facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Preddavky na daň z príjmov FO platené na rok 2013

Ročník: 2013 - Číslo: 6-7 - Ing. Marta Lešková

V tomto príspevku sa zaoberáme povinnosťou fyzickej osoby týkajúcou sa platenia preddavkov na daň z príjmov na zdaňovacie obdobie roka 2013. Platenie preddavkov na daň z príjmov u fyzickej osoby, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), definuje ustanovenie § 34 citovaného zákona. Podľa tohto ustanovenia preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) platí daňovník dosahujúci príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľností a z použitia diela a umeleckého výkonu.  

Podľa podmienok ustanovených v § 34 ZDP je napr. povinný platiť preddavky na daň aj daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident Slovenskej republiky), ktorý vykázal v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP plynúce zo zdrojov zo zahraničia (t. j. príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí). Na povinnosť platenia preddavkov nemá vplyv ani to, že daňovník aktuálne nepodniká na území Slovenskej republiky. 

Za špecificky vymedzených podmienok je v § 34 ZDP ustanovená tiež povinnosť platenia preddavkov na daň pre daňovníka poberajúceho príjmy zo závislej činnosti. 

Zmeny v platení preddavkov na daň na rok 2013 

Zákon č. 395/2012 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý novelizoval ZDP od 1. januára 2013: 

 • zmenil výšku poslednej známej daňovej povinnosti, pri prekročení ktorej je fyzická osoba povinná platiť preddavky na daň podľa § 34 ZDP, a to z 1 659,70  na 2 500 
 • ustanovil v § 15 ZDP progresívnu sadzbu dane 19 % a 25 %. 

Podľa § 34 ods. 5 ZDP na účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti sa použije sadzba dane podľa § 15 ZDP platná v zdaňovacom období, na ktoré sú preddavky na daň platené. V roku 2013 (to je v roku, na ktorý sa platia preddavky na daň) je ustanovená sadzba dane, ak ZDP neustanovuje inak, zo základu dane fyzickej osoby zisteného podľa § 4 ZDP: 

 • 19 % z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (základ dane do 34 401,74 €), 
 • 25 % z časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima (základ dane nad 34 401,74 €). 

Prechodné ustanovenie § 52t ods. 4 ZDP spresňuje, že do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 ZDP v roku 2013 (t. j. do 2. apríla 2013) platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa ZDP účinného do 31. decembra 2012. To znamená, že na nové skutočnosti ustanovené novelou sa v roku 2013 prihliadne až pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na daň podľa § 34 ods. 5 ZDP v novom preddavkovom období, ktoré začína plynúť od 3. apríla 2013 a plynie do 31. marca 2014. 

Preddavkové obdobie  

Podľa § 34 ods. 1 ZDP platí fyzická osoba preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia. Preddavkové obdobie plynie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak podáva fyzická osoba daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012 v zákonnej lehote do 2. apríla 2013, nové preddavkové obdobie jej plynie od 3. apríla 2013 a trvá do 31. marca 2014. 

Začiatok plynutia nového preddavkového obdobia v roku 2013 ovplyvňuje skutočnosť, či daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012 v zákonnej lehote do 2. apríla 2013 alebo až v predĺženej lehote podľa § 52t ods. 7 a 8 ZDP. 

Ustanovenie § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) vymedzuje, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Z tohto dôvodu je lehota ustanovená v § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania za rok 2012 z 31. marca 2013 posunutá na 2. apríl 2013. 

Upozornenie:
K predĺženiu zákonnej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2012 v súlade s § 49 ods. 3 písm. a) a b) ZDP môže prísť len za podmienky vymedzenej v § 52t ods. 7 a 8 ZDP. Tzn. že predĺžiť zákonnú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2012 (2. apríl 2013) môže len ten daňovník, ktorý v roku 2012 poberal príjmy aj zo zdrojov zo zahraničia. Na základe oznámenia podaného správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 ZDP sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace. Koniec predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov (apríl, máj, jún). Daňovník je povinný v oznámení uviesť skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu. V tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.  
Ak v súlade s § 52t ods. 7 ZDP má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2012, napr. do 1. júla 2013, preddavkové obdobie, ktoré začalo plynúť v roku 2012, končí tomuto daňovníkovi 1. júla 2013 a „nové“ preddavkové obdobie v roku 2013 začína v tomto prípade plynúť až 2. júla 2013.
Ustanovenie § 52t ods. 8 ZDP umožňuje daňovníkovi, ktorý poberá aj príjmy zo zdrojov zo zahraničia, predĺženie lehoty, ktorú si určil oznámením, ešte maximálne o ďalšie tri mesiace, a to na základe podanej žiadosti správcovi dane za ustanovených podmienok (v odôvodnených prípadoch; žiadosť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím už predĺženej lehoty oznámením). Ak má daňovník, ktorému v roku 2012 plynuli aj príjmy zo zdrojov zo zahraničia, predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobe roka 2012 v súlade podľa § 52t ods. 8 ZDP, napr. do 30. septembra 2013, preddavkové obdobie, ktoré začalo plynúť v roku 2012, končí tomuto daňovníkovi 30. septembra 2013 a „nové“ preddavkové obdobie v roku 2013 začína v tomto prípade plynúť až 1. októbra 2013.  

Započítanie zaplatených preddavkov na daňovú povinnosť zdaňovacieho obdobia 

Preddavok na daň platí fyzická osoba ako povinnú platbu na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa [§ 2 písm. u) ZDP]. 

Daňovník platí preddavok na daň miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ZDP). 

Príklad:
V preddavkovom období od 2. apríla 2012 do 2. apríla 2013 platil daňovník štvrťročné preddavky na daň podľa § 34 ods. 2 ZDP vo výške 590 €. V preddavkovom období od 3. apríla 2013 do 31. marca 2014 bol povinný platiť štvrťročné preddavky vo výške 830 €. Preddavky na daň splatné v roku 2013 zaplatil v lehote splatnosti. Na úhradu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 si tento daňovník započíta zaplatené preddavky na daň v sume 3 080  € (590 € + 3 x 830 €).
Zaplatený preddavok na daň vo výške 830 € splatný v lehote do 31. marca 2014 sa započíta na úhradu daňovej povinnosti daňovníka za rok 2014. 

Posledná známa daňová povinnosť na účely platenia preddavkov na daň 

Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na daň podľa § 34 ZDP v novom preddavkovom období v roku 2013 vychádza fyzická osoba z údajov uvedených v daňovom priznaní k dani z príjmov FO za rok 2012 typ B (vzor: MF/22371/2012-721), ďalej len „DP“. 

Vzor daňového priznania uverejnilo Ministerstvo financií SR vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012 Opatrením č. MF/22366/2012-721 a oznámenie o tomto opatrení je uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 386/2012. 

Poslednú známu daňovú povinnosť si podľa § 34 ods. 5 ZDP daňovník vypočíta: 

 • zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní (r. 71 + 74 + 75 DP alebo r. 71 + 74 + 75 - 83 DP), 
 • zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky [nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP pre rok 2013 je vo výške 3 735,94 €], 
 • pri použití sadzby dane uvedenej v § 15 ZDP platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň. 

Sadzba dane podľa § 15 ZDP platná pre zdaňovacie obdobie roka 2013, t. j. v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na daň platia, je: 

 • 19 % zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. sumu 34 401,74 €, 
 • 25 % zo základu dane, ktorý presiahne 176,8-násobok platného životného minima, t. j. sumu 34 401,74 €. 

Takto vypočítaná daň sa zníži o: 

 • zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r. 90 + 94 DP), 
 • daňový bonus (r. 96 DP), 
 • daň vybranú podľa § 43 ZDP, odpočítavanú ako preddavok na daň (r. 103 + 104 DP). 

Štvrťročné preddavky na daň 

Daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP povinne platí preddavky na daň v preddavkovom období od 3. apríla 2013 do 31. marca 2014, ak jeho posledná známa daňová povinnosť vypočítaná podľa § 34 ods. 5 ZDP presiahne sumu 2 500 

Ustanovenie § 34 ods. 2 ZDP v znení účinnom od 1. januára 2013 vymedzuje povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na daň, ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500  a nepresiahla 16 596,96 . Štvrťročné preddavky na daň sa platia vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti a sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka. 

Vypočítané preddavky na daň sa zaokrúhľujú podľa § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nadol.

Podľa § 52t ods. 4 ZDP do 2. apríla 2013, resp. do ukončenia preddavkového obdobia, ktoré začalo plynúť v roku 2012, sa preddavky na daň platia podľa predpisu platného do 31. decembra 2012. 

Príklad:
Fyzická osoba – podnikateľ, podala daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012 v zákonnej lehote do 2. apríla 2013. Daňovník nie je poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP. V daňovom priznaní vykázal: 

 • základ dane (r. 71 + 74 + 75) alebo (r. 71 + 74 + 75 - 83)               45 820,60 € 
 • zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r. 90 + 94 DP)                        1 230,00  
 • daňový bonus (r. 96 DP)                                                                        249,24  
 • daň vybranú zrážkou podľa § 43 ZDP (r. 103 + 104 DP)                         – 

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov od 3. apríla 2013:  

 • základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP(45 820,60 - 3 735,94)     42 084,66 € 
 • daň vypočítaná zo ZD zníženého o NČZD na daňovníka
  19 % zo ZD zo sumy 34 401,74                                            6 536,3306
  25 % zo ZD zo sumy 7 682,92                                              
  1 920,73
  Súčet                                                                                      8 457,0606    
  Po zaokrúhlení na eurocenty nadol  8 457,06                     8 457,06  
 • posledná známa daňová povinnosť
  t. j. daň znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí,
  daňový bonus a o daň vybranú zrážkou podľa § 43 ZDP         6 977,82 
  (8 457,06 - 1 230,00 - 249,24)  

Posledná známa daňová povinnosť tohto daňovníka na účely platenia preddavkov na daň v preddavkovom období od 3. apríla 2013 do 31. marca 2014 presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 596,96 €. Daňovník platí od 3. apríla 2013 štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti:
6 977,82 : 4 = 1 744,455,
po zaokrúhlení podľa § 47 ods. 1 ZDP je to suma 1 744,45 €
Preddavky sú splatné vždy do konca každého kalendárneho štvrťroka v preddavkovom období, t. j. do: 

 • 1. júla 2013  
 • 30. septembra 2013  
 • 31. decembra 2013  
 • 31. marca 2014  

V preddavkovom období od 3. apríla 2012 do 2. apríla 2013 platil tento daňovník štvrťročné preddavky na daň vo výške 700,45 €. Na svoju daňovú povinnosť vypočítanú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 si započíta zaplatené preddavky na daň na zdaňovacie obdobie roka 2013 v sume 5 933,80 € (700,45 + 1 744,45 + 1 744,45 + 1 744,45). Zaplatený preddavok na daň za I. štvrťrok 2014 si daňovník započíta na úhradu svojej daňovej povinnosti vypočítanej v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014.  

Upozornenie:
Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na daň podľa § 34 ods. 5 ZDP uplatní daňovník nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP platnú pre rok 2013 vo výške 3 735,94 
, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutého základu dane z príjmov.
O nezdaniteľnú sumu na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP v sume 3 735,94 daňovník môže znížiť svoj základ dane pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na daň len vtedy, ak nie je k 1. januáru 2012 poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok).
Daňovník, ktorý je k 1. januáru 2012 poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP, si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na účely § 34 ods. 5 tohto zákona vypočíta ako rozdiel sumy 3 735,94 a úhrnnej výšky dôchodkov, ktorú uviedol v daňovom priznaní v riadku 30. Ak výsledkom výpočtu je nula alebo mínusová suma, nezdaniteľná časť základu dane je nulová. 

Zhrnutie: 

Podľa ustanovenia § 52t ods. 4 ZDP do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 ZDP v roku 2013 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012. Zákon č. 395/2012 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2013, nemá vplyv na výšku preddavkov na daň splatných do konca preddavkového obdobia, ktoré plynie od 3. apríla 2012 do 2. apríla 2013. Daňovníci v období od 1. januára 2013 do 2. apríla 2013 pokračujú v platení preddavkov na daň v nezmenenej výške. Zmenené znenie § 15 ZDP (progresívna sadzba dane), ako aj zvýšenie sumy z 1 659,70 na 2 500 sa použije až pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov z daňového priznania za rok 2012. 

Mesačné preddavky na daň 

Mesačné preddavky na daň platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596,96 . Mesačné preddavky na daň sa platia vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti a sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca (§ 34 ods. 3 ZDP).  

Príklad:
Daňovník platil v preddavkovom období od 3. apríla 2012 do 2. apríla 2013 štvrťročné preddavky na daň v sume 920 €.
V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012, ktoré daňovník podal do 2. apríla 2013, má tieto údaje: 

 • základ dane (r. 71 + 74 + 75) alebo (r. 71 + 74 + 75 - 83)                    123 051,10  
 • zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r. 90 + 94)                                                –  
 • daňový bonus (r. 96)                                                                                     498,48  
 • daň vybraná zrážkou podľa § 43 ZDP (r. 103 + 104)                                         – 

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na daň od 3. apríla 2013: 

 • základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
  podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP (123 051,10 - 3 735,94)                             119 315,16 
  Daňovník nie je poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP. 
 • daň vypočítaná zo základu dane zníženého o NČZD na daňovníka
  19 % zo ZD zo sumy 34 401,74                                                                              6 536,3306
  25 % zo ZD zo sumy 84 913,42                                                                            21 228,355     

  Súčet                                                                                                                      27 764,6856
  Po zaokrúhlení na eurocenty nadol                                                                       27 764,68  
 • posledná známa daňová povinnosť, t. j. daň znížená o zápočet dane
  zaplatenej v zahraničí, daňový bonus a o daň vybranú zrážkou podľa § 43 ZDP     27 266,20 
  (27 764,68 - 498,48)  

Posledná známa daňová povinnosť tohto daňovníka na účely platenia preddavkov na daň vypočítaná podľa § 34 ods. 5 ZDP v preddavkovom období od 3. apríla 2013 do 31. marca 2014 je 27 266,20 €, čo je suma vyššia ako 16 596,96 €.
Daňovník platí mesačné preddavky na daň podľa § 34 ods. 3 ZDP, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti 27 266,20 €.
27 266,20 : 12 = 2 272,183, po zaokrúhlení na eurocenty nadol 2 272,18  €.
Mesačné preddavky na daň vo výške 2 272,18 € sú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca nasledovne: 

 • v období od apríla do decembra 2013 mesačná suma     2 272,18 €, 
 • v období od januára do marca 2014 mesačná suma        2 272,18 €. 

Na zdaňovacie obdobie roka 2013 platí tento daňovník preddavky na daň nasledovne: 

 • V období od 1. januára 2013 do 2. apríla 2013 štvrťročný preddavok v sume 920  €.  
 • V období od 3. apríla 2013 do 31. decembra 2013 mesačné preddavky na daň 2 272,18 € (v celkovej sume za 9 mesiacov roka 2013 ..... 20 449,62 €). 

Na daňovú povinnosť vypočítanú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 si daňovník započíta zaplatené preddavky na daň na obdobie od januára do decembra 2013, t. j. sumu 21 369,62 € (920 € + 20 449,62 €).
Zaplatené mesačné preddavky na daň na obdobie od januára do marca 2014 (2 272,18 € x 3 mesiace) v sume 6 816,54 € daňovník započíta na úhradu svojej daňovej povinnosti vypočítanej v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014.  

Platenie preddavkov na daň v polovičnej výške 

Ak základ dane z príjmov fyzickej osoby tvorí súčet čiastkových základov dane a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 34 ods. 10 ZDP), daňovník platí preddavky na daň v polovičnej výške v prípade, že čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti u tohto daňovníka tvorí 50 % a menej z celkového základu dane

Príklad:
Výpočtom podľa § 34 ods. 5 ZDP vznikla daňovníkovi v preddavkovom období od 3. apríla 2013 povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 993,495 € (suma je nezaokrúhlená). Pretože však pomer čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti k celkovému základu dane z príjmov v daňovom priznaní za rok 2012 je 24,48 %, tento daňovník platí v preddavkovom období od 3. apríla 2013 do 31. marca 2014 štvrťročné preddavky na daň v polovičnej výške, t. j. vo výške 996,74 € (1 993,495 : 2).  

Zaplatené preddavky na daň do 2. apríla 2013 sa nemenia 

Ustanovenie § 34 ods. 5 ZDP okrem výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na daň tiež ustanovuje, že pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia (do 2. apríla 2013) nemenia. 

Ak preddavky na daň zaplatené do zmeny (do začatia plynutia nového preddavkového obdobia, t. j. do 2. apríla 2013) sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania za rok 2012, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. 

Úplné znenie príspevku Preddavky na daň z príjmov FO platené na rok 2013 je uverejnené v DÚPP č. 6-7/2013 a je prístupné predplatiteľom DÚPP po prihlásení.

Ďalšie články zo sekcie Téma z posledného čísla 

 Pozrite si prehľad najbližších pripravovaných školení

Videoškolenia Poradcu podnikateľa 

Obsah aktuálneho čísla DÚPP

Späť na dupp on-line

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk