facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok

Nezdaniteľná čiastka základu dane z príjmov na manželku

 

Otázka:

Je potrebné do vlastného príjmu manželky zarátať aj poistné plnenie, ktoré jej bolo vyplatené za ochorenie podľa poistnej zmluvy? Manžel si chce uplatniť odpočet nezdaniteľnej časti na manželku v ročnom zúčtovaní dane za rok 2010, ktoré mu vykoná zamestnávateľ.


Odpoveď:

Poistné plnenie vyplatené manželke v zmysle poistnej zmluvy v dôsledku jej ochorenia sa zahŕňa pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku do jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku podľa § 11 ods. 3 v znení § 52g zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov si môže uplatniť daňovník, ak splní podmienku, že žije s manželkou v spoločnej domácnosti a manželka nemá žiadne vlastné príjmy alebo jej vlastný príjem nepresahuje vypočítanú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.

Na účely uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti základu dane sa v súlade s § 11 ods. 5 zákona o dani z príjmov za vlastný príjem manželky považuje vlastný príjem manželky, ktorý je znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka v príslušnom zdaňovacom období bola povinná zaplatiť.

Do vlastného príjmu manželky sa zahŕňajú všetky jej príjmy bez ohľadu na skutočnosť, či podliehajú dani alebo sú od dane oslobodené. Nezahŕňajú sa len príjmy uvedené v § 11 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Plnenia z poistenia osôb sú síce v súlade s § 9 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené, ale zahŕňajú sa do vlastných príjmov manželky.

Do vlastného príjmu manželky sa nezahŕňa zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky, štipendiá poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na povolanie (zahŕňa sa štipendium poskytované doktorandom dennej formy doktorandského štúdia), daňový bonus a zamestnanecká prémia. Medzi štátne sociálne dávky, ktoré vymedzujú a definujú príslušné zákony, patrí napr. príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku, rodičovský príspevok, príspevok na pohreb, vianočný príspevok poskytnutý niektorým poberateľom dôchodku a príplatok k dôchodku politickým väzňom.

Ak manželka poberá napr. starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo dávku v nezamestnanosti, materskú dávku, peňažný príspevok za opatrovanie, príjem z podnikania či živnosti, tieto plnenia sa tiež zahŕňajú do vlastného príjmu manželky.

Na základe uvedeného, ak si manžel uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá žije s ním v spoločnej domácnosti, za vlastný príjem manželky sa považuje aj príjem z poistného plnenia vyplateného za jej ochorenie.

Manžel si bude môcť uplatniť sumu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku podľa výšky svojho dosiahnutého ročného základu dane a vlastných príjmov manželky.


Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk