e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Úprava súm životného minima k 1. 7. 2012 – vplyv na veličiny používané v mzdovom účtovníctve

Podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že platné sumy životného minima sa vynásobia: 

 • koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom SR, ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený Štatistickým úradom SR alebo 
 • koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom SR za rozhodujúce obdobie, ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený Štatistickým úradom SR za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.  

Poznámka 

Podľa údajov Štatistického úradu SR bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 1,038 a koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za 1. štvrťrok 2012 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2011 bol 1,025. Na základe týchto skutočností sa sumy životného minima k 1. júlu 2012 upravia na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima stanovilo s účinnosťou od 1. 7. 2012 sumy životného minima na: 

 • 194,58 mesačne, ak idejednu plnoletú fyzickú osobu, 
 • 135,74 mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 
 • 88,82 mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.  

Zákon o životnom minime ani opatrením MPSVaR SR stanovené sumy životného minima nezakladajú nárok na žiadnu dávku. Predstavujú základné predpisy, podľa ktorých sa postupuje pri aplikácii iných právnych predpisov, ktoré zakladajú buď nárok na určitú dávku, prípadne na zľavu z určitého plnenia.  

V oblasti mzdového účtovníctva má zvýšenie súm životného minima vplyv na zvýšenie nasledovných veličín: 

 • od 1. 7. 2012: 
  • zvýšenie daňového bonusu, 
  • zvýšenie nepostihnuteľných súm pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku, 
  • zvýšenie sumy, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie, 
 • od 1. 1. 2013 – zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.  

1.    Daňový bonus 

Daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov si môže zamestnanec uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ak mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Nárok na priznanie daňového bonusu zamestnanec musí preukázať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa: 

 • dokladom o oprávnenosti nároku na priznanie, ktorým je rodný list dieťaťa, v prípade detí po skončení povinnej školskej dochádzky potvrdením školy pre konkrétny školský rok o tom, že dieťa sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo potvrdením príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na dieťa, 
 • potvrdením príslušného územného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz alebo potvrdením o priznaní alebo odobratí invalidného dôchodku. 

Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a žije s ním v spoločnej domácnosti. Ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov. Nárok na daňový bonus vzniká už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodí, dôjde k osvojeniu alebo prevzatiu starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Nárok trvá do skončenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa § 4 zákona o prídavku na dieťa je: 

 • štúdium na strednej škole (podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní), okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov, pričom sústavná príprava na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy, 
 • štúdium na vysokej škole (podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách), okrem externého štúdia, pričom sústavná príprava na povolanie sa začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia – vykonaním štátnej záverečnej skúšky, 
 • iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva SR postavené na úroveň štúdia na slovenských školách, 
 • aj obdobie: 
  • bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, ale len ak dieťa v tomto období nevykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo ak dieťa nebolo zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 
  • od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, 
  • po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, 
  • po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu neprekročilo štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.  

Príklad č. 1: 

Nárok na daňový bonus v špecifických prípadoch trvania sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie: 

 • študentke na strednej škole sa narodilo dieťa, nevydala sa, žije s rodičmi a v štúdiu pokračuje individuálnou formou – rodič študentky má nárok na daňový bonus aj naďalej, pretože individuálna forma štúdia nie je vylúčená zo sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie, 
 • študent nezložil maturitnú skúšku v riadnom termíne, skúšku vykonal až v opravnom termíne v septembri – rodič nárok na daňový bonus za mesiac september nemá, pretože v septembri už dieťa nie je považované za nezaopatrené dieťa, 
 • študent študuje na bakalárskom štúdiu so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky, druhý ročník štúdia opakoval – v akademickom roku opakovania štúdia rodič má nárok na daňový bonus, posledný rok štúdia však už bude štvrtým rokom štúdia, čím sa prekročí štandardná dĺžka trvania štúdia, preto rodič nárok na daňový bonus nemá, ak študent bude pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, nárok na daňový bonus opäť vznikne, najdlhšie do 25 rokov veku študenta. 

Príklad č. 2: 

Nárok na daňový bonus u absolventov stredných a vysokých škôl: 

 • absolvent strednej školy, ktorý nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, nevykonáva zárobkovú činnosť, nezaeviduje sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie – rodič má nárok na daňový bonus do konca školského roka, do 31. 8., 
 • absolvent strednej školy, ktorý nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, sa od 16. 7. zamestnal – rodič má nárok na daňový bonus poslednýkrát za mesiac júl, 
 • absolvent strednej školy, ktorý pokračuje v štúdiu na vysokej škole – rodič má nárok na daňový bonus aj v období od konca školského roka do zápisu na vysokú školu, 
 • absolvent strednej školy sa od 1. 7. zamestnal v pracovnom pomere, dodatočne ho prijali na vysokú školu na denné štúdium a zápis vykonal v októbri – rodič nárok na daňový bonus za mesiace júl, august a september nemá z dôvodu vykonávania zárobkovej činnosti dieťaťa, nárok na daňový bonus vznikne opätovne od októbra, aj keď študent bude zárobkovú činnosť vykonávať naďalej, 
 • absolvent vysokoškolského štúdia prvého stupňa pokračuje v štúdiu na inej vysokej škole v štúdiu prvého stupňa – pretože naďalej ide o sústavnú prípravu na povolanie, rodič má nárok na daňový bonus, ale len od zápisu na štúdium, obdobie medzi vysokoškolskými štúdiami prvého stupňa sa nepovažuje za sústavnú prípravu na povolanie, 
 • absolvent vysokoškolského štúdia druhého stupňa ukončil štúdium vykonaním štátnej záverečnej skúšky dňa 27. 6. – rodič má nárok na daňový bonus poslednýkrát za mesiac jún.  

Výška daňového bonusu sa podľa § 52 ods. 48 zákona o dani z príjmov zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima. So zmenou výšky životného minima sa mení mesačná a nadväzne aj ročná výška daňového bonusu. Do 30. 6. 2012 je suma daňového bonusu 20,51 € mesačne na vyživované dieťa. Pretože suma životného minima sa zvýšila o 2,50 %, aj suma daňového bonusu sa od 1. 7. 2012 zvýši o 2,50 %, t. j. po zaokrúhlení na eurocenty nahor na sumu 21,03 na vyživované dieťa. Zvýšená suma daňového bonusu sa uplatní vo vyúčtovaní mzdy za mesiac júl, pri vyplatení mzdy v auguste. 

Uplatnenie daňového bonusu na jedno vyživované dieťa v zdaňovacom období roku 2012 bude nasledovné: 

Počas zdaňovacieho obdobia: 

ak zdaniteľný príjem je aspoň       163,60 € 

Daňový bonus: 

mesačne    od 1. 1. do 30. 6. 2012               20,51 € 

od 1. 7. do 31. 12. 2012                                 21,03 € 

Za zdaňovacie obdobie: 

ak zdaniteľný príjem je aspoň       1 963,20 € 

Daňový bonus: 

ročne                                                             249,24 € 

V článku sa ďalej dočítate:

 • nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok,
 • zárobok evidovaného uchádzača o zamestnanie,
 • nezdaniteľná časť základu dane od 1. 1. 2013.

Úplné znenie článku s príkladmi aj v tlačenej verzii PaM 6/2012.

Ďalšie príspevky zo sekcie Zaujímavá téma

                                                                                                                                Späť na PAM-online