facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2012

Na uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZDP“) má od 1. 1. 2012 vplyv jednak zvýšenie sumy životného minima, ako aj zmeny spôsobené predposlednou novelou ZDP – zákonom č. 548/2011 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2012. 

Opatrením MPSVaR SR č. 194/2011 Z. z. bola suma životného minima zvýšená zo 185,38 € na 189,83

Táto suma je k 1. 1. 2012 platným životným minimom pre ciele ZDP. Od tejto sumy sa odvíja nielen výška nezdaniteľných častí základu dane, ale aj zdaniteľný príjem pre vznik povinnosti podať daňové priznanie podľa § 32 ZDP a minimálna výška dane podľa § 46 ZDP. 

Medzi hlavné zmeny pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb vyplývajúce zo zákona č. 548/2011 Z. z. patrí ďalšie prehĺbenie rozdielov medzi zdaňovaním aktívnych príjmov podľa § 5 zo závislej činnosti alebo § 6 ods. 1 a 2 z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti na jednej strane a (zvyšných) pasívnych príjmov na strane druhej. 

1.    Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 

Najprv si opäť pripomeňme, že v zmysle § 11 ods. 1 ZDP o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 2 a 3 ZDP možno znížiť len základ dane (čiastkový základ dane) zistený z aktívnych príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov. 

 Príklad č. 1: 

Pán Dobrý podniká ako veterinárny lekár. Predpokladajme, že čiastkový základ dane z týchto príjmov patriacich do § 6 ods. 1 ZDP bude za rok 2012 predstavovať 3 140 . Okrem toho z príjmov podľa § 40 autorského zákona (§ 6 ods. 4 ZDP) bude mať čiastkový základ dane 2 820 . Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si uplatní len vo výške 3 140  a zo zníženého základu dane 2 820  zaplatí daň 535,80

V zmysle § 11 ods. 2 ZDP: 

 • písm. a): ak základ dane daňovníka za rok 2012 nepresiahne 100-násobok platného životného minima, teda 18 983 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 19,2-násobku platného životného minima, t. j. 3 644,736 €, po zaokrúhlení 3 644,74 ;  
 • písm. b): ak základ dane daňovníka za rok 2012 presiahne 18 983 , nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vypočítame ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane, teda  
  44,2 x 189,83 € = 8 390,486 €;  
  NČZDD = 8 390,486  – 1/4 základu dane daňovníka. 

Nielen pri aplikácii § 11 ods. 1, ale aj pri aplikácii § 11 ods. 2 a 3 ZDP je potrebné prihliadať na čiastkový základ dane zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, resp. súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov, nie na výšku celého základu dane. Tento princíp je premietnutý aj do tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby už za rok 2011. 

Z uvedeného vyplýva: 

Ak úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP za rok 2012 nepresiahne 18 983 , nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje 3 644,74 . Ak súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP za rok 2012 presiahne 18 983 , daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške príslušného rozdielu: 

NČZDD = 8 390,486  – 1/4 súčtu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP. 

 Príklad č. 2: 

Základ dane zamestnanca istej a. s. pána Tichého, ktorý dosiahol len príjmy zo závislej činnosti, nech za rok 2012 predstavuje 28 000

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2012: 

8 390,486  - 7 000  = 1 390,486 , po zaokrúhlení 1 390,49

Nárok na uplatnenie tejto sumy nevzniká tým daňovníkom, ktorým v uplynulých rokoch, resp. k 1. 1. zdaňovacieho obdobia priznali niektorý z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP. 

V zmysle citovaného ustanovenia sa neznižuje základ dane daňovníka, ktorý je už k 1. 1. zdaňovacieho obdobia roku 2012 poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v citovanom ustanovení, resp. bol mu tento dôchodok priznaný spätne k 1. 1. 2012 alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ročný úhrn tohto dôchodku je vyšší ako nezdaniteľná suma podľa § 11 ods. 2 ZDP. 

Ak ročný úhrn dôchodku je nižší, uplatní sa rozdiel medzi nezdaniteľnou sumou podľa § 11 ods. 2 ZDP a týmto úhrnom dôchodku. 

Citované ustanovenie sa týka poberateľov

 • dôchodkov zo sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo zo starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to: 
 • starobného dôchodku alebo 
 • predčasného starobného dôchodku, 
 • ako aj dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo 
 • výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

Je potrebné mať na zreteli, že vianočný príspevok poskytovaný podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je štátnou sociálnou dávkou, nezlučuje sa s dôchodkom, netvorí súčasť dôchodku, teda nemá vplyv na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (neznižuje ju).   

Z daňového aspektu – ako už bolo uvedené – je vždy rozhodujúcim dátumom 1. január daného zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Ak zamestnanec bol k 1. 1. 2011 poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP, napr. predčasného starobného dôchodku, ani v ďalších mesiacoch roku 2011 nemal nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka – na prípadný rozdiel sa prihliada až pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, resp. prostredníctvom podaného daňového priznania. Pokiaľ daňovník neskôr, k 1. 1. 2012, poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP nebol, mohol oprávnene podpísať vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP a zamestnávateľ pri zdaňovaní mzdy v roku 2012 opäť nezdaniteľnú sumu (mesačne 1/12) odpočítava.

Ak daňovník zomrel, v súlade s § 49 ods. 4 ZDP je dedič povinný za príslušnú časť roka podať daňové priznanie (je potrebné poznamenať, že aj keď to zo ZDP priamo nevyplýva, aj v tomto prípade prihliadame na dikciu § 32 ZDP, t. j. povinnosť podať daňové priznanie odvíjame od toho, či dosiahnuté zdaniteľné príjmy zomretého presiahli sumu 1 822,37 €). Od základu dane odpočíta dedič nezdaniteľné časti základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v § 11 ZDP upravená len v ročnej výške, neuplatňuje sa v alikvotných mesačných sumách (s výnimkou vyberania preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ZDP). Ak dedič podá daňové priznanie za príslušnú časť roka 2012, od základu dane odpočíta celoročnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 3 644,74  (ale s prihliadnutím na základ dane na daňovníka).  

Jedna dvanástina tejto sumy činí 303,728 €; po zaokrúhlení nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka mesačne predstavuje 303,72

Je to uvedené aj v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28672/2011-72 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov publikovanom vo FS č. 12/2011 (pozri DÚPP č. 2-3/2012).   

2.    Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)  

Aby bolo možné od základu dane za rok 2012 odpočítať túto nezdaniteľnú časť, musia byť splnené nasledujúce podmienky: 

 • ide o manželku (-la) daňovníka (nie inú osobu, napr. družku), ktorá (-ý) 
 • žije s ním (s ňou) v spoločnej domácnosti, 
 • nemá vlastný príjem, resp. má príjem nižší než určená suma a zároveň 
 • základ dane daňovníka (súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP) nepresahuje určenú sumu. 

V zmysle § 11 ods. 3 ZDP: 

 • Ak daňovník dosiahne v r. 2012 súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok životného minima (t. j. nepresahujúci 33 561,94 ) a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka (ďalej aj „NČZDMD“) je v súlade s § 11 ods. 3 ZDP suma zodpovedajúca 19,2-násobku životného minima, t. j. 3 644,74 . Pokiaľ manželka vlastný príjem má, uplatní sa NČZDMD vo výške príslušného kladného rozdielu (3 644,74 € – výška vlastného príjmu).  
 • Ak daňovník v zdaňovacom období roku 2012 dosiahne súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima (t. j. vyšší ako 33 561,94 ) a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima (t. j. 12 035,222 ) a jednej štvrtiny základu dane, teda súčtu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP tohto daňovníka (ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa rovná nule). Pokiaľ manželka vlastný príjem má, uplatní sa takto vypočítaná NČZDMD v sume zníženej o vlastný príjem (ak výsledok je kladné číslo). 
 Príklad č. 3: 

Predpokladajme, že notár pán Veselý, ktorý poberá len príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP, vykáže základ dane za rok 2012 vo výške 36 000 . Jeho manželka poberá invalidný dôchodok; jeho celková výška za rok 2012 by predstavovala 3 935 . Aj keď ide o príjem od dane oslobodený, do vlastných príjmov manželky sa premieta. 

Výpočet NČZDMD:
12 035,222  - 9 000  = 3 035,222 ,
3 035,222  - 3 935  = - 899,778  

Daňovník si nemôže uplatniť NČZDMD. 

Výpočet NČZDD:
8 390,486
 - 9 000 = - 609,514 , teda daňovník pán Veselý si neuplatní ani nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. 

Do vlastných príjmov manželky (manžela) sa na cieľ uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku daňovníka zahŕňajú všetky príjmy, vrátane príjmov od dane oslobodených, okrem príjmov v § 11 ods. 4 ZDP taxatívne uvedených: 

 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, 
 • štátne sociálne dávky, 
 • štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie,  
 • daňový bonus, 
 • zamestnanecká prémia. 

Do vlastného príjmu sa o. i. nepremietajú štátne sociálne dávky: 

 • rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ale príspevok na starostlivosť o dieťa a už zrušený príspevok rodičovi sú sociálnymi dávkami), 
 • prídavok na dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
 • príplatok k prídavku na dieťa – zavedený zákonom č. 532/2007 Z. z., 
 • príspevok pri narodení dieťaťa podľa zákona č. 235/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
 • príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa – zákon č. 676/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2007 a zákon č. 592/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. 2. 2008, 
 • príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá – podľa zákona č. 235/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
 • príspevok na pohreb podľa zákona č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
 • vianočný príspevok podľa zákona č. 592/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Všetky ostatné príjmy manželky (-la), a to aj príjmy od dane oslobodené sa na tento účel do jej (jeho) vlastných príjmov premietnu. 

Do vlastných príjmov manželského partnera je potrebné zahrnúť napr. aj nemocenské dávky (nemocenské, ošetrovné, materské a pod.), starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti, dávku garančného poistenia, peňažný príspevok za opatrovanie, sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, podpory a príspevky z prostriedkov štátneho rozpočtu, príjem z prenájmu (v plnej výške vrátane sumy 500 € oslobodenej od dane) a pod. 

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje jej (jeho) celkový príjem znížený o povinne zaplatené poistné a príspevky.   

3.    Stručne k zrušeniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ods. 4 ZDP účinného do konca roku 2010 

Zákonom č. 548/2010 Z. z. boli zrušené nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 4 písm. a) až c) ZDP vo forme príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, finančných prostriedkov na účelové sporenie a poistného na životné poistenie. Naposledy ich bolo možné (v limitovanej výške 398,33 €) uplatniť pri zdanení príjmov dosiahnutých v roku 2010; totiž podľa § 52j ods. 3 ZDP na uplatnenie § 11 ods. 1 až 4 a 9 za zdaňovacie obdobie roku 2010 a predchádzajúce zdaňovacie obdobia sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2010. 

Doplnkové dôchodkové sporenie upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov. Účelové sporenie bolo (do 31. 12. 2010) v § 2 písm. v) ZDP vymedzené ako vkladanie finančných prostriedkov do banky alebo investovanie finančných prostriedkov v oblasti kolektívneho investovania na zabezpečenie príjmu daňovníka po dovŕšení 55 rokov veku. Životné poistenie bolo (do 31. 12. 2010) v § 2 písm. v) ZDP definované ako životné poistenie, z ktorého daňovníkovi bude plynúť príjem najskôr v roku, v ktorom dovŕši 55 rokov života. 

V súvislosti so zrušením nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ods. 4 ZDP je potrebné upozorniť na to: 

 • ak daňovník podmienky porušil do 31. 12. 2010, je povinný základ dane zvýšiť (resp. postupne zvyšovať) tak, ako to vyplýva z dikcie § 11 ZDP účinného do 31. 12. 2010, 
 • ak k porušeniu podmienok došlo alebo dôjde v období od 1. 1. 2011, táto povinnosť sa na daňovníka nevzťahuje.

(skrátená verzia článku)

Celý článok   

Ďalšie články zo sekcie Téma z posledného čísla 

Obsah aktuálneho čísla DÚPP

Pozrite si prehľad pripravovaných školení organizovaných Vydávateľským a vzdelávacím domom Poradca podnikateľa

 

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk