facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky v účtovníctve sa tvoria k jednotlivým druhom majetku (dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok) účtovnej jednotky a tvoria sa v prípade, ak dôjde k zníženiu ocenenia tohto majetku v účtovníctve.

Povinnosť účtovania opravných položiek vyplýva zo zákona o účtovníctve. Podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Podľa § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek sú upravené v § 18 postupov účtovania. Tvorba opravnej položky sa tvorí vždy ku konkrétnemu druhu majetku alebo rovnorodej skupine majetku, napr. zásob.

Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje opodstatnenosť účtovania tvorby opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorenej opravnej položky k majetku. Ak opravná položka už nie je opodstatnená, musí sa zaúčtovať zníženie opravnej položky alebo ju úplne rozpustiť. Ak sa preverením zistí, že zníženie hodnoty majetku je väčšie, ako je už premietnuté vo vytvorenej opravnej položke k majetku, musí sa opravná položka dotvoriť.

Opravné položky k pohľadávkam

Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä

  • k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí,
  • k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie.

Tvorba opravnej položky k pohľadávke

Tvorba opravnej položky k pohľadávke sa účtuje na ťarchu účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam.

Názov účtovného prípadu

Má dať

Dal

Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

547 – Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam

391 – OP k pohľadávkam

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke z dôvodu:

  • úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty pohľadávky, ktoré sa zúčtuje na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Názov účtovného prípadu

Má dať

Dal

Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

391 – OP k pohľadávkam

547 – Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam

vyradenia pohľadávky z účtovníctva, ktoré sa zúčtuje na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu pohľadávok

Názov účtovného prípadu

Má dať

Dal

Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

391 – OP k pohľadávkam

31x – Pohľadávky

Tvorba zákonných opravných položiek k pohľadávkam

Od 1. 1. 2007 sa tvorba zákonných opravných položiek k pohľadávkam podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účtuje na rovnakom nákladovom účte 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam, na ktorom sa účtuje aj tvorba ostatných, teda nezákonných opravných položiek k pohľadávkam. Z tohto dôvodu je potrebné opravné položky k pohľadávkam sledovať na analytických účtoch na opravné položky tvorené podľa zákona o dani z príjmov (zákonné opravné položky) a ostatné opravné položky k pohľadávkam.

Názov účtovného prípadu

MD

Dal

1.

Tvorba zákonnej opravnej položky k pohľadávkam podľa § 20 zákona o dani z príjmov

547-Aú

391-Aú

2.

Tvorba ostatných opravných položiek k pohľadávkam

547-Aú

391-Aú

3.

 

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke z dôvodu:

 

 

a) úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty pohľadávky

391-Aú

547-Aú

b) vyradenia pohľadávky z účtovníctva

391-Aú

31x, 378

Príklad:

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú dlžník v nasledujúcom účtovnom období úplne splatí

Účtovná jednotka má pohľadávku v menovitej hodnote 10 000 €, ktorá vznikla v mesiaci november. Pretože pohľadávka dlžníkom nebola do konca účtovného obdobia uhradená, účtovná jednotka musí k pohľadávke vytvoriť opravnú položku. Vzhľadom na to, že splatnosť pohľadávky uplynula ku koncu decembra daného účtovného obdobia, účtovná jednotka sa rozhodla vytvoriť opravnú položku len vo výške 50 % z menovitej hodnoty pohľadávky.

Účtovné súvzťažnosti:

Suma

MD

Dal

1. 

Tvorba opravnej položky k pohľadávke, ktorá predstavuje riziko, že ju dlžník sčasti nezaplatí (pohľadávka je vo výške 10 000 €, opravná položka sa tvorí vo výške 5 000 €)

5 000 €

547

391

2.

Úhrada pohľadávky v nasledujúcom účtovnom období vo výške 100 % hodnoty pohľadávky

10 000 €

221

311

3.

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke  (pominuli dôvody jej existencie)

5 000 €

391

547

Príklad:

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú dlžník v nasledujúcom účtovnom období splatí iba čiastočne

Účtovná jednotka má pohľadávku v menovitej hodnote 10 000 €, ktorá vznikla v mesiaci jún daného účtovného obdobia.

Pretože pohľadávka dlžníkom nebola do konca účtovného obdobia uhradená, účtovná jednotka musí k pohľadávke vytvoriť opravnú položku. Účtovná jednotka sa rozhodla vytvoriť opravnú položku vo výške 100 % z menovitej hodnoty pohľadávky.

Účtovné súvzťažnosti:

Suma

MD

Dal

1.

Tvorba opravnej položky k pohľadávke, ktorá predstavuje riziko, že ju dlžník úplne nesplatí (tvorba opravnej položky vo výške 100 % hodnoty pohľadávky)

10 000 €

547

391

2.

Úhrada pohľadávky vo výške 8 000 € v nasledujúcom účtovnom období

 8 000 €

221

311

3.

Čiastočné zníženie opravnej položky k pohľadávke vo výške prijatej úhrady

 8 000 €

391

547

Keďže k úhrade zvyšnej časti pohľadávky vo výške 2 000 € nedošlo ani v nasledujúcom účtovnom období, účtovná jednotka sa rozhodla, že ustúpi od jej vymáhania a pohľadávku vyradí z účtovníctva. Pred jej vyradením musí najskôr zúčtovať zvyšnú časť vytvorenej opravnej položky, čím dôjde zároveň k vyradeniu aj časti pohľadávky z účtovníctva.

4.

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva

 2 000 €

391

311

Príklad:

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú dlžník v nasledujúcich účtovných obdobiach nesplatí vôbec a účtovná jednotka pristúpi k odpisu pohľadávky do nákladov

Účtovná jednotka má pohľadávku v menovitej hodnote 10 000 €, ktorá vznikla v mesiaci jún daného účtovného obdobia. Pretože pohľadávka dlžníkom nebola do konca účtovného obdobia uhradená, účtovná jednotka musí k pohľadávke vytvoriť opravnú položku.

Účtovná jednotka vytvorila opravnú položku vo výške 100 % z menovitej hodnoty pohľadávky.

Dlžník pohľadávku neuhradil ani v nasledujúcom účtovnom období, a preto účtovná jednotka pristúpila k vyradeniu pohľadávky z účtovníctva.

Účtovné súvzťažnosti:

Suma

MD

Dal

1. 

Tvorba opravnej položky k pohľadávke, ktorá predstavuje riziko, že ju dlžník úplne nesplatí (tvorba opravnej položky vo výške 100 % hodnoty pohľadávky)

10 000 €

547

391

2.

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva

10 000 €

391

311

Pretože k úhrade pohľadávky nedošlo a účtovná jednotka sa rozhodla vyradiť pohľadávku z účtovníctva, podľa § 18 ods. 12 postupov účtovania musí najskôr zúčtovať vytvorenú opravnú položku a až potom pristúpiť k jej vyradeniu z účtovníctva.

Keďže v poslednom príklade výška opravnej položky bola vo výške 100 % hodnoty pohľadávky, jej zúčtovaním došlo k jej vyradeniu pohľadávky z účtovníctva, takže na účet 546 – Odpis pohľadávky už nie je čo účtovať.

Ak by opravná položka bola vytvorená iba vo výške 50 % z hodnoty pohľadávky, účtovná jednotka najskôr zúčtuje vytvorenú opravnú položku vo výške 50 % z účtu 311 a zvyšok pohľadávky odpíše (zúčtuje) do nákladov na účet 546.

Účtovné súvzťažnosti:

Suma

MD

Dal

1.

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva

5 000 €

391

311

2.

Odpis pohľadávky do nákladov

5 000 €

546

311

Ak by sa opravná položka k pohľadávke netvorila vôbec a účtovná jednotka sa rozhodla pohľadávku odpísať do nákladov, potom ju zaúčtuje na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu pohľadávky.

(Článok je skrátený)

Úplné znenie článku Tvorba a zúčtovanie opravných položiek je uverejnené v časopise Daňový špeciál č. 2/2013.  

Časopis Daňový špeciál je určený pre daňových a účtovných špecialistov. Obsahuje odborne spracované témy z oblastí účtovníctva, daní, transferového oceňovania, auditu, obchodného práva, s komentovanými daňovými judikátmi.

Časopis si môžete objednať v našom e-shope

 Prehľad najbližších školení Poradcu podnikateľa

Videoškolenia Poradcu podnikateľa 

Všetky články zo sekcie Daňový špeciál

Späť na stránku DUPP on-line

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk