facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok

Odvody z odmeny vyplatenej na základe príkaznej zmluvy

Otázka:

Stavebné bytové družstvo (príkazca) uzatvorilo s domovými dôverníkmi (príkazník) príkaznú zmluvu. Na základe tejto zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitú, im bude za činnosti, vykonané podľa pokynov príkazcu, vyplatená odmena vo výške 14 € mesačne. Podľa dohody medzi príkazcom a príkazníkom bude odmena vyplatená vždy 2x do roka, a to vo výplatnom termíne za mesiace marec a september. Je príkazca povinný z vyplatenej odmeny za obdobie 10/2010 až 12/2010 zraziť a odviesť aj poistné na zdravotné a sociálne poistenie?

 

Odpoveď:

Áno, z odmeny, ktorá je vyplatená v roku 2011 na základe príkaznej zmluvy, sú príkazca (zamestnávateľ) a príkazník (zamestnanec) povinní zaplatiť poistné na sociálne a zdravotné poistenie vrátane plnenia týkajúceho sa obdobia 10/2010 až 12/2010. Podstatné je, že plnenie bolo vyplatené v roku 2011. V prípade, že by bola príkazná zmluva uzatvorená na dobu určitú s dátumom ukončenia najneskôr do konca roka 2010, a následne by príkazníkovi príkazca doplácal plnenie v roku 2011 týkajúce sa nároku vyplývajúceho z príkaznej zmluvy ukončenej v roku 2010, neplatilo by sa poistné na zdravotné a sociálne poistenie.

Dňa 1. januára 2011 nadobudli účinnosť novela č. 543/2010 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „ZSP“) a novela č. 499/2010 Z. z. zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“), v zmysle ktorých sa za zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia považuje fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), t. j. aj osoba, ktorej je vyplatená odmena na základe právneho vzťahu, v ktorom je daňovník povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu (príkazná zmluva).

Sociálne poistenie

V uvedenom príklade nie je odmena vyplácaná pravidelne každý mesiac, a preto sa zamestnanec bude považovať na účely sociálneho poistenia za zamestnanca s nepravidelným príjmom. Ak ide o nepravidelný príjem, na zamestnanca sa vzťahuje len povinné dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie) a na zamestnávateľa povinné dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie) a poistenie do rezervného fondu solidarity.

V zmysle § 139b ods. 2 ZSP, ak je zamestnancovi vyplatený nepravidelný príjem zo závislej činnosti počas trvania dôchodkového poistenia (v uvedenom príklade príkazná zmluva stále trvá), vymeriavací základ je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku. Pri tomto rozpočítaní sa však nezoberú do úvahy mesiace, v ktorých už bol dosiahnutý maximálny vymeriavací základ.

Vo výplate za mesiac marec 2011 sa zamestnancovi zúčtovalo 84 € (6 x 14 €). Príjem mu bude vyplatený v mesiaci apríl 2011. Zamestnávateľ rozpočíta príjem na mesiace január 2011 až marec 2011 a určí na každý mesiac vymeriavací základ na starobné, invalidné poistene a poistenie do rezervného fondu solidarity vo výške 28,00 €. Následne vypočíta a odvedie poistné na novom Výkaze poistného a príspevkov, pričom v záhlaví výkazu uvedie mesiac, v ktorom sa zúčtováva príjem (nie mesiac, za ktorý sa zúčtováva), t. j. mesiac apríl 2011. Poistné je splatné a výkaz je príkazník povinný predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca, teda do 8. 5. 2011.

Zdravotné poistenie

Za zamestnanca sa na účely zdravotného poistenia považuje príkazník len v tých mesiacoch, v ktorých má odmenu na základe príkaznej zmluvy vyplatenú, napriek tomu, že právny vzťah trvá celý rok, resp. dobu neurčitú. V mesiacoch, kedy bude odmena zamestnancovi vyplatená, teda v mesiacoch marec 2011 a september 2011, je zamestnávateľ povinný zamestnanca prihlásiť do jeho zdravotnej poisťovne a v príslušnom mesiaci vypočítať a odviesť preddavky na zdravotné poistenie. Splatnosť preddavkov na poistné je v deň, ktorý je určený na výplatu zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac, a následne Výkaz preddavkov je zamestnávateľ povinný doručiť do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne do 3 dní od dňa splatnosti ním odvádzaného preddavku poistného.

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk