facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Odpočítanie dane pri investičnom majetku a úprava odpočítanej dane

Mechanizmus DPH umožňuje platiteľovi dane odpočítať daň z nakúpených tovarov a služieb, ktoré použije na realizáciu zdaniteľných obchodov tak, že v konečnom dôsledku dani podlieha iba tzv. pridaná hodnota. Platiteľ dane si pri obstaraní investičného majetku odpočíta daň v plnej výške, pomernej výške, príp. neodpočíta daň vôbec, a to v závislosti od charakteru svojej činnosti. 

Po odpočítaní dane z investičného majetku (ďalej aj „IM“) sa charakter podnikania platiteľa môže zmeniť, v dôsledku čoho sa zmení účel použitia investičného majetku v rámci podnikania, príp. sa pri zmiešanom použití nehnuteľného majetku zmení pomer rozsahu používania investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako podnikanie. Odpočítanie dane u investičného majetku definovaného v § 54 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je preto spojené s povinnosťou platiteľa dane sledovať zmenu účelu použitia IM a následne robiť úpravu odpočítanej dane. 

Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH má zabezpečiť, aby počas zákonom stanoveného obdobia boli zohľadnené zmeny v jeho používaní v rámci podnikania (na činnosti zdaňované, činnosti oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane, príp. činnosti kombinované). 

Úprava odpočítanej dane podľa § 54a sa od 1. 1. 2011 týka nehnuteľného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH (budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory, nadstavby budov, prístavby budov a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa § 76 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov) a má zabezpečiť úpravu odpočítania dane tak, aby boli zohľadnené zmeny v používaní tohto majetku na podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť. 

Platiteľ dane nakúpené tovary a služby posudzuje z hľadiska možnosti odpočítania dane, t. j. či si môže odpočítať daň v plnej výške, pomernej výške, príp. si daň nemôže odpočítať vôbec a podľa tohto kritéria v súlade s § 70 vytvára tri skupiny dokladov: 

 • s plným nárokom (znak 1), 
 • s nulovým nárokom (znak 0), 
 • s nárokom v pomernej výške – daň prepočítaná koeficientom podľa § 50 (znak k). 

Ak platiteľ dane nakúpené tovary a služby použije na podnikanie a súčasne aj na iný účel ako podnikanie, odpočíta si daň v pomernej výške (§ 49 ods. 5, príp. § 49a). 

U investičného majetku, pri obstaraní ktorého si platiteľ odpočítal daň, je následne povinný sledovať, či počas zákonom stanoveného obdobia: 

 • sa nezmení účel jeho použitia v rámci podnikania (investičný majetok podľa § 54 ods. 2), 
 • nenastane zmena v rozsahu používania tohto majetku na podnikanie a na iný účel [investičný majetok podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c)]. 

1.    Úprava odpočítanej dane podľa § 54 v dôsledku zmeny účelu použitia investičného majetku  (v rámci podnikania) 

Investičným majetkom, na ktorý sa vzťahuje povinnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54, sú: 

 • hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, 
 • budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory, 
 • nadstavby budov, prístavby budov a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa osobitného predpisu (§ 76 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov).  

 Poznámka: 

Za samostatný investičný majetok sa na účely zákona o DPH považuje aj nadstavba, prístavba, príp. stavebná úprava nehnuteľnosti, t. j. úprava odpočítanej dane sa vzťahuje aj na daň odpočítanú zo všetkých prijatých prác, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny stavby alebo jej stavebnej úpravy. Úprava odpočítanej dane sa vzťahuje aj na stavebné pozemky obstarané po 31. 12. 2005. 

Zmenou účelu použitia investičného majetku podľa zákona o DPH je, ak platiteľ: 

 • investičný majetok, pri ktorom si odpočítal daň, používa na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb s možnosťou pomerného odpočítania dane, 
 • investičný majetok, pri ktorom si nemohol odpočítať daň, používa na dodávky tovarov a služieb s možnosťou odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb s možnosťou pomerného odpočítania dane, 
 • investičný majetok, pri ktorom odpočítal pomernú výšku dane, používa na dodávky tovarov a služieb s možnosťou odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane, 
 • za zmenu účelu použitia investičného majetku, pri ktorom platiteľ odpočítal pomernú výšku dane, sa považuje aj zmena výšky ročného koeficientu o hodnotu väčšiu ako 0,1. 

Ak sa suma odpočítanej dane označí znakmi 1, 0 alebo k, potom zjednodušene sa jednotlivé zmeny účelu použitia môžu vyjadriť: 

 • 1 – 0 – pôvodne s možnosťou odpočítania dane, zmena účelu použitia bez možnosti odpočítania dane, 
 • 1 – k – pôvodne s možnosťou odpočítania dane, zmena účelu použitia s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške (prepočet koeficientom), 
 • 0 – 1 pôvodne bez možnosti odpočítania, zmena účelu použitia s možnosťou odpočítania dane, 
 • 0 – k – pôvodne bez možnosti odpočítania dane, zmena účelu použitia s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške (prepočet koeficientom), 
 • k – 1 – pôvodne s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške, zmena účelu použitia s možnosťou odpočítania dane v plnej výške, 
 • k – 0 – pôvodne s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške (prepočet koeficientom), zmena účelu použitia bez možnosti odpočítania dane, 
 • k – k – pôvodne s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške, zmena z titulu rozdielu koeficientu, ktorý je väčší ako 0,1. 

 Poznámka: 

Úprava odpočítanej dane bola do zákona o DPH prvýkrát zavedená od 1. 1. 2003 (počas platnosti zákona č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov). Podľa § 85 ods. 8 zákona o DPH sa na investičný majetok, u ktorého bola odpočítaná daň do 31. decembra 2002, povinnosť robiť úpravu odpočítanej dane nevzťahuje. 

 Príklad č. 1: 

Pri obstaraní nehnuteľnosti v roku 2002 si platiteľ dane odpočítal daň v plnej výške v sume 33 000 €. V priebehu roku 2011 začal nehnuteľnosť prenajímať aj nezdaniteľným osobám, t. j. zmenil účel použitia nehnuteľnosti z 1 na k. U tohto investičného majetku bola daň odpočítaná do 31. 12. 2002, platiteľ dane nie je povinný robiť úpravu odpočítanej dane. 

1.1    Obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 

Obdobie na úpravu odpočítanej dane začína plynúť v roku, v ktorom bol investičný majetok uvedený po prvýkrát do užívania, t. j. keď boli zabezpečené všetky technické funkcie potrebné na jeho užívanie a zároveň splnené aj všetky povinnosti určené právnymi predpismi. Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku je päť kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom investičný majetok platiteľ dane nadobudol alebo na vlastné náklady vytvoril. 

U budov, stavebných pozemkov, bytov, nebytových priestorov, nadstavieb, prístavieb a stavebných úprav budov, bytov a nebytových priestorov na základe povolenia podľa § 76 stavebného zákona je obdobie na úpravu odpočítanej dane dvadsať kalendárnych rokov

Do 31. 12. 2010 bolo obdobie na úpravu odpočítanej dane u tohto investičného majetku 10 kalendárnych rokov, preto postup platiteľa dane v prechodnom období upravuje § 85j takto: 

 • ak bol platiteľ za obdobie rokov 2004 až 2010 povinný pri investičnom majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) vykonať jednu alebo viac úprav odpočítanej dane, je obdobím na úpravu dane odpočítanej pri tomto majetku desať rokov (podľa § 54 ods. 4 predpisu účinného do 31. decembra 2010), 

 Príklad č. 2: 

Platiteľ dane obstaral nehnuteľnosť v roku 2005. Pri jej kúpe si odpočítal daň v plnej výške. A to v sume 38 000 €. V roku 2009 bol platiteľ dane povinný robiť úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH, preto je obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 85j zákona o DPH u tejto nehnuteľnosti naďalej 10 rokov. Platiteľ dane je povinný sledovať zmenu účelu použitia investičného majetku do 31. 12. 2014. 

 • ak platiteľ dane nebol do 31. 12. 2010 povinný robiť úpravu odpočítanej dane, je obdobie na úpravu odpočítanej dane u tohto majetku 20 kalendárnych rokov (podľa zákona v znení platnom od 1. 1. 2011). 

 Príklad č. 3: 

Platiteľ dane obstaral nehnuteľnosť v roku 2005. Pri jej kúpe si odpočítal daň v plnej výške, a to v sume 38 000 €. V období rokov 2005 – 2010 nebol platiteľ dane povinný robiť úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH. Od 1. 1. 2011 je obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH u tejto nehnuteľnosti 20 rokov, t. j. platiteľ dane je povinný sledovať zmenu účelu použitia do 31. 12. 2024. 

 Poznámka: 

V nadväznosti na túto zmenu je platiteľ dane podľa § 76 ods. 1 zákona o DPH povinný uchovávať prijaté faktúry vzťahujúce sa na tento investičný majetok do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a § 54a, t. j. 20 rokov.  

1.2    Výpočet úpravy odpočítanej dane 

Úpravu odpočítanej dane robí platiteľ dane vždy v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku, v ktorom zmenil účel použitia investičného majetku. Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely tohto ustanovenia sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok. 

Výsledok úpravy môže byť: 

 • záporný, t. j. v prospech platiteľa – ak pri prijatí tohto plnenia si neodpočítal daň, prípadne odpočítal daň v pomernej výške a následne v dôsledku zmeny účelu použitia si môže odpočítať daň v pomernej výške (vyšší koeficient), resp. v plnej výške,  
 • kladný, t. j. v neprospech platiteľa ak si pôvodne odpočítal daň v plnej výške alebo v pomernej výške a následne v dôsledku zmeny účelu použitia má možnosť odpočítať daň v pomernej výške, resp. si daň nemôže odpočítať.  

Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku sa zahrnie do údajov riadkov 20 a 21 (podľa sadzieb dane) so znamienkom mínus alebo plus, podľa charakteru opravy. 

Samotný výpočet dodatočne neodpočítateľnej dane, resp. dodatočne odpočítateľnej dane platiteľ urobí podľa vzorca, ktorý tvorí prílohu č. 1 zákona o DPH: 

              DV x (A – B) 
DD = ––––––––––––– x R, 
              5 alebo 20 

kde: 

DD je výsledok úpravy odpočítanej dane, ktorý v prípade záporného znamienka predstavuje dodatočne odpočítateľnú daň a v prípade kladného znamienka predstavuje dodatočne neodpočítateľnú daň, 

DV – daň vzťahujúca sa na obstarávaciu cenu investičného majetku alebo vlastné náklady investičného majetku, 

A – číslo 1, ak platiteľ odpočítal daň v plnej výške, alebo číslo 0, ak platiteľ neodpočítal daň, alebo hodnota koeficientu vypočítaného po skončení kalendárneho roka, ak platiteľ dane pomerne odpočítal daň,  

B – číslo, ktoré predstavuje koeficient vypočítaný po skončení kalendárneho roka, v ktorom platiteľ dane zmenil účel použitia investičného majetku, alebo číslo 0, alebo číslo 1, a to podľa zmeny účelu použitia podľa § 54 ods. 3 zákona o DPH, 

R – počet kalendárnych rokov, ktoré zostávajú do skončenia obdobia na úpravu odpočítania dane (5 alebo 10, resp. 20 rokov) vrátane roka, v ktorom došlo k zmene účelu použitia investičného majetku. 

 Príklad č. 4: 

Platiteľ dane pri obstaraní nehnuteľnosti v roku 2005 si odpočítal daň v plnej výške a do konca roku 2010 nebol povinný robiť úpravu odpočítanej dane, preto obdobie na úpravu odpočítanej dane je u tohto investičného majetku 20 rokov, t. j. od r. 2005 do 31. 12. 2024. V septembri 2011 začal nehnuteľnosť prenajímať aj nezdaniteľným osobám, t. j. zmenil účel použitia z 1 na k (koeficient za rok 2011 je 0,82). V poslednom zdaňovacom období roku 2011 je platiteľ dane povinný robiť úpravu odpočítanej dane, t. j. vrátiť pomernú časť odpočítanej dane do štátneho rozpočtu. Do skončenia obdobia na úpravu odpočítania dane zostáva 14 rokov (vrátane roka, v ktorom došlo k zmene účelu použitia investičného majetku). 

Výpočet dodatočne neodpočítateľnej dane: 

         44 000 x (1 – 0,82)                  44 000 x 0,18 
DD= ––––––––––––––––– x 14 = ––––––––––––– x 14 = 396 x 14 = 5 544 €  
                       20                                               20 

Platiteľ je povinný vrátiť dodatočne neodpočítateľnú daň v sume 5 544 € z dôvodu, že investičný majetok, pri ktorom si odpočítal daň v plnej výške, použil na zdaniteľné obchody oslobodené od dane – nájom nehnuteľnosti oslobodený od dane. 

Ak absolútna hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia investičného majetku predstavuje hodnotu 0,10 a menej (hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia investičného majetku je rozdiel čísla A a čísla B podľa vzorca v prílohe č. 1 zákona o DPH), úpravu odpočítanej dane platiteľ podľa § 54 ods. 6 nevykoná. 

 Príklad č. 5: 

Platiteľ dane si pri kúpe úžitkového automobilu v roku 2009 odpočítal daň v plnej výške (prevádzkoval veľkoobchod). V nasledujúcom roku začal úžitkový automobil používať aj na činnosti oslobodené od dane (prevádzkovanie výherných hracích automatov). Ročný koeficient za rok 2010 mal platiteľ dane 0,95, t. j. hodnota vyjadrujúca zmenu účelu je 0,05, čiže menej ako 0,10, preto platiteľ dane nie je povinný vykonať úpravu odpočítanej dane. 

1.3    Zmena výšky ročného koeficientu a úprava odpočítanej dane 

Za zmenu účelu použitia investičného majetku, pri ktorom platiteľ odpočítal pomernú výšku dane, sa považuje aj zmena výšky ročného koeficientu o hodnotu väčšiu ako 0,1. Platiteľ dane, ktorý odpočítava daň v pomernej výške (koeficientom), je preto povinný sledovať aj zmeny pri výpočte ročného koeficientu.  

 Príklad č. 6: 

Platiteľ dane si pri kúpe úžitkového automobilu v roku 2010 odpočítal daň v sume 5 000 € v pomernej výške (krátil odpočítanú daň koeficientom 0,95). Za kalendárny rok 2011 mal platiteľ dane ročný koeficient 0,77. Hodnota vyjadrujúca zmenu účelu je 0,18, čiže viac ako 0,10 (0,95 - 0,77), preto je platiteľ dane povinný vykonať úpravu odpočítanej dane.  

Výpočet úpravy odpočítanej dane: 

           5 000 x (0,95 - 0,77)               5 000 x 0,18 
DD = –––––––––––––––––– x 4 = –––––––––––– x 4 = 720 €  
                        5                                           5 

V daňovom priznaní za december, príp. 4. štvrťrok 2011 vráti odpočítanú daň v sume 720 €. 

1.4    Predaj investičného majetku a úprava odpočítanej dane 

Ak v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej dane platiteľ dodá investičný majetok s uplatnením dane, posudzuje sa tento majetok až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, akoby bol používaný na podnikanie s možnosťou odpočítania dane. Ak v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej dane platiteľ dodá investičný majetok s oslobodením od dane, posudzuje sa tento investičný majetok až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, akoby bol používaný na podnikanie s oslobodením od dane. 

Pokračovanie článku

 

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk