e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Prehľad peňažných tokov – Cash Flow

 

Cieľom školenia je získať na podklade praktických príkladov prehľad o danej problematike a princípoch efektívneho riadenia peňažných tokov podľa právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v SR.

Dátum: 27. 11. 2013   Miesto: Košice         Cena: 54 € s DPH  


Ďalšie organizované školenia 


LEKTOR:
Ing. Miloš Sklenka, PhD. – vysokoškolský učiteľ, ktorý teoretické vedomosti i praktické skúsenosti neustále získava nielen pedagogickou činnosťou, ale aj účtovníckou praxou. Venuje sa dlhoročne lektorskej činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej závierky. Je autorom  a spoluautorom odborných publikácií a článkov, ktoré boli publikované v domácich, ako aj zahraničných vydavateľstvách.

Program:

   • Právna úprava
   • Význam a cieľ prehľadu peňažných tokov
   • Charakteristika základných pojmov
   • Štruktúra a členenie peňažných tokov
   • Metódy vykazovania peňažných tokov
   • Obsahová náplň prehľadu peňažných tokov v jednotlivých činnostiach podľa Opatrenia MF SR
   • Vykazovanie špecifických oblastí v prehľade peňažných tokov (opravné položky, rezervy, odpis pohľadávok, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, daň z pridanej hodnoty a pod.)
   • Praktický príklad zostavenia prehľadu peňažných tokov

 

Školením to nekončí...po školení môžete riešiť svoje ďalšie problémy týkajúce sa danej témy s našimi odbornými poradcami na zákazníckej linke, počas pracovných dní v čase od 8 hod. do 15 hod.
0900 211 636 - oblasť mzdy, personalistika, Zákonník práce, pracovné právo
0900 211 535 - oblasť dane a účtovníctvo


HARMONOGRAM:
08,30 – 09,00 prezentácia účastníkov školenia
09,00 – 11,00 prednáška
11,00 – 12,00 obedňajšia prestávka
12,00 – 15,00 prednáška spojená s diskusiou

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania 27. 11. 2013 : Košice – Internát Technickej Univerzity, Jedlíková 7, 040 11 Košice (mapa)
autobusy: 10, 17, 31, 34, 54 (zastávka Luník VIII)
električky: 5, R1 až R8 (zastávka OC Optima)
parkovanie zadarmo pred internátom

Prezentácia: 8.30 – 9.00 hod.

Účastnícky poplatok:
54 € obsahuje organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
Uhradiť školenie je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním.

Bližšie informácie získate aj na tel. čísle + 421 41 70 53 222 alebo e-mail: vzdelavanie@pp.sk