e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Nová nezdaniteľná časť základu dane od 1. 1. 2013

Dočasne sa zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane z príjmov fyzickej osoby, a to v limitovanej výške.

Sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v presne vymedzenej maximálnej výške si bude môcť fyzická osoba od 1. januára 2013 odpočítať od základu dane z príjmov.

 

S účinnosťou od 1. 1. 2013 sa zákonom č. 252/2012 Z. z. novelizujúcim zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý upravuje aj zákon o dani z príjmov, zavádza v § 11 zákona o dani z príjmov nová nezdaniteľná časť na daňovníka, a to suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Takýmto dobrovoľným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie je príspevok podľa osobitného predpisu, t. j. podľa § 20 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SDS“).

Podľa znenia § 20 zákona o SDS v znení zákona č. 252/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2013 príspevkami na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“):

a) povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „povinné príspevky“),

b) dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „dobrovoľné príspevky“).


Odkedy a v akej výške si možno novú nezdaniteľnú časť uplatniť 

Túto nezdaniteľnú časť si bude môcť daňovník odpočítať od základu dane vypočítaného v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 až 2016, avšak len do zákonom stanovenej výšky, a to do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo z ich úhrnov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Práve v tejto súvislosti vzhľadom na spôsob a moment zisťovania priemernej mesačnej mzdy došlo k legislatívnemu spresneniu, za ktoré zdaňovacie obdobie sa vypočítava 60-násobok priemernej mesačnej mzdy na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie.

V prípade zisťovania maximálnej hranice pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti v roku 2013 to bude priemerná mesačná mzda zistená za rok 2011 v roku 2012, t. j. suma 786 €.


Úprava základu dane, zdaňovanie vyplácaných dávok

V súvislosti so zavedením možnosti daňového zvýhodnenia zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa dopĺňa ustanovenie § 11 zákona, podľa ktorého daňovník musí o uplatnené dobrovoľné príspevky ako nezdaniteľné časti zvýšiť základ dane.

Uvedené sa použije, ak napr. daňovníkovi bolo vydané právoplatné súdne rozhodnutie, ktoré rozhodlo o neplatnosti zmluvy. Základ dane upraví do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola vyplatená suma podľa § 64a alebo § 123ae písm. b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. V tejto súvislosti sa legislatívne spresňujú aj ustanovenia § 32 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b) a § 38 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

V súvislosti s uvedenými dobrovoľnými príspevkami na starobné dôchodkové sporenie sa z dôvodu právnej istoty spresňuje aj oslobodenie vyplácaných dávok a iných plnení podľa tohto zákona. Podľa navrhovanej úpravy nebude oslobodená suma, ktorá bude vyplácaná podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 252/2012 Z. z., t. j. suma vyplatená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, zodpovedajúca súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

Takáto suma bude dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vyplácaná v zákonom stanovených prípadoch, a to napr. ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení uznaná za neplatnú.

Vyplatená suma bude zahŕňaná medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona, a to iné príjmy (uvádzané v daňovom priznaní), pričom túto sumu si bude môcť daňovník znížiť o zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Ak k takejto situácii dôjde, t. j. bude vyplatená uvedená suma z dôvodu porušenia podmienok stanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, bude musieť daňovník aj upraviť základ dane o odpočítavané nezdaniteľné časti na platené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa navrhovaného znenia § 11 ods. 9 zákona.


Autor:
Ing. Miroslava Brnová

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2013 bol publikovaný v časopise Dane a Účtovníctvo č. 11/2012.

 

Ďalší príspevok na uvedenú tému:

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie - nezdaniteľná časť základu dane FO

 

  Na pripravované školenia spoločnosti Poradca podnikateľa sa môžete prihlásiť tu.  

videoškolenia  Ukážky videoškolení si môžete prezrieť a objednať tu.