e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Kalendár podnikateľa - január 2014

Termín
zákonnej
povinnosti
Charakteristika zákonnej povinnosti Povinná osoba
a zákon v platnom znení
Sankcie za nedodržanie termínu zákonnej povinnosti

do 3 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť.

Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenciu na účely sociálneho poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku alebo pri skončení pracovného pomeru.

Po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpiť pobočke tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť.

Zamestnávateľ

§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

do 3 pracovných dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť daň

podľa § 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3

zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 3 pracovných dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej dane z alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť daň

podľa § 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3

zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 5 pracovných dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 5 pracovných dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej dane:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 7 dní

Od nadobudnutia nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z iného členského štátu podať daňové priznanie k DPH.

V rovnakej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 8 dní

Odo dňa vyplatenia dividendy písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a výšku preddavku na poistné.

Ak platiteľ vypláca dividendy najmenej 3 osobám, je povinný výkaz doručovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Platiteľ dividendy

§ 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Vzor výkazu podľa vyhlášky MZ SR č. 23/2013 Z. z.

Pokuta až do výšky 3 319 eur udelená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

do 8. 1. 2014

Uhradiť preddavok na poistné za poistenca, ktorý mal príjem z dividend za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. 1. 2013, a bol vyplatený v mesiaci december 2013.

Platiteľ dividendy

§ 17 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

 

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 8. 1. 2014

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za december 2013

s uvedením variabilného, konštantného a špecifického symbolu platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky MZ SR č. 130/2012 Z. z.

Samostatne zárobkovo činná osoba a osoba uvedená v § 11 ods. 2

§ 17 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 8. 1. 2014

Pri zmene zdravotnej poisťovne písomne vykázať výšku preddavku na poistné svojej novej zdravotnej poisťovni.

Samostatne zárobkovo činná osoba

§ 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta až do výšky 3 319 eur udelená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

do 8. 1. 2014

Pri zmene zdravotnej poisťovne vrátiť preukaz poistenca svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Poistenec

§ 7 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta až do výšky 165 eur udelená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

do 8. 1. 2014

Pri zmene zdravotnej poisťovne vrátiť európsky zdravotný preukaz svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Poistenec

§ 10a ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta až do výšky 165 eur udelená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

do 8. 1. 2014

Odvod poistného na nemocenské a dôchodkové poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity, ako aj poistného na poistenie v nezamestnanosti za december 2013 povinne poistenými a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami s uvedením variabilného a špecifického symbolu podľa § 142 ods. 7 zákona.

Povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky 3,32 eura sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo výške od 3,32 eura do 16,60 eura/1 platba (najviac spolu 16 596,96 eura).

do 8. 1. 2014

Odvod poistného na dôchodkové poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom uvedených v § 4 ods. 2 a z vymeriavacieho základu podľa § 139a a § 139b zákona s uvedením variabilného a špecifického symbolu podľa § 142 ods. 7 zákona, ak boli príjmy vyplatené v decembri 2013.

Zamestnávateľ

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do 3,32 eura sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo výške od 3,32 eura do 16,60 eura/1 platba (najviac spolu 16 596,96 eura).

do 8. 1. 2014

Odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti za zamestnancov s odvodovým zvýhodnením pre dlhodobo nezamestnaných s uvedením variabilného a špecifického symbolu podľa § 142 ods. 7 zákona, ak príjem presiahol určenú sumu a ak boli príjmy vyplatené v decembri 2013.

Zamestnávateľ

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky 3,32 eura sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo výške od 3,32 eura do 16,60 eura/1 platba (najviac spolu 16 596,96 eura).

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov.

Platiteľ poistného – zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba

§ 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 eur za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne vykázať výšku preddavku na poistné svojej zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO.

Táto povinnosť sa týka aj SZČO, ktoré si splnili povinnosť registrácie na jednotnom kontaktnom mieste pri získaní oprávnenia na podnikanie.

Samostatne zárobkovo činná osoba

§ 20 ods. 2 písm. a)zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 eur za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni:

 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné,
 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 eur za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni, že:

 • vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj zdravotne poistená a na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 eur za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Poistenec je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností uvedených v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) zákona o zdravotnom poistení (keď platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát).

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 eur za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť zamestnávateľovi:

 • zmenu zdravotnej poisťovne,
 • údaje rozhodujúce pre určenie, č. je alebo nie je poistencom štátu (DPN, RP, poberateľ dôchodku a pod.),
 • údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec

§ 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 eur za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 pracovných dní

Písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni vznik alebo zmenu platiteľa poistného.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Platiteľ poistného podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z.

§ 24 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 eur za nesplnenie povinností.

do 8 pracovných dní

Povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného z dôvodu vzniku alebo zániku zárobkovej činnosti.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 eur za nesplnenie povinností.

do 8 pracovných dní

Povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni splnenie podmienky, že neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia odvodovo zvýhodneného zamestnanca.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ,

§ 24 písm. l) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 eur za nesplnenie povinností.

do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného

Povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 eur za nesplnenie povinností.

do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného

Povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného z dôvodu, že fyzická osoba sa nepovažuje za zamestnanca v dňoch, kedy nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m) a s).

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ,

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 eur za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Prihlásiť sa na NP a DP v pobočke Sociálnej poisťovne, v rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť.

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie NP a DP.

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt.

Samostatne zárobkovo činná osoba

§ 228 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

do 8 dní

Prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra zamestnávateľov odhlásiť.

Oznámiť prerušenie NP, DP a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca.

Oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

Zamestnávateľ

§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov.

Oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu mena a priezviska zamestnanca.

Predkladať Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávateľ

§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

pred vznikom poistenia

Prihlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákona na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákona na dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

pred vznikom poistenia

Prihlásiť zamestnanca mladšieho ako 18 rokov, ak jeho mesačný príjem nepresiahne 68 eur, a zamestnanca po dovŕšení 18 rokov, ak jeho mesačný príjem nepresiahne 159 eur, na účely úrazového poistenia a garančného poistenia z dohody o brigádnickej práci študentov v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

pred vznikom poistenia

Prihlásiť odvodovo zvýhodneného zamestnanca podľa § 4 ods. 1 písm. d)) zákona do registra poistencov a sporiteľov na účely úrazového a garančného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

 

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

najneskôr v lehote
splatnosti poistného

Prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov na dôchodkové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol 68; €, resp. 159 €, ak ide o fyzické osoby pracujúce na základe nimi určenej zvýhodnenej dohody o brigádnickej práci študentov.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 2 a bod 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

najneskôr v lehote
splatnosti poistného

Prihlásiť odvodovo zvýhodneného zamestnanca podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona do registra poistencov a sporiteľov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol určenú sumu.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

deň nasledujúci
po zániku poistenia

Odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákona z poistenia na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákona z poistenia na dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

deň nasledujúci
po zániku poistenia

Odhlásiť zamestnanca pracujúceho na základe ním určenej zvýhodnenej dohody o brigádnickej práci študentov z poistenia na úrazové poistenie a garančné poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

deň nasledujúci
po zániku poistenia

Odhlásiť odvodovo zvýhodneného zamestnanca podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona z poistenia na úrazové a garančné poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

najneskôr
v lehote splatnosti
poistného

Odhlásiť zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov na dôchodkové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem nepresiahol 68 €, resp. 159 €, ak ide o fyzické osoby pracujúce na základe nimi určenej zvýhodnenej dohody o brigádnickej práci študentov.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 2 a bod 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa.

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

do 10 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia.

Súčasne predložiť aj potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovného pomeru.

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

do výplatného termínu

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za december 2013 s uvedením variabilného, konštantného a špecifického symbolu platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie.

Výkaz zamestnávateľa zaslať do zdravotnej poisťovne do troch dní odo dňa splatnosti preddavkov.

Zamestnávateľ

§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do výplatného termínu

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávateľom s uvedením variabilného a špecifického symbolu podľa § 142 ods. 7 zákona z príjmov za december 2013.

V lehote splatnosti predložiť pobočke SP výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnávateľ je povinný odosielať mesačné výkazy a výkazy príspevkov výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ

§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky 3,32 eura sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo výške od 3,32 eura do 16,60 eura/1 platba (najviac spolu 16 596,96 eura).

do výplatného termínu

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za mesiac december 2013.

Zamestnávateľ

§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení zákona č. 591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 100 000 eur.

do 5 dní po
výplatnom termíne

Prevod finančných prostriedkov sociálneho fondu na osobitný účet (najneskôr do konca kalendárneho mesiaca).

Zamestnávateľ

§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení zákona č. 591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 100 000 eur.

do 5 dní po
výplatnom termíne

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov z príjmov za december 2013.

Zamestnávateľ

§ 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na vykonanie ročného zúčtovania, najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 15. 1. 2014

Povinnosť oznámiť správcovi dane dohody s autormi príspevkov do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, na základe ktorých nebola z uvedených príjmov vybraná daň z príjmov.

Platiteľ dane

§ 44 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Nová povinnosť!

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 15. 1. 2014

Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v decembri 2013.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ dane – fyzická a právnická osoba

§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 15. 1. 2014

Odvod preddavku na zabezpečenie dane v prípade úhrady vykonanej v decembri 2013 v prípade daňovníkov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, sídlo ani sa tu obvykle nezdržujú, vo výške sadzby dane podľa § 15.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ dane – fyzická a právnická osoba

§ 44 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 15. 1. 2014

Odvod zrážkovej dane z príjmov za prenájom a predaj nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv, vrátane príjmov z prenájmu príslušenstva a priľahlých pozemkov, vrátane prijatých sankčných úrokov a pokút súvisiacich s prenájmom a zmluvných pokút a úrokov z omeškania vzniknutých použitím prostriedkov fondu za rok 2012.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príp. iná fyzická alebo právnická osoba

§ 43 ods. 3 písm. g) a ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 15. 1. 2014

Doručiť banke alebo pobočke zahraničnej banky, v ktorej má obchodná spoločnosť uložený vklad, písomné oznámenie, či musí alebo nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom.

V oznámení musí byť uvedený aj deň skončenia príslušného účtovného obdobia.

Právnická osoba

§ 26 ods. 5 zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov

Vklad spoločnosti nie je chránený podľa zákona o ochrane vkladov.

do 15. 1. 2014

Zrušené
ustanovenie
od 1. 1. 2014!

Oznámiť Colnému úradu Bratislava podľa zahraničných zástupcov

 • množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch za december 2013,
 • celkové množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca decembra 2013.

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov

§ 33 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

Zrušené ustanovenie od 1.1.2014!

do 20. 1. 2014

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 eur.

Platí pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Zdaniteľná osoba

§ 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 eur až do výšky 20 000 eur.

pred prijatím služby

 

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona.

 

 

Zdaniteľná osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 eur až do výšky 20 000 eur.

pred dodaním služby

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

 

Zdaniteľná osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 eur až do výšky 20 000 eur.

do 20. 1. 2014

Podať elektronicky súhrnný výkaz dane z pridanej hodnoty za december 2013 za zastúpených dovozcov Daňovému úradu Bratislava.

Daňový zástupca

§ 69a ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 20. 1. 2014

Podať elektronicky súhrnný výkaz za december 2013 platiteľom dane:

 • ktorý dodáva tovar oslobodený od dane z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
 • ktorý premiestnil tovar oslobodený od dane,
 • ktorý sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a
 • ktorý dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

Registrovaný platiteľ DPH

§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 20. 1. 2014

Podať elektronicky súhrnný výkaz za 4. štvrťrok 2013 platiteľom dane:

 • ktorý dodáva tovar oslobodený od dane z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
 • ktorý premiestnil tovar oslobodený od dane,
 • ktorý sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a
 • ktorý dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň,

ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahla hodnotu 100 000 eur.

Registrovaný platiteľ DPH

§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Podať daňové priznanie k DPH

 • za december 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac),
 • za 4. štvrťrok 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok).

Podáva sa i negatívne daňové priznanie.

Platiteľ registrovaný podľa § 5 a § 6 (zahraničná osoba) nie je povinný podať DP, ak mu nevznikla povinnosť platiť daň podľa § 69 alebo právo na odpočítanie dane, s výnimkou platiteľa, ktorý v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo dodal tovar podľa § 45.

Registrovaný platiteľ DPH s mesačným aj štvrťročným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Doručiť daňovému úradu záznamy vedené podľa § 70 ods. 6 zákona

 • za december 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) a 
 • za 4. štvrťrok 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

pri nadobudnutí pozemného motorového vozidla z iného členského štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, na účely jeho ďalšieho predaja.

Registrovaný platiteľ DPH s mesačným aj štvrťročným zdaňovacím obdobím

§ 70 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta do výšky 10 000 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Zaplatiť daňovú povinnosť DPH za december 2013.

Zaplatiť daňovú povinnosť DPH za 4. štvrťrok 2013.

 

Registrovaný platiteľ DPH s mesačným aj štvrťročným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za december 2013.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.

Osoba povinná platiť daň

zákon č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja

zákon č. 106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Zaplatiť spotrebnú daň

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za december 2013.

Osoba povinná platiť daň

zákon č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja

zákon č. 106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za december 2013.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.

Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo tichého fermentovaného nápoja a súčasne mu nevzniká daňová povinnosť zo šumivého vína alebo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie nevzťahuje.

Osoba povinná platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických nápojov za december 2013.

Osoba povinná platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za december 2013.

Malý samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických nápojov za december 2013.

Malý samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Podať daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za december 2013.

Prílohou daňového priznania je zoznam pestovateľov s uvedením vyrobeného a skutočne prevzatého množstva liehu, s uvedením dátumu výroby liehu a kópia žiadosti o výrobu destilátu.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

Pokuta do výšky 166 eur za uvedenie nepravdivých údajov v prílohe.

 

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických nápojov za december 2013.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Oznámiť colnému úradu predpokladanú ročnú výrobu piva v hektolitroch a preukázať splnenie podmienok podľa § 66 ods. 1 pre zaradenie do kategórie „malý samostatný pivovar“ v daňovom priznaní za december 2013.

Prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba

§ 66 ods. 3 zákona

č. 530/2011 Z. z o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Zánik práva používať zníženú sadzbu dane podľa § 6 ods. 6 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Oznámiť finančnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac december 2013 v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet.

Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet

§ 9 ods. 26 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Podať daňové priznanie colnému úradu k spotrebnej dani:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za december 2013.

Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie ani zaplatiť daň, to neplatí, ak daňová povinnosť pri spotrebnej dani z uhlia vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a).

Osoba povinná platiť daň

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Zmena minimálnej sumy daňovej povinnosti!

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 27. 1. 2014
(namiesto soboty
25. 1. 2014)

Odvod spotrebnej dane:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za december 2013.

Osoba povinná platiť daň

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 30. 1. 2014

Oznámiť ministerstvu zdravotníctva:

 1. výšku peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od výrobcu liekov, výrobcu zdravotníckych pomôcok, výrobcu dietetických potravín alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby,
 2. meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby podľa prvého bodu,
 3. meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,
 4. adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť,
 5. účel poskytnutia príjmov podľa prvého bodu

za 4. štvrťrok 2013.

Zdravotnícki pracovníci

§ 80 ods. 1 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch ...

Pokuta uložená príslušnou komorou nie je stanovená zákonom.

do 31. 1. 2014

Úhrada preddavkov na daň z príjmov právnických osôb (mesačné preddavky) za mesiac január 2014 vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti pri použití platnej sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť bola vyššia ako 16 596,96 eura

§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 31. 1. 2014

Úhrada preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb (mesačné preddavky) za mesiac január 2014 vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti podľa § 11 platné v roku 2014 a pri použití sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť bola vyššia ako 16 596,96 eura

§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po podaní daňového priznania

Termín na vyrovnanie rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov právnických osôb, ak zaplatené preddavky sú nižšie ako preddavky vyplývajúce z podaného daňového priznania.

Právnické osoby

§ 42 ods. 9 zákona

č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 31. 1. 2014

Podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie rok 2013.

Daňovník dane z motorových vozidiel

§ 90 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 16 000 eur.

do 31. 1. 2014

Lehota na zaplatenie dane z motorových vozidiel za rok 2013, resp. lehota na vyrovnanie celoročnej dane z motorových vozidiel za rok 2013 v prípade, ak boli platené preddavky na daň.

Daňovník dane z motorových vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 31. 1. 2014

Odvod mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak celková predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur.

Daňovník dane z motorových vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 eur.

do 31. 1. 2014

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za december 2013, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. januára 2014, s uvedením variabilného, konštantného a špecifického symbolu platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie.

Výkaz zamestnávateľa zaslať do zdravotnej poisťovne do troch dní odo dňa splatnosti preddavkov.

Zamestnávateľ

§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 31. 1. 2014

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávateľom s uvedením variabilného a špecifického z príjmov podľa § 142 ods. 7 zákona za december 2013, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. januára 2014.

Zamestnávateľ

§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do 3,32 eura sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo výške od 3,32 eura do 16,60 eura/1 platba (najviac spolu 16 596,96 eura).

do 31. 1. 2014

Termín na zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok 2013. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.

Zamestnávateľ

§ 6 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 100 000 eur.

do 31. 1. 2014

Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2013.

Zamestnávateľ

§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 eur až do výšky 3 000 eur.

do 31. 1. 2014

Uhradiť platby za služby verejnosti poskytované RTVS, ak sa úhrada platí mesačne, štvrťročne aj ročne.

Pre výšku úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov k prvému dňu kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa úhrada platí.

Platiteľ úhrady

§ 7 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pokuta vo výške najmenej 33 eur až do výšky 166 eur podľa počtu zamestnancov.

do 31. 1. 2014

Podať „priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ na rok 2014 podľa stavu k 1. januáru 2014.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 99a ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z.

Pokuta vo výške najmenej 5 eur až do výšky 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

do 15 dní

Od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uhradiť vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 99g zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 3 eurá.

do 15 dní

Od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uhradiť vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 81 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 3 eurá.

do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti

Podať „priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 99a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 eur až do výšky 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

do 30 dní
od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti

Podať „čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, na ktoré už daňovník priznanie podal.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 99b zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 eur až do výšky 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

v deň
vzniku daňovej povinnosti

Oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti:

 • k dani za užívanie verejného priestranstva,
 • k dani za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 34a, § 64a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 eur až do výšky 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti

Oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti:

 • k dani za jadrové zariadenie.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 72 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 eur až do výšky 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

do 30 dní
od zániku daňovej povinnosti

Oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre zánik daňovej povinnosti:

 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 34a, § 64a, § 72 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 eur až do výšky 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

do 30 dní
od vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti

Oznámiť obci skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 eur až do výšky 3 000 eur, najviac do výšky vyrubeného poplatku.

do 30 dní
od zániku daňovej povinnosti

Oznámiť zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel príslušnému správcovi dane [okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a)].

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba

§ 90 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 30 dní

Oznámiť RTVS vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS a zároveň túto skutočnosť preukázať.

Platiteľ úhrady

§ 9 ods. 6 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zánik práva platiť nižšiu sadzbu poplatku.

pred začatím podnikateľskej činnosti

Písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj (veľkoobchod, maloobchod, ponúkanie na predaj) spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti. Colný úrad vydá povolenie do 30 dní od podania žiadosti.

Právnická osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

§ 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta uložená colným úradom vo výške najmenej 332 eur a najviac 3 319 eur.

do 30 dní

Oznámiť správcovi dane zmenu údajov daňového subjektu (okrem zmeny hlavného predmetu činnosti) uvedených v žiadosti o registráciu podľa § 67 ods. 2 zákona. Povinnosť sa týka aj zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani.

Daňový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca:

 • v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • v ktorom sa začala vykonávať iná samostatná zárobková činnosť alebo
 • v ktorom bola prenajatá nehnuteľnosť,

požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 eur až do výšky 20 000 eur.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca,

v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň, alebo daň z príjmov vyberať,

požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane.

Daňový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 eur až do výšky 20 000 eur.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca,

v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň, alebo daň z príjmov vyberať,

oznámiť miestne príslušnému správcovi dane zmeny v registrácii – skutočnosť, že registrovaná fyzická alebo právnická osoba sa stala platiteľom dane.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca,

v ktorom vznikla stála prevádzkareň,

požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 eur až do výšky 20 000 eur.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca,

v ktorom vznikla stála prevádzkareň,

oznámiť miestne príslušnému správcovi dane vznik stálej prevádzkarne.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom nastali zmeny,

oznámiť správcovi dane zmenu oznámených a zaregistrovaných údajov, najmä zánik daňovej povinnosti.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu registrácie,

oznámiť správcovi dane zrušenie registrácie.

Do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 15 dní

Oznámiť správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže vzniknúť na území SR prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb preňho pracujúcich na území SR.

Daňový subjekt (rezident aj nerezident)

§ 49a ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 15 dní

Oznámiť živnostenskému úradu ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie.

Podnikateľ – fyzická aj právnická osoba

§ 11 ods. 9 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Pokuta do výšky až 663 eur.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov v žiadosti

 • o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov,
 • o vydanie odberného poukazu.

Užívateľský podnik

§ 9 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu skutočností a údajov v žiadosti

o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

Prevádzkovateľ daňového skladu

§ 15 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov uvedených v žiadosti

 • o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
 • o príležitostný príjem alkoholického nápoja z iného členského štátu v pozastavení dane.

Oprávnený príjemca

§ 19 ods. 15 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov

 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a
 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

Prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca

§ 19 a § 23 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov v žiadosti

 • o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti.

Právnická osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

§ 54 ods. 7 písm. d) a ods. 14 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu nesplnenie podmienok, ktoré určujú malý samostatný pivovar a uplatniť základnú sadzbu dane na pivo vyrobené v kalendárnom roku.

Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru

§ 66 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia

Uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Účtovná jednotka

§ 23a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 1 000 000 eur.

do 1 roka od skončenia účtovného obdobia

Uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora do registra účtovných závierok.

Účtovná jednotka

§ 23a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 1 000 000 eur.

do 1 roka od skončenia účtovného obdobia

Uložiť dodatočne správu audítora do registra účtovných závierok, ak účtovná jednotka uložila do registra neoverenú účtovnú závierku.

Účtovná jednotka

§ 23a ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 1 000 000 eur.

do 1 roka od skončenia účtovného obdobia

Uložiť riadnu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu a riadnu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu do registra účtovných závierok.

Účtovná jednotka

§ 23a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 1 000 000 eur.

do 5 pracovných dní od schválenia

Uložiť do registra účtovných závierok dodatočné oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, ak bola do registra uložená neschválená účtovná závierka.

Účtovná jednotka

§ 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 1 000 000 eur.

do 5 pracovných dní od schválenia

Uložiť do registra novú schválenú účtovnú závierku, ak účtovná jednotka otvorila účtovné knihy po uložení účtovnej závierky do registra.

Účtovná jednotka

§ 23a ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške 1 000 000 eur.

pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 eur bez DPH

Registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu. Povinnosť vzniká pred nadobudnutím tovaru, ak celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.

Zdaniteľná osoba – neplatiteľ DPH

Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou

§ 7 a § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 eur až do výšky 20 000 eur.