 

611 

b) 

zníženie 

611 

121 

2. 

Zníženie stavu nedokončenej výroby pri prevode do polotovarov vlastnej výroby 

   

a) 

zníženie stavu nedokončenej výroby 

611 

121 

b) 

zvýšenie stavu polotovarov vlastnej výroby 

122 

612 

3. 

Zníženie stavu nedokončenej výroby pri prevode do hotových výrobkov 

   

a) 

zníženie stavu nedokončenej výroby 

611 

121 

b) 

zvýšenie stavu hotových výrobkov 

123 

613 

4. 

Zníženie stavu nedokončenej výroby pri jej aktivovaní do materiálu 

   

a) 

zníženie stavu nedokončenej výroby 

611 

121 

b) 

zvýšenie stavu materiálu na sklade 

112 

621 

5. 

Zníženie stavu nedokončenej výroby pri jej predaji 

   

a) 

zníženie nedokončenej výroby 

611 

121 

b) 

pohľadávka voči odberateľovi 

311 

601 

6. 

Zvýšenie stavu nedokončenej výroby z dôvodu prevodu polotovarov vlastnej výroby do ďalšej výrobnej fázy 

   

a) 

zvýšenie stavu nedokončenej výroby 

121 

611 

b) 

zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby 

612 

122 

7. 

Zvýšenie stavu nedokončenej výroby z dôvodu prevodu hotových výrobkov do ďalšej výrobnej fázy 

   

a) 

zvýšenie stavu nedokončenej výroby 

121 

611 

b) 

zníženie stavu hotových výrobkov 

613 

123 

8. 

Prebytok nedokončenej výroby zistený pri inventarizácii 

121 

611 

9. 

Nezavinené manká a škody do výšky noriem stanovených  vnútropodnikovou smernicou  

611 

121 

10. 

Zníženie stavu zásob nedokončenej výroby z titulu mánk a škôd na nedokončenej výrobe (manko nad normu prirodzených úbytkov) 

   

a) 

zúčtovanie mánk a škôd 

549 

611 

b) 

zníženie stavu nedokončenej výroby 

611 

121 

11. 

Škoda na nedokončenej výrobe v dôsledku mimoriadnych príčin (napr. z dôvodu živelnej pohromy) 

   

a) 

zúčtovanie škody 

582 

611 

b) 

zníženie stavu nedokončenej výroby 

611 

121 

12. 

Zníženie stavu zásob nedokončenej výroby z dôvodu jej darovania 

   

a) 

zníženie stavu nedokončenej výroby 

611 

121 

b) 

zúčtovanie darovania 

543 

611 

13. 

Zníženie stavu zásob nedokončenej výroby z dôvodu jej použitia na reprezentáciu  

   

a) 

zníženie stavu nedokončenej výroby 

611 

121 

b) 

zúčtovanie reprezentačného 

513 

611 

14. 

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh 

   

a) 

ak je konečný stav na strane MD 

710 

611 

b) 

ak je konečný stav na strane Dal 

611 

710 

Pri spôsobe B účtovania zásob 

Text 

MD 

D 

1. 

Použitie nedokončenej výroby na účely darovania 

543 

611 

2. 

Použitie nedokončenej výroby na reprezentáciu 

513 

611 

3. 

Škoda na nedokončenej výrobe z dôvodu živelnej pohromy 

582 

611 

Na konci účtovného obdobia 

Text 

MD 

D 

1. 

Prevod začiatočného stavu účtu nedokončenej výroby 

611 

121 

2. 

Zúčtovanie konečného stavu nedokončenej výroby podľa výsledkov inventarizácie (stav nedokončenej výroby na sklade) 

121 

611 

3. 

Zúčtovanie výsledkov inventarizácie 

   

a) 

prebytok 

121 

611 

b) 

nezavinené manko do normy prirodzených úbytkov 

611 

121 

c) 

manká a škody 

549 

121 

4. 

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh 

   

a) 

ak je konečný stav na strane MD 

710 

611 

b) 

ak je konečný stav na strane Dal 

611 

710 

 • Účet 612 – Zmena stavu polotovarov  

Pri spôsobe A účtovania zásob 

Text 

MD 

D 

1. 

Zúčtovanie zmeny stavu polotovarov vlastnej výroby ocenených vo vlastných nákladoch 

   

a) 

zvýšenie 

122 

612 

b) 

zníženie 

612 

122 

2. 

Zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby pri prevode do výrobkov 

   

a) 

zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby 

612 

122 

b) 

zvýšenie stavu výrobkov 

123 

613 

3. 

Zníženie polotovarov vlastnej výroby pri ich aktivovaní do materiálu vlastnej výroby 

   

a) 

zníženie stavu polotovarov 

612 

122 

b) 

zvýšenie stavu materiálu na sklade (aktivácia) 

112 

621 

4. 

Zníženie stavu polotovarov pri predaji 

   

a) 

zníženie stavu polotovarov 

612 

122 

b) 

pohľadávka voči odberateľovi 

311 

601 

5. 

Zvýšenie stavu polotovarov z titulu prevodu z nedokončenej výroby 

   

a) 

zvýšenie stavu polotovarov 

122 

612 

b) 

zníženie stavu nedokončenej výroby 

611 

121 

6. 

Prevod polotovarov vlastnej výroby na sklad hotových výrobkov 

   

a) 

zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby 

612 

122 

b) 

zvýšenie stavu hotových výrobkov 

123 

613 

7. 

Prebytok polotovarov vlastnej výroby zistený pri inventarizácii 

122 

612 

8. 

Nezavinené manká a škody na polotovaroch vlastnej výroby do výšky noriem prirodzených úbytkov stanovených vo vnútropodnikovej smernici  

612 

122 

9. 

Zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby z titulu mánk a škôd (manko nad normu prirodzených úbytkov) 

   

a) 

zúčtovanie mánk a škôd 

549 

612 

b) 

zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby 

612 

122 

10. 

Škoda na polotovaroch vlastnej výroby v dôsledku mimoriadnych príčin (napr. z dôvodu živelnej pohromy) 

   

a) 

zúčtovanie škody 

582 

612 

b) 

zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby 

612 

122 

11. 

Zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby z dôvodu ich darovania 

   

a) 

zníženie stavu polotovarov 

612 

122 

b) 

zúčtovanie darovania 

543 

612 

12. 

Zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby z dôvodu ich použitia na reprezentáciu  

   

a) 

zníženie stavu polotovarov 

612 

122 

b) 

zúčtovanie reprezentačného 

513 

612 

13. 

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh 

   

a) 

ak je konečný stav na strane MD 

710 

612 

b) 

ak je konečný stav na strane Dal 

612 

710 

Pri spôsobe B účtovania zásob 

Text 

MD 

D 

1. 

Použitie polotovarov na účely darovania 

543 

612 

2. 

Použitie polotovarov na reprezentáciu 

513 

612 

3. 

Škoda na polotovaroch vlastnej výroby z dôvodu živelnej pohromy 

582 

612 

Na konci účtovného obdobia 

Text 

MD 

D 

1. 

Prevod začiatočného stavu polotovarov vlastnej výroby 

612 

122 

2. 

Zúčtovanie konečného stavu polotovarov podľa výsledkov inventarizácie (stav polotovarov na sklade) 

122 

612 

3. 

Zúčtovanie výsledkov inventarizácie 

   

a) 

prebytok 

122 

612 

b) 

nezavinené manko do normy prirodzených úbytkov 

612 

122 

c) 

manká a škody 

549 

122 

4. 

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh 

   

a) 

ak je konečný stav na strane MD 

710 

612 

b) 

ak je konečný stav na strane Dal 

612 

710 

 • Účet 613 – Zmena stavu výrobkov  

Pri spôsobe A účtovania zásob 

Text 

MD 

D 

1. 

Zúčtovanie zmeny stavu výrobkov vlastnej výroby ocenených vo vlastných nákladoch 

   

a) 

zvýšenie 

123 

613 

b) 

zníženie 

613 

123 

2. 

Zvýšenie stavu výrobkov pri prevode z nedokončenej výroby 

   

a) 

zvýšenie stavu výrobkov 

123 

613 

b) 

zníženie nedokončenej výroby 

611 

121 

3. 

Zvýšenie stavu výrobkov pri prevode z polotovarov vlastnej výroby  

   

a) 

zvýšenie stavu výrobkov 

123 

613 

b) 

zníženie polotovarov vlastnej výroby 

612 

122 

4. 

Zníženie stavu výrobkov prevodom na sklad režijného materiálu 

   

a) 

zníženie stavu výrobkov 

613 

123 

b) 

zvýšenie stavu materiálu na sklade (aktivácia) 

112 

621 

5. 

Zníženie stavu výrobkov z titulu predaja 

   

a) 

zníženie stavu výrobkov 

613 

123 

b) 

pohľadávka voči odberateľovi 

311 

601 

6. 

Prevod výrobkov do vlastnej predajne 

   

a) 

zníženie stavu výrobkov 

613 

123 

b) 

zvýšenie stavu tovaru na predajni 

132 

621 

7. 

Zníženie stavu výrobkov z dôvodu ich darovania 

   

a) 

zníženie stavu výrobkov 

613 

123 

b) 

zúčtovanie darovania 

543 

613 

8. 

Zníženie stavu výrobkov z titulu ich použitia na reprezentáciu 

   

a) 

zníženie stavu výrobkov 

613 

123 

b) 

zúčtovanie reprezentačného 

513 

613 

9. 

Prebytok výrobkov zistený pri inventarizácii 

123 

613 

10. 

Nezavinené manká a škody na výrobkoch do výšky noriem prirodzených úbytkov stanovených účtovnou jednotkou vo vnútropodnikovej smernici 

613 

123 

11. 

Zníženie stavu výrobkov z titulu mánk a škôd (manko nad normu prirodzených úbytkov) 

   

a) 

zúčtovanie mánk a škôd 

549 

613 

b) 

zníženie stavu výrobkov 

613 

123 

12. 

Škoda na výrobkoch v dôsledku mimoriadnych príčin (napr. z dôvodu živelnej pohromy) 

   

a) 

zúčtovanie škody 

582 

613 

b) 

zníženie stavu výrobkov 

613 

123 

13. 

Príjem výrobkov na sklad vrátených odberateľom pri uznaných reklamáciách  

123 

613 

14. 

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh 

   

a) 

ak je konečný stav na strane MD 

710 

613 

b) 

ak je konečný stav na strane Dal 

613 

710 

Pri spôsobe B účtovania zásob 

Text 

MD 

D 

1. 

Použitie výrobkov na účely darovania 

543 

613 

2. 

Použitie výrobkov na reprezentáciu 

513 

613 

3. 

Škoda na výrobkoch z dôvodu živelnej pohromy 

582 

613 

Na konci účtovného obdobia 

Text  

MD 

D 

1. 

Prevod začiatočného stavu výrobkov 

613 

123 

2. 

Zúčtovanie konečného stavu výrobkov podľa výsledkov inventarizácie (stav výrobkov na sklade) 

123 

613 

3. 

Zúčtovanie výsledkov inventarizácie 

   

a) 

prebytok 

123 

613 

b) 

nezavinené manko do normy prirodzených úbytkov 

613 

123 

c) 

manká a škody 

549 

123 

4. 

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh 

   

a) 

ak je konečný stav na strane MD 

710 

613 

b) 

ak je konečný stav na strane Dal 

613 

710 

 • Účet 614 – Zmena stavu zvierat  
 

Text 

MD 

D 

1. 

Príchovky zvierat (narodené živé zvieratá) 

124 

614 

2. 

Prírastky zvierat (hmotnostné a vzrastové) 

124 

614 

3. 

Preradenie zvierat základného stáda do výkrmu (do zásob) 

   

a) 

zúčtovanie zostatkovej ceny 

551 

086 

b) 

vyradenie z evidencie (chovu) 

086 

026 

c) 

príjem zvierat do výkrmu v zostatkovej cene 

124 

614 

4. 

Prevzatie zvierat zo zásob do základného stáda vo vlastných nákladoch alebo v reprodukčnej obstarávacej cene 

   

a) 

zníženie stavu zásob zvierat 

614 

124 

b) 

aktivácia zvierat 

042 

624 

c) 

zaradenie zvierat do základného stáda 

026 

042 

5. 

Úbytok zvierat pri ich predaji 

   

a) 

zníženie stavu zásob zvierat 

614 

124 

b) 

pohľadávka voči odberateľovi 

311 

601 

6. 

Zníženie stavu zvierat z dôvodu ich darovania 

   

a) 

zníženie stavu zvierat 

614 

124 

b) 

zúčtovanie darovania 

543 

614 

7. 

Zníženie stavu zásob zvierat z titulu ich použitia na reprezentáciu 

   

a) 

zníženie stavu zvierat 

614 

124 

b) 

zúčtovanie reprezentačného 

513 

614 

8. 

Zníženie stavu zvierat z titulu ich odovzdania na nutnú porážku 

   

a) 

zníženie stavu zásob zvierat 

614 

124 

b) 

príjem zvierat do podnikového bitúnku 

112 

621 

9. 

Zníženie stavu zásob zvierat z titulu ich prirodzeného úhynu 

614 

124 

10. 

Zníženie stavu zásob zvierat z titulu nezavineného úhynu 

614 

124 

11. 

Zníženie stavu zásob zvierat z titulu zavineného úhynu 

   

a) 

zníženie stavu zásob zvierat 

614 

124 

b) 

zúčtovanie škody 

549 

614 

12. 

Škoda na zvieratách v dôsledku mimoriadnych príčin (napr. z dôvodu požiaru)  

   

a) 

zúčtovanie škody 

582 

614 

b) 

zníženie stavu zásob zvierat 

614 

124 

13. 

Prebytok zvierat zistený pri inventarizácii 

124 

614 

14. 

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh 

   

a) 

ak je konečný stav na strane MD 

710 

614 

b) 

ak je konečný stav na strane Dal 

614 

710 

Pri spôsobe B účtovania zásob 

Text 

MD 

D 

1. 

Použitie zvierat na účely darovania 

543 

614 

2. 

Použitie zvierat na reprezentáciu 

513 

614 

3. 

Škoda na zvieratách z dôvodu živelnej pohromy 

582 

614 

Na konci účtovného obdobia 

Text 

MD 

D 

1. 

Prevod začiatočného stavu zvierat 

614 

124 

2. 

Zúčtovanie konečného stavu zvierat podľa inventarizácie 

124 

614 

3. 

Zúčtovanie výsledkov inventarizácie 

   

a) 

prebytok 

124 

614 

b) 

nezavinené manko do normy 

614 

124 

c) 

manká a škody 

549 

124 

4. 

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh 

   

a) 

ak je konečný stav na strane MD 

710 

614 

b) 

ak je konečný stav na strane Dal 

614 

710 


 

Účtová skupina 62 - Aktivácia

Účtová skupina 62 obsahuje tieto účty: 

621 – Aktivácia materiálu a tovaru 
622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb 
623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 
624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 

 • Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru  

V prospech účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru sa účtuje hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob alebo účtu 501 – Spotreba materiálu alebo účtu 504 – Predaný tovar v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob. 

Pri spôsobe A účtovania zásob 

Text 

MD 

D 

1. 

Aktivácia materiálu vytvoreného vlastnou činnosťou, oceneného vo vlastných nákladoch 

   

a) 

zníženie stavu nedokončenej výroby 

611 

121 

b) 

zvýšenie stavu materiálu na sklade 

112 

621 

2. 

Aktivácia polotovarov vlastnej výroby do materiálu 

   

a) 

zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby 

612 

122 

b) 

zvýšenie stavu materiálu na sklade 

112 

621 

3. 

Aktivácia tovaru, ktorý bol vyrobený vo vlastnej réžii 

   

a) 

zníženie stavu výrobkov 

613 

123 

b) 

zvýšenie stavu tovaru v predajni 

132 

621 

4. 

Prevod výrobkov na sklad režijného materiálu 

   

a) 

zníženie stavu výrobkov 

613 

123 

b) 

zvýšenie stavu režijného materiálu 

112 

621 

5. 

Spracovanie materiálu a renovácia náhradných dielov vo vlastnej réžii 

112 

621 

6. 

Úprava tovaru vo vlastnej réžii 

132 

621 

7. 

Aktivácia (prevod) výrobkov do vlastného stravovacieho zariadenia 

   

a) 

zníženie stavu výrobkov 

613 

123 

b) 

zvýšenie materiálu na sklade 

112 

621 

8. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

621 

710 

Spôsob B 

Text 

MD 

D 

1. 

Aktivácia materiálu vytvoreného vlastnou činnosťou, oceneného vo vlastných nákladoch 

501 

621 

2. 

Prevod vlastných výrobkov do materiálu ocenený vlastnými nákladmi 

501 

621 

 3. 

Aktivácia vlastných výrobkov do vlastných predajní 

504 

621 

4. 

Aktivácia vlastných výrobkov do vlastného stravovacieho zariadenia 

501 

621 

5. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

621 

710 

 • Účet 622 – Aktivácia vntroorganizačných služieb  

V prospech účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb sa účtuje napríklad vnútropodniková preprava so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 111 – Obstaranie materiálu, 131 – Obstaranie tovaru, 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 501 – Spotreba materiálu, 504 – Predaný tovar alebo na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu, ak sa použijú vnútroorganizačné služby na reprezentáciu. 

Pri spôsobe A účtovania zásob 

Text 

MD 

D 

1. 

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov predstavujúcich vedľajšie náklady obstarania dlhodobého majetku (napr. doprava majetku vlastným dopravným prostriedkom) 

041, 042 

622 

2. 

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov, ktoré sú súčasťou vedľajších nákladov obstarania materiálu (napr. dopravné výkony) 

111, 112 

622 

3. 

Aktivácia vlastných prepravných služieb pri obstaraní tovaru 

131, 132 

622 

4. 

Aktivácia vlastných prepravných služieb pri obstaraní zvierat 

124 

622 

5. 

Úprava materiálu vo vlastnej réžii v ocenení vo vlastných nákladoch 

112 

622 

6. 

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov použitých na reprezentáciu 

513 

622 

7. 

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov (služieb) použitých na dary 

543 

622 

8. 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb vynaložených na pracovné a sociálne účely, napr. na stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení  

527 

622 

9. 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb vynaložených na pracovné a sociálne účely nad rámec zákonných predpisov 

528 

622 

10. 

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh 

622 

710 

Spôsob B 

Text 

MD 

D 

1. 

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov predstavujúcich vedľajšie náklady obstarania  dlhodobého majetku (napr. doprava majetku vlastným dopravným  prostriedkom) 

041, 042 

622 

2. 

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov, ktoré sú súčasťou vedľajších nákladov obstarania materiálu (napr. dopravné výkony) 

501 

622 

3. 

Aktivácia vlastných prepravných služieb pri obstaraní tovaru 

504 

622 

4. 

Aktivácia vlastných prepravných služieb pri obstaraní zvierat 

501 

622 

5. 

Úprava materiálu vo vlastnej réžii v ocenení vo vlastných nákladoch 

501 

622 

6. 

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov použitých na reprezentáciu 

513 

622 

7. 

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov (služieb) použitých na dary 

543 

622 

8. 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb vynaložených na pracovné a sociálne účely, napr. na stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení  

527 

622 

9. 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb vynaložených na pracovné a sociálne účely nad rámec zákonných predpisov 

528 

622 

10. 

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh 

622 

710 

 • Účet 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku  

V prospech účtov 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje aktivácia dlhodobého nehmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku vyrobeného vo vlastnej činnosti ocenená vo vlastných nákladoch 

041 

623 

2. 

Aktivácia zriaďovacích nákladov 

041 

623 

3. 

Aktivácia technického zhodnotenia dlhodobého nehmotného majetku vytvoreného vo vlastnej činnosti ocenená vo vlastných nákladoch 

041 

623 

4. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

623 

710 

 • Účet 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku  

V prospech účtov 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aktivácia dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku ocenená vo vlastných nákladoch. 

 

Text 

MD 

D 

1. 

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vo vlastnej činnosti  

042 

624 

2. 

Aktivácia stavebných prác vykonaných vo vlastnej činnosti 

042 

624 

3. 

Aktivácia technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku vykonaného vo vlastnej činnosti 

042 

624 

4. 

Preradenie zvierat zo zásob do základného stáda – aktivácia 

042 

624 

5. 

Aktivácia prác vynaložených pri výsadbe a pestovaní pestovateľských celkov trvalých porastov vo vlastnej činnosti až do doby dosiahnutia plodonosného veku 

042 

624 

6. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

624 

710 


 

Účtová skupina 64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti

Účtová skupina 64 obsahuje tieto účty: 

641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 
642 – Tržby z predaja materiálu 
644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 
646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok 
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 

 • Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  

V prospech účtu 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú tržby so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky alebo na ťarchu účtu 311 – Odberatelia.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Odberateľská faktúra za predaj DNM a DHM 

311, 315 

641 

2. 

Tržby z predaja DNH a DHM inkasované v hotovosti 

211 

641 

3. 

Odberateľská faktúra za predaj zvierat základného stáda a ťažných zvierat 

311, 315 

641 

4. 

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný za účelom jeho ďalšieho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie 

   

a) 

obstaranie budovy 

042 

321 

b) 

technické zhodnotenie vykonané dodávateľským spôsobom 

042 

321 

c) 

technické zhodnotenie vykonané vo vlastnej činnosti 

042 

624 

d) 

vyradenie (odúčtovanie) z účtu 042 

541 

042 

e) 

odberateľská faktúra za predaj budovy 

311 

641 

5. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

641 

710 

 • Účet 642 – Tržby z predaja materiálu  

V prospech účtu 642 – Tržby z predaja materiálu sa účtujú tržby so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky alebo na ťarchu účtu 311 – Odberatelia. 

 

Text 

MD 

D 

1. 

Odberateľská faktúra za predaný materiál 

311, 315 

642 

2. 

Tržby z predaja materiálu inkasované v hotovosti 

211 

642 

3. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

642 

710 

 • Účet 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania  

Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania  

V prospech účtov 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania a 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sa účtuje napríklad suma sankcií na základe príslušných zmlúv a dokladov bez ohľadu, či boli zaplatené alebo nie. Patrí sem aj odstupné zo zrušenia zmluvy. Neúčtujú sa tu úroky z omeškania podľa zmluvy o úveroch.  

 • Účet 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 
 

Text 

MD 

D 

1. 

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 

   

a) 

za porušenie zmluvy – stanovených platobných podmienok 

311, 315 

644 

b) 

za porušenie prepravných a ďalších dohodnutých podmienok 

311, 315 

644 

2. 

Odstupné zo zrušenia zmluvy 

311, 315 

644 

3. 

Ostatné pokuty a penále vyplývajúce zo zmluvných vzťahov 

311, 315 

644 

4. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

644 

710 

 • Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 
 

Text 

MD 

D 

1. 

Pokuty, penále a úroky z omeškania vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak nevyplývajú zo zmluvných vzťahov 

311, 315, 378 

645 

2. 

Predpis ostatných pokút, penále a úrokov z omeškania k náhrade inej fyzickej alebo právnickej osobe 

311, 315, 378 

645 

3. 

Predpis ostatných pokút, penále a úrokov z omeškania k náhrade zamestnancovi  

335 

645 

4. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

645 

710 

Daňové hľadisko – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 

Podľa § 17 ods.21 zákona o dani z príjmov zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania okrem úrokov z omeškania z úverov prijatých bankami a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte prijatých bankami sa zahrnú u príjemcu (veriteľa) do základu dane až po ich prijatí. To znamená, že daňovníci účtujúci v sústave podvojného účtovníctva pri zisťovaní základu dane znížia výsledok hospodárenia o sumy týchto položiek, ak nebudú prijaté do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa o nich účtuje.  

V súvislosti s uvedeným je potrebné uviesť, že podľa § 52 ods. 12 zákona o dani z príjmov príjmy, ktoré sa podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov zahŕňali do základu dane až po prijatí, zaúčtované do 31. decembra 2003 do výnosov sa zahrnú do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom budú prijaté aj po 31. decembri 2003. 

Príklad: 

Spoločnosť v roku 2007 vyfakturovala svojmu obchodnému partnerovi zmluvnú pokutu za porušenie zmluvnej povinnosti dojednanú s dodávateľom v zmluve o dielo vo výške 150 000 Sk. Ak dlžná čiastka zúčtovaná v prospech účtu 644 nebude do 31. 12. 2007 prijatá, o neprijatú sumu zmluvnej pokuty spoločnosť pri zistení základu dane zníži výsledok hospodárenia. 

 • Účet 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok  

V prospech účtu 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok sa účtujú inkasá pohľadávok, ktoré sa v minulosti odpísali na ťarchu nákladov, a od tohto dňa sa neúčtovali na účte pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z postúpenia pohľadávok z hospodárskej činnosti.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Prijaté platby za odpísané pohľadávky, ktoré sa v minulých účtovných obdobiach zúčtovali na ťarchu nákladov 

211, 221 

646 

2. 

Zúčtovanie postúpenia (predaja) pohľadávky u postupcu: 

   

a) 

odpis pohľadávky do nákladov v účtovnej hodnote 

546 

311 

b) 

výnos z postúpenej pohľadávky v predajnej cene 

315 

646 

3. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

646 

710 

 • Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  

V prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti účtovnej jednotky. Na tomto účte sa účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku, ak sa podľa postupov účtovania neúčtuje inak. Účtujú sa tu aj nároky na náhradu škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky. Účtujú sa tu aj inventarizačné rozdiely podľa § 43 postupov účtovania.  

Text 

MD 

D 

1. 

Náhrady vynaložených nákladov na hospodársku činnosť minulých účtovných období 

315 

648 

2. 

Prijaté príspevky od členov záujmových združení a zväzov 

211, 221 

648 

3. 

Zúčtovanie podielu na výnosoch podľa zmluvy o združení 

358, 398 

648 

4. 

Zúčtovanie prevádzkovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov bežného účtovného obdobia 

   

a) 

predpis nároku na dotáciu 

346 

648 

b) 

predpis vrátenia dotácie v prípade nedodržania podmienok 

648 

346 

5. 

Účtovanie rozpustenia investičnej dotácie zo ŠR do výnosov vo výške zaúčtovaných odpisov 

384 

648 

6. 

Predpis nároku prevádzkovej dotácie od iných subjektov (okrem ŠR)  

347 

648 

7. 

Predpis nárokov na náhrady za manká a škody 

   

a) 

voči zamestnancom 

335 

648 

b) 

voči poisťovniam v dôsledku poistných udalostí, ak škoda bola naúčtovaná na účte 549 

378 

648 

c) 

voči iným osobám 

378 

648 

8. 

Prebytok materiálu a tovaru zistený pri inventarizácii 

112, 132 

648 

9. 

Bezodplatne nadobudnutý materiál a tovar 

112, 132 

648 

10. 

Bezodplatne prijaté peňažné prostriedky 

211, 221 

648 

11. 

Účtovanie rozpustenia bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku do výnosov vo výške zaúčtovaných odpisov 

384 

648 

12. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

 648 

710 

Daňové hľadisko – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 

Problematika dotácií, podpôr a príspevkov poskytnutých z prostriedkov štátneho rozpočtu je upravená v § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov tak, že tie, ktoré sú zahrňované do príjmov (zúčtované do výnosov) sú zdaniteľných príjmom a súčasne náklady, na úhradu ktorých boli poskytnuté, sú uznaným daňovým výdavkom, a to vrátane daňových odpisov vypočítaných podľa § 22 až § 29 zákona o dani z príjmov. Zdaniteľným príjmom sú teda príspevky, dotácie a podpory poskytnuté  na prevádzkové náklady a tiež na obstaranie dlhodobého majetku. Spôsob účtovania poskytnutia príspevku, dotácie, podpory a ich následného použitia má neutrálny vplyv na výsledok hospodárenia a tým aj na základ dane.  Z toho dôvodu nedochádza k situácii, ktorá by zakladala daňovú povinnosť dane z príjmov. 

 

Účtová skupina 65 - Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti

Účtová skupina 65 obsahuje tieto účty: 

655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 
657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku 

 • Účet 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období  

V prospech účtu 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa účtuje vznik komplexných nákladov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 

382 

655 

2. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

655 

710 

 • Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku  

V prospech účtu 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku sa účtujú sumy vyjadrujúce postupné umorovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Zúčtovanie oprávky k pasívnej opravnej položke zaúčtovanej k nadobudnutému majetku na účte 097 

098 

657 

2. 

Jednorazový odpis opravnej položky pri predaji alebo vklade celého súboru majetku alebo jeho časti 

098 

657 

3. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

657 

710 

Daňové hľadisko – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku 

Podľa § 20 ods. 13 zákona o dani z príjmov sa vytvorená opravná položka k nadobudnutému majetku zahrnie do zdaniteľných príjmov v súlade s účtovnými predpismi. 

 

Účtová skupina 66 - Finančné výnosy

Účtová skupina 66 obsahuje tieto účty: 

661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov 
662 – Úroky 
663 – Kurzové zisky 
664 – Výnosy z precenenia cenných papierov 
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku 
666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku 
667 – Výnosy z derivátových operácií 
668 – Ostatné finančné výnosy 

 • Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov  

V prospech účtu 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov sa účtuje predaj cenných papierov dlhodobého aj krátkodobého charakteru účtovaných na účtoch 061 – Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom, 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely, 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok a na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Tržby z predaja cenných papierov dlhodobého aj krátkodobého charakteru (účty účtovej skupiny 06x a 25x) 

   

a) 

vyúčtované ako pohľadávka 

315, 378 

661 

b) 

inkasované v hotovosti 

211 

661 

2. 

Tržby z predaja akcií zamestnancom 

   

a) 

vyúčtované ako pohľadávka voči zamestnancom 

335 

661 

b) 

inkasované v hotovosti 

211 

661 

3. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

661 

710 

 • Účet 662 – Úroky 

V prospech účtu 662 – Úroky sa účtujú úroky od bánk a od iných dlžníkov a obdobné plnenia.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Prijaté úroky od peňažných ústavov 

   

a) 

priznané úroky v hrubej sume 

– 

662 

b) 

daň z úrokov vybraná zrážkou podľa § 43 ZDP, považovaná za preddavok na daň z príjmov 

341 

– 

c) 

prijaté úroky na bankový účet po znížení o zrazenú daň 

221 

– 

2. 

Výnosové úroky z pôžičiek 

   

a) 

poskytnutých zamestnancom 

335 

662 

b) 

poskytnutých spoločníkom a členom 

355 

662 

c) 

podnikom v rámci konsolidovaného celku 

351 

662 

3. 

Výnosové úroky z obchodných vzťahov za bežné účtovné obdobie – dodávateľské úvery 

311, 315 

662 

4. 

Inkaso výnosových úrokov, ktoré boli prijaté v bežnom účtovnom období, ale časovo a vecne patria do budúceho účtovného obdobia 

   

a) 

inkaso úrokov v bežnom účtovnom období 

221 

384 

b) 

zúčtovanie úrokov v nasledujúcom účtovnom období 

384 

662 

5. 

Zúčtovanie predpisu výnosových úrokov, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, ale inkasované budú až v nasledujúcom účtovnom období (ich presná suma je známa) 

   

a) 

predpis výnosových úrokov v bežnom účtovnom období 

385 

662 

b) 

inkaso úrokov v nasledujúcom účtovnom období 

221 

385 

6. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

662 

710 

 • Účet 663 – Kurzové zisky 

V prospech účtu 663 – Kurzové zisky sa účtujú kurzové rozdiely podľa § 24 postupov účtovania.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Kurzové zisky vznikajúce v priebehu účtovného obdobia pri 

   

a) 

splácaní dlhodobých pôžičiek 

066, 067 

663 

b) 

splácaní bankových úverov 

231, 232, 461 

663 

c) 

splácaní krátkodobých finančných výpomocí 

241, 249 

663 

d) 

predaji valút banke 

261 

663 

e) 

inkase pohľadávok 

311, 312, 313, 315, 351, 353, 355, 358, 378 

663 

f) 

splácaní záväzkov 

321, 322, 325, 361, 365, 379, 471, 474, 478, 479 

663 

2. 

Kurzové zisky vznikajúce v priebehu účtovného obdobia z rezerv a opravných položiek vyjadrených v cudzej mene 

   

a) 

pri použití, znížení alebo zrušení rezervy 

323, 451, 459 

663 

b) 

pri znížení alebo zrušení opravnej položky 

095, 096, 291, 391 

663 

3. 

Kurzové zisky vznikajúce pri uzavieraní účtovných kníh zo stavu majetku a záväzkov v cudzej mene, prepočítané kurzom NBS ku dňu účtovnej závierky na 

   

a) 

pokladničnej hotovosti 

211 

663 

b) 

ceninách 

213 

663 

c) 

bankových devízových účtoch 

221 

663 

d) 

peniazoch na ceste 

261 

663 

e) 

krátkodobých majetkových cenných papieroch 

251 

663 

f) 

krátkodobých dlžných cenných papieroch 

253 

663 

g) 

pohľadávkach 

31x 

663 

h) 

záväzkoch 

32x 

663 

4. 

Kurzové zisky vznikajúce pri uzavieraní účtovných kníh zo zostatku 

   

a) 

rezerv 

323, 451, 459 

663 

b) 

opravných položiek 

095, 096, 291, 391 

663 

5. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

663 

710 

Daňové hľadisko – Kurzové zisky 

Kurzové zisky z ocenenia majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene zúčtované ku dňu ocenenia na účte 663 sú súčasťou základu dane s výnimkou rozdielov z precenenia pohľadávok a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a to v prípade, ak sa daňovník rozhodne pre osobitný postup uplatnenia týchto rozdielov do základu dane v súlade s § 17 ods.17 zákona o dani z príjmov. 

 • Účet 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov 

V prospech účtu 664 – Výnosy z precenenia majetkových cenných papierov sa účtuje podľa § 14 postupov účtovania.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Zvýšenie reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie 

251 

664 

2. 

Zúčtovanie kurzového zisku pri uzavieraní účtovných kníh zo stavu majetkových cenných papierov určených na obchodovanie (kurzové rozdiely sú súčasťou reálneho ocenenia CP) 

251 

664 

3. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

664 

710 

 • Účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku  

V prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku sa účtujú napríklad dividendy, podiely na zisku a úroky z tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Predpis nárokov na výnosy z dlhodobého finančného majetku, napr. dividendy, podiely na zisku vyúčtované ako pohľadávka voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu 

378 

665 

2. 

Inkaso pohľadávky 

211, 221 

378 

3. 

Zúčtovanie úrokových výnosov z dlhových cenných papierov držaných do lehoty splatnosti 

065 

665 

4. 

Inkaso výnosových úrokov prijatých v bežnom účtovnom období, ale časovo a vecne patriacich do budúceho účtovného obdobia 

   

a) 

inkaso úrokov v bežnom účtovnom období 

221 

384 

b) 

zaúčtovanie úrokov do výnosov v nasledujúcom účtovnom období 

384 

665 

5. 

Zúčtovanie predpisu výnosových úrokov (ich presná suma je známa), ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, ale inkasované budú až v nasledujúcom účtovnom období 

   

a) 

predpis výnosových úrokov v bežnom účtovnom období 

385 

665 

b) 

inkaso úrokov v nasledujúcom účtovnom období 

221 

385 

6. 

Predpis nároku spoločníka na vyrovnací podiel 

378 

665 

7. 

Predpis nároku spoločníka na likvidačný zostatok 

378 

665 

8. 

Inkaso nájomného vyplývajúce z prenájmu nehnuteľného majetku podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov 

221 

665 

9. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

665 

710 

 • Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku  

V prospech účtu 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku sa účtujú dividendy, podiely na zisku a úroky vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Predpis nárokov na výnosy z krátkodobého finančného majetku, napr. dividendy, podiely na zisku vyúčtované ako pohľadávka voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu 

378 

666 

2. 

Zvýšenie reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie ku dňu účtovnej závierky 

253 

666 

3. 

Zvýšenie reálnej hodnoty dlhových cenných papierov držaných do lehoty splatnosti ku dňu účtovnej závierky a ku dňu splatnosti 

256 

666 

4. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

666 

710 

Daňové hľadisko – Výnosy z dlhodobého finančného majetku
                                 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 

Podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, určený na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti. Podľa § 52 ods. 24 zákona o dani z príjmov sa uvedené ustanovenia použijú na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia po 31. decembri 2003, t. j. na podiely na zisku vyplácané z výsledku hospodárenia vykázaného za rok 2004 a nasledujúce roky. Rovnako to platí aj na prípady, ak takéto príjmy daňovníkovi plynú zo zahraničia. Podiely na zisku plynúce zo zahraničia nie sú predmetom dane, ak sú vyplácané spoločnosťou so sídlom v zahraničí, ktorá vykazuje základ dane na podobnom princípe ako tuzemské obchodné spoločnosti a družstvá, pri ktorých je vykázaný výsledok hospodárenia podľa predpisov príslušnej krajiny zdanený. Ak podiel na zisku bude plynúť daňovníkovi zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, v tomto prípade nebude možné uplatniť ustanovenia článku zmluvy o vylúčení dvojitého zdanenia. To znamená, že daň zaplatenú v druhom zmluvnom štáte z vyplatených podielov na zisku nebude daňovník v daňovom priznaní započítavať na úhradu dane v súlade s § 45 zákona o dani z príjmov.  

Príklad: 

Spoločnosť je majoritným vlastníkom inej spoločnosti. Na základe výsledkov hospodárenia za rok 2006 jej bol v roku 2007 vyplatený podiel na zisku v sume 500 000 Sk. Pri zistení základu dane za rok 2007 bude suma 500 000 Sk položkou odpočítateľnou od výsledku hospodárenia, a to v súlade s § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov.  

Z ustanovenia § 52 ods. 24 zákona o dani z príjmov vyplýva, že podiely na zisku vykázanom za rok 2003 a predchádzajúce roky vyplatené po 31. decembri 2003 naďalej podliehajú zdaneniu. Po nadobudnutím účinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa zdanenie týchto príjmov riadi odlišným daňovým režimom, aký sa uplatňoval do konca roka 2003. Podiel na zisku sa zdaní ako súčasť základu dane a vysporiada sa prostredníctvom daňového priznania. Pri zdanení príjmu sa uplatní sadzba dane 19 %, t. j. sadzba dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov. Uvedené rovnako platí aj na podiely na zisku prijaté zo zahraničia, ktoré sa zahŕňajú do základu dane s tým, že daň, ktorá bola zaplatená v zahraničí, ak ide o štát, s ktorým Slovenská republika má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa na úhradu dane započíta alebo sa príjem vyjme zo zdanenia, a to v závislosti od úpravy zamedzenia dvojitého zdanenia v zmluve (§ 45 zákona o dani z príjmov). Uvedený postup vyplýva aj z usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2634/2004-72 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2004, podľa ktorého podiely na zisku určenom na základe hospodárskeho výsledku vykázaného do konca roka 2003 vyplácané po 31. decembri 2003 sa zdania ako súčasť základu dane príjemcu platnou sadzbou dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov. Nezdaňuje sa podiel na zisku vykázanom do konca roka 2003 vyplatený po 30. apríli 2004 daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak: 

 • je vyplatený subjektom so sídlom v niektorom inom členskom štáte Európskej únie a 
 • daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (tuzemská spoločnosť) má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takéhoto príjmu v jeho prospech aspoň 25 % priamy podiel na základnom imaní tohto zahraničného subjektu. 

Príklad: 

Spoločnosť je akcionárom tuzemskej akciovej spoločnosti. V roku 2007 bol spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti vyplatený podiel na nerozdelenom zisku (zo zisku vykázaného do konca roka 2003) vo výške 600 000 Sk. Dividendy vyplatené zo zisku vykázaného do konca roka 2003 sa zdania v spoločnosti ako súčasť základu dane sadzbou dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov. Uvedená suma zúčtovaná na účte 665 nie je odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia. 

Podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je ani vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účastníka spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účastníka komplementára v komanditnej spoločnosti. Podľa prechodného ustanovenia § 52 ods. 24 sa toto ustanovenie vzťahuje len na podiely na likvidačnom zostatku a na vyrovnacie podiely, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po 1. 1. 2004. Rovnako to platí aj na prípady vyplácania týchto príjmov do zahraničia. To znamená, že likvidačné zostatky a vyrovnacie podiely, na vyplatenie ktorých vznikol nárok do 31. 12. 2003, sú naďalej predmetom dane a zdania sa 19 % sadzbou ako súčasť základu dane podaním daňového priznania. 

Výnosy z hypotekárnych záložných listov, ktoré boli vydané do 31. decembra 2003, sú podľa § 52 ods. 38 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane. Na ich zdanenie sa aj po 31. 12. 2003 použije ustanovenie o oslobodení úrokových výnosov uvedené v § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.  

Oslobodené od dane sú aj výnosy zo štátnych dlhopisov znejúcich na cudziu menu, ktoré boli vydané do konca roka 2003. Podľa § 52 ods. 22 zákona o dani z príjmov sa na ich zdanenie použije aj po 31. decembri 2003 ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. 

V súlade s § 13 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov sú od 1. 1. 2005 od dane oslobodené aj výnosy zo štátnych dlhopisov vydaných a registrovaných v zahraničí (napr. eurodlhopisy) zahraničnou právnickou osobou, ktorá túto činnosť zabezpečuje pre Slovenskú republiku. Podľa § 52 ods. 22 sa ustanovenie § 13 ods. 2 písm. f) použije už na štátne dlhopisy, ktoré boli vydané a registrované v zahraničí po 31. decembri 2003, ak k výplate, poukázaniu alebo pripísaniu výnosu dôjde po 31. decembri 2004. 

Výnosy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a vybraná daň sa považuje za preddavok dane, sa podľa § 43 ods. 8 zákona o dani z príjmov zahrnú do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k vybraniu dane. Ide o výnosy uvedené v § 43 zákona o dani z príjmov, napr. úroky z vkladov, výnosy z dlhových cenných papierov.  

 • Účet 667 – Výnosy z derivátových operácií  

V prospech účtu 667 – Výnosy z derivátových operácií sa účtuje podľa § 16 postupov účtovania.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na verejnom trhu (zvýšenie ocenenia) 

373 

667 

2. 

Zmena reálnej hodnoty opcií určených na obchodovanie na verejnom trhu (zvýšenie ocenenia) 

376 

667 

3. 

Zúčtovanie zvýšenia reálnej hodnoty predajných opcií obchodovaných na verejnom trhu 

377 

667 

4. 

Zaúčtovanie ceny opcie v prospech výnosov v momente prepadnutia 

377 

667 

5. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

667 

710 

 • Účet 668 – Ostatné finančné výnosy 

V prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy sa účtujú finančné výnosy neúčtované na predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Predpis výnosov z poskytnutých záruk 

378 

668 

2. 

Zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín pri predaji alebo inom úbytku účastí 

415 

668 

3. 

Predpis nárokov na náhradu škody alebo manka na finančnom majetku voči zodpovednej osobe 

335, 355 

668 

4. 

Predpis nároku na náhradu škody voči poisťovni 

378 

668 

5. 

Predpis nároku na náhradu škody voči poisťovni pri uzavieraní účtovných kníh (suma zistená napr. z poistnej zmluvy) 

378 

668 

6. 

Zistený inventarizačný prebytok finančného majetku 

211, 213, 06x, 25x 

668 

7. 

Podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii účtovnej jednotky, v ktorej mala účtovná jednotka majetkovú účasť 

221, 378 

668 

8. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

668 

710 

Daňové hľadisko – Ostatné finančné výnosy 

Podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí účtované ako výnosy, ak sa vzťahujú na vložený majetok, ktorý nadobúdateľ vkladu odpisuje zo zostatkovej ceny určenej podľa § 25 ods. 1 písm. f) alebo na majetok neodpisovaný, ocenený obstarávacou cenou podľa § 25 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, nie sú súčasťou základu dane. 

 

Účtová skupina 68 - Mimoriadne výnosy

Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú účtovné prípady neobvyklého charakteru vzhľadom na bežnú činnosť účtovnej jednotky, ako aj mimoriadne udalosti vyskytnuté sa náhodne. 

Účtová skupina 68 obsahuje tieto účty: 

682 – Náhrady škody 
688 – Ostatné mimoriadne výnosy 

 • Účet 682 – Náhrady škody 
 

Text 

MD 

D 

1. 

Predpis náhrady škody voči poisťovni alebo inému subjektu, ak ide o vzniknuté škody na majetku z mimoriadnych príčin, napr. v dôsledku živelnej pohromy  

378 

682 

2. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

682 

710 

 • Účet 688 – Ostatné mimoriadne výnosy  

V prospech účtu 688 – Ostatné mimoriadne výnosy sa účtujú najmä výnosy z dôvodu postúpenia alebo ukončenia hospodárskej činnosti alebo zložky hospodárskej činnosti účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 69 – Prevodové účty. Na tomto účte sa účtuje v účtovníctve predávajúceho pri predaji podniku alebo jeho časti podľa § 27 postupov účtovania.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Odpis zaniknutých záväzkov pri konkurze a vyrovnaní 

účty záväzkov 

688 

2. 

Výnos z predaja podniku alebo jeho časti 

371 

688 

3. 

Prevod výnosov hospodárskej činnosti súvisiacich s postúpením alebo ukončením hospodárskej činnosti alebo jej zložky v záujme objektívneho vykázania výsledku z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti 

697 

688 

4. 

Prevod finančných výnosov v záujme objektívneho vykázania hospodárskeho, finančného a mimoriadneho výsledku 

698 

688 

5. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

688 

710 

Výnosy zo zmeny metódy z dôvodu zmien účtovných metód a účtovných zásad, ako aj opravy výnosov minulých účtovných období, ak ide o významnú sumu, sa od 1. 1. 2005 účtujú na účtoch 428 alebo 429. 

Daňové hľadisko – Ostatné mimoriadne výnosy 

Oprava výnosov minulých účtovných období je predmetom dodatočného daňového priznania, a to toho zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka. V tom účtovnom období, v ktorom sa tieto opravy minulých období účtujú ako výnosy, tvoria podľa charakteru opravy pripočítateľnú alebo odpočítateľnú položku k výsledku hospodárenia. 

Účtová skupina 69 – Prevodové účty  

Účtová skupina 69 obsahuje tieto účty: 

697 – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 
698 – Prevod finančných výnosov 

 • Účet 697 – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti  

Na ťarchu účtu 697 – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti sa účtujú výnosy súvisiace s postúpením alebo ukončením hospodárskej činnosti alebo zložky hospodárskej činnosti účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 688 – Ostatné mimoriadne výnosy alebo v prospech účtov účtovej skupiny 66 – Finančné výnosy, ak ide o výnosy finančného charakteru. 

 

Text 

MD 

D 

1. 

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti súvisiacich s postúpením alebo ukončením hospodárskej činnosti alebo jej zložky v záujme objektívneho vykázania hospodárskeho, finančného a mimoriadneho výsledku 

   

a) 

do finančnej činnosti 

697 

668 

b) 

do mimoriadnej činnosti 

697 

688 

2. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

710 

697 

 • Účet 698 – Prevod finančných výnosov  

Na ťarchu účtu 698 – Prevod finančných výnosov sa účtuje prevod v prospech prevádzkových výnosov, napríklad účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech niektorého z účtov účtovej skupiny 68 – Mimoriadne výnosy v záujme objektívneho vykázania hospodárskeho, finančného a mimoriadneho výsledku hospodárenia.  

 

Text 

MD 

D 

1. 

Prevod finančných výnosov v záujme objektívneho vykázania hospodárskeho, finančného a mimoriadneho výsledku 

   

a) 

do hospodárskej činnosti 

698 

648 

b) 

do mimoriadnej činnosti 

698 

688 

2. 

Prevod konečného stavu účtu pri uzavieraní účtovných kníh 

710 

698 

Poznámka: 

Účtovanie účtovných prípadov na príslušných účtoch účtovej triedy 6 – Výnosy nie je uvedené vyčerpávajúcim spôsobom, môžu sa tu účtovať aj ďalšie účtovné prípady, ktoré účtovnej jednotke vzniknú. Analytické členenie výnosových účtov si stanoví účtovná jednotka podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Z hľadiska zákona o dani z príjmov je potrebné oddelene sledovať minimálne tie výnosy, ktoré sú určitým spôsobom limitované alebo nevstupujú do základu dane.