e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Nová nezdaniteľná časť základu dane od 1. 1. 2014

Národná rada SR dňa 13. 9. 2013 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Pozostáva zo 4 článkov. Svoju pozornosť upriamime najmä na čl. II tohto zákona, ktorý predstavuje štyridsiata siedma novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) obsahujúca len 10 bodov.

Tento zákon vrátane čl. II nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2014 (len niektoré body článku I nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2020).


K novele ZDP

Ustanovenie § 11 ZDP, ktorý upravuje nezdaniteľné časti základu dane, sa dopĺňa odsekmi 10 až 13.

Podľa § 11 ods. 10 ZDP nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

V súlade s § 11 ods. 11 príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 10 je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 € za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia, sa použije postup podľa § 4 ods. 3.

Podľa citovaného ustanovenia ZDP príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi do 31. 1. po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou jeho základu dane za toto (skončené) zdaňovacie obdobie.

Podľa § 11 ods. 12 ZDP na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, teda zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).

Tieto príspevky budú mať od 1. 1. 2014 opäť vplyv na výšku dane, budú znižovať (v limitovanej výške) čiastkový základ dane zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP, resp. súčet čiastkových základov dane z uvedených aktívnych príjmov. Úspora na dani z tohto dôvodu bude za rok 2014 predstavovať maximálne:

  • 34,20 (180 € x 0,19) v prípade dosiahnutia takto vypočítaného základu dane podľa § 4 ZDP nepresahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, keďže v tomto prípade sa daň vyčísľuje sadzbou dane 19 %,
  • 45 (180 € x 0,25) v prípade, ak daňovník dosiahne takto vypočítaný základ dane presahujúci 176,8-násobok platného životného minima, keďže z tej časti základu dane sadzba dane bude predstavovať 25 %.

Dodajme, že opatrením MPSVaR SR č. 186/2013 Z. z. bola suma životného minima zvýšená zo 194,58 € na 198,09 €. Táto suma je (bude) k 1. 1. 2014 platným životným minimom pre ciele ZDP a 176,8-násobok platného životného minima pre rok 2014 predstavuje 35 022,31 €.

Z ustanovenia § 11 ods. 13 ZDP vyplýva, že ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 10, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

V zmysle zmenených ustanovení § 35 a § 38 ZDP zamestnávateľ, platiteľ dane, na tieto sumy prihliadne až po skončení zdaňovacieho obdobia, a to pri vykonaní ročného zúčtovania. V prípade vyplatenia predčasného výberu a vzniku povinnosti zvýšiť základ dane v súlade s § 11 ods. 13 ZDP zamestnávateľ, platiteľ dane, nevykoná ročné zúčtovanie, ale daňovník je povinný podať daňové priznanie v súlade so zmeneným § 32 ZDP § 32 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b).

Čo sa týka preukazovania nároku na túto nezdaniteľnú časť základu dane, v zmysle zmeneného ustanovenia § 37 ods. 1 písm. c) ZDP zamestnanec preukazuje nárok zamestnávateľovi, platiteľovi dane, predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku, vystaveného oprávneným subjektom, ak za zamestnanca neodvádza predmetné sumy zamestnávateľ, platiteľ dane.

Podľa prechodného ustanovenia § 52z k úpravám účinným od 1. januára 2014 sa ustanovenia § 11 ods. 10 až 13 v znení účinnom od 1. januára 2014 použijú po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania a pri podávaní hlásenia za zdaňovacie obdobie 2014 a pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014.


Daňový výdavok zamestnávateľa

Zároveň bolo spresnené ustanovenie § 19 ods. 3 písm. l) ZDP upravujúce podmienky uplatnenia daňového výdavku zamestnávateľa – po novelizácii sa za daňový výdavok považujú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca podľa osobitného predpisu, teda zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu; tieto príspevky možno uznať v úhrne najviac vo výške 6 % zo zúčtovanej mzdy, náhrady mzdy a odmeny zamestnanca, ktorý je účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia.

Príklad:
Pán Milý uzatvorí v januári 2014 účastnícku zmluvu s istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zároveň jeho zamestnávateľ, platiteľ dane, zamestnávateľskú zmluvu s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Dohodnú sa, že príspevok pána Milého bude predstavovať 20 € mesačne a zrážať ho zo mzdy a odvádzať bude zamestnávateľ za zamestnanca v deň vyplatenia mzdy, a to 20. dňa v mesiaci. Za december 2014 vyplatí mzdu a odvedie príspevky 20. januára 2015. Zároveň na DDS prispieva pánovi Milému aj zamestnávateľ, a to vo výške 4 € mesačne. Tento príspevok zamestnávateľa nie je od dane oslobodený, predstavuje zdaniteľný príjem zamestnanca.
Pán Milý dosahuje zdaniteľné príjmy iba zo závislej činnosti, pričom jeho plat predstavuje 600 € mesačne. V rámci ročného zúčtovania na základe včas podanej žiadosti pána Milého zamestnávateľ – platiteľ dane – odpočíta od základu dane aj túto preukázanú nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 180 € (aj keď daňovník preukázateľne zaplatí 240 €).

Záver

Na záver je vhodné aspoň stručne uviesť, ako sa prihliadalo na príspevky na DDS v zákone o dani z príjmov:

Do konca r. 2004

a) U zamestnancov

V súlade s § 52 ods. 35 ZDP na účely vyčíslenia základu dane z § 5 ZDP bolo možné v zdaňovacom období roka 2004 odpočítať príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, ktorý zaplatil daňovník v roku 2004, a to najviac vo výške a spôsobom podľa predchádzajúceho predpisu, teda najviac v sume 10 % z príjmov, maximálne však 24 000 Sk ročne. Už od 1. 1. 2004 zo ZDP zároveň vyplýva, že príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca na základe zamestnávateľskej zmluvy, predstavujú u zamestnanca zdaniteľný príjem – už to nie je príjem od dane oslobodený.

b) Pri príjmoch z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6 ZDP) išlo tiež o limitovaný daňový výdavok (u daňovníkov s podvojným účtovníctvom uznávaný až po zaplatení). Daňovník si mohol uplatniť príspevky najviac vo výške 10 % z príjmov, maximálne však 24 000 Sk ročne.

Od 1. 1. 2005

Od 1. 1. 2005 príspevky na DDP (DDS) platené daňovníkmi (aj zamestnancami s príjmami podľa § 5 ZDP, aj daňovníkmi s príjmami podľa § 6 ZDP) už neboli daňovým výdavkom, ale predstavovali nezdaniteľnú časť základu dane, a to za presne určených podmienok a v limitovanej výške (max. 12 000 Sk, resp. 398,33 €).

Ak daňovník podmienky porušil, o sumu zaplatených príspevkov, o ktoré si základ dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil, bol povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia obdobia, v ktorom došlo k porušeniu podmienok.

Naposledy v daňových priznaniach za rok 2013 si musia zvýšiť základ dane tí daňovníci, ktorí podmienky porušili v období do konca roku 2010.

Od 1. 1. 2011

O tieto príspevky sa už základ dane znížiť nemohol. Od 1. 1. 2011 boli zrušené nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 4 ZDP vo forme finančných prostriedkov na účelové sporenie, poistného na životné poistenie a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Je potrebné zdôrazniť, že dávky vyplácané z DDS (3. piliera) podliehajú zdaneniu, považujú sa za príjmy z kapitálového majetku, sú uvedené v § 7 ods. 1 písm. d) ZDP a daň z nich vyberá zrážkou vyplácajúci subjekt – § 43 ods. 3 písm. e) ZDP.

Podľa § 43 ods. 5 ZDP v tomto prípade základom pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady alebo poistné.

Ak ide o dôchodok, rozdelia sa zaplatené sumy na obdobie poberania dôchodku. Ak toto obdobie nie je dohodnuté, určí sa ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života podľa údajov vyhlasovaných ŠÚ SR a vekom daňovníka v čase začatia poberania dôchodku.

Za vybratie a odvod dane je zodpovedný platiteľ dane. Daňovník sa už nemôže rozhodnúť zahrnúť tento príjem do základu dane a uviesť ho v daňovom priznaní – v § 43 ods. 6 ZDP totiž nie je uvedený.


Zhrnutie:

  • Novelou ZDP sa zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane do výšky 180 € ročne za ustanovených podmienok.
  • Uplatní sa až po skončení zdaňovacieho obdobia, kalendárneho roka.
  • V prípade vyplatenia predčasného výberu a vzniku povinnosti zvýšiť základ dane v súlade s § 11 ods. 13 ZDP zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie, ale daňovník je povinný podať daňové priznanie v súlade so zmeneným ustanovením § 32 ZDP.
  • Podľa prechodného ustanovenia § 52z ZDP k úpravám účinným od 1. januára 2014 sa ustanovenia § 11 ods. 10 až 13 ZDP v znení účinnom od 1. januára 2014 použijú po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania a pri podávaní hlásenia za zdaňovacie obdobie 2014 a pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014. Novelou ZDP (čl. II tohto zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení) sa zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane pre daňovníka (účastníka) do výšky 180 € ročne za podmienky, že účastník uzatvorí dodatok k účastníckej zmluve uzatvorenej do konca roku 2013, ktorého obsahom je zánik dávkového plánu, alebo uzatvorí novú účastnícku zmluvu podľa zákona účinného od 1. 1. 2014.


Autori:
  Ing. Valéria Jarinkovičová

Uverejnená je len časť príspevku. Celý príspevok bol uverejnený v odbornom časopise Daňový a účtovný poradca podnikateľa č. 15/2013.


ODPORÚČAME:

Pozrite si ukážku videoškolenia Automobil v podnikaní:

Lektor: Ing. Vladimir Ozimý
Cena: 24 € s DPH
Minutáž videoškolenia: 98 min.


Na pripravované školenia spoločnosti Poradca podnikateľa sa môžete prihlásiť tu.

videoškolenia Ukážky videoškolení si môžete prezrieť a objednať tu.

späť na hlavnú stránku