e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke


(1) Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.

(2) Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v eurocentoch alebo v celých eurách.

(3) V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.

(4) Ak odsek 5 neustanovuje inak, informácie podľa prílohy č. 3 časti M. písm. a) a informácie podľa prílohy č. 3 časti N. sú súčasťou poznámok účtovných jednotiek, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo účtovných jednotiek, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnili aspoň dve z týchto podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve,
  • b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sa rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
  • c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

5) Informácie podľa prílohy č. 3 časti M. písm. a) sa v poznámkach účtovných jednotiek spĺňajúcich podmienky podľa odseku 4 neuvádzajú, ak by takéto informácie umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétneho člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo iného orgánu účtovnej jednotky.

6) Časť poznámok o prehľade peňažných tokov je súčasťou poznámok vždy, ak ide o účtovné jednotky, ktoré majú podľa zákona povinnosť účtovnú závierku overiť audítorom.

7) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. V prílohe č. 3a sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov v poznámkach tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia do obsahovej náplne zostavovaných poznámok.


Editovateľné tlačivá k poznámkam
(len pre prihlásených)

Poznámky k účtovnej závierke s editovateľnými tabuľkami si môžete zakúpiť TU

Súvisiace články:

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013
Analytická evidencia v podvojnom účtovníctve
Časové rozlíšenie v jednoduchom účtovníctve
Oceňovanie majetku reálnou hodnotou
Účtovanie PHL v jednoduchom účtovníctve

ODPORÚČAME:

Pozrite si ukážku videoškolenia: Poznámky k účtovnej závierke zostavenej v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov za účtovné obdobie 2013

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.
Cena:    24 € s DPH
Minutáž videoškolenia: 80 min.
 
 

OBSAH videoškolenia:
 
Úvod      Zmeny v poznámkach platné za účtovné obdobie 2013
01:35     Krycí list poznámok

1. časť – Textová forma informácií uvádzaných v poznámkach:
02:29     A. Základné informácie o účtovnej jednotke
04:05     C. Informácie o konsolidovanom celku , ak je účtovná jednotka jeho súčasťou
06:14     E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
17:25     F.  Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
22:10     G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
24:35     O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

2. časť – Tabuľková forma informácií uvádzaných v poznámkach:
27:44     Informácie o zamestnancoch
28:17     Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
31:13     Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
34:24     Informácie o dlhodobom finančnom majetku
38:04     Informácie k opravným položkám k zásobám
40:25     Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
42:30     Informácie k pohľadávkam
45:35     Informácie o krátkodobom finančnom majetku
48:21     Informácie o významných položkách časového rozlíšenia
49:25     Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u prenajímateľa
50:33     Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
52:43     Informácie o rezervách
54:12     Informácie o záväzkoch
54:36     Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
56:45     Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
57:37     Informácie o vydaných dlhopisoch
58:39     Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
59:44     Informácie o významných položkách derivátov
1:00:47  Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u nájomcu
1:02:21  Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
1:03:52  Informácie o čistom obrate
1:04:21  Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti
1:04:50  Informácie o daniach z príjmov
1:09:50  Informácie o zmenách vlastného imania
1:11:50  Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1:14:27  Informácie o podmienených záväzkoch
1:15:07  Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov
1:15:32  Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
1:16:12  Postup podania poznámok prostredníctvom stránky Finančnej správy a podanie účtovnej závierky do registra účtovných závierok

       

   Na pripravované školenia spoločnosti Poradca podnikateľa sa môžete prihlásiť tu.


videoškolenia  Ukážky videoškolení si môžete prezrieť a objednať tu


späť na hlavnú stránku