e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Zákaz platieb v hotovosti – praktické príklady

Cieľom uplatňovania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti je zabezpečiť a obmedziť platby v hotovosti, pričom postupne sa uvažuje s obmedzením platieb aj v nižších sumách, tak ako je to aj v zahraničí. Uplatňovanie uvedeného zákona v praxi je jedným z opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí a v boji proti korupcii a trestnej činnosti a daňovým únikom.

Príklad č. 1:
Platba v hotovosti medzi podnikateľom a fyzickou osobu – nepodnikateľom
Právnická osoba vyradí nákladný automobil z evidencie majetku a predá ho fyzickej osobe – podnikateľovi za 5 200 €. Úhrada kúpnej ceny vozidla nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo prevyšuje sumu 5 000 €, a to ani v prípade, ak by sumu 4 500 € kupujúci poukázal bezhotovostne na účet predávajúceho a zvyšnú časť kúpnej ceny, t. j. sumu 700 €, by uhradil platbou v hotovosti; ide o jednu obchodnú transakciu, ktorej výška je 5 200 €.

Príklad č. 2:
Platba v hotovosti medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi
Zákon o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje vykonávať platbu v hotovosti prevyšujúcu 15 000 €, ak ide o platbu navzájom len medzi fyzickými osobami, a to fyzickými osobami – nepodnikateľmi, ktorí nemajú registrovanú živnosť a takýto príjem je ojedinelý, napr. pri predaji hnuteľnej (napr. automobil, bytové zariadenie) alebo nehnuteľnej veci (napr. byt, rodinným dom, pozemky).
Napríklad fyzická osoba, nepodnikateľ, predáva garáž tiež fyzickej osobe, nepodnikateľovi, za sumu 5 500 €. Úhrada kúpnej ceny garáže môže byť vykonaná aj v hotovosti, pretože neprevyšuje ustanovenú sumu zákazu platby v hotovosti viac ako 15 000 € medzi osobami, nepodnikateľmi, podľa § 4 ods. 2 zákona.


Platnosť zákona na započítavanie pohľadávok

Účelom zákona o obmedzení platieb v hotovosti je zákaz vykonávať platby v hotovosti v sume, ktorá prevyšuje ustanovenú výšku uvedenú v tomto zákone. To znamená, že zákon sa vzťahuje len na vykonávanie platieb v hotovosti medzi odovzdávajúcim a príjemcom tejto finančnej hotovosti.

Ak v rámci obchodno-záväzkových vzťahov dochádza k vzájomnému započítavaniu pohľadávok a záväzkov, pri ktorých nedochádza k platbe v hotovosti, zákon o obmedzení platieb v hotovosti sa na takýto prípad platieb nevzťahuje.

To znamená, že zákon o obmedzení platieb v hotovosti sa uplatní v prípade započítania pohľadávok a záväzkov, ak v rámci započítania pohľadávok a záväzkov dôjde zároveň aj k platbe v hotovosti, tzv. doplateniu úhrady záväzku, ktorej suma neprevyšuje ustanovenú sumu platieb v hotovosti, ale celková hodnota započítania pohľadávky a záväzku prevyšuje sumu 5 000 €, t. j. započítanie pohľadávok a záväzkov a doplatenie platby v hotovosti vyplýva z jedného právneho vzťahu.

V takýchto prípadoch sa uplatní § 6 ods. 2 zákona o obmedzení platieb, podľa ktorého sa do hodnoty platby v hotovosti započítava súčet hodnôt platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu a na takéto prípady úhrady záväzkov sa zákon vzťahuje.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti sa uplatní aj v rámci započítania pohľadávky a záväzku. Ak ide o platbu z jedného právneho vzťahu (napr. uzatvorený jeden obchodný kontrakt) a táto presiahne sumu 5 000 €, potom pomerná časť platby vyplývajúca zo zápočtu pohľadávky a záväzku nemôže byť vyplatená v hotovosti, aj keď výška tejto pomernej časti (zvyšná časť záväzku) nepresiahne 5 000 €.

Príklad č. 3:
Vzťahuje sa zákon o obmedzení platieb v hotovosti aj na vzájomné započítavanie pohľadávok, ktoré upravujú ustanovenia § 358 – § 364 Obchodného zákonníka, pri ktorých však nedochádza k platbe v hotovosti ani k bezhotovostnému prevodu finančných prostriedkov, ak výška započítania pohľadávok je v sumách, ktoré prevyšujú ustanovené sumy platieb v hotovosti, ktoré zákon o obmedzení platieb zakazuje vykonávať v hotovosti?
Ak spoločnosť A eviduje záväzok voči spoločnosti B vo výške 6 500 € a spoločnosť B eviduje voči spoločnosti A záväzok vo výške 4 900 €, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov medzi týmito dvoma spoločnosťami sa vykoná v sume 4 900 €. Rozdiel 1 600 € spoločnosť A nesmie zaplatiť v hotovosti z dôvodu, že ide o jeden obchodný kontrakt (jeden právny vzťah), ktorého výška prevyšuje sumu 5 000 €.

Príklad č. 4:
Platba v hotovosti v splátkach
Podnikateľ – odberateľ – nakúpi tovar od dodávateľa v hodnote 6 250 €. Faktúru uhradí v dvoch splátkach, pričom jednu vykoná bezhotovostným prevodom a druhú chce uhradiť v hotovosti. Vzhľadom na skutočnosť, že celková hodnota úhrady faktúry prevyšuje 5 000 €, odberateľ nemôže realizovať zaplatenie druhej splátky v hotovosti.

Príklad č. 5:
Platba v hotovosti pri zaplatení zálohy – preddavku
Podnikateľ si objednal služby a na požiadanie dodávateľa zaplatil v hotovosti zálohu vo výške 800 € pred plnením týchto služieb, pričom celková suma služieb podľa dodávateľskej faktúry bola vo výške 5 350 €. Po odpočítaní zaplatenej zálohy konečná suma na zaplatenie bola vo výške 4 550 €, ktorú objednávateľ zaplatil v hotovosti. V danom prípade bol porušený zákon o obmedzení platieb v hotovosti, išlo o jednu platbu zloženú z dvoch splátok, jedna platba bola vykonaná ako úhrada zálohy na objednanú službu a druhá ako doplatenie fakturovanej sumy po odpočítaní už zaplatenej zálohy. Uvedeným postupom – uhradením platby v hotovosti, došlo k porušeniu zákona.
Celá suma vo výške 5 350 € mala byť zaplatená bezhotovostne bankovým prevodom.

Pri uzatvorení zmluvy o predaji tovaru alebo služby medzi osobami, ktoré nie sú fyzickými osobami, nepodnikateľmi, ktorých hodnota plnenia prevyšuje 5 000 €, nemožno vykonať platbu v hotovosti ani po častiach, ktorých hodnota je menej ako 5 000 €. To znamená, že zákon zakazuje platiť a prijať v hotovosti platbu i ako zálohu na nákup tovaru alebo poskytnutú službu, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Podľa § 6 zákona sa za hodnotu platby v hotovosti rozumie:

a) nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom, ktorý vyhlasuje ECB alebo NBS a je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti,

alebo

b) súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu, vrátane ich rozdelenia na niekoľko častí – splátok.

Príklad č. 6:
Platba v hotovosti pri zaplatení preddavku na nákup tovaru
Podnikateľ nakúpil tovar v hodnote 4 100 € a vopred zaplatil dodávateľovi zálohu v hotovosti vo výške 1 000 €. Po prebratí tovaru na sklad odberateľ zaplatil zvyšnú časť, t. j. sumu 3 100 € bezhotovostným prevodom. Vzhľadom na to, že celková suma nakúpeného tovaru nepresiahla sumu 5 000 €, je možné vykonať aj úhradu zvyšnej sumy faktúry v hotovosti.

Príklad č. 7:
Platba v hotovosti za prenájom v splátkach
Prenajímateľ, podnikateľ, prenajíma v roku 2013 nebytové priestory inému podnikateľovi – právnickej osobe – s ročným prenájmom 8 400 €, pričom sa dohodli, že úhradu nájomného bude nájomca vykonávať v hotovosti štvrťročne v sume 2 100 €. Súčet štyroch štvrťročných splátok predstavuje sumu 8 400 €, ktorá prevyšuje sumu 5 000 € a štvrťročné platby nájomného vyplývajúce z tejto nájomnej zmluvy nemôžu byť uhradené v hotovosti.

Príklad č. 8:
Platba v hotovosti za predaj garáže s pozemkom
Fyzická osoba, nepodnikateľ, predáva nehnuteľnosť – garáž s pozemkom, za 12 000 €. Zaplatenie kúpnej ceny môže kupujúci vykonať aj v hotovosti, pretože nepresahuje sumu 15 000 €.

Zákon v § 3 ustanovuje, že tento zákon sa vzťahuje nielen na odovzdávajúceho, ale aj na osobu, ktorá ho zastupuje, teda na zástupcu, ktorým môže byť zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávania hotovosti. Platby vykonané týmito osobami, ktoré zastupujú odovzdávajúceho, sa posudzujú ako platby v hotovosti vykonané odovzdávajúcim.

Príklad č. 9:
Platba v hotovosti za predaj tovaru zástupcom podnikateľa
Podnikateľ splnomocnil fyzickú osobu na odovzdanie platby v hotovosti dodávateľovi, od ktorého podnikateľ nakúpil tovar v hodnote 5 500 €. Vzhľadom na jej výšku platba nemôže byť vykonaná v hotovosti a ani jej pomerná časť, a to z dvoch dôvodov: odovzdávajúcim je podnikateľ, ktorého zastupuje jeho splnomocnený zástupca, ktorý koná v mene splnomocniteľa, a platba za nakúpený tovar presahuje 5 000 €.

Príklad č. 10:
Platba v hotovosti pri vyplatení dedičského podielu opatrovníkom
Maloletý dedič má ustanoveného opatrovníka podľa osobitného predpisu, ktorý disponuje s jeho dedičstvom až do plnoletosti maloletého. Z dedičského rozhodnutia vyplynulo vyplatiť každému z dedičov sumu 9 500 €. Opatrovník zaplatil v hotovosti túto sumu ako vyplatenie dedičského podielu dvom dedičom.

Ustanovenie § 7 zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na odovzdanie alebo prijatie hotovosti v cudzine, ak tieto platby súvisia s plnením (predaj tovaru alebo poskytnutie služby) uskutočneným na území SR a odovzdávajúci alebo príjemca má trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.

Podmienkou aplikácie zákona o obmedzení platieb v hotovosti na hotovostné platby, ktoré uskutočňujú občania alebo slovenskí podnikatelia v zahraničí, je miesto plnenia, t. j. či je plnenie uskutočnené na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. To znamená, že ak podnikateľ s trvalým pobytom na území SR predá tovar v hodnote 6 200 € zahraničnému odberateľovi a jeho prevzatie sa realizuje na našom území, úhrada tejto faktúry nemôže byť vykonaná v hotovosti, aj keď platba bude realizovaná v zahraničí, v sídle zahraničnej osoby, ktorá tovar nakúpila od nášho podnikateľa. Výnimkou z tohto ustanovenia sú len platby v hotovosti vykonané v cudzine na účely uvedené v § 8 písm. j) zákona, napr. platby v hotovosti sú realizované na účely bezpečnosti štátu.

Príklad č. 11:
Platba v hotovosti podnikateľom za tovar nakúpený v zahraničí

a) Podnikateľ s trvalým pobytom na Slovensku nakúpil tovar v Poľsku v hodnote 5 800 € dovezený do skladu podnikateľa v Poprade, čo sa považuje za jeho prevzatie na našom území. Platba za tovar nemôže byť vykonaná v hotovosti, pretože prevzatie nakúpeného tovaru bolo až na našom území.

b) Podnikateľ nakúpil tovar v Čechách v hodnote 5 800 €, ktorý si podnikateľ prevzal na území Českej republiky – v Brne. Platba za tovar môže byť vykonaná v hotovosti v uvedenej sume alebo v splátkach, pretože jeho prevzatie bolo na území Českej republiky.

Príklad č. 12:
Platba v hotovosti za predaj auta zahraničnej osobe
Fyzická osoba, nepodnikateľ, predáva osobný automobil fyzickej osobe, nepodnikateľovi, s trvalým pobytom v Maďarsku v hodnote 5 200 € a požaduje vykonať platbu v hotovosti. Platba za predaj auta môže byť vykonaná aj v hotovosti, lebo suma za predaj auta nepresahuje hodnotu 15 000 €. Na túto obchodnú transakciu sa vzťahuje § 4 ods. 2 zákona, t. j. zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 € a realizuje sa medzi fyzickými osobami, nepodnikateľmi.

Príklad č. 13:
Platba v hotovosti v zahraničí za predaj tovaru
Zahraničný podnikateľ kúpil v Poľsku tovar od slovenského dodávateľa. Splnomocnený zástupca odberateľa prevzal platbu vo výške 5 200 € v hotovosti a túto následne vložil na bankový účet dodávateľa. Ako sa posudzuje takáto platba nadväzne na zákon o obmedzení platieb v hotovosti? V uvedenom prípade plnenie a aj platba za toto plnenie sa uskutočňuje v zahraničí (predaj tovaru, jeho vyloženie a aj platba za tento tovar sa uskutočňuje v Poľsku), preto v súlade s § 7 sa na tento prípad zákon nevzťahuje, t. j. v prípade prijatia platby v hotovosti v akejkoľvek výške za takýto tovar nedôjde k porušeniu zákona.

Príklad č. 14:
Platba v hotovosti za službu vykonanú v zahraničí
Tuzemský podnikateľ si objednal prieskum trhu na území Českej republiky na predaj výrobkov zo skla. Platba za túto službu bola vykonaná v hotovosti. Pri tejto platbe nebol porušený zákon, lebo aj služba bola vykonaná v zahraničí. V prípade, že zahraničná spoločnosť vykoná prieskum trhu na našom území a platba v suma 5 520 € za túto službu bude vykonaná v hotovosti, dôjde k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti z dôvodu, že služba bola poskytnutá na našom území.

Zákon umožnil vykonať platbu v hotovosti nad zákonom ustanovené sumy, ale zároveň ustanovil aj termín, dokedy možno takúto platbu v hotovosti vykonať aj po účinnosti tohto zákona.

Podľa § 13 zákona bolo možné platbu v hotovosti vykonať najneskôr do 31. marca 2013 aj v hodnote, ktorá prevyšuje zákonom stanovenú sumu. Po tomto termíne už nemožno vykonať platbu v hotovosti, ktorá prevyšuje sumu podľa § 4 zákona, a to i napriek tomu, že dodávky tovaru boli v zmluve dohodnuté do 31. 12. 2012 a ich dodanie a aj platby budú realizované v priebehu roka 2013 alebo aj nasledujúce roky, t. j. podľa uzatvoreného kontraktu.


Autor:
 doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., Ing. Božena Jurčíková 

Uverejnená je len časť príspevku. Celý príspevok Zákaz platieb v hotovosti – praktické príklady a vysvetlenia bol uverejnený v odbornom časopise Daňový a účtovný poradca podnikateľa č. 14/2013.


ODPORÚČAME:

Pozrite si ukážku videoškolenia Skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa  

Lektor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.  
Cena: 24 € s DPH
Minutáž videoškolenia: 78 min.

 
 
 

   Na pripravované školenia spoločnosti Poradca podnikateľa sa môžete prihlásiť tu.  

videoškolenia  Ukážky videoškolení si môžete prezrieť a objednať tu.

späť na hlavnú stránku