e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Novela zákona o DPH - zábezpeka na daň, ručenie za daň

Novelou DPH sa sprísňujú aj podmienky pre registráciu za platiteľa dane pre rizikové subjekty

Príspevok bližšie rozoberá zavedenie nového inštitútu do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorým je zábezpeka na daň a zároveň sa sprísňuje ručenie za daň. Obidve opatrenia sa zavádzajú do zákona o DPH od 1. 10. 2012.

 

Zákonom č. 246/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa už od 1. októbra 2012 zavádzajú do praxe nové opatrenia na boj proti daňovým únikom a zároveň sa do zákona o DPH od 1. januára 2013 preberajú smernice Rady ES, ktorými sa upravujú fakturačné pravidlá, ktoré majú zabezpečiť zásadu rovnakého zaobchádzania s papierovými a elektronickými faktúrami.
Novelou sa tiež odkladá účinnosť opatrenia týkajúceho sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2013 na 1. január 2014.

Novela zákona o DPH nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012, 1. januára 2013 a 1. januára 2014.

Hlavné zmeny, ktoré novela zákona o DPH prináša:

 • sprísňujú sa podmienky pre registráciu za platiteľa dane pre rizikové subjekty, za ktoré sa považujú subjekty, ktoré v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na dani z pridanej hodnoty voči daňovému úradu;
 • zavádza sa povinnosť platenia zábezpeky na daň pri podaní žiadosti o registráciu za platiteľa DPH aj u žiadateľov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie činnosti;
 • rozširujú sa dôkazy o preukazovaní odoslania alebo prepravy tovaru do iného členského štátu;
 • zavádza sa možnosť zabezpečenia dane pri dovoze tovaru z tretích štátov;
 • vymedzujú sa podmienky uplatnenia inštitútu ručenia za daň;
 • základným zdaňovacím obdobím platiteľa dane je kalendárny mesiac; štvrťročné zdaňovacie obdobie si môže zvoliť platiteľ dane za prísnejšie stanovených podmienok;
 • rozširujú sa právomoci daňového úradu, a to o možnosť zrušiť registráciu za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch s cieľom vylúčiť z registra platiteľov dane a zo systému DPH osoby, ktoré sú rizikové a zneužívajú systém na neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov;
 • zavádza sa povinnosť viesť a elektronicky doručovať daňovému úradu evidenciu o nákupe ojazdených motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ;
 • od 1. januára 2013 sa zavádzajú nové pravidlá fakturácie;
 • posúva sa účinnosť ustanovení o samozdanení dovozu tovaru z 1. januára 2013 na 1. január 2014.

K § 4c - Zábezpeka na daň z pridanej hodnoty pri registrácii platiteľa dane

V rámci prijatia opatrení na boj proti daňovým podvodom sa s účinnosťou od 1. októbra 2012 doplnil do zákona § 4c, ktorý sa týka registrácie zdaniteľných osôb za platiteľov dane. Na základe článku 273 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty uloží daňový úrad podľa § 4c zákona zdaniteľnej osobe, ktorá podala žiadosť o registráciu za platiteľa dane, povinnosť zložiť zábezpeku na DPH.

Na koho sa zábezpeka vzťahuje

Povinnosť zložiť zábezpeku formou peňažných prostriedkov na účet správcu dane alebo bankovou zárukou sa vzťahuje na:

 • zdaniteľné osoby, ktoré požiadajú o tzv. „dobrovoľnú registráciu“ pre DPH podľa § 4 ods. 4 zákona,
 • zdaniteľné osoby, ktoré sú povinné požiadať o registráciu podľa § 4 ods. 1 až 3 zákona z dôvodu dosiahnutia obratu, ak sú splnené predpoklady na zloženie finančnej zábezpeky.

Ide o prípady, ak žiadateľ – fyzická osoba alebo konateľ alebo spoločník právnickej osoby participuje alebo participoval v minulosti ako konateľ alebo spoločník v spoločnostiach, ktoré mali alebo majú v čase registrácie daňové nedoplatky na DPH alebo im bola zrušená registrácia za platiteľa dane z dôvodov uvedených v doplnenom § 81 ods. 4 písm. b) bod 2 zákona (platiteľ dane opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole).

Zloženie zábezpeky na daň sa bude vyžadovať aj v prípadoch, ak sa žiadateľ len pripravuje na vykonávanie činnosti. O dobrovoľnú registráciu žiadajú zväčša podnikatelia, ktorí sa len pripravujú na uskutočňovanie dodávok tovarov alebo služieb, z ktorých budú dosahovať príjmy. Keďže v zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ v prípade C -  268/83 (Rompelman) sa má za zdaniteľnú osobu vykonávajúcu ekonomickú činnosť považovať aj osoba, ktorá deklaruje svoj zámer uskutočňovať zdaniteľné obchody kúpou majetku alebo služieb určených na podnikanie, nie je možné zamietnuť registráciu na DPH osobe, ktorá ku dňu podania žiadosti o registráciu pre DPH zatiaľ neuskutočnila žiadne zdaniteľné obchody. Podľa cit. rozsudku má však daňová správa právo vyžadovať, aby deklarovaný zámer bol potvrdený objektívnymi prvkami nasvedčujúcimi plánovanému vykonávaniu činností. Ustanovenie § 4c zákona o DPH má za cieľ zabezpečiť zabránenie zneužitia dobrovoľnej registrácie.

Daňový úrad by mal zábezpeku na daň určiť v takej výške, ktorá bude zodpovedať potenciálnej miere zneužitia systému DPH.

Výška zábezpeky

Dolná hranica zábezpeky je 1 000 eur a horná hranica zábezpeky je 500 000 eur.

Hornú hranicu zábezpeky využije správca dane vtedy, keď bude mať odôvodnené obavy, že registrácia na DPH bude zneužitá na získanie neoprávnenej výhody napr. v  podobe neoprávneného čerpania nadmerných odpočtov. Pôjde najmä o prípady, keď žiadateľ participoval alebo participuje na nedoplatkoch na DPH približne vo výške hornej hranice, t. j. ak dlžná suma na DPH je alebo bola 500 000 eur a viac.

Naopak, zábezpeku vo výške dolnej hranice určí správca dane vtedy, ak napr. pôjde o novozaložený subjekt, ktorý nemá resp. nemal nedoplatky na DPH a nie sú žiadne pochybnosti o tom, že v budúcnosti bude vykonávať zdaniteľnú činnosť.

Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. Proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daň možno podať odvolanie do 8 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň, odvolanie proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daň nemá odkladný účinok.

Nezloženie zábezpeky je dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu na DPH v prípade tzv. dobrovoľnej registrácie.

V prípade povinnej registrácie správca dane zaregistruje žiadateľa a ak nezloží zábezpeku na daň, bude túto čiastku vymáhať, pričom sa na vymáhanie použije rovnaký postup ako na vymáhanie daňového nedoplatku.

Použitie zábezpeky

Zároveň sa ustanovuje použitie zábezpeky a vrátenie zábezpeky. Správca dane v prípade, ak zábezpeku nepoužije na nedoplatky na DPH registrovanej osoby, musí túto zábezpeku vrátiť do 30 dní od uplynutia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky. Ak však má zdaniteľná osoba nedoplatky na iných daniach, daňový úrad použije sumu zábezpeky na úhradu nedoplatkov na týchto daniach.

 

K § 69 ods. 14 - Ručenie za daň

V § 69 ods. 14 zákona sa od 1. októbra 2012 precizujú podmienky uplatnenia inštitútu ručenia za daň, keďže tento inštitút predstavuje jedno z najúčinnejších opatrení boja proti podvodom v členských štátoch EÚ (napr. Veľká Británia, Portugalsko, Česká republika, Belgicko, Dánsko).

Ručenie za daň možno uplatniť, ak dôjde ku kumulatívnemu splneniu podmienok, jednak u dodávateľa (daň z faktúry neodvedie) a jednak u odberateľa (cena zjavne odchylná od normálnej trhovej ceny alebo pokračovanie uskutočňovania transakcií s dodávateľom, ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy SR ako osoba, u ktorej nastali dôvody na zrušenie registrácie platiteľa dane, alebo personálne prepojenie dodávateľa s odberateľom). V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že seriózni platitelia dane by mali byť obozretní pri výbere svojich obchodných partnerov a náležite zvážiť objektívne okolnosti transakcie, s cieľom vyhnúť sa uplatneniu ručenia za daň.

Ak daňový úrad zistí, že u platiteľa dane nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona (platiteľ dane opakovane nepodáva daňové priznanie, opakovane neplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole), Finančné riaditeľstvo SR zverejní platiteľa dane v zozname na portáli Finančnej správy SR. Ide o legislatívne opatrenie, ktoré má pomôcť v boji proti podvodom.

Na novelizovaný § 69 ods. 14 zákona nadväzuje § 69b zákona, ktorý obsahuje postup správcu dane pri uplatnení inštitútu ručenia za daň. Správca dane môže vyzvať ručiteľa uhradiť nezaplatenú daň napr. po podaní daňového priznania, počas výkonu daňovej kontroly, a pod. Keďže účelom inštitútu ručenia za daň je snaha predísť mimoriadnej ujme pre štátny rozpočet, odvolanie možno podať len v 8 dňovej lehote, ktorá nemá odkladný účinok.

Pokiaľ nastane prípad, že ručiteľovi vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu, správca dane rozhodne o jeho použití na úhradu nezaplatenej dane.

Príklad

Platiteľ dane dodal v októbri 2012 inému platiteľovi dane tovar za cenu 120 000 eur. Konateľ spoločnosti dodávateľa je spoločníkom spoločnosti odberateľa (§ 69 ods. 14 písm. c) zákona o DPH).

Dodávateľ podal daňové priznanie za október 2012, v ktorom okrem dane na výstupe 20 000 eur z dodania tovaru uplatnil odpočítanie dane vo výške 2 000 eur. Vlastnú daňovú povinnosť 18 000 eur v lehote na jej zaplatenie nezaplatil. Za nezaplatenú daň ručí odberateľ.

Odberateľ v daňovom priznaní za október 2012 uplatňuje odpočítanie dane z kúpeného tovaru a výsledkom jeho daňového priznania je nadmerný odpočet 25 000 eur.

Daňový úrad dodávateľa vydá rozhodnutie, v ktorom uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň vo výške 18 000 eur. Ručiteľ je povinný uhradiť nezaplatenú daň do 8 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu ručiteľ podá odvolanie do 8 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok.

V lehote 8 dní ručiteľ nezaplatenú daň neuhradí, a preto daňový úrad dodávateľa použije na úhradu nezaplatenej dane časť nadmerného odpočtu (18 000 eur), ktorý uplatňuje v daňovom priznaní odberateľ. O použití časti nadmerného odpočtu daňový úrad dodávateľa vydá rozhodnutie.

 

K § 69b - Ručenie za daň

Ustanovenie § 69b nadväzuje na § 69 ods. 14 zákona. Ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre v lehote splatnosti podľa § 78 zákona neuhradil alebo uhradil len jej časť, je túto nezaplatenú daň povinný uhradiť platiteľ dane, odberateľ, ktorý ručí za daň podľa § 69 ods. 14 zákona.

Daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi rozhodnutím uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň a ručiteľ je povinný uhradiť túto daň v lehote ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu môže ručiteľ podať odvolanie do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia, ktoré nemá odkladný účinok. Ak ručiteľ uplatňuje nadmerný odpočet, ktorý má byť vrátený podľa § 79 zákona, daňový úrad dodávateľa použije na úhradu nezaplatenej dane alebo jej časti nadmerný odpočet alebo jeho časť.

Môže nastať situácia, že daň v konečnom dôsledku zaplatí aj dodávateľ a daň je uhradená aj z finančných prostriedkov ručiteľa. V takomto prípade:

 • ak ručiteľ uhradil nezaplatenú daň a daňový úrad použil nadmerný odpočet na úhradu nezaplatenej dane, daňový úrad bezodkladne vráti ručiteľovi sumu dane, ktorá prevyšuje výšku nezaplatenej dane,
 • ak ručiteľ nezaplatenú daň alebo jej časť uhradil a došlo k úhrade nezaplatenej dane alebo jej časti aj dodávateľom a výsledná suma dane uhradená ručiteľom a dodávateľom je vyššia ako nezaplatená daň, daňový úrad sumu uhradenú ručiteľom, ktorá prevyšuje nezaplatenú daň, vráti bezodkladne ručiteľovi.


Komentár k § 4c a k § 69 ods. 14 zákona o DPH je vyňatý z kompletného komentára k novelizovanému zákonu o DPH, ktorý je uverejnený v časopise Daňový a účtovný poradca podnikateľa č. 14/2012.  

Autorom komentára je Ing. Zdenka Jablonková.


NEPREHLIADNITE:

K novele zákona o DPH platnej od 1. 10. 2012 boli publikované aj nasledujúce príspevky:

Novela zákona o DPH - platiteľ dane zo zákona (§ 4 ods. 6), prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (§ 69 ods. 12)
Novela zákona o DPH - preukazovanie prepravy tovaru do iného členského štátu (§ 43 ods. 5), zabezpečenie dane pri dovoze tovaru z tretích štátov (§ 48b)
Zmeny zákona o DPH a ďalších zákonov - príspevok komplexnejšie rozoberá aj ďaľšie zmeny, ktoré prináša novela č. 246/2012 Z. z. zákona o dani z pridanej hodnoty.


ŠKOLENIE - Poradca podnikateľa organizuje sériu školení Novela zákona o DPH účinná od 1. 10. 2012 a riešenie problémov v oblasti služieb s lektorom Ing. Vladimírom Ozimým - viac informácií o školení.

 

Zoznam všetkých pripravovaných školení spoločnosti Poradca podnikateľa

späť na hlavnú stránku