facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Zaradenie majetku do obchodného majetku

Fyzická osoba vlastniaca majetok, ktorý chce využívať na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov, sa dobrovoľne rozhoduje, či tento majetok zaradí do svojho obchodného majetku, t. j. bude o ňom účtovať alebo ho evidovať v evidencii vedenej podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14 zákona, alebo ho do svojho obchodného majetku nezaradí. Uvedená skutočnosť má vplyv na rozsah uplatňovaných výdavkov, ako aj na uplatnenie oslobodenia príjmov z predaja takéhoto majetku, resp. na zdanenie príjmu z predaja majetku.

Ak nehnuteľnosť alebo hnuteľná vec nie je zaradená v obchodnom majetku, výdavky na ňu vynaložené sú výdavkami na osobnú spotrebu daňovníka a v súlade s § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov nie sú daňovo uznané. Takýmito výdavkami sú napríklad výdavky na opravy, údržbu, poistenie a iné súvisiace výdavky.

Ak je nehnuteľnosť alebo hnuteľná vec súčasťou obchodného majetku, možno ako daňový výdavok uplatniť napríklad aj odpisy majetku, výdavky na opravy tohto majetku, úroky z úverov alebo pôžičiek, ktoré si daňovník zobral na nákup obchodného majetku, daň z nehnuteľnosti, ďalšie prevádzkové výdavky. Odpisovať majetok môže daňovník len v prípade, ak o ňom účtuje alebo ho eviduje podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14 zákona o dani z príjmov a súčasne ho používa na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Ak daňovník vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, eviduje tento majetok v súlade s postupmi účtovania. Ak nevedie účtovníctvo a uplatňuje k príjmom preukázateľne vynaložené výdavky, vedie počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu, ktorej súčasťou je aj evidencia o hmotnom majetku, ktorý možno odpisovať.

V prípade predaja nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku je oslobodený príjem z predaja po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia; predaj hnuteľnej veci je od dane oslobodený, ako to vyplýva z § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona o dani z príjmov.

Ak sa daňovník rozhodne predať majetok zaradený v obchodnom majetku, príjem z predaja je oslobodený od dane až po piatich rokoch odo dňa jeho vyradenia z obchodného majetku [§ 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona]. V súlade s § 9 ods. 5 zákona dňom vyradenia z obchodného majetku sa rozumie deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval majetok v účtovníctve alebo ho uvádzal v evidencii podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14 zákona. Predaj majetku zaradeného v obchodnom majetku do piatich rokov od vyradenia z obchodného majetku je predmetom dane. Zdaniteľný príjem nevzniká pri samotnom preradení obchodného majetku na osobné účely.

Príjem z predaja majetku tvoriaceho pred predajom súčasť obchodného majetku je v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov považovaný za príjem z nakladania s obchodným majetkom daňovníka a zaradí sa medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o dani z príjmov. V súlade s § 19 ods. 3 písm. b) zákona je daňovým výdavkom k tomuto príjmu daňová zostatková cena v plnej výške bez ohľadu na výšku dosiahnutého príjmu z predaja.

Ak podnikateľ najprv preradí majetok z obchodného majetku do osobného užívania a následne ho do piatich rokov od vyradenia predá, príjem z predaja patrí medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť, alebo písm. c), ak ide o hnuteľnú vec. Ako výdavok k príjmu z predaja sa uplatní daňová zostatková cena. V zmysle § 8 ods. 2 zákona sa neprihliada na stratu z predaja (na rozdiel od straty z predaja majetku zaradeného v obchodnom majetku), t. j. výdavok možno uplatniť len do výšky príjmu dosiahnutého z predaja.

V prípade hmotného majetku, ktorým je osobný automobil, má zaradenie do obchodného majetku u daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov vplyv na uplatňovanie výdavkov v súvislosti s činnosťami vykonávanými na inom mieste, ako je miesto, kde sa činnosť pravidelne vykonáva. Ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté v obchodnom majetku, uplatní výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy. Sumu základnej náhrady ustanovuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov SR. Suma základnej náhrady sa upravuje podľa údajov Štatistického úradu SR o indexe cien položiek spojených s nákupom a prevádzkou motorových vozidiel. Upravené sumy náhrad sa použijú od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené. V súčasnom období je suma základnej náhrady ustanovená opatrením MPSVR č. 632/2008 Z. z. 0,183 € na 1 km jazdy.

Podotýkame, že táto možnosť uplatňovania výdavkov sa týka len vlastných osobných motorových vozidiel. Netýka sa osobných motorových vozidiel vypožičaných alebo prenajatých a ani nákladných vozidiel.

Ak je osobné motorové vozidlo zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka, uplatnia sa len výdavky na spotrebované pohonné látky. Obdobne sa postupuje aj u ostatných motorových vozidiel využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Zákon o dani z príjmov umožňuje uplatňovať výdavky na spotrebované pohonné látky v daňových výdavkoch daňovníka podľa § 19 ods. 2 písm. l) jedným z troch nasledovných spôsobov:

  1. prepočtom z počtu najazdených kilometrov, cien platných v čase nákupu pohonných látok a spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze vozidla. Ak sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa § 23 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, alebo z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu preukazujúcich inú spotrebu pohonných látok. U nákladných automobilov alebo pracovných mechanizmov, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, sa vychádza z preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok. Pri zisťovaní tejto spotreby je možné použiť postup stanovený v oznámení MF SR č. 8029/2000-72 (Finančný spravodajca č. 12/2000);
  2. ak daňovník používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla, ktorá zaznamenáva všetky vykonané jazdy, možno uplatniť výdavky na spotrebované pohonné látky na základe dokladmi preukázaného nákupu pohonných látok do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Pri vybavení takýmto zariadením sú výdavky na spotrebované pohonné látky pri služobných jazdách v plnej výške uznaným daňovým výdavkom bez potreby prepočítavať spotrebu podľa údajov uvedených v technickom preukaze, dokladoch vozidla, doklade od skúšobne či údajov od výrobcu alebo predajcu;
  3. uplatnenie paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia sledovaného samostatne za každé motorové vozidlo. Ak daňovník nevyužíva motorové vozidlo výlučne v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, ale využíva ho aj na súkromné účely, uplatní aj výdavky na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov v pomere využívania vozidla na podnikanie a na súkromné účely, najviac však do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok. Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je potrebné viesť knihu jázd. Správcovia dane majú možnosť preverovať správnosť takto vykazovanej spotreby, napríklad porovnaním so spotrebou vykazovanou v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach pri porovnateľných podmienkach.

U všetkých spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky je potrebné preukazovať spotrebu pohonných látok dokladmi o ich nákupe. Daňovník si môže sám určiť, ktorý z možných spôsobov uplatnenia preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebované pohonné látky použije. Ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné látky u viacerých vozidiel, môže použiť odlišný spôsob ich uplatňovania u jednotlivých vozidiel.

Je na rozhodnutí daňovníka, aby sa aj vzhľadom na početnosť „pracovných ciest“ rozhodol pre zaradenie automobilu do obchodného majetku alebo pre uplatňovanie základnej náhrady.

Článok je vyňatý z rozsiahlejšej témy spracovanej v článku „Optimalizácia daňovej povinnosti fyzickej osoby“, ktorý spolu s ilustratívnymi príkladmi po prihlásení nájdete tu:

 

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk